Přejít k článku

Přejít na obsah

Obdrželi jste „ducha pravdy“?

Obdrželi jste „ducha pravdy“?

 Obdrželi jste „ducha pravdy“?

‚Otec vám dá jiného pomocníka, aby byl s vámi navždy, ducha pravdy.‘ (JAN 14:16, 17)

1. Co důležitého Ježíš sdělil svým učedníkům během posledních společně strávených chvil v horní místnosti?

„PANE, kam jdeš?“ Tuto otázku položili apoštolové Ježíšovi, když s nimi v jedné horní místnosti v Jeruzalémě trávil poslední společné chvíle před svou smrtí. (Jan 13:36) Ježíš jim v průběhu toho večera sdělil, že nadešel čas, kdy je má opustit, aby se vrátil ke svému Otci. (Jan 14:28; 16:28) Už je neměl osobně poučovat a odpovídat jim na otázky. Ujistil je však: „Požádám Otce a dá vám jiného pomocníka [nebo utěšitele], aby byl s vámi navždy.“ (Jan 14:16, poznámka pod čarou)

2. Co měl Ježíš podle svého slibu poslat učedníkům po svém odchodu?

2 Ježíš svým učedníkům vysvětlil, o jakého pomocníka jde a jak jim pomůže. Řekl: „Zpočátku jsem vám to však nepověděl, protože jsem byl s vámi. Ale nyní jdu k tomu, kdo mě poslal... Je k vašemu prospěchu, že odcházím. Neodejdu-li totiž, pomocník k vám rozhodně nepřijde; ale jestliže opravdu odejdu, pošlu vám ho. ... Až ten přijde, ten duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ (Jan 16:4, 5, 7, 13)

3. (a) Kdy byl „duch pravdy“ poslán prvním křesťanům? (b) V jakém důležitém ohledu byl pro ně tento duch ‚pomocníkem‘?

3 Tento slib se naplnil o Letnicích roku 33 n. l., což apoštol Petr potvrdil slovy: „Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme svědky této skutečnosti. Protože byl tedy vyvýšen k Boží pravici a dostal od Otce slíbeného svatého ducha, vylil to, co vidíte a slyšíte.“ (Skutky 2:32, 33) Jak uvidíme později, svatý duch, který byl o Letnicích vylit, pomohl prvním křesťanům v mnoha věcech. Ježíš ale slíbil, že „duch pravdy“ jim ‚připomene všechno, co jim Ježíš pověděl‘. (Jan 14:26) Díky tomu si Ježíšovu službu, učení, a dokonce i samotná jeho slova pamatovali a pořídili o nich písemný záznam. Pomoc svatého ducha byla užitečná zejména pro letitého apoštola Jana na konci prvního století n. l., kdy začal psát své evangelium. Tato zpráva obsahuje cenné rady, které dal Ježíš při zavedení Památné slavnosti. (Jan 13.–17. kapitola)

4. Jak „duch pravdy“ pomohl prvním pomazaným křesťanům?

4 Ježíš svým prvním učedníkům také slíbil, že duch ‚je vše naučí‘ a ‚uvede je do celé pravdy‘. Duch jim měl pomoci porozumět hlubším věcem obsaženým v Písmu a zachovat jednotu v myšlení, porozumění a v tom, o co usilují. (1. Korinťanům 2:10; Efezanům 4:3) Díky svatému duchu tedy dokázali působit jako kolektivní „věrný a rozvážný otrok“ a poskytovat jednotlivým pomazaným  křesťanům duchovní „pokrm v pravý čas“. (Matouš 24:45)

Duch vydává svědectví

5. (a) Jakou novou vyhlídku dal Ježíš svým učedníkům v noci 14. nisanu roku 33 n. l.? (b) Jakou úlohu měl při splňování Ježíšova slibu hrát svatý duch?

5 V noci 14. nisanu roku 33 n. l. Ježíš svým učedníkům naznačil, že je později vezme k sobě a že budou přebývat s ním i s jeho Otcem v nebi. Řekl jim: „V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby to bylo jinak, byl bych vám to pověděl, protože odcházím, abych vám připravil místo. Také, jestliže půjdu a připravím vám místo, přijdu opět a přijmu vás k sobě domů, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 13:36; 14:2, 3) Měli s ním vládnout v jeho Království. (Lukáš 22:28–30) Pokud však měli tuto nebeskou naději obdržet, museli se jakožto duchovní Boží synové ‚narodit z ducha‘ a být pomazáni ke službě v postavení králů a kněží, a to s Kristem v nebi. (Jan 3:5–8; 2. Korinťanům 1:21, 22; Titovi 3:5–7; 1. Petra 1:3, 4; Zjevení 20:6)

6. (a) Kdy začalo nebeské povolávání a kolik lidí toto povolání dostává? (b) V co byli tito povolaní pokřtěni?

