Přejít k článku

Přejít na obsah

Překlad nového světa — Miliony lidí po celém světě si jej váží

Překlad nového světa — Miliony lidí po celém světě si jej váží

 Stůjte úplní a s pevným přesvědčením

Překlad nového světa — Miliony lidí po celém světě si jej váží

USILOVNĚ se na něm pracovalo 12 let, 3 měsíce a 11 dnů. Třináctého března roku 1960 byla dokončena poslední část textu nového překladu Bible. Byl nazván Svaté Písmo — Překlad nového světa.

O rok později vydali svědkové Jehovovi tento překlad v jednom svazku. Toto vydání z roku 1961 vyšlo v nákladu jednoho milionu výtisků. V dnešní době již počet výtisků překročil sto milionů, a tak se Překlad nového světa stal jednou z nejrozšířenějších Biblí. Proč však svědkové Jehovovi tento překlad pořídili?

Proč nový překlad Bible?

Svědkové Jehovovi potřebovali rozumět poselství Svatého Písma a toto poselství oznamovat, a proto po řadu let používali mnoho různých anglických překladů Bible. Tyto překlady sice mají své kladné stránky, ale často se v nich projevuje vliv náboženských tradic a názorů křesťanstva. (Matouš 15:6) Svědkové Jehovovi si proto uvědomili, že je třeba pořídit takový překlad Bible, který by věrně předkládal obsah původních inspirovaných spisů.

První krok k uspokojení této potřeby byl učiněn v říjnu 1946, kdy Nathan H. Knorr, člen vedoucího sboru svědků Jehovových, předložil návrh na vytvoření nového překladu Bible. Druhého prosince 1947 začal Výbor pro překlad Bible nového světa pracovat na překladu, který by jazykem snadno srozumitelným dnešnímu čtenáři věrně reprodukoval původní text, přičemž měly být využity nejnovější vědecké poznatky získané z nedávno objevených biblických rukopisů.

Když byl v roce 1950 vydán první díl, Křesťanská řecká písma — Překlad nového světa, ukázalo se, že překladatelé dosáhli svých cílů. Biblické texty, kterým bylo předtím obtížné porozumět, se najednou staly překvapivě jasnými. Například matoucí text, který je uveden u Matouše 5:3 — „blahoslavení chudí duchem“ (Bible kralická) —, byl přeložen takto: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ Vybídka apoštola Pavla, která se překládala slovy: „O nic nebuďte pečliví“ (Bible kralická), v tomto překladu zní: „O nic nebuďte úzkostliví.“ (Filipanům 4:6) Slovo, jež je u Matouše 24:3 Kralické bibli přeloženo výrazem ‚příchod‘, je zde přeloženo slovem ‚přítomnost‘. Je zřejmé, že Překladem nového světa se otevřel nový svět porozumění.

Různí učenci se o tomto překladu vyjádřili pochvalně. Například britský znalec Bible Alexander Thomson se zmínil o tom, že Překlad nového světa vynikajícím způsobem  důsledně překládá řecký přítomný čas. To je patrné na textu v Efezanům 5:25, který zní: „Manželé, milujte stále své manželky.“ Bible kralická naproti tomu říká pouze: „Muži milujte ženy své.“ „Zdá se, že žádný jiný překlad neukazuje tento jemný charakteristický rys v takové plnosti a tak často,“ řekl o Překladu nového světa pan Thomson.

Jiným význačným rysem Překladu nového světa je to, že jak v hebrejské, tak v řecké části Písma používá Boží osobní jméno Jehova. Jen v takzvaném Starém zákoně se v hebrejštině Boží jméno objevuje téměř 7 000krát. Z toho je patrné, že si náš Stvořitel přeje, aby jej jeho ctitelé znali jako osobu a aby jeho jméno používali. (2. Mojžíšova 34:6, 7) Překlad nového světa to umožnil milionům lidí.

Překlad nového světa je vydáván v mnoha jazycích

Když byl Překlad nového světa vydán v angličtině, přáli si svědkové Jehovovi po celém světě dostat jej ve svém mateřském jazyce — a měli k tomu pádný důvod. V některých zemích bylo obtížné získat překlady v místních jazycích, protože zástupci biblických společností, které tyto překlady rozšiřují, si nepřáli, aby Bible, jež mají na skladě, skončily v rukách svědků Jehovových. A kromě toho tyto místní překlady Bible často zamlžují důležité nauky. Typický příklad najdeme v Bibli vydané v jednom jihoevropském jazyce. Důležitá zmínka o Božím jménu je v něm zakryta tím, že Ježíšova slova „ať je posvěceno tvé jméno“ jsou zde nahrazena slovy „kéž tě lidé mají v úctě“. (Matouš 6:9)

Již v roce 1961 se začalo s překládáním anglického textu Překladu nového světa do jiných jazyků. Za pouhé dva roky již byla Křesťanská řecká písma — Překlad nového světa přeložena do šesti dalších jazyků. V té době již mohly tři čtvrtiny z celkového počtu svědků Jehovových číst tuto Bibli ve svém jazyce. Aby však mohly od svědků Jehovových dostat výtisky této Bible ještě miliony lidí, bylo třeba vykonat daleko víc práce.

Dosažení tohoto cíle se přiblížilo, když bylo ve světovém ústředí svědků Jehovových v roce 1989 zřízeno oddělení překladatelských služeb. Toto oddělení vyvinulo překladatelský postup, který spojuje studium biblických slov s počítačovou technikou. Za použití tohoto systému se podařilo přeložit do některých dalších jazyků Křesťanská řecká písma za jeden rok a Hebrejská písma za dva roky, což je pouhý zlomek doby, kterou si překlad Bible vyžádal předtím. Od zavedení této metody byl Překlad nového světa z angličtiny přeložen do 29 jazyků, jimiž mluví více než dvě miliardy lidí. Na překladech do dalších dvanácti jazyků se nyní pracuje. Do dnešní doby byl anglický Překlad nového světa, buď celý nebo jeho část, přeložen do 41 jazyků.

Už je tomu přes padesát let, kdy na sjezdu svědků Jehovových, který měl název „Růst teokracie“ a konal se v New Yorku, byla vydána první část Překladu nového světa. Nathan H. Knorr tehdy účastníky sjezdu vybídl: „Vezměte si tento překlad. Přečtěte jej celý, bude to pro vás potěšením. Studujte jej, protože vám pomůže zlepšit vaše porozumě ní Božímu slovu. Dávejte jej do rukou druhým.“ Vybízíme vás, abyste Bibli četli denně, protože její poselství vám může pomoci, abyste „stáli úplní a s pevným přesvědčením v celé Boží vůli“. (Kolosanům 4:12)

[Graf a obrázky na straně 8 a 9]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

„Vydání Překladu nového světa

Překlad nového světa byl nejdříve vydán v angličtině a nyní je, buď celý nebo jeho část, vydán v dalších 41 jazycích

Křesťanská řecká písma Úplná Bible

1950 1

1960–1969 6 5

1970–1979 4 2

1980–1989 2 2

1990–dodnes 29 19