Přejít k článku

Přejít na obsah

Vezměte si poučení ze zprávy o Nikodémovi

Vezměte si poučení ze zprávy o Nikodémovi

 Vezměte si poučení ze zprávy o Nikodémovi

„JESTLIŽE chce někdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a zvedá den co den svůj mučednický kůl a neustále mě následuje.“ (Lukáš 9:23) Pokorní rybáři a opovrhovaní výběrčí daní toto pozvání bez váhání přijali. Opustili všechno a následovali Ježíše. (Matouš 4:18–22; Lukáš 5:27, 28)

Ježíšova výzva zaznívá až dodnes a mnozí ji uposlechli. Ale někteří z těch, kdo rádi se svědky Jehovovými studují Bibli, váhají ‚zapřít sami sebe a zvednout svůj mučednický kůl‘. Být Ježíšovým učedníkem je výsada spojená s odpovědností, a někteří lidé nejsou ochotni ji přijmout.

Proč se takoví lidé zdráhají přijmout Ježíšovo pozvání a zasvětit se Jehovovi Bohu? Je pravda, že ti, kdo nebyli  vychováni v židovském nebo křesťanském pojetí monoteismu, snad potřebují delší čas, než plně pochopí, že existuje osobní, všemohoucí Stvořitel. Ale i někteří z těch, kdo se již přesvědčili, že Bůh skutečně existuje, si nepřejí následovat Ježíše. Je možné, že se bojí, co by si o nich pomysleli jejich příbuzní a přátelé, kdyby se stali svědky Jehovovými. Jiní si přestávají uvědomovat, že žijeme v naléhavé době, a začínají usilovat o slávu a o bohatství. (Matouš 24:36–42; 1. Timoteovi 6:9, 10) Ten, kdo z jakýchkoli důvodů stále odkládá své rozhodnutí stát se Ježíšovým následovníkem, si může vzít poučení ze zprávy o Nikodémovi, bohatém židovském vládci, který žil v Ježíšově době.

Dostal podivuhodné možnosti

Jen asi šest měsíců po tom, co Ježíš zahájil svou pozemskou službu, Nikodém uzná, že Ježíš „přišel jako učitel od Boha“. Zázraky, které Ježíš krátce předtím, v době Pasachu roku 30 n. l., vykonal v Jeruzalémě, zapůsobily na Nikodéma tak silně, že tento muž za Ježíšem jednou v noci přichází, vyznává, že v něj věří, a chce se o tomto učiteli dozvědět víc. Ježíš tedy sděluje Nikodémovi hlubokou pravdu o tom, že se člověk musí ‚znovu narodit‘, aby mohl vstoupit do Božího Království. Při této příležitosti Ježíš také říká: „Bůh ... tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:1–16)

 Před Nikodémem se otevírá nádherná vyhlídka! Může se stát Ježíšovým blízkým společníkem a může být očitým svědkem různých stránek Ježíšova pozemského života. Jakožto vládce Židů a učitel v Izraeli Nikodém dobře zná Boží slovo. Má také hluboké pochopení, což je vidět z toho, že uznává Ježíše jako učitele, kterého poslal Bůh. Nikodém se zajímá o duchovní věci a je neobyčejně pokorný. Pro člena židovského nejvyššího soudu jistě není snadné uznat, že syn obyčejného tesaře je mužem, kterého poslal Bůh! Takové vlastnosti, jaké má Nikodém, jsou nesmírně cenné, protože mohou člověku pomoci, aby se stal Ježíšovým učedníkem.

Zdá se, že Nikodémův zájem o tohoto muže z Nazaretu během doby neochabl. O dva a půl roku později, při Svátku chýší, se Nikodém účastní shromáždění Sanhedrinu. Nikodém je v té době stále ještě „jedním z nich“. Přední kněží a farizeové posílají úředníky, aby Ježíše zatkli. Úředníci se vracejí a prohlašují: „Tak nikdy jiný člověk nemluvil.“ Farizeové o nich začínají mluvit ponižujícím způsobem: „Snad jste také nebyli zavedeni na scestí? Cožpak mu uvěřil někdo z vládců nebo z farizeů? Ale tento zástup, který nezná Zákon, jsou prokletí lidé.“ Nikodém to už nemůže vydržet. Říká jim: „Odsuzuje snad náš zákon někoho dříve, než ho vyslechl a poznal, co dělá?“ Potom se sám stává terčem kritiky ostatních farizeů: „Nejsi snad také z Galileje? Pátrej a uvidíš, že z Galileje nemá být vzbuzen žádný prorok.“ (Jan 7:1, 10, 32, 45–52)