6 Toto ‚nebeské povolávání‘ začalo o Letnicích roku 33 n. l. a jeho podstatná část skončila patrně v polovině 30. let minulého století. (Hebrejcům 3:1) Počet těch, kdo jsou „koupeni zprostřed lidstva“ a zapečetěni svatým duchem, aby byli součástí duchovního Izraele, je 144 000. (Zjevení 7:4; 14:1–4) Tito lidé byli pokřtěni v Kristovo duchovní tělo, tedy v jeho sbor, a také v Kristovu smrt. (Římanům 6:3; 1. Korinťanům 12:12, 13, 27; Efezanům 1:22, 23) Potom, co byli pokřtěni ve vodě a pomazáni svatým duchem, nastoupili životní dráhu, s níž je spojena oběť — tedy životní běh v ryzosti až do smrti. (Římanům 6:4, 5)

7. Proč pouze pomazaní křesťané oprávněně přijímají symboly na Památné slavnosti?

7 Jakožto duchovní Izraelité byli tito pomazaní křesťané zahrnuti do nové smlouvy uzavřené mezi Jehovou a „Božím Izraelem“. (Galaťanům 6:16; Jeremjáš 31:31–34) Její platnost byla stvrzena Kristovou prolitou krví. Ježíš se o tom zmínil při zavedení Památné slavnosti. V Lukášově evangeliu se píše: „[Ježíš] vzal ... chléb, vzdal díky, rozlámal jej, dal jim jej a řekl: ‚To znamená mé tělo, které má být dáno ve váš prospěch. Stále to čiňte na mou památku.‘ Stejně i pohár, když povečeřeli, a řekl: ‚Tento pohár znamená novou smlouvu mocí mé krve, která má být vylita ve váš prospěch.‘“ (Lukáš 22:19, 20) Právě ostatek pomazaných křesťanů — neboli zbývající členové skupiny 144 000, kteří ještě žijí na zemi — při Slavnosti na památku Kristovy smrti oprávněně přijímá symboly v podobě chleba a vína.

8. Podle čeho pomazaní poznají, že dostali nebeské povolání?

8 Podle čeho pomazaní poznají, že dostali nebeské povolání? Podle toho, že obdrželi neklamné svědectví svatého ducha. Apoštol Pavel těmto lidem napsal: „Všichni ti, kdo jsou vedeni Božím duchem, jsou ... Boží synové. ... Duch sám vydává svědectví s naším duchem, že jsme Boží děti. Jsme-li tedy děti, jsme také dědicové; vskutku Boží dědicové, ale spoludědicové s Kristem, za předpokladu, že spolu trpíme, abychom také byli spolu oslaveni.“ (Římanům 8:14–17) Toto svědectví ducha je tak mocné, že ti, kdo mají sebemenší pochybnost, zda nebeské povolání dostali, mohou logicky dojít k závěru, že je nedostali, a proto na Památné slavnosti nebudou přijímat symboly.

Duch a jiné ovce

9. O jakých dvou odlišných skupinách se zmiňují evangelia i kniha Zjevení?

9 Ježíš věděl, že křesťanů povolaných k tomu,  aby vytvořili duchovní Izrael, bude omezený počet, a proto je označil jako „malé stádo“. Tito lidé jsou vpuštěni do „ovčince“ nové smlouvy — na rozdíl od nesčetných ‚jiných ovcí‘, o nichž Ježíš řekl, že je také musí shromáždit. (Lukáš 12:32; Jan 10:16) Tyto jiné ovce shromážděné v čase konce vytvoří „velký zástup“, který přežije ‚velké soužení‘, a to s vyhlídkou na věčný život na rajské zemi. Je zajímavé, že tento „velký zástup“ je od 144 000 členů duchovního Izraele odlišen i ve vidění, které Jan obdržel na konci prvního století n. l. (Zjevení 7:4, 9, 14) Dostávají však jiné ovce také svatého ducha, a pokud ano, jak ovlivňuje jejich život?

10. Co znamená, že jiné ovce jsou pokřtěny „ve jménu Otce a Syna a svatého ducha“?

10 Svatý duch hraje v životě jiných ovcí skutečně významnou úlohu. Jiné ovce symbolizují své zasvěcení Jehovovi tím, že se dávají pokřtít „ve jménu Otce a Syna a svatého ducha“. (Matouš 28:19) Uznávají Jehovovu svrchovanost, podřizují se Kristu jakožto svému Králi a Výplatci a ve svém životě se podvolují působení Božího ducha neboli Boží činné síly. Den co den se ve svém životě snaží projevovat „ovoce ducha“, totiž ‚lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, víru, mírnost a sebeovládání‘. (Galaťanům 5:22, 23)

11, 12. (a) Jakým zcela zvláštním způsobem jsou pomazaní křesťané posvěceni? (b) Jakým způsobem jsou posvěceny jiné ovce?

