Přejít k článku

Přejít na obsah

Je nějaká naděje na záchranu?

Je nějaká naděje na záchranu?

 Je nějaká naděje na záchranu?

Dvacáté století je označováno jako jedno z nejkrvavějších století, jaká kdy lidstvo prožilo. Zločinnost, války, etnické boje, zneužívání drog, nepoctivost a násilí bují zejména v posledních několika desetiletích. Nemoce, stáří a smrt s sebou přinášejí ještě další bolest a utrpení. Kdo by netoužil po vysvobození od těch nezměrných problémů, které sužují dnešní svět? Je do budoucnosti vůbec nějaká naděje na záchranu?

ZAMYSLEME se nad viděním, které dostal asi před 2 000 lety apoštol Jan. Napsal: „Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4) Prorok Izajáš předpověděl něco podobného: „Opravdu navždy pohltí smrt, a Svrchovaný Pán Jehova jistě setře slzy ze všech obličejů. A z celé země odejme pohanu svého lidu, neboť tak mluvil sám Jehova.“ (Izajáš 25:8)

Představme si, co bude splnění těchto Božích slibů znamenat! Lidstvo bude zachráněno neboli osvobozeno od útlaku a násilí, od všeho, co působí utrpení a tíseň. Nebudou nás už trápit dokonce ani nemoci, stáří a smrt. Boží slovo, Bible, slibuje věčný život na zemi v dokonalých podmínkách. (Lukáš 23:43; Jan 17:3) A věčný život mohou získat všichni, kdo po něm touží. „[Boží] vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:3, 4)

Jestliže však máme mít z Božích slibů užitek, musíme rozumět tomu, jakou úlohu v naší záchraně má Ježíš Kristus, a musíme v něj projevovat víru. Ježíš sám řekl: „Bůh ... tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16) Apoštol Petr poukázal na to, že Ježíš  Kristus má v této věci hlavní úlohu. Řekl totiž: „V žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni.“ (Skutky 4:12) Jednoho upřímného tazatele apoštol Pavel a jeho společník Silas vybídli: „Věř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvá domácnost.“ (Skutky 16:30, 31)

Ano, Ježíš Kristus je ‚Hlavním zprostředkovatelem života‘, a záchrana je možná jedině jeho prostřednictvím. (Skutky 3:15) Jak ale může být jeden člověk takovou klíčovou osobností, na které závisí naše záchrana? Jestliže budeme dobře rozumět úloze, kterou v tomto směru Kristus má, naše naděje na záchranu by se tím měla posílit.

 [Podpisky obrázku na straně 2]

Strana 3: Bombardéry: foto USAF; hladovějící děti: SPOJENÉ NÁRODY/J. FRAND; hořící bitevní loď: foto U.S. Navy