Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Uzavřel Jehova svou smlouvu s Abrahamem v Uru, nebo v Charanu?

První zprávu o Jehovově smlouvě s Abrahamem najdeme v 1. Mojžíšově 12:1–3, kde je řečeno: „Jehova přistoupil k tomu, aby řekl Abramovi: ‚Vyjdi ze své země a od svých příbuzných a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním z tebe velký národ... A všechny rodiny zemské půdy si budou jistě žehnat tvým prostřednictvím.‘“ * Je docela dobře možné, že Jehova tuto smlouvu s Abrahamem uzavřel v době, kdy Abraham byl v Uru, a že ji v Charanu potvrdil.

V prvním století se Štěpán zmínil o Jehovově příkazu, že se má Abraham přestěhovat do Kanaánu. Před Sanhedrinem řekl: „Bůh slávy se objevil našemu praotci Abrahamovi, když byl v Mezopotámii, předtím, než se usídlil v Charanu, a řekl mu: ‚Vyjdi ze své země a od svých příbuzných a pojď do země, kterou ti ukážu.‘“ (Skutky 7:2, 3) Abraham původně pocházel z Uru, a jak ukázal Štěpán, právě tam poprvé dostal příkaz, aby odešel do Kanaánu. (1. Mojžíšova 15:7; Nehemjáš 9:7) O Boží smlouvě s Abrahamem se Štěpán nezmínil, ale v 1. Mojžíšově 12:1–3 je tato smlouva spojena s příkazem jít do Kanaánu. Z toho tedy lze usuzovat, že tuto smlouvu Jehova s Abrahamem uzavřel v Uru.

Při pečlivém čtení zprávy v 1. Mojžíšově však můžeme dojít k závěru, že Jehova svou smlouvu Abrahamovi potvrdil ještě v Charanu, stejně jako později v Kanaánu ještě několikrát opakoval a rozšířil některé její aspekty. (1. Mojžíšova 15:5; 17:1–5; 18:18; 22:16–18) První Mojžíšova 11:31, 32 ukazuje, že Abrahamův otec Terach odešel z Uru do Kanaánu a že s ním šli Abraham, Sára a Lot. Přišli do Charanu a zůstali tam až do Terachovy smrti. Abraham žil v Charanu dost dlouho, takže tam mohl získat značné bohatství. (1. Mojžíšova 12:5) A v blíže neurčené době se tam přistěhoval také Abrahamův bratr Nachor.

Po zmínce o Terachově smrti jsou v biblické zprávě zaznamenána Jehovova slova adresovaná Abrahamovi a pak zpráva pokračuje: „Na to Abram šel, právě jak k němu Jehova mluvil.“ (1. Mojžíšova 12:4) Zpráva v 1. Mojžíšově 11:31–12:4 tedy vyvolává silný dojem, že to, co je zaznamenáno v 1. Mojžíšově 12:1–3, řekl Jehova po Terachově smrti. Jestliže tomu tak je, pak Abraham opustil Charan a do země, kterou mu Jehova ukázal, se přestěhoval na základě příkazu, který právě slyšel, a také na základě příkazu, který slyšel již před lety v Uru.

Podle 1. Mojžíšovy 12:1 Jehova Abrahamovi přikázal: „Vyjdi ze své země a od svých příbuzných a z domu svého otce.“ Kdysi byl Abrahamovou ‚zemí‘ Ur a tam byl ‚dům‘ jeho otce. Abrahamův otec se však se svou domácností přestěhoval do Charanu a toto místo začal Abraham nazývat svou zemí. Když po mnoha letech, která strávil v Kanaánu, Abraham poslal svého sluhu do ‚své země a ke svým příbuzným‘, aby tam našel manželku pro Izáka, jeho sluha odešel do „Nachorova města“ (buď do Charanu nebo někam do jeho blízkosti). (1. Mojžíšova 24:4, 10) Tam mezi Abrahamovými příbuznými, ve velké Nachorově rodině, našel sluha Rebeku. (1. Mojžíšova 22:20–24; 24:15, 24, 29; 27:42, 43)

Když Štěpán promlouval k Sanhedrinu, řekl o Abrahamovi: „Když jeho otec zemřel, Bůh způsobil, že [Abraham] odtud přesídlil do této země, ve které nyní bydlíte.“ (Skutky 7:4) Z toho je vidět, že když byl Abraham v Charanu, Jehova s ním mluvil. Smlouva vstoupila v platnost teprve tehdy, když se Abraham přistěhoval do Kanaánu, a proto je rozumné se domnívat, že při té příležitosti, o níž pojednává zpráva v 1. Mojžíšově 12:1–3, Jehova svou smlouvu s Abrahamem opakoval. Vzhledem ke všem skutečnostem je tedy docela dobře možné, že Jehova svou smlouvu s Abrahamem uzavřel v Uru a že ji v Charanu potvrdil.

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Jehova změnil Abramovo jméno na Abraham v Kanaánu, když bylo Abrahamovi 99 let. (1. Mojžíšova 17:1, 5)