Přejít k článku

Přejít na obsah

Ochota přivádí lidi do Gileadu

Ochota přivádí lidi do Gileadu

 Ochota přivádí lidi do Gileadu

ÚČELEM biblické školy Strážné věže Gilead je vyškolit muže a ženy, kteří se zasvětili Bohu, pro misionářskou službu v zahraničí. Kdo je způsobilý jít do Gileadu? Ti, kdo jsou ochotní. (Žalm 110:3) To se jasně projevilo 8. září 2001 při graduaci 111. třídy.

Někteří studenti této třídy již předtím ochotně opustili své příbuzné, přátele i svou vlast, aby sloužili tam, kde je to více zapotřebí. Při tom si vyzkoušeli, zda se dokáží přizpůsobit životu v poněkud odlišném prostředí. Například Richer a Nathalie si zařídili své záležitosti tak, že se mohli přestěhovat do Bolívie, Todd a Michelle do Dominikánské republiky a David s Monique zase do jedné asijské země, a to proto, aby v těchto zemích rozšiřovali dobrou zprávu o Božím Království. Jiní studenti si již vyzkoušeli službu v Nikaragui, Ekvádoru nebo v Albánii.

Christy bylo doporučováno, aby se na střední škole učila španělsky, a díky tomu byla lépe připravena na dva roky, které před tím, než se vdala, strávila v Ekvádoru. Jiní studenti začali ve své vlasti sloužit v cizojazyčném sboru. Saul s Priscillou měli zase jiný problém, totiž jak se ještě před zahájením školy zlepšit v angličtině, ale díky jejich ochotě a usilovné snaze se jim to podařilo.

Dvacet týdnů misionářského školení uplynulo jako voda. Přišel den graduace, kdy se studenti opět setkali s přáteli a příbuznými a kdy si vyslechli moudré rady a povzbudivá slova na rozloučenou.

Programu graduace předsedal Theodore Jaracz, který absolvoval sedmou třídu školy Gilead a který dnes slouží jako člen vedoucího sboru svědků Jehovových. Bratr Jaracz svými úvodními slovy zdůraznil, že jako organizace jsme nikdy neztratili ze zřetele, co je cílem školení poskytovaného v Gileadu, totiž kázat po celé obydlené zemi dobrou zprávu o Království. (Marek 13:10) Díky Gileadu jsou způsobilí studenti vyzbrojeni, aby ve své kazatelské činnosti pokračovali v mnohem větším měřítku než předtím, a to tam, kde je vyškolených misionářů obzvláště zapotřebí. Bratr Jaracz studenty vybídl, aby své školení dobře využívali, až se připojí k misionářům, kteří v současné době slouží v těch devatenácti zemích, do nichž budou absolventi vysláni.

Aktuální rady absolventům

Následovalo několik proslovů. William Van De Wall, člen výboru odbočky ve Spojených státech, mluvil na námět „Misionářská horlivost je znakem pravých křesťanů“. Řečník zaměřil pozornost na pověření ‚činit učedníky‘, které je zaznamenáno u Matouše 28:19, 20, a studenty vybídl: „Napodobujte Ježíše, který své misionářské pověření plnil horlivě a s nadšením.“ Bratr Van De Wall budoucí misionáře nabádal, aby si zachovali horlivost  v misionářské službě. Řekl: „Držte se praktického časového plánu, zachovejte si dobré studijní návyky, stále uplatňujte nejnovější teokratické pokyny a vždy mějte na paměti, proč ve svém působišti jste.“

Další část programu přednesl Guy Pierce, člen vedoucího sboru. Rozebral námět „Dále rozvíjejte ‚svou sílu rozumu‘“. (Římanům 12:1) Absolventi obdrželi praktické rady k tomu, aby využívali svou schopnost přemýšlet, kterou dostali od Boha. Řečník je vybídl: „Nadále hluboce přemýšlejte o tom, co vám Jehova říká skrze své Slovo. Takové přemýšlení vás bude bedlivě střežit.“ (Přísloví 2:11) Bratr Pierce studenty také nabádal, aby nelpěli dogmaticky na svých názorech, protože to by jim bránilo rozvíjet jejich ‚sílu rozumu‘. Až studenti začnou sloužit jako misionáři, budou pro ně tyto aktuální připomínky jistě užitečné.

Předsedající programu dále uvedl jednoho z instruktorů Gileadu, Lawrence Bowena, který mluvil na námět „Rozhodněte se neznat nic“. Poukázal na to, že apoštol Pavel se v souvislosti se svou misionářskou službou „rozhodl ... neznat ... nic kromě Ježíše Krista, a to přibitého na kůl“. (1. Korinťanům 2:2) Pavel věděl, že největší síla ve vesmíru, svatý duch,  podporuje naplnění poselství, které se prolíná celou Biblí — totiž že Jehova ospravedlní svou svrchovanost prostřednictvím zaslíbeného Semene. (1. Mojžíšova 3:15) Řečník vybídl všech 48 absolventů, aby napodobovali Pavla a Timotea a aby se drželi „vzoru zdravých slov“, což jim pomůže k úspěšné misionářské službě. (2. Timoteovi 1:13)

