Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se vám nedávná čísla Strážné věže? Pokuste se tedy odpovědět na následující otázky:

K jakému právnímu vítězství, pokud jde o náboženství, přispěl německý Spolkový ústavní soud?

Tento soud zrušil rozsudek, který předtím vynesl jiný soud a který vyzníval v neprospěch svědků Jehovových a jejich uznání jakožto společnosti veřejného práva. V tomto vítězném rozhodnutí bylo uvedeno, že v rámci náboženské svobody by se někdo mohl ‚řídit náboženskými zásadami‘ spíše než požadavky státu. (8/15, strana 8)

Jak dlouho trvalo Jobovo utrpení?

Kniha Job nenaznačuje, že by Job trpěl mnoho let. Jobovo utrpení mohlo až do jeho ukončení trvat několik měsíců, snad necelý rok. (8/15, strana 31)

Proč můžeme tvrdit, že Ďábel není pouhou pověrou?

Ježíš Kristus věděl, že Ďábel skutečně existuje. Ježíš nebyl pokoušen nějakým zlem, které by bylo v něm samotném, ale byl pokoušen skutečnou osobou. (Matouš 4:1–11; Jan 8:44; 14:30; 9/1, strany 5 a 6)

Přísloví 10:15 říká: „Hodnotné věci boháče jsou jeho silným městečkem. Zkázou ponížených je jejich chudoba.“ Jak se to projevuje?

Bohatství může sloužit jako ochrana před některými životními nejistotami, podobně jako opevněné město poskytuje svým obyvatelům určitou míru bezpečí. Naproti tomu chudoba může za nepředvídaných okolností vést ke zkáze. (9/15, strana 24)

V jakém smyslu se za života Enoše „začalo vzývat Jehovovo jméno“? (1. Mojžíšova 4:26)

Boží jméno se používalo již od začátku lidských dějin. To, s čím se začalo za života Enoše, tedy nebylo vzývání Jehovy ve víře. Je možné, že lidé začali rouhavým způsobem používat Boží jméno sami na sebe nebo na jiné lidi, jejichž prostřednictvím zdánlivě uctívali Boha. (9/15, strana 29)

V jakém významu je v Bibli používáno slovo „ukázňování“?

Toto slovo neznamená žádné týrání ani hrubost. (Přísloví 4:13; 22:15) Řecký výraz pro „ukázňování“ se vztahuje hlavně na poučování, vzdělávání, kárání a někdy na pevné, ale láskyplné trestání. Důležité je, aby se rodiče snažili napodobovat Jehovu v tom, že budou s dětmi stále komunikovat. (Hebrejcům 12:7–10; 10/1, strany 8 a 10)

Jak dnes praví křesťané dávají najevo, že se zastávají Boží vlády?

Svědkové Jehovovi se zastávají Božího Království, přičemž se nevměšují do politiky ani nepodněcují vzpoury proti světským vládám, a to dokonce ani v zemích, kde jsou zakázáni. (Titovi 3:1) Jsou pro druhé přínosem stejně jako Ježíš a jeho první učedníci, a snaží se lidem pomáhat, aby přijali zdravé biblické hodnoty, jako je poctivost, mravní čistota a dobrá pracovní morálka. (10/15, strana 6)

Jak v Andách proudí životodárné vody?

Svědkové Jehovovi se snaží přinášet biblickou pravdu tamním obyvatelům, a to i ve dvou místních jazycích, v kečuánštině a ajmarštině. Svědkové navštěvují i lidi, kteří žijí na ostrovech ležících na jezeře Titicaca, dokonce i na „plovoucích“ plošinách, jež jsou vyrobeny z rákosu, který roste v tomto jezeře. (10/15, strany 8–10)

Kterou schopnost, jež může být srovnána s počítačovým řídicím systémem dnešních dopravních letadel, nám Bůh dal, aby nám sloužila k morálnímu vedení?

Bůh obdařil člověka schopností řídit se morálním vedením, dal mu vnitřní mravní smysl. Je to naše vrozené svědomí. (Římanům 2:14, 15; 11/1, strany 3 a 4)

Proč má Ježíšova smrt velkou cenu?

Když dokonalý člověk Adam zhřešil, ztratil pro sebe i své potomky život. (Římanům 5:12) Ježíš jako dokonalý člověk svůj lidský život obětoval a tak opatřil výkupné, které věrným lidem umožňuje získat věčný život. (11/15, strany 5 a 6)

Kdo byli Skytové, o nichž je zmínka v Kolosanům 3:11?

Skytové byli kočovný národ, který přibližně od sedmého do třetího století př. n. l. ovládal eurasijské stepi. Byli to jezdci a válečníci nahánějící hrůzu. Zmínka v Kolosanům 3:11 se patrně nevztahuje na konkrétní národ, ale na ty nejhorší z necivilizovaných lidí. (11/15, strany 24 a 25)

Proč lze říci, že Zlaté pravidlo je poučka, které bychom měli pravidelně věnovat pozornost?

Této etické zásadě učí judaismus, buddhismus, řecká filozofie i konfuciánství. Nicméně pokyn, který vyjádřil Ježíš v Kázání na hoře, vyžaduje pozitivní kroky, a tato poučka se dotýká života lidí kdekoli a kdykoli. (Matouš 7:12; 12/1, strana 3)