Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Jak v zahradě Eden vnukl had Evě myšlenku, aby porušila Boží zákon ohledně stromu poznání dobrého a špatného?

1. Mojžíšově 3:1 čteme: „A had se prokázal být nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehova Bůh udělal. Začal tedy ženě říkat: ‚Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu zahrady?‘“ Na to, jakým způsobem mohl had komunikovat s Evou, bývají vyjadřovány různé názory. Jedním z nich je, že k tomu použil řeči těla neboli pohybů. Například anglický duchovní Joseph Benson v té souvislosti uvedl: „Zdá se velice pravděpodobné, že to bylo nějakými znaky. Někteří dokonce předpokládají, že rozum řeč byly tehdy známými vlastnostmi hadů, ... ale není o tom žádný důkaz.“

Jak by ale mohl had pouhou řečí těla Evě sdělit, že — pokud ona bude jíst ze zakázaného ovoce — stane se podobnou Bohu a bude schopna rozhodovat o tom, co je dobré a co je špatné? Eva se mimo to na rozhovoru podílela, když na hadovu otázku odpověděla. (1. Mojžíšova 3:2–5) Názor, že had komunikoval pouze pomocí znaků či pohybů, by vedl k závěru, že mu Eva odpovídala gesty, ale Bible říká, že mluvila.

Když se o této události zmiňoval apoštol Pavel, varoval spolukřesťany: „Bojím se, aby jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla vaše mysl nějak zkažena.“ Nebezpečí, o kterém Pavel mluvil, hrozilo ze strany ‚falešných apoštolů, dělníků, kteří klamou‘. Ohrožení ze strany těchto ‚nejznamenitějších apoštolů‘ nespočívalo jen v řeči těla a v pohybech či gestech. Nebezpečí spočívalo v jejich řeči — v jejich lstivých slovech pronášených proto, aby druzí byli svedeni. (2. Korinťanům 11:3–5, 13)

V zahradě Eden byla Eva sice svedena řečí, ale nic nenasvědčuje tomu, že by doslovný had měl hlasivky. Vlastně je vůbec nepotřeboval. Když Boží anděl mluvil k Balámovi prostřednictvím oslice, toto zvíře nemělo složité hlasové ústrojí, jaké mají lidé. (4. Mojžíšova 22:26–31) Je zřejmé, že síla k tomu, aby ten ‚bezhlasý soumar pronesl výrok lidským hlasem‘, pocházela z duchovní říše. (2. Petra 2:16)

Když had mluvil s Evou, stál za ním duchovní tvor, o němž Bible říká, že to je „prahad, který je nazýván Ďábel a Satan“. (Zjevení 12:9) Ke slovům, jež Eva slyšela a na něž odpovídala, dal podnět Satan, a ten „se stále proměňuje v anděla světla“. (2. Korinťanům 11:14)

[Obrázek na straně 27]

„Zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné“