Přejít k článku

Přejít na obsah

Celý svět byl zničen!

Celý svět byl zničen!

Celý svět byl zničen!

Podívejme se na svět kolem nás — na jeho města, kulturu, na jeho úspěchy v různých vědeckých oborech nebo na miliardy jeho obyvatel. Je snadné podlehnout dojmu, že svět je zřejmě trvalý. Co myslíte, mohl by tento svět jednoho dne úplně zmizet? To se může zdát téměř nepředstavitelné. Věděli jste však, že podle jednoho velmi spolehlivého zdroje již dříve jeden svět existoval a byl úplně zničen?

NEBYL to svět, v němž by žily nějaké primitivní kmeny. Svět, který zanikl, byl civilizovaný, měl svá města, umělecké výtvory a vědecké poznatky. Přesto však — jak říká biblická zpráva —, sedmnáctého dne druhého měsíce, 352 let před narozením patriarchy Abrahama nastala potopa, která celý svět smetla. *

Je tento záznam spolehlivý? Skutečně k tomu došlo? Skutečně před dnešním světem existoval nějaký starověký svět, který vzkvétal a pak byl zničen? Jestliže ano, proč zanikl? Co na něm bylo špatného? A můžeme si z jeho zániku vzít nějaké poučení?

Byl starověký svět skutečně zničen?

Jestliže k takové hrozné katastrofě opravdu došlo, nikdy nemohla lidem úplně vymizet z paměti. A mnohé národy si tuto zničující událost připomínají. Povšimněme si například toho, že v Písmu je uvedeno přesné datum. Druhý měsíc onoho starověkého kalendáře odpovídal období od poloviny dnešního října do poloviny listopadu. Sedmnáctý den tedy připadá přibližně na 1. listopad. Skutečnost, že se v mnoha zemích právě v tomto období v roce slaví svátky na počest mrtvých, tedy vůbec nemusí být souhrou okolností.

Další svědectví o potopě poskytují tradice, které si odedávna lidé předávají. Prakticky každý velmi starý národ má nějakou legendu o svých předcích, kteří přežili celosvětovou potopu. Afričtí Pygmejové, evropští Keltové nebo jihoameričtí Inkové — ti všichni mají podobné legendy, jaké najdeme mimo jiné také mezi obyvateli Aljašky, Austrálie, Číny, Indie, Litvy, Mexika, Mikronésie, Nového Zélandu i na různých místech v Severní Americe.

Tyto legendy sice byly během doby přikrášleny, ale všechny obsahují určité detaily, které nasvědčují tomu, že vyprávění pochází ze společného zdroje. Bůh se na lidi rozhněval, protože byli ničemní. Způsobil velkou potopu. Lidstvo jako celek bylo zničeno. Několik spravedlivých však bylo zachováno naživu. Ti postavili plavidlo, ve kterém lidé i zvířata byli zachráněni. Za nějaký čas byli vysláni ptáci, aby hledali suchou zemi. Plavidlo nakonec spočinulo na jedné hoře. Když lidé, kteří přežili, vystoupili ven, předložili oběť.

Co je z toho vidět? Podobnost nemůže být náhodná. Tyto legendy poskytují doklady, které společně podporují pravdivost starověkého biblického svědectví. Podle něj jsou všichni lidé potomky těch, kdo přežili potopu, která zničila svět lidstva. Jestliže tedy chceme získat nějaké informace o této události, nejsme odkázáni na pouhé legendy. V Bibli, a to v Hebrejských písmech, máme o tom pečlivě zachovanou zprávu. (1. Mojžíšova, kapitoly 6–8)

Bible obsahuje inspirovaný historický záznam, který sahá až k počátkům života. Je však zřejmé, že Bible nepojednává jen o historii. Její spolehlivá proroctví a hluboká moudrost jsou dokladem toho, že jejím prostřednictvím komunikoval s lidmi Bůh. Na rozdíl od mýtů obsahuje Bible ve svých historických zprávách data a také rodopisné a zeměpisné podrobnosti. Poskytuje nám obraz života před potopou a ukazuje, proč celý svět náhle skončil.

Jak se společnost před potopou zkazila? Touto otázkou se bude zabývat následující článek. Pro každého, kdo by rád věděl, do jaké míry je zajištěna bezpečnost naší nynější civilizace, je tato otázka velmi důležitá.

[Poznámka pod čarou]

[Tabulka na straně 4]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Legendy o potopě existují po celém světě

Země Shodné údaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Řecko 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Řím 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Litva 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Asýrie 9 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Tanzanie 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Indie — Hindové 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Nový Zéland — Maorové 5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Mikronésie 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Washington USA — Jakimové 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Mississippi USA — Čoktavové 7 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Mexiko — Michoacánové 5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Jižní Amerika — Kečuové 4 ◆ ◆ ◆ ◆

Bolívie — Čiriguanové 5 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Guyana — Aravakové 6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1: Bůh se rozhněval kvůli ničemnosti

2: Zničení způsobené potopou

3: Na Boží příkaz

4: Bůh dal výstrahu

5: Přežilo jen několik lidí

6: Zachráněni v plavidle

7: Zvířata zachráněna

8: Vypuštěn pták nebo jiný tvor

9: Plavidlo nakonec spočinulo na hoře

10: Lidé přinesli oběť