Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Oblékněte si trpělivost‘

‚Oblékněte si trpělivost‘

 ‚Oblékněte si trpělivost‘

„Oblékněte [si] něžnou náklonnost soucitu ... a trpělivost.“ (KOLOSANŮM 3:12)

1. Vyprávějte o jednom znamenitém příkladu trpělivosti.

RÉGIS žije v jihozápadní Francii a v roce 1952 se stal pokřtěným svědkem Jehovovým. Celé roky se jeho manželka všemožně snažila, aby překazila jeho úsilí sloužit Jehovovi. Propichovala mu pneumatiky u vozu, aby mu zabránila účastnit se shromáždění. Jednou dokonce šla za ním, když dům od domu kázal biblické poselství, a ve chvílích, kdy s obyvateli domů rozmlouval o dobré zprávě o Království, se mu  vysmívala. I přes tento soustavný odpor byl Régis trpělivý. Je tedy znamenitým příkladem pro každého křesťana, protože Jehova chce, aby všichni jeho ctitelé jednali s druhými lidmi trpělivě.

2. Jaký je doslovný význam řeckého slova pro „trpělivost“ a co označuje?

2 Řecké slovo pro „trpělivost“ znamená doslova „dlouhost ducha“. V českém Překladu nového světa je toto slovo třináctkrát přeloženo jako „trpělivost“ a jednou jako „projevování trpělivosti“. Hebrejský i řecký výraz překládaný jako „trpělivost“ v sobě zahrnuje shovívavost, snášenlivost a pomalost k hněvu.

3. Jak se křesťanský názor na trpělivost lišil od názoru Řeků v prvním století?

3 Řekové v prvním století nepovažovali trpělivost za ctnost. Stoičtí filozofové toto slovo vůbec nepoužívali. Znalec Bible William Barclay uvádí, že trpělivost „je pravý opak řecké ctnosti“. Řekové se totiž mimo jiné holedbali tím, že ‚odmítají tolerovat jakoukoli urážku nebo křivdu‘. Barclay tvrdí: „Pro Řeky byl velkým ten, kdo udělal vše pro to, aby se pomstil. Pro křesťany je velkým ten, kdo to odmítne udělat, i když může.“ Řekové možná považovali trpělivost za znak slabosti, ale zde, jako i v jiných případech, „Boží pošetilá věc je moudřejší než lidé a Boží slabá věc je silnější než lidé“. (1. Korinťanům 1:25)

Kristus je příkladem v trpělivosti

4, 5. Jaký vynikající příklad trpělivosti poskytl Ježíš?

4 Hned po Jehovovi je druhým nejlepším příkladem v projevování trpělivosti Ježíš Kristus. Když byl pod silným tlakem, projevoval úžasnou zdrženlivost. Bylo o něm prorokováno: „Byl pod těžkým tlakem a nechával se trápit; přesto neotvíral svá ústa. Byl veden právě jako ovce na porážku; a jako dospělá ovce, která oněměla před svými střihači, také neotvíral svá ústa.“ (Izajáš 53:7)

5 Během své služby na zemi Ježíš projevoval pozoruhodnou trpělivost. Snášel záludné otázky svých nepřátel a urážky odpůrců. (Matouš 22:15–46; 1. Petra 2:23) Byl trpělivý ke svým učedníkům, i když se stále přeli o to, kdo je největší. (Marek 9:33–37; 10:35–45; Lukáš 22:24–27) A skutečně obdivuhodnou zdrženlivost projevil Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen a kdy Petr a Jan usnuli, přestože jim říkal, aby ‚zůstali bdělí‘. (Matouš 26:36–41)

