Přejít k článku

Přejít na obsah

Důvěřujete v Boha, který je skutečný?

Důvěřujete v Boha, který je skutečný?

 Důvěřujete v Boha, který je skutečný?

Expedice vyslaná americkým Přírodovědeckým muzeem mířila prozkoumat jistou pevninu v Arktidě. Přibližně o sedm let dříve, to znamená v roce 1906, tuto pevninu údajně zahlédl polárník Robert E. Peary.

Z MYSU Colgate, který se nachází v nejzazším výběžku pevniny na severozápadě Severní Ameriky, zpozoroval cosi, co připomínalo bílé vrcholky vzdálené země. Tuto oblast pojmenoval Crockerova země, a to na počest jednoho z mužů, kteří ho finančně podporovali. Členové pozdější výzkumné expedice museli cítit opravdu silné vzrušení, když před sebou zahlédli zemi s pahorky, údolími a horami, na jejichž vrcholech byly sněhové čepice. Brzy však zjistili, že to, co vidí, není nic jiného než arktická fata morgána. Peary se tímto optickým atmosférickým jevem nechal oklamat, a oni nyní plýtvali časem, energií i prostředky, když chtěli prozkoumat něco, co vlastně neexistovalo.

V dnešní době mnoho lidí věnuje svou oddanost a svůj čas bohům, o kterých si myslí, že jsou skuteční. V době, kdy žili Ježíšovi apoštolové, byli uctíváni takoví bohové jako Hermes a Zeus. (Skutky 14:11, 12) Šintoisté, hinduisté a členové jiných světových náboženství dnes uctívají miliony bohů. Je to tak, jak říká Bible: „Je mnoho ‚bohů‘ a mnoho ‚pánů‘.“ (1. Korinťanům 8:5, 6) Mohou být všichni tito bohové skuteční?

Bohové, kteří ‚nemohou zachránit‘

Zamysleme se například nad používáním obrazů, soch nebo symbolů při uctívání. Ti, kdo jim důvěřují nebo se skrze ně modlí, považují tyto modly za zachránce, kteří mají nadlidskou moc a kteří mohou lidi odměňovat nebo je osvobozovat z nebezpečí. Mohou ale tyto modly opravdu zachraňovat? Žalmista o nich napsal: „Modly národů jsou stříbro a zlato, dílo rukou pozemského člověka. Ústa  mají, ale nic nemohou mluvit; oči mají, ale nic nemohou vidět; uši mají, ale ničemu nemohou dopřát sluchu. V jejich ústech rovněž neexistuje žádný duch.“ Jsou to ve skutečnosti bohové, kteří ‚nemohou zachránit‘. (Žalm 135:15–17; Izajáš 45:20)

Je pravda, že výrobci model přisuzují dílu svých rukou život a moc. A ti, kdo modly uctívají, v ně vkládají důvěru. Prorok Izajáš o takových lidech říká: „Nosí [modlu] na rameni, nesou to a ukládají to na místo, aby to zůstalo stát.“ Dodává: „Nehýbá se to ze svého stanoviště. Někdo k tomu dokonce volá, ale ono to neodpovídá; nezachraňuje to člověka z tísně.“ (Izajáš 46:7) Modla zkrátka neožije, a to bez ohledu na to, jak upřímné je přesvědčení těch, kdo v ni důvěřují. Tyto vyřezávané a lité sochy jsou ‚nehodnotní bohové‘. (Habakuk 2:18)

Zbožňování, uctívání nebo obdivování význačných osobností ze světa zábavy a sportu, politických systémů a určitých náboženských vůdců je dnes také běžným jevem. Kromě toho jsou pro mnoho lidí bohem peníze. Všechny tyto modly jsou pokaždé představovány jako něco, co ve skutečnosti nejsou. Neudělají, a ani nemohou udělat nic z toho, v co doufají ti, kdo v ně věří. Někdo si například může myslet, že pomocí majetku lze vyřešit mnoho problémů, ale moc bohatství je podvodná. (Marek 4:19) Jeden výzkumný pracovník se zeptal: „Jak je možné, že to, po čem tolik lidí tak dychtivě touží a co považují za jakýsi všelék, vede potom, co to získají, k řadě nepříznivých následků, počínaje zklamáním a konče traumatem?“ Ano, člověk možná kvůli honbě za bohatstvím obětuje to, co má skutečnou hodnotu, například dobré zdraví, uspokojující rodinný život, pevná přátelství nebo drahocenný vztah ke Stvořiteli. Pro takového člověka je pak jeho bůh pouhou ‚modlou nepravdy‘. (Jonáš 2:8)

„Nikdo neodpovídal“

Je pošetilé říkat o nějaké věci, že je skutečná, když to tak není. Ctitelé boha Baala žijící v době proroka Eliáše se o tom přesvědčili na vlastní kůži. Pevně věřili, že Baal má moc způsobit, aby z nebe sestoupil oheň a pohltil zvířecí oběť. „Vzývali Baalovo jméno od rána až do poledne a říkali: ‚Baale, odpověz nám!‘“ Měl Baal uši, aby je mohl slyšet, a ústa, aby k nim mohl promluvit? Zpráva pokračuje: „Nebyl žádný hlas a nikdo neodpovídal.“ Rozhodně se „nevěnovala ... žádná pozornost.“ (1. Královská 18:26, 29) Baal ve skutečnosti neexistoval ani se nijak neprojevoval.

Je tedy opravdu důležité, abychom poznali a uctívali Boha, který je skutečný. Ale kdo to je? A jaký můžeme mít prospěch z toho, že mu důvěřujeme?

[Obrázky na straně 3]

Pearyho společník Egingwah pečlivě zkoumá obzor, zda nespatří pevninu

Robert E. Peary

[Podpisky]

Egingwah: Z knihy The North Pole: Its Discovery in 1909 Under the Auspices of the Peary Arctic Club (Severní pól: Jeho objevení v roce 1909 pod záštitou Pearyho polárního klubu), 1910; Robert E. Peary: NOAA

[Obrázky na straně 4]

Mnoho lidí je podváděno tím, co tento svět zbožňuje