Asi o šest měsíců později, v den Pasachu roku 33 n. l, Nikodém vidí, jak je Ježíšovo tělo snímáno z mučednického kůlu. Připojuje se k Josefovi z Arimatie, který je také členem Sanhedrinu, a společně připravují Ježíšovo tělo k pohřbu. Nikodém proto přináší „svitek myrhy a aloe“, který vážil asi 100 římských liber, což je přibližně 33 kilogramů. To představuje velkou peněžní částku. Tím, že se k Ježíšovi hlásí, projevuje Nikodém také velkou odvahu, protože  ostatní farizeové o Ježíšovi říkají, že to je „ten podvodník“. Oba muži spěšně připravují Ježíšovo tělo k pohřbu a pokládají je do nové pamětní hrobky, která je blízko. Ani tehdy však ještě není o Nikodémovi řečeno, že je Ježíšovým učedníkem! (Jan 19:38–42; Matouš 27:63; Marek 15:43)

Proč nejednal

Důvod, proč Nikodém nebyl ochoten ‚zvednout svůj mučednický kůl‘ a následovat Ježíše, se z Janovy zprávy nedozvídáme. Přece zde však jsou určité náznaky, které by mohly vysvětlit, proč byl tento farizeus tak nerozhodný.

Jan především poukázal na to, že tento židovský vladař „přišel [k Ježíšovi] v noci“. (Jan 3:2) Jeden znalec Bible o tom říká: „To, že Nikodém přišel v noci, nebylo ze strachu, ale proto, aby se vyhnul zástupům, které by ho při rozmluvě s Ježíšem vyrušovaly.“ Jan však o Nikodémovi říká, že to byl ten „člověk, který k [Ježíšovi] poprvé přišel v noci“. V témž kontextu pojednává o Josefovi z Arimatie, o němž říká, že „byl Ježíšovým učedníkem, ale tajným ze strachu před Židy“. (Jan 19:38, 39) Je tedy pravděpodobné, že důvodem, proč Nikodém navštívil Ježíše za tmy, byl ‚strach před Židy‘. Podobně se tehdy i jiní lidé báli mít s Ježíšem něco společného. (Jan 7:13)

Jestliže jste odložili rozhodnutí stát se Ježíšovými učedníky, vedla vás k tomu snad obava, co by tomu řekli vaši příbuzní, přátelé nebo spolupracovníci? „Chvět se před lidmi, to klade léčku,“ říká přísloví. Jak se takového strachu zbavit? Přísloví pokračuje: „Ale kdo důvěřuje v Jehovu, bude ochráněn.“ (Přísloví 29:25) Jestliže si chcete vybudovat takovou důvěru v Jehovu, musíte se především sami přesvědčit, že vás Jehova bude podporovat, když budete v tísni. Modlete se k Jehovovi a proste ho, aby vám dal odvahu i k méně závažným rozhodnutím, jež souvisejí s jeho uctíváním. Vaše víra a důvěra v Jehovu budou postupně vzrůstat, a nakonec budete moci činit i závažná rozhodnutí v souladu s Boží vůlí.

Je také možné, že příčinou, proč Nikodém neučinil ten důležitý krok, při němž by zapřel sám sebe, bylo jeho postavení a prestiž člena vládnoucí třídy. Byl členem Sanhedrinu a na tomto postavení asi tehdy ještě velmi lpěl. Obáváte se, že byste mohli ztratit prestižní postavení ve společnosti nebo se museli zříci některých vyhlídek na postup ve své kariéře, kdybyste se rozhodli stát Kristovými následovníky? Možnost sloužit Nejvyššímu, který panuje nad celým vesmírem a je ochoten splnit to, oč žádáte v souladu s jeho vůlí, je tak velká pocta, že se jí žádné prestižní postavení nevyrovná. (Žalm 10:17; 83:18; 145:18)

Je také možné, že příčina Nikodémovy váhavosti souvisela s jeho bohatstvím. Nikodém byl možná pod vlivem ostatních farizeů, „kteří milovali peníze“. (Lukáš 16:14) Z toho, že si mohl dovolit věnovat drahou myrhu a aloe, je patrné, že byl bohatý. Někteří lidé dnes stále odkládají rozhodnutí ujmout se křesťanských povinností, protože mají příliš velký zájem o svůj hmotný majetek. Ježíš však své následovníky vybídl: „Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst nebo co budete pít, nebo o své tělo, pokud jde o to, co si budete oblékat. ... Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Neustále tedy hledejte nejprve království a Otcovu spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6:25–33)

O mnoho přišel

Je zajímavé, že zpráva o Nikodémovi, která je obsažena jedině v Janově evangeliu, neříká, zda se Nikodém někdy stal Ježíšovým následovníkem. Podle jedné tradice se Nikodém postavil na Ježíšovu stranu, dal se  pokřtít, stal se terčem pronásledování ze strany Židů, byl sesazen ze svého postavení a nakonec vykázán z Jeruzaléma. Ať už to bylo jakkoli, jedna věc je jistá: Když byl Ježíš na zemi, Nikodém otálel, a o mnoho tím přišel.

Kdyby se Nikodém stal Ježíšovým následovníkem hned tehdy, když se s Pánem setkal poprvé, mohl se stát jedním z Ježíšových nejbližších učedníků. Měl poznání a pochopení, byl pokorný a uvědomoval si své duchovní potřeby, a mohl se proto stát vynikajícím učedníkem. Ano, mohl by naslouchat úžasným proslovům velkého Učitele a z Ježíšových podobenství mohl získat důležité poučení. Nikodém mohl být očitým svědkem překvapujících zázraků, které Ježíš vykonával, a mohl získat sílu ze slov, která Ježíš řekl svým apoštolům na rozloučenou. Ale o to všechno přišel.

Nikodém byl nerozhodný, a mnoho tím ztratil. Nevyužil například Ježíšovo vřelé pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a naleznete občerstvení pro své duše. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.“ (Matouš 11:28–30) Nikodém přišel o příležitost zakusit občerstvující společenství se samotným Ježíšem!

A co vy?

Od roku 1914 je Ježíš Kristus přítomen v nebesích jako Král Božího nebeského Království. Když předpovídal, co se bude dít v době jeho přítomnosti, mimo jiné řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Celosvětové kazatelské dílo musí být vykonáno, než přijde konec. Ježíš Kristus s radostí dovoluje nedokonalým lidem, aby se této práce účastnili. A můžete se na ní podílet i vy.

Nikodém rozpoznal, že Ježíš přišel od Boha. (Jan 3:2) Na základě studia Bible jste možná dospěli k podobnému závěru i vy. Změnili jste pravděpodobně svůj život tak, aby odpovídal biblickým měřítkům. Snad se dokonce účastníte křesťanských shromáždění svědků Jehovových, abyste dále poznávali Bibli. Za takové snahy si zasloužíte pochvalu. Nikodém však měl jít dál, nestačilo, aby jen uznal, že Ježíš je muž, kterého poslal Bůh. Nikodém měl ‚zapřít sám sebe, zvedat den co den svůj mučednický kůl a neustále Ježíše následovat‘. (Lukáš 9:23)

Vezměte si k srdci slova apoštola Pavla. Napsal: „Spolupracujeme s ním a také vás snažně prosíme, abyste nepřijímali Boží nezaslouženou laskavost, a přitom opomíjeli její účel. Říká totiž: ‚Slyšel jsem tě v přijatelném čase a v den záchrany jsem ti pomohl.‘ Pohleďte, nyní je zvlášť přijatelný čas. Pohleďte, nyní je den záchrany.“ (2. Korinťanům 6:1, 2)

Nyní je čas vypěstovat si víru, která vás přiměje k činu. Zamýšlejte se proto nad tím, co studujete v Bibli. Modlete se k Jehovovi a proste ho o pomoc, abyste takovou víru mohli dát najevo. Když pocítíte jeho pomocnou ruku, budete chtít z vděčnosti a lásky k němu ‚zapřít sami sebe a zvedat den co den svůj mučednický kůl a neustále Ježíše Krista následovat‘. Odhodláte se nyní k činu?

[Obrázek na straně 9]

Nejdříve se Nikodém odvážně zastal Ježíše

[Obrázek na straně 9]

Nikodém nehleděl na odpor a pomohl připravit Ježíšovo tělo k pohřbu

[Obrázek na straně 10]

Osobní studium a modlitba vás mohou posílit k činu

[Obrázek na straně 10]

Chopíte se jedinečné příležitosti pracovat pod vedením Ježíše Krista?