Poslední ze série úvodních proslovů měl námět „Važte si své výsady, která je darem od Boha“. Wallace Liverance, tajemník školy Gilead, studentům připomněl, že služební výsady jsou vyjádřením Boží nezasloužené laskavosti, a ne něčím, na co by měli nárok nebo co by si vysloužili. Bratr Liverance obrátil pozornost na příklad apoštola Pavla a vysvětlil: „To, že si Jehova vyvolil Pavla za apoštola pro národy, nebylo dáno Pavlovými skutky, což by mohlo vyvolat dojem, že Pavel si právo na toto pověření vysloužil nebo že na ně měl nárok. Jehova si Pavla nevyvolil ani na základě toho, jak dlouho Jehovovi sloužil nebo kolik měl zkušeností. Z lidského hlediska se mohlo zdát, že je logické zvolit Barnabáše. Volba nezávisela ani na Pavlových schopnostech, vždyť Apollos byl zjevně výmluvnější než Pavel. To, že si Jehova vyvolil Pavla, bylo tedy vyjádřením Boží nezasloužené laskavosti.“ (Efezanům 3:7, 8) Bratr Liverance absolventy vybídl, aby svého daru neboli své služební výsady využili, a tak druhým pomohli stát se Božími přáteli a přijmout „dar, který dává Bůh, ... věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána“. (Římanům 6:23)

Po tomto proslovu vedl další instruktor Gileadu, Mark Noumair, živý rozhovor s několika studenty, a to na námět „Příprava přináší pěkné výsledky“. (Přísloví 21:5) V rozhovoru bylo na několika zážitcích ukázáno, že když se zvěstovatel na službu dobře připraví, zejména když připraví své srdce, bude mít o lidi upřímný zájem. Nikdy se nestane, že by se mu nedostávalo slov. Naopak, svými slovy a svým jednáním bude druhým duchovně pomáhat. „To je klíč k úspěšné misionářské službě,“ prohlásil bratr Noumair na základě svých vlastních zkušeností s misionářskou službou v Africe.

Misionářská služba — uspokojující životní dráha

Ralph Walls a Charles Woody potom vedli interview s několika zkušenými misionáři, kteří se v té době také účastnili zvláštního školení ve vzdělávacím středisku v Pattersonu. V interview bylo zdůrazněno, že tím, co misionářům přináší radost, je láska k lidem. Vyprávění těchto zkušených misionářů o tom, proč je misionářská služba pro ně osobně uspokojující životní dráhou, studenty i jejich příbuzné a přátele potěšilo a povzbudilo.

Hlavní proslov nazvaný „Zpívejte Jehovovi novou píseň“ přednesl John E. Barr, který slouží ve vedoucím sboru. (Izajáš 42:10) Bratr poukázal na to, že vyjádření „nová píseň“ se v Bibli objevuje devětkrát. Potom nadhodil otázku: „O čem ale tato nová píseň je?“ A odpověděl: „Z kontextu vyplývá, že důvodem zpěvu nové písně jsou nové kroky, jimiž Jehova projevuje svou svrchovanost.“ Bratr Barr studenty vybídl, aby se i nadále připojovali ke zpěvu chvály Božího triumfujícího Království v rukou mesiášského Krále, Krista Ježíše. Dále se řečník zmínil o tom, že školení, které studenti v Gileadu dostali, jim pomohlo, aby různým rysům této „nové písně“ rozuměli lépe než kdy předtím. Bratr prohlásil: „Ve škole se zdůraznilo, že ať budete kdekoli, chválu Jehovovi musíte ‚zpívat‘ v souladu se svými bratry a sestrami a tak v místě svého pověření vždy pěstovat jednotu s druhými.“

Když studenti obdrželi diplomy, zástupce třídy přečetl dopis, vyjadřující jejich upřímnou vděčnost za školení, jež v Gileadu dostali.

Mohli byste také rozšířit svou službu Bohu a sloužit produktivněji? Pokud ano, vynakládejte podobné úsilí jako tito absolventi. Právě to jim pomohlo, aby byli způsobilí pro misionářskou službu. Když se člověk dává ve službě Bohu ochotně k dispozici, přináší mu to velkou radost. (Izajáš 6:8)

[Rámeček na straně 25]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 10

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 19

Počet studentů: 48

Průměrný věk: 33,2

Průměrný počet let v pravdě: 16,8

Průměrný počet let v celodobé službě: 12,6

[Obrázek na straně 26]

Absolventi 111. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) C. Yeomansová; A. Toukkariová; S. Nuñezová; J. Phillipsová; M. Dawkinová; P. Silvestriová. (2) N. Morinová; J. Bineyová; M. Lópezová; M. van Houtová; A. Cantúová; F. Szilvassyová. (3) M. Williamsová; M. Itohová; S. van Coillieová; D. Leveringová; F. Fuzelová; S. Geisslerová. (4) J. Yeomans; M. Mossová; M. Hodginsová; S. Duddingová; J. Briseñoová; M. Phillips. (5) J. López; T. Itoh; S. Sommerudová; C. Kozzaová; G. Fuzel; D. Moss. (6) D. Williams; R. Dudding; M. Geissler; R. Morin; S. Biney; L. Cantú. (7) M. Dawkin; T. Hodgins; M. Levering; S. Silvestri; D. van Hout; A. Briseño. (8) M. van Coillie; A. Nuñez; B. Kozza; J. Sommerud; S. Toukkari; P. Szilvassy.