11 Jiné ovce se také musí nechat přečistit neboli posvětit Božím slovem a Božím svatým duchem. Pomazaní křesťané již jsou posvěceni zcela zvláštním způsobem, protože jakožto součást Kristovy nevěsty jsou prohlášeni za spravedlivé a svaté. (Jan 17:17; 1. Korinťanům 6:11; Efezanům 5:23–27) Prorok Daniel o nich mluví jako o ‚svatých Nejvýše postaveného‘, jimž je dáno Království pod vládou ‚syna člověka‘, Krista Ježíše. (Daniel 7:13, 14, 18, 27) Ještě o něco dříve Jehova prostřednictvím Mojžíše a Árona sdělil izraelskému národu: „Já jsem Jehova, váš Bůh; a posvětíte se a prokážete se jako svatí, protože já jsem svatý.“ (3. Mojžíšova 11:44)

12 Základní význam slova „posvěcení“ je „skutek (nebo proces), jímž se něco stává svatým, odděleným nebo vyčleněným ke službě či použití pro Jehovu Boha; stav, kdy je někdo či něco svaté, posvěcené nebo očištěné“. V anglickém vydání Strážné věže bylo již v roce 1938 uvedeno, že Jonadabové neboli jiné ovce se musí „naučiti, že zasvěcení a posvěcení se vyžaduje od každého, kdo se stane údem velikého zástupu [a] má žíti na zemi“. Ve vidění velkého zástupu, které je zaznamenáno v knize Zjevení, je o nich řečeno, že „vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi“ a že prokazují Jehovovi „dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu“. (Zjevení 7:9, 14, 15) Jiné ovce se tedy ze všech sil snaží splňovat Jehovovy požadavky týkající se svatosti a svatý duch jim v tom pomáhá. (2. Korinťanům 7:1)

Čiňme dobro Kristovým bratrům

13, 14. (a) Na čem podle Ježíšova podobenství o ovcích a kozlech závisí záchrana ovcí? (b) Jakým způsobem jiné ovce činí v tomto čase konce dobro Kristovým bratrům?

13 Těsné pouto mezi jinými ovcemi  a malým stádem zdůraznil Ježíš ve svém podobenství o ovcích a kozlech, které je součástí jeho proroctví o „závěru systému věcí“. Kristus v tomto podobenství jasně ukázal, že záchrana jiných ovcí úzce souvisí s jejich jednáním vůči pomazaným, které označil jako ‚své bratry‘. Prohlásil totiž: „Král řekne těm po své pravici: ‚Pojďte vy, kterým požehnal můj Otec, dědičně se ujměte království připraveného pro vás od založení světa. ... Vpravdě vám říkám: Do té míry, jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mně.‘“ (Matouš 24:3; 25:31–34, 40)

14 Vyjádření „do té míry, jak jste to činili“ poukazuje na skutky láskyplné podpory poskytované Kristovým bratrům zplozeným duchem, s nimiž Satanův svět jedná jako s cizinci, a některé z nich dokonce uvrhuje do vězení. Potřebují jídlo, dostatečné oblečení a zdravotní péči. (Matouš 25:35, 36, poznámka pod čarou) V takových situacích se v tomto čase konce, tedy od roku 1914, ocitla již řada pomazaných. Novodobé dějiny svědků Jehovových dokazují, že jejich věrně oddaní společníci, jiné ovce, jim stále poskytují podporu, protože je k tomu podněcuje svatý duch.

15, 16. (a) Zejména v jaké činnosti pomáhají jiné ovce Kristovým pomazaným bratrům na zemi? (b) Jakým způsobem pomazaní vyjádřili své ocenění jiným ovcím?

15 Kristovi pomazaní bratři na zemi mají v tomto čase konce podporu jiných ovcí zejména při plnění pověření, které jim Bůh dal — aby ‚po celé obydlené zemi na svědectví všem národům kázali dobrou zprávu o království‘. (Matouš 24:14; Jan 14:12) Počet pomazaných na zemi se v průběhu let snižuje, kdežto jiné ovce se již dají počítat doslova na miliony. Tisíce jich slouží jako celodobí evangelisté — průkopníci nebo misionáři — a dobrou zprávu o Království rozšiřují do „nejvzdálenější části země“. (Skutky 1:8) Ostatní se tohoto důležitého svědeckého díla účastní v takové míře, v jaké jsou toho schopni, a s radostí jej podporují finančně.

