Přejít k článku

Přejít na obsah

Učitelé Božího slova — Povzbuzeni, aby plnili své pověření

Učitelé Božího slova — Povzbuzeni, aby plnili své pověření

 Učitelé Božího slova — Povzbuzeni, aby plnili své pověření

STATISÍCE učitelů se v uplynulých měsících sešly ke školení. Po celém světě se od května loňského roku shromažďovali na stovkách oblastních sjezdů svědků Jehovových s názvem „Učitelé Božího slova“. Účastníci byli vybízeni, aby nezapomínali na sebevzdělávání, aby si zvyšovali kvalifikaci a aby dál plnili své pověření vyučovat.

Zúčastnili jste tohoto sjezdu? Pokud ano, pak jste bezpochyby ocenili znamenitý duchovní pokrm, který se podával na těchto shromážděních určených k uctívání pravého Boha Jehovy. Připomeňme si nyní poučný program sjezdu.

První den — Inspirované Písmo je prospěšné k vyučování

Předsedající sjezdu vřele přivítal účastníky proslovem „Učitelé Božího slova, přijměte poučení“. Poukázal na to, že Ježíš Kristus se stal Velkým Učitelem proto, že se učil od Jehovy, „Vznešeného Učitele“. (Izajáš 30:20; Matouš 19:16) Chceme-li se jako učitelé Božího slova zlepšovat, musíme dělat totéž — přijímat poučení od Jehovy.

Pak jsme si vyslechli pojednání o námětu „Učení o Království přináší znamenité ovoce“. V interview se zkušenými učiteli Božího slova byla patrná radost a požehnání vyplývající z činění učedníků.

Následoval působivý proslov na námět „‚Velkolepé Boží věci‘ podněcují k jednání“. ‚Velkolepé věci‘, k nimž patří Boží Království, podnítily lidi v prvním století k jednání. (Skutky 2:11) I my můžeme lidi podnítit k jednání, když jim budeme oznamovat takové ‚velkolepé věci‘, jako jsou biblické nauky o výkupném, vzkříšení a nové smlouvě.

 Námětem dalšího proslovu byla vybídka „Mějte potěšení v Jehovově spravedlnosti“. (Žalm 35:27) Tuto Boží vlastnost si snáze osvojíme, budeme-li se učit milovat, co je spravedlivé, a nenávidět, co je špatné, budeme-li studovat Bibli, odporovat duchovně škodlivým vlivům a pěstovat pokoru. Tyto kroky nám pomohou chránit se před nezdravou společností, před jejími hmotařskými názory a před nemravnou a násilnickou zábavou.

Proslov o námětu sjezdu, „Úplně vyzbrojeni jako učitelé Božího slova“, posluchačům připomenul, že je to Jehova, kdo nám pomáhá stát se jeho způsobilými služebníky, a to prostřednictvím svého Slova, svého svatého ducha a své pozemské organizace. V souvislosti s používáním Božího slova řečník zdůraznil: „Naším cílem je vyjmout biblické poselství z tištěných stránek a vštípit ho našim posluchačům do srdce.“

První sympozium sjezdu mělo téma „Učitelé druhých musí vyučovat sami sebe“. V jeho úvodní části byl položen důraz na to, že bychom sami měli zachovávat tatáž vysoká měřítka křesťanské morálky, jakým vyučujeme druhé. Následující část byla připomínkou, abychom ‚správně zacházeli se slovem pravdy‘. (2. Timoteovi 2:15) Bez ohledu na to, jak dlouho už Bohu sloužíme, musíme sami sebe pilně vyučovat při pravidelném osobním studiu Bible. V závěrečné části jsme si ukázali, že Ďábel nás sleduje a slídí po takových postojích, jako je pýcha, duch nezávislosti, pocit vlastní důležitosti, žárlivost, závist, zatrpklost, rozmrzelost a kritičnost. Když se však proti Ďáblovi rázně postavíme, uteče od nás. Postavit se mu je možné jedině tak, že se přiblížíme k Bohu. (Jakub 4:7, 8)

V proslovu s časovým námětem „Ošklivte si pornografii — mor tohoto světa“ bylo vysvětleno, jak bojovat s touto zvrhlostí, která ohrožuje naše duchovní smýšlení. Prorok Habakuk o Jehovovi prohlásil: „Máš příliš čisté oči, než abys viděl, co je špatné; a nejsi schopen přihlížet těžkostem.“ (Habakuk 1:13) Měli bychom si ‚ošklivit, co je ničemné‘. (Římanům 12:9) Rodiče byli nabádáni, aby měli přehled o tom, co jejich děti sledují na internetu  a v televizi. Řečník také vyzval všechny ty, které pornografie láká, aby požádali o pomoc duchovně zralého přítele. Stojí za to rozjímat o některých verších a vštípit si je do mysli. K nim patří Žalm 97:10; Matouš 5:28; 1. Korinťanům 9:27; Efezanům 5:3, 12; Kolosanům 3:5 a 1. Tesaloničanům 4:4, 5.