6. Jaký užitek měl Pavel z Ježíšovy trpělivosti a co se z toho učíme my?

6 Ježíš byl trpělivý i po své smrti a vzkříšení. To si uvědomoval zejména apoštol Pavel, protože dříve pronásledoval křesťany. Napsal: „Je to věrné slovo a zasluhuje plné přijetí, že Kristus Ježíš přišel do světa, aby zachránil hříšníky. Z těch jsem nejpřednější. Přesto mi bylo projeveno milosrdenství proto, aby prostřednictvím mne, jako nejpřednějšího případu, Kristus Ježíš mohl projevit celou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo na něm založí svou víru pro věčný život.“ (1. Timoteovi 1:15, 16) Ať už jsme dříve žili jakkoli, Ježíš nám projeví trpělivost, pokud na něm zakládáme svou víru. Pochopitelně však očekává, že budeme konat „skutky, které přísluší pokání“. (Skutky 26:20; Římanům 2:4) Poselství, která Kristus zaslal sedmi sborům v Malé Asii, ukazují, že je sice trpělivý, ale přesto očekává, že uděláme pokrok. (Zjevení, kapitoly 2 a 3)

Ovoce ducha

7. Jaká souvislost je mezi trpělivostí a svatým duchem?

7 V 5. kapitole svého dopisu Galaťanům Pavel staví do protikladu skutky těla a ovoce ducha. (Galaťanům 5:19–23) Trpělivost je jednou z Jehovových vlastností. Pochází  tedy od Jehovy a je ovocem jeho ducha. (2. Mojžíšova 34:6, 7) Trpělivost je v Pavlově popisu ovoce ducha, které tvoří společně s ‚láskou, radostí, pokojem, laskavostí, dobrotou, vírou, mírností a sebeovládáním‘, uvedena na čtvrtém místě. (Galaťanům 5:22, 23) Když tedy Boží služebníci projevují bohulibou trpělivost, jednají tak pod působením svatého ducha.

8. Co nám umožní pěstovat ovoce ducha, mimo jiné i trpělivost?

8 To však neznamená, že Jehova svého ducha někomu vnucuje. Musíme být ochotni podvolit se jeho působení. (2. Korinťanům 3:17; Efezanům 4:30) Tím, že pěstujeme ovoce ducha ve všem, co děláme, dovolujeme duchu, aby působil v našem životě. Pavel nejprve vyjmenoval skutky těla a ovoce ducha a potom dodal: „Jestliže žijeme duchem, také dál řádně duchem choďme. Nedejte se zavést na scestí: Bohu se nelze posmívat. Vždyť cokoli člověk rozsévá, to také sklidí; protože ten, kdo rozsévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla porušenost, ale ten, kdo rozsévá s ohledem na ducha, sklidí od ducha věčný život.“ (Galaťanům 5:25; 6:7, 8) Jestliže chceme, aby se nám pěstování trpělivosti dařilo, musíme se snažit o projevování zbývajícího ovoce, které v křesťanech plodí svatý duch.

„Láska je trpělivá“

9. Proč možná napsal Pavel Korinťanům, že „láska je trpělivá“?

9 Pavel ukázal, že je zvláštní vztah mezi láskou a trpělivostí. Řekl totiž: „Láska je trpělivá.“ (1. Korinťanům 13:4) Znalec Bible Albert Barnes se domnívá, že to Pavel zdůrazňuje vzhledem ke sporům a svárům, které byly v křesťanském sboru v Korintu. (1. Korinťanům 1:11, 12) Barnes vysvětluje: „Slovo, které je zde použito [pro trpělivost], je opakem ukvapenosti, hněvivých výroků a myšlenek a popudlivosti. Označuje stav mysli, která dokáže DLOUHO SNÁŠET útlak a popouzení.“ Láska a trpělivost značně přispívají k pokoji křesťanského sboru.

10. (a) Jak nám láska pomáhá být trpěliví a jakou radu v tomto ohledu dává apoštol Pavel? (b) Jak se o Boží trpělivosti a laskavosti vyjádřil jeden znalec Bible? (Viz poznámku pod čarou.)