16 Kristovi pomazaní bratři si této podpory jejich věrně oddaných společníků, jiných ovcí, velmi váží. Jejich ocenění bylo výstižně vyjádřeno v knize Světaširá bezpečnost pod „Knížetem pokoje“, kterou třída otroka vydala v roce 1986. V knize se říká: „Od 2. světové války závisí splňování Ježíšova proroctví o ‚závěru systému věcí‘ ve velké míře na úloze, kterou plní ‚velký zástup‘ ‚jiných ovcí‘. ... Proto hojné díky mezinárodnímu mnohojazyčnému ‚velkému zástupu‘ za obrovskou úlohu, kterou sehrál ve splňování [Ježíšova] proroctví u Matouše 24:14!“

,Nebudou učiněni dokonalými odděleně od nás‘

17. V jakém smyslu nebudou věrní lidé ze starověku, které čeká vzkříšení na zemi, „učiněni dokonalými odděleně od“ pomazaných?

17 Apoštol Pavel jakožto pomazaný křesťan napsal o věrných mužích a ženách, kteří žili před Kristem: „Ti všichni, ačkoli obdrželi svědectví prostřednictvím své víry, nezažili splnění toho slibu, protože Bůh pro nás  předvídal něco lepšího, aby nebyli učiněni dokonalými odděleně od nás.“ (Hebrejcům 11:35, 39, 40) Kristus a jeho 144 000 pomazaných bratrů v nebi budou během Milénia působit v postavení králů i kněží a přinesou zemi užitek z Kristovy výkupní oběti. Jiné ovce tak budou ‚učiněny dokonalými‘ v tělesném i duševním ohledu. (Zjevení 22:1, 2)

18. (a) Co by si jiné ovce měly vzhledem k biblickým skutečnostem uvědomovat? (b) Co jiné ovce očekávají v souvislosti se ‚zjevením Božích synů‘?

18 To všechno by jiným ovcím mělo vtisknout do mysli, proč Křesťanská řecká písma zaměřují takovou pozornost na Krista a jeho pomazané bratry a na jejich klíčovou úlohu v uskutečňování Jehovových záměrů. Jiné ovce tedy považují za výsadu to, že mohou všemi možnými způsoby podporovat pomazanou třídu otroka, zatímco čekají na „zjevení Božích synů“ při Armagedonu a během Milénia. Těší se na to, že budou ‚osvobozeny ze zotročení porušeností a budou mít slavnou svobodu Božích dětí‘. (Římanům 8:19–21)

Sjednoceni duchem při Památné slavnosti

19. Jak „duch pravdy“ působí na pomazané křesťany a jejich společníky a v jakém smyslu bude mezi nimi ještě větší jednota večer 28. března?

19 Ježíš ve své závěrečné modlitbě v noci 14. nisanu roku 33 n. l. řekl: „Prosím [o to], aby všichni byli jedno, právě jako ty, Otče, jsi ve spojení se mnou a já ve spojení s tebou, aby také oni byli ve spojení s námi, aby svět uvěřil, že jsi mě vyslal.“ (Jan 17:20, 21) Bůh projevil svou lásku tím, že poslal svého Syna, aby položil život pro záchranu jak pomazaných křesťanů, tak světa poslušného lidstva. (1. Jana 2:2) Kristovy bratry a jejich společníky sjednocuje „duch pravdy“. Obě tyto třídy se proto večer 28. března po západu slunce sejdou, aby si společně připomenuly Kristovu smrt a všechno, co pro ně Jehova vykonal ve spojitosti s obětí jeho milovaného Syna, Krista Ježíše. Kéž přítomnost obou uvedených tříd při této významné události upevní jejich jednotu a posílí jejich odhodlání stále činit Boží vůli, a tak projevovat radost z toho, že patří k lidem, které Jehova miluje.

Pro opakování

• Kdy byl prvním křesťanům poslán „duch pravdy“ a v jakém ohledu byl pro ně ‚pomocníkem‘?

• Podle čeho pomazaní poznají, že dostali nebeské povolání?

• Jak působí Boží duch na jiné ovce?

• Jakým způsobem činí jiné ovce dobro Kristovým bratrům a proč nebudou ‚učiněny dokonalými odděleně od‘ pomazaných?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 21]

O Letnicích roku 33 n. l. byl na učedníky vylit „duch pravdy“

[Obrázky na straně 23]

Jiné ovce činí dobro Kristovým bratrům tím, že je podporují při plnění jejich pověření kázat