Následující řečník nám předal slova útěchy. V proslovu „Kéž vás střeží Boží pokoj“ jsme totiž byli ujištěni o tom, že i když na nás doléhají úzkostné starosti, můžeme své břemeno uvrhnout na Jehovu. (Žalm 55:22) Když v modlitbě vyjádříme Jehovovi své nejniternější pocity, dá nám „Boží pokoj“, což je pokoj a vnitřní klid, který pramení z našeho drahocenného vztahu k němu. (Filipanům 4:6, 7)

Závěr prvního dne se nesl ve znamení mimořádné radosti. Ta vyvrcholila při proslovu „Jehova svůj lid zkrášluje světlem“, v němž bylo rozebráno splnění 60. kapitoly knihy Izajáš. Uprostřed tmy, která dnes přikrývá zemi, se objevili „cizinci“ — velký zástup lidí podobných ovcím —, kteří se spolu s pomazanými křesťany radují ve světle od Jehovy. Verše 19 a 20 řečník vysvětlil takto: „Jehova ‚nezapadne‘ jako slunce ani ‚nebude ubývat‘ jako měsíc. Dál bude svůj lid zkrášlovat tím, že na něj bude rozlévat své světlo. Pro nás, kdo žijeme v posledních dnech tohoto světa zahaleného temnotou, je to nádherné ujištění.“ V závěru proslovu řečník oznámil vydání druhého dílu knihy Izajášovo proroctví Světlo pro celé lidstvo. Už máte tuto novou publikaci přečtenou?

Druhý den — Jsme dostatečně způsobilí vyučovat jiné

Po rozboru textu, na němž byl založen námět druhého dne, jsme si se zájmem vyslechli druhé sjezdové sympozium „Služebníci, kteří přivádějí k víře druhé“. V tomto třídílném sympoziu se řečníci postupně zaměřili na tři kroky, které jsou spojeny s naším úsilím pomáhat lidem stát se věřícími. Těmito kroky jsou: oznamování poselství o Království, rozvíjení nalezeného zájmu a vyučování zájemců, aby zachovávali to, co Kristus přikázal. V rámci sympozia proběhla interview a byly názorně předvedeny zážitky z kazatelské služby. Tak jsme si mohli povšimnout, jakými konkrétními rysy se vyznačuje vyučování, pomocí kterého se lidé mohou stát Kristovými učedníky.

Další část programu byla na téma „Dodejte ke své vytrvalosti zbožnou oddanost“. Řečník ukázal, že rozhodující bude, zda ‚vytrváme až do konce‘. (Matouš 24:13) Měli bychom využít veškerou pomoc od Boha — ať je to modlitba, osobní studium, shromáždění nebo kazatelská služba —, abychom v sobě rozvíjeli zbožnou oddanost. Nesmíme dovolit, aby naši zbožnou oddanost narušily nebo zcela zničily světské touhy a činnosti.

Kde dnes mohou najít úlevu lidé, kteří se lopotí a jsou obtíženi? Odpověď jsme slyšeli  v proslovu „Nalézejte občerstvení pod Kristovým jhem“. Ježíš své následovníky laskavě pozval, aby hledali útočiště pod jeho jhem, a vybídl je, aby se od něj učili. (Matouš 11:28–30) Vzít na sebe Ježíšovo jho smíme tehdy, když se rozhodneme vést stejně jednoduchý a vyrovnaný život jako on. Hlavní myšlenky programu byly rozvedeny v interview s těmi, kdo svůj život zjednodušili.

Jedním z vrcholných bodů velkých shromáždění svědků Jehovových je křest nově zasvěcených Božích služebníků. Bratr, který přednesl proslov „Křtem se otevírají větší možnosti vyučovat Boží slovo“, vřele přivítal všechny uchazeče o křest a vybídl je k tomu, aby usilovali o větší služební výsady. Nově pokřtění učitelé Božího slova mohou usilovat o to, aby jim uvnitř sboru byly svěřeny rozmanité úkoly, k nimž jsou z biblického hlediska způsobilí.

Odpolední program začal proslovem na námět „Napodobujte Velkého Učitele“. Ježíš v nebi celé věky pozorně sledoval a napodoboval svého Otce, a díky tomu se z něj stal Velký Učitel. Když pak na zemi vyučoval, používal účinné metody, například zkoumavé otázky a jednoduchá, ale živá znázornění. Ježíš své učení zakládal na Božím slově a mluvil nadšeně, s vřelostí a s autoritou. Nepřáli bychom si snad přiblížit se vzoru, který nám Velký Učitel zanechal?