10 „Láska je trpělivá a laskavá. Láska ... nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat.“ Láska nám tedy v mnoha ohledech pomáhá, abychom byli trpěliví. * (1. Korinťanům 13:4, 5) Láska nám pomáhá, abychom spolu trpělivě vycházeli a pamatovali na to, že jsme všichni nedokonalí a máme chyby a slabosti. Pomáhá nám být  ohleduplní a odpouštět. Apoštol Pavel nás povzbuzuje, abychom chodili ‚s úplnou ponížeností mysli a mírností, s trpělivostí, abychom se navzájem snášeli v lásce, s opravdovostí usilovali o zachování jednoty ducha ve sjednocujícím svazku pokoje‘. (Efezanům 4:1–3)

11. Proč je důležité být trpělivý zejména v různých společenstvích křesťanů?

11 Když trpělivost projevují členové různých společenství křesťanů, ať už jde o sbory, domovy betel, misionářské domovy, stavební týmy nebo školy, přispívá to k jejich pokoji a štěstí. Kvůli rozdílům v osobnosti, vkusu, výchově, míře zdvořilosti, a dokonce hygieny mohou čas od času nastat nepříjemné situace. To se může přihodit i v rodinách. Je důležité být pomalý k hněvu. (Přísloví 14:29; 15:18; 19:11) Trpělivost — trpělivou vytrvalost spojenou s nadějí na změnu k lepšímu — musíme projevovat všichni. (Římanům 15:1–6)

Trpělivost nám pomáhá vytrvávat

12. Proč je trpělivost důležitá v obtížných situacích?

12 Trpělivost nám pomáhá snášet obtížné situace, které se zdají být nekonečné nebo které se patrně nevyřeší rychle. Tak to bylo i v případě Régise, o němž byla zmínka v úvodu. Dlouhé roky se jeho manželka stavěla proti jeho úsilí sloužit Jehovovi. Jednoho dne však za ním přišla s pláčem a přiznala: „Vím, že je to pravda. Pomoz mi. Chci studovat Bibli.“ Nakonec byla pokřtěna jako svědek. Régis vypráví: „Tak se prokázalo, že ty roky námahy, trpělivosti a vytrvalosti měly Jehovovo požehnání.“ Trpělivost tohoto muže byla odměněna.

13. Co Pavlovi pomáhalo vytrvávat a jak jeho příklad může pomoci nám, abychom i my vytrvali?

13 V prvním století n. l. byl znamenitým příkladem trpělivosti apoštol Pavel. (2. Korinťanům 6:3–10; 1. Timoteovi 1:16) Na sklonku svého života dával rady Timoteovi, svému mladšímu druhovi, a upozornil ho, že všichni křesťané budou zažívat zkoušky. Pavel uvedl svůj vlastní příklad a ukázal, které základní křesťanské vlastnosti jsou nezbytné pro vytrvalost. Napsal: „Ty jsi ... věrně následoval mé učení, mou životní dráhu, můj záměr, mou víru, mou trpělivost, mou lásku, mou vytrvalost, má pronásledování, má utrpení, takové věci, jaké se mi staly v Antiochii, v Ikoniu, v Lystře, taková pronásledování, jaká jsem snášel; a přece mě Pán ze všech osvobodil. Vskutku všichni ti, kdo touží žít ve zbožné oddanosti ve společenství s Kristem Ježíšem, budou rovněž pronásledováni.“ (2. Timoteovi 3:10–12; Skutky 13:49–51; 14:19–22) Chceme-li vytrvat, musíme všichni mít víru, lásku a trpělivost.

 Oděni trpělivostí

14. K čemu Pavel přirovnal takové bohulibé vlastnosti, jako je trpělivost, a jakou radu dal křesťanům v Kolosech?

14 Apoštol Pavel přirovnal trpělivost a další bohulibé vlastnosti k oděvům, které by si křesťan měl obléknout potom, co svlékl zvyklosti typické pro „starou osobnost“. (Kolosanům 3:5–10) Napsal: „Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, si ... oblékněte něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost. Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti. Stejně jako Jehova velkoryse odpustil vám, tak jednejte i vy. Ale kromě toho všeho si oblékněte lásku, neboť je dokonalým poutem jednoty.“ (Kolosanům 3:12–14)

