Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo přežije Jehovův den?

Kdo přežije Jehovův den?

 Kdo přežije Jehovův den?

„Přichází ... den, který hoří jako pec.“ (MALACHIÁŠ 4:1)

1. Jak Malachiáš popisuje konec současného ničemného systému?

BŮH inspiroval proroka Malachiáše, aby zaznamenal proroctví o bázeň vzbuzujících událostech, k nimž dojde ve velmi blízké budoucnosti. Tyto události ovlivní život každého člověka na zemi. U Malachiáše 4:1 je předpověděno: „‚Pohleďte, přichází ... den, který hoří jako pec, a všichni opovážlivci a všichni, kdo činí ničemnost, budou jako sláma ze strniště. A den, který přichází, je jistě pohltí,‘ řekl Jehova vojsk, ‚takže jim nenechá kořen ani větev.‘“ Jak důkladné bude zničení současného ničemného systému věcí? Bude to, jako by byly zničeny kořeny stromu, aby už nikdy nemohl růst.

2. Jak některé texty popisují Jehovův den?

2 Možná si kladete otázku: ‚Jaký „den“ prorok Malachiáš předpovídá?‘ Je to tentýž den, o němž se píše u Izajáše 13:9: „Pohleď, přichází Jehovův den, krutý rozlícením i hořícím hněvem, aby učinil z té země předmět úžasu a aby z ní vyhladil její hříšníky.“ U Sefanjáše 1:15 je uveden tento popis: „Ten den je dnem rozlícení, dnem tísně a mučivé úzkosti, dnem bouře a zpustošení, dnem tmy a temnosti, dnem mraků a husté temnoty.“

„Velké soužení“

3. Co je „Jehovův den“?

3 Ve větším splnění Malachiášova proroctví „Jehovův den“ představuje časové období charakterizované jako „velké soužení“. Ježíš předpověděl: „Potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane.“ (Matouš 24:21) Připomeňme si, kolik neštěstí  již svět zažil, zejména od roku 1914. (Matouš 24:7–12) Samotná druhá světová válka si vyžádala přes 50 milionů životů. Přesto při ‚velkém soužení‘ nastanou události, se kterými se tyto těžkosti vůbec nedají srovnat. Velké soužení, tedy období totožné s Jehovovým dnem, skončí Armagedonem a ukončí poslední dny tohoto ničemného systému. (2. Timoteovi 3:1–5, 13; Zjevení 7:14; 16:14, 16)

4. Co se stane v průběhu Jehovova dne?

4 V Jehovově dnu bude zničen Satanův svět a všichni jeho stoupenci. První přijde na řadu veškeré falešné náboženství. Potom bude vykonán Jehovův soud nad Satanovým hospodářským a politickým systémem. (Zjevení 17:12–14; 19:17, 18) Ezekiel prorokuje: „Své stříbro, to vyházejí do ulic a jejich vlastní zlato se stane něčím odpuzujícím. Ani jejich stříbro, ani jejich zlato je nebudou schopny osvobodit v den Jehovova rozlícení.“ (Ezekiel 7:19) U Sefanjáše 1:14 je o tomto dnu řečeno: „Jehovův velký den je blízko. Je blízko a velice spěchá.“ Vzhledem k tomu, co Bible o Jehovově dnu říká, bychom měli být rozhodnuti, že budeme jednat v souladu s Božími spravedlivými požadavky.

5. Co zažívají ti, kdo mají bázeň před Jehovovým jménem?

5 Nejprve se tedy dozvídáme, co bude Jehovův den znamenat pro Satanův svět. V Malachiášovi 4:2 jsou potom zaznamenána Jehovova slova: „Vám, kdo máte bázeň před mým jménem, jistě zazáří slunce spravedlnosti s uzdravením na svých křídlech; a skutečně vyjdete a budete hrabat zemskou půdu jako vykrmená telata.“ ‚Sluncem spravedlnosti‘ je Ježíš Kristus. Je duchovním ‚světlem světa‘. (Jan 8:12) Ježíšova zář uzdravuje — nejprve v duchovním smyslu, což zažíváme už dnes, a potom i ve smyslu doslovném, k čemuž dojde v novém světě, kde nastane úplné tělesné uzdravení. Jehova říká, že uzdravení lidé ‚vyjdou a budou hrabat zemskou půdu jako vykrmená telata‘, která zažívají vzrušení a radost z toho, když je jim dána volnost.

6. Jakou oslavu vítězství zažijí Jehovovi služebníci?

6 Ale co lidé, kteří Jehovovy požadavky ignorují? U Malachiáše 4:3 čteme: „‚[Vy, Boží služebníci] jistě pošlapete ničemné, neboť se stanou jakoby práškem pod chodidly vašich nohou v den, kdy budu jednat,‘ řekl Jehova vojsk.“ Boží ctitelé na zemi se na zničení Satanova světa podílet nebudou. ‚Pošlapou ničemné‘ obrazně, a to tak, že se zúčastní velké oslavy vítězství, která bude následovat po Jehovově dnu. Velká oslava se konala například po zničení faraónových vojsk v Rudém moři. (2. Mojžíšova 15:1–21) Po odstranění Satana a jeho světa ve velkém soužení bude také oslavováno vítězství. Věrní služebníci, kteří Jehovův den přežijí, budou volat: „Mějme radost a radujme se ze záchrany od něho.“ (Izajáš 25:9) Až bude ospravedlněna Jehovova svrchovanost a až bude země očištěna pro pokojné obyvatelstvo, přinese to opravdu mnoho jásání.

Křesťanstvo jedná podobně jako Izrael

7, 8. Popište duchovní stav Izraele v Malachiášově době.

7 Jehova se na ty, kdo mu slouží, dívá příznivě, což ovšem neplatí o těch, kdo mu neslouží. Nejinak tomu bylo v době, kdy Malachiáš psal svou knihu. V roce 537 př. n. l. byl z Babylónu po 70 letech zajetí propuštěn ostatek Izraele. Ale během dalších sta let začal obnovený národ opět sklouzávat k odpadlictví a ničemnosti. Většina lidí zneuctívala Jehovovo jméno, přehlížela Boží spravedlivé zákony a znečišťovala chrám tím, že přinášeli jako oběti slepá, chromá a nemocná zvířata. Muži se také rozváděli s manželkami svého mládí.

8 Jehova je proto upozornil: „Přiblížím se k vám kvůli soudu a stanu se rychlým  svědkem proti kouzelníkům a proti cizoložníkům a proti těm, kdo falešně přísahají, a proti těm, kdo jednají podvodně se mzdou námezdného dělníka, s vdovou a s chlapcem bez otce, a proti těm, kdo odvracejí cizího usedlíka, zatímco mne se nebáli... Vždyť já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Malachiáš 3:5, 6) Avšak na každého, kdo byl ochoten se odvrátit od svých špatných cest, se Jehova obrátil s pozváním: „Vraťte se ke mně, a vrátím se k vám.“ (Malachiáš 3:7)

9. Co bylo předběžným splněním Malachiášových proroctví?

9 Tato slova se splnila také v prvním století n. l. Ostatek Židů sloužil Jehovovi a stal součástí nového „národa“ duchem pomazaných křesťanů, k nimž časem začali patřit i pohané. Většina příslušníků přirozeného Izraele však Ježíše zavrhla. Ježíš proto izraelskému národu řekl: „Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Matouš 23:38; 1. Korinťanům 16:22) Jak bylo předpověděno u Malachiáše 4:1, v roce 70 n. l. přišel na tělesný Izrael „den, který hoří jako pec“. Jeruzalém a jeho chrám byly zničeny. Podle zpráv zemřelo více než milion lidí na následky hladu, při mocenských bojích a při útocích římského vojska. Ti, kdo Jehovovi sloužili, však tomuto soužení unikli. (Marek 13:14–20)

10. V jakém smyslu lidé všeobecně a také duchovenstvo jednají podobně jako Izrael v prvním století?

10 Lidstvo, a zejména křesťanstvo, jedná podobně jako izraelský národ v prvním století. Nejrůznější vůdčí osobnosti a všeobecně vzato také členové křesťanstva dávají přednost vlastním náboženským představám před Božími pravdami, jimž vyučoval Ježíš. Vinu nese především duchovenstvo. Odmítá používat Jehovovo jméno, a dokonce ho odstraňuje z různých překladů Bible. Zneuctívá Jehovu nebiblickými, pohanskými naukami, například naukou o věčných mukách v pekelném ohni, o Trojici, o nesmrtelnosti duše a evoluční teorií. Jedná stejně jako kněží v Malachiášově době, protože také připravuje Jehovu o chválu, kterou si zaslouží.

11. Jak náboženství světa ukazují, komu ve skutečnosti slouží?

11 Když v roce 1914 začaly poslední dny, náboženství tohoto světa, v čele s těmi, která tvrdí, že jsou křesťanská, prokázala, komu ve skutečnosti slouží. Během obou světových válek tato náboženství povzbuzovala  své členy, aby se účastnili bojů, ve kterých šlo o národnostní neshody, přestože to znamenalo zabíjet lidi stejného vyznání. Boží slovo jasně ukazuje, kdo jsou ti, kdo Jehovu poslouchají, a ti, kdo ho neposlouchají: „Podle toho jsou zřejmé Boží děti a Ďáblovy děti: Žádný, kdo nesetrvává ve spravedlnosti, nepochází z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra. Vždyť to je to poselství, které jste slyšeli od počátku, že máme mít jeden k druhému lásku; ne jako Kain, který pocházel z toho ničemného a zabil svého bratra.“ (1. Jana 3:10–12)

Proroctví se splňuje

12, 13. Která proroctví splňují Boží služebníci v této době?

12 V roce 1918, tedy na konci první světové války, mohli Jehovovi služebníci vidět, že křesťanstvo a ostatní části falešného náboženství Bůh odsoudil. Od té doby jsou upřímní lidé vyzýváni: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví.“ (Zjevení 18:4, 5) Ti, kdo Jehovovi chtěli sloužit, začali být očišťováni od pozůstatků falešného náboženství a zahájili celosvětové kázání dobré zprávy o ustanoveném Království, tedy dílo, které má být vykonáno, než přijde konec současného ničemného systému věcí. (Matouš 24:14)

13 Tak se splnilo proroctví u Malachiáše 4:5, kde Jehova prohlásil: „Pohleďte, posílám vám proroka Elijáše před příchodem toho velikého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ Toto proroctví se poprvé splnilo na tom, co dělal Jan Křtitel, jenž byl předstíněn Elijášem. Jan vykonával dílo podobné dílu Elijášovu, když křtil Židy, kteří činili pokání ze svých hříchů spáchaných proti smlouvě Zákona. Ještě významnější je skutečnost, že Jan byl Mesiášův předchůdce. Janovo dílo však bylo jen úvodním splněním Malachiášova proroctví. Ježíš sice označil Jana jako druhého Elijáše, ale zároveň ukázal, že určité ‚Elijášovo‘ dílo mělo být ještě vykonáno v budoucnosti. (Matouš 17:11, 12)

14. Které důležité dílo musí být vykonáno před koncem tohoto systému?

14 Malachiášovo proroctví ukázalo, že toto velké Elijášovo dílo proběhne před ‚velikým a bázeň vzbuzujícím Jehovovým dnem‘. Tento den skončí rychle se blížící válkou velikého dne Boha Všemohoucího, tedy Armagedonem. To znamená, že konci tohoto ničemného systému věcí a začátku Tisícileté vlády Božího nebeského Království v čele s Ježíšem Kristem dosazeným na trůn má předcházet dílo odpovídající Elijášově činnosti. Toto proroctví se skutečně splňuje. Před tím, než Jehova zničí tento zlý systém, novodobá Elijášova třída, podporovaná miliony spoluvěřících s pozemskou nadějí, nadšeně vykonává dílo obnovy čistého uctívání, vyvyšuje Jehovovo jméno a učí biblickým pravdám lidi podobné ovcím.

Jehova žehná svým služebníkům

15. Jak Jehova pamatuje na své služebníky?

15 Jehova žehná těm, kdo mu slouží. U Malachiáše 3:16 se píše: „Tehdy ti, kdo mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kdo mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kdo myslí na jeho jméno.“ Už od dob Abela si Bůh jakoby pořizuje do knihy zápis jmen těch lidí, na které bude pamatováno s vyhlídkou na věčný život. Těmto lidem Jehova říká: „Přineste všechny desáté díly do zásobárny, ať je v mém domě jídlo; a vyzkoušejte mě, prosím, v tomto ohledu, ... zda vám neotevřu nebeské propusti a opravdu na vás nevyleji požehnání, až již nebude nedostatek.“ (Malachiáš 3:10)

16, 17. Jak Jehova žehná svým ctitelům a jejich činnosti?

 16 Jehova těm, kdo mu slouží, opravdu bohatě žehná. Jak? Například v podobě prohlubujícího se porozumění jeho záměrům. (Přísloví 4:18; Daniel 12:10) Dále také v podobě úžasných výsledků v kazatelském díle. V pravém uctívání se k Božím služebníkům připojuje velké množství upřímných lidí. Všichni dohromady tvoří „velký zástup ... ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků ... a neustále volají silným hlasem a říkají: ‚Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.‘“ (Zjevení 7:9, 10) Tento velký zástup se projevuje úžasným způsobem. Aktivních Jehovových služebníků je nyní přes šest milionů ve více než 93 000 sborech po celém světě.

17 Jehovovo požehnání je vidět také v tom, že svědkové Jehovovi vydávají nejrozšířenější biblické publikace v dějinách. Každý měsíc se nyní vyprodukuje 90 milionů výtisků Strážné věže Probuďte se!, přičemž Strážná věž vychází ve 144 jazycích a Probuďte se! v 87 jazycích. Kniha Pravda, která vede k věčnému životu — pomůcka ke studiu Bible vydaná v roce 1968 — dosáhla nákladu přes 107 milionů exemplářů ve 117 jazycích. Kniha Můžeš žít navždy v pozemském ráji vyšla v roce 1982 a bylo jí rozšířeno přes 81 milionů výtisků ve 131 jazycích. A počet výtisků knihy Poznání, které vede k věčnému životu vydané v roce 1995 dosáhl doposud více než 85 milionů ve 154 jazycích. Brožura Co od nás Bůh vyžaduje? z roku 1996 byla zatím rozšířena v počtu 150 milionů výtisků ve 244 jazycích.

18. Proč zažíváme duchovní blahobyt i navzdory odporu?

18 Tento duchovní blahobyt nemůže ohrozit ani tvrdý a dlouhodobý odpor Satanova  světa. Je dokladem slov zapsaných u Izajáše 54:17: „‚Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch, a každičký jazyk, který proti tobě povstane v soudu, odsoudíš. To je dědičné vlastnictví Jehovových sluhů a jejich spravedlnost je ode mne,‘ je Jehovův výrok.“ Pro Jehovovy služebníky je opravdu útěchou vědět, že slova u Malachiáše 3:17 mají hlavní splnění právě na nich: „‚A jistě se stanou mými,‘ řekl Jehova vojsk, ‚v den, kdy vytvořím zvláštní majetek.‘“

Služme Jehovovi s radostí

19. Čím se Jehovovi služebníci liší od lidí, kteří Bohu neslouží?

19 Rozdíl mezi věrnými Jehovovými služebníky a lidmi v Satanově světě je s postupem času stále více zřejmý. U Malachiáše 3:18 je předpověděno: „Jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ Jedním z mnoha rozdílů je to, že Jehovovi služebníci zažívají velkou radost. Tato radost vychází například z jejich překrásné naděje do budoucna. Mají naprostou důvěru v Jehovova slova: „Hle, tvořím nová nebesa a novou zemi; a dřívější věci nebudou připomínány ani nevstoupí do srdce. Jásejte však a mějte navždy radost z toho, co tvořím.“ (Izajáš 65:17, 18; Žalm 37:10, 11, 29; Zjevení 21:4, 5)

20. Proč jsme šťastnými lidmi?

20 Máme důvěru v Jehovův slib, že Boží věrný lid přežije Jehovův velký den a bude převeden do nového světa. (Sefanjáš 2:3; Zjevení 7:13, 14) A přestože někteří kvůli vysokému věku, nemoci nebo nějaké nehodě možná zemřou ještě předtím, Jehova dává své slovo, že je vzkřísí s vyhlídkou na věčný život. (Jan 5:28, 29; Titovi 1:2) Každý z nás sice zažívá nějaké problémy a zkoušky, ale s blížícím se Jehovovým dnem máme pádné důvody pro to, abychom byli těmi nejšťastnějšími lidmi na zemi.

Jak odpovíte?

• Co je „Jehovův den“?

• V jakém ohledu jednají náboženství světa podobně jako starověký Izrael?

• Která proroctví splňují Jehovovi služebníci?

• Jak Jehova žehná svému lidu?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 21]

Jeruzalém v prvním století ‚hořel jako pec‘

[Obrázky na straně 23]

Jehova pečuje o ty, kdo mu slouží

[Obrázky na straně 24]

Jehovovi služebníci mají díky své překrásné naději skutečnou radost