V dalším podnětném proslovu nazvaném „Jste ochotni sloužit druhým?“ jsme byli povzbuzeni, abychom Ježíše napodobovali v tom, jak sloužil druhým lidem. (Jan 13:12–15) Řečník se obrátil na způsobilé muže a vybídl je, aby byli jako Timoteus a vyhlíželi po příležitostech, jak pomáhat druhým. (Filipanům 2:20, 21) Rodiče zase povzbudil k tomu, aby napodobovali Elkanu a Hanu a pomáhali svým dětem usilovat o celodobou službu. A mladí slyšeli, že by se měli řídit příkladem Ježíše Krista a mladého Timotea, a to tím, že se budou ochotně vydávat ve prospěch druhých. (1. Petra 2:21) Hluboce na nás zapůsobilo také vyprávění těch, kdo se chopili příležitosti a nyní slouží druhým.

Námětem třetího sympozia bylo „Mějte větší užitek z teokratického vzdělávání“. První řečník poukázal na to, jak důležité je naučit se déle soustředit. Toho můžeme docílit tak, že si pro osobní studium zpočátku vyhradíme kratší časový úsek a postupně ho budeme prodlužovat. Také posluchače povzbudil k tomu, aby si při shromážděních vyhledávali biblické verše a dělali si poznámky. Následující řečník nás upozornil na to, že se musíme přesně držet „vzoru zdravých slov“. (2. Timoteovi 1:13, 14) Máme-li se chránit před nemravností, kterou předkládají média, před lidskými filozofiemi, vyšší kritikou a odpadlickým učením, musíme vykupovat čas pro osobní studium a shromáždění. (Efezanům 5:15, 16) V závěrečné části sympozia řečník zdůraznil, že to, co jsme se naučili, je třeba také konat. Tak budeme mít z teokratického vzdělávání ten největší užitek. (Filipanům 4:9)

S napětím jsme vyslechli proslov „Co nového je připraveno pro náš duchovní pokrok“. Radostně jsme pak přivítali zprávu, že zanedlouho bude vydána nová kniha nazvaná Využívej vzdělávání v teokratické škole. Jakmile řečník nastínil její obsah, hned jsme se začali těšit na chvíli, až ji dostaneme. O pasáži knihy, kde bude rozebráno množství řečnických znaků, jsme se dozvěděli: „K těmto 53 znakům dobrého čtení, řečnictví a vyučování  nová učebnice nepřistupuje ze světského hlediska. Přistupuje k nim naopak na základě biblických zásad.“ V knize bude ukázáno, jaké dobré vyučovací metody uplatňovali proroci, Ježíš a jeho učedníci. Není pochyb o tom, že tato učebnice spolu s novými rysy programu teokratické školy nám pomůže, abychom byli ještě lepšími učiteli Božího slova.

Třetí den — Buďte vzhledem k času učiteli

Po rozboru textu, na němž byl založen námět závěrečného dne, se všichni zaposlouchali do posledního sjezdového sympozia s názvem „Malachiášovo proroctví nás připravuje na Jehovův den“. Malachiáš prorokoval Židům v době asi sto let po jejich návratu z Babylóna. Lidé mezitím opět sklouzli k odpadlictví a ničemnosti. Znevažovali Jehovovo jméno, když přehlíželi jeho spravedlivé zákony a přinášeli k obětem slepá, chromá a nemocná zvířata. Muži se rozváděli s manželkami svého mládí — pravděpodobně proto, aby se mohli oženit s pohanskými ženami.

První kapitola Malachiášova proroctví nás ujišťuje o tom, že Jehova miluje svůj lid. Kapitola klade důraz na to, že je nutné mít uctivou bázeň před Bohem a vážit si posvátných věcí. Jehova očekává, že mu budeme dávat to nejlepší a že ho budeme uctívat z nesobecké lásky. Svou posvátnou službu bychom neměli vnímat jako pouhou formalitu. Každý z nás se bude Bohu zodpovídat.

Druhý řečník sympozia uplatnil na naši dobu následující kapitolu Malachiáše a položil nám osobní otázku: „Dáváme si pozor na to, aby ‚se na našich rtech nenašla nespravedlnost‘?“ (Malachiáš 2:6) Ti, kteří poskytují vedení svým vyučováním, musí svá slova zakládat na Božím slovu. Měli bychom nenávidět takové zrádné jednání, jakým je neoprávněný rozvod. (Malachiáš 2:14–16)

Poslední řečník sympozia nám měl pomoci připravit se na Jehovův den. Během rozboru námětu „Kdo přežije Jehovův den?“ mimo jiné zvolal: „Pro Jehovovy služebníky je opravdu útěchou vědět, že slova u Malachiáše ve 3. kapitole a 17. verši mají hlavní splnění právě na nich. Píše se tam: ‚„A jistě se stanou mými,“ řekl Jehova vojsk, „v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A projevím jim soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží.“‘“

 Další očekávanou událostí sjezdu byla dramatizace, kterou zahráli kostýmovaní herci. Měla námět „Projevujme úctu k Jehovově autoritě“ a byl v ní ztvárněn příběh Korachových synů. Přestože se jejich otec vzbouřil proti Mojžíšovi a Áronovi, oni zůstali Jehovovi a jeho představitelům věrně oddáni. Když Korach a jeho stoupenci zahynuli, Korachovi synové zůstali naživu. V následujícím proslovu nazvaném „S věrnou oddaností se podřizujme Boží autoritě“ řečník objasnil, jak se dramatizace týká každého z nás. Řečník varoval před šesti oblastmi, ve kterých Korach a jeho stoupenci selhali: nepodporovali oddaně Jehovovu autoritu; nechali se ovládnout pýchou, ctižádostí a žárlivostí; zaměřovali se na nedostatky těch, kdo byli do svého postavení ustanoveni Jehovou; pěstovali sklon ke stížnostem; začali být nespokojeni se svými služebními výsadami a dovolili, aby přátelské a rodinné svazky byly pro ně důležitější než věrná oddanost Jehovovi.

„Kdo vyučuje všechny národy pravdě?“ Tato otázka byla námětem veřejné přednášky. Nebyla v ní řeč o pravdě v obecném smyslu, ale o pravdě týkající se Jehovova záměru. O této pravdě vydal svědectví Ježíš Kristus. Řečník pojednal o pravdě v souvislosti s náboženskými názory, se způsobem uctívání a s tím, jak se zračí v chování jedinců. Srovnání křesťanů v prvním století s dnešními svědky Jehovovými velmi posílilo naše přesvědčení o tom, že ‚Bůh je skutečně mezi námi‘. (1. Korinťanům 14:25)

Následovalo shrnutí aktuálního studijního článku Strážné věže a potom závěrečný proslov „S vědomím naléhavosti plňme své pověření vyučovat“. Ten byl pro všechny učitele Božího slova působivou vybídkou k činnosti. V krátkém ohlédnutí za uplynulým programem bylo znovu vyzdviženo, jak je důležité při vyučování používat Bibli, jak se můžeme stát způsobilými učiteli a jak je velmi potřebné, abychom byli pevně přesvědčeni o pravdě, které vyučujeme druhé lidi. Řečník nás nabádal, aby ‚náš pokrok byl zjevný všem‘ a abychom ‚neustále dávali pozor na sebe a na své vyučování‘. (1. Timoteovi 4:15, 16)

Oblastní sjezd „Učitelé Božího slova“ byl bez nadsázky duchovní hostinou. Kéž napodobujeme našeho Vznešeného Učitele Jehovu a našeho Velkého Učitele Ježíše Krista v tom, že budeme vyučovat druhé lidi Božímu slovu.

[Rámeček a obrázky na straně 28]

Nové publikace se specifickým zaměřením

Účastníci oblastního sjezdu „Učitelé Božího slova“ s radostí přijali dvě publikace, které by měly být velkou pomocí zvlášť tehdy, když učíme o biblické pravdě lidi, kteří pocházejí z určitých částí světa. Traktát Je ve vašem těle nesmrtelný duch? přijde vhod tehdy, budeme-li chtít vést rozhovor s člověkem, který je původem ze země, v níž místní jazyky nerozlišují mezi pojmy „duše“ a „duch“. Nový traktát srozumitelně vysvětluje, že je rozdíl mezi duchem jakožto životní silou a duchem jakožto tvorem a že se člověk při smrti nepromění v nějakou duchovní bytost.

Na závěr druhého sjezdového dne byla vydána brožura Uspokojující život — Jak ho dosáhnout. Tato brožura byla připravena tak, aby s její pomocí bylo možné zahájit biblické studium s lidmi, kteří nemají představu o Stvořiteli jakožto osobě a ani neznají Bohem inspirovanou knihu. Daří se vám tyto nové publikace používat v kazatelské službě?

[Obrázky na straně 26]

V Milánu v Itálii a na sjezdech po celém světě byly pokřtěny stovky osob

[Obrázek na straně 29]

Na diváky silně zapůsobila dramatizace nazvaná „Projevujme úctu k Jehovově autoritě“