15. Jaké výsledky přináší to, když se křesťané ‚odějí‘ trpělivostí a jinými bohulibými vlastnostmi?

15 Když si členové sboru ‚obléknou‘ soucit, laskavost, poníženost mysli, mírnost, trpělivost a lásku, jsou schopni řešit problémy a jednotně pokračovat ve službě Jehovovi. Trpělivost musí projevovat zejména křesťanští dozorci. Mohou přijít chvíle, kdy musí jiného křesťana pokárat, ale jsou různé způsoby, jak to udělat. Ten nejlepší postoj ukázal Pavel, když psal Timoteovi: „Kárej, napomínej, vybízej, s veškerou trpělivostí a uměním vyučovat.“ (2. Timoteovi 4:2) Ano, s Jehovovými ovcemi by se vždy mělo zacházet trpělivě, důstojně a jemně. (Matouš 7:12; 11:28; Skutky 20:28, 29; Římanům 12:10)

„Ke všem trpěliví“

16. Jaké výsledky může přinést to, když jsme „ke všem trpěliví“?

16 Z toho, že Jehova projevuje trpělivost lidstvu, pro nás vyplývá morální odpovědnost být „ke všem trpěliví“. (1. Tesaloničanům 5:14) To znamená, že musíme být trpěliví k těm členům rodiny, kteří nejsou svědky Jehovovými, k sousedům, ke kolegům v práci a ke spolužákům. Svědkové, kteří někdy po mnoho let snášeli sarkastické poznámky nebo přímý odpor od lidí, s nimiž se stýkali v práci nebo ve škole, pomohli svým postojem překonat mnohé předsudky. (Kolosanům 4:5, 6) Apoštol Petr napsal: „Udržujte si znamenité chování mezi národy, aby v tom, v čem proti vám mluví jako proti zločincům, oslavovali Boha v den jeho prohlídky kvůli vašim znamenitým skutkům, jichž jsou očitými svědky.“ (1. Petra 2:12)

17. Jak můžeme napodobovat Jehovovu lásku a trpělivost a proč bychom to měli dělat?

17 Jehovova trpělivost znamená záchranu pro miliony lidí. (2. Petra 3:9, 15) Jestliže Jehovovu lásku a trpělivost napodobujeme, budeme dál trpělivě kázat dobrou  zprávu o Božím Království a učit druhé lidi, aby se podřizovali vládě Kristova Království. (Matouš 28:18–20; Marek 13:10) Kdybychom kázat přestali, bylo by to stejné, jako bychom chtěli omezit Jehovovu trpělivost a jako bychom neuznávali její účel, kterým je přivést lidi k pokání. (Římanům 2:4)

18. O co se Pavel modlil za Kolosany?

18 Pavel ve svém dopise křesťanům v Kolosech v Malé Asii napsal: „Proto jsme se také ode dne, kdy jsme o tom slyšeli, nepřestali za vás modlit a prosit, abyste byli naplněni přesným poznáním jeho vůle ve vší moudrosti a duchovním pochopení, abyste chodili hodni Jehovy, abyste se mu plně líbili, když budete dále přinášet ovoce v každém dobrém díle a porostete v přesném poznání Boha, a budete posilováni vší silou podle míry jeho slavné moci, abyste plně vytrvali a s radostí byli trpěliví.“ (Kolosanům 1:9–11)

19, 20. (a) Jak se můžeme vyhnout tomu, že bychom Jehovovu pokračující trpělivost považovali za zkoušku? (b) Jaký užitek nám přinese to, když budeme trpěliví?

19 To, že Jehova dál projevuje trpělivost, pro nás nebude zkouškou, jestliže jsme „naplněni přesným poznáním jeho vůle“, kterou je, aby „lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“. (1. Timoteovi 2:4) ‚Dál budeme přinášet ovoce v každém dobrém díle‘, zejména v díle kázání ‚této dobré zprávy o království‘. (Matouš 24:14) Budeme-li to dál věrně dělat, Jehova nás ‚posílí vší silou‘, abychom mohli ‚plně vytrvat a s radostí být trpěliví‘. Když to budeme dělat, pak budeme ‚chodit hodni Jehovy‘ a budeme mít pokoj, který vychází z vědomí, že se ‚mu plně líbíme‘.

20 Kéž jsme pevně přesvědčeni o tom, že je od Jehovy moudré, když projevuje trpělivost. Ta působí k naší záchraně a k záchraně těch, kdo naslouchají našemu kázání a vyučování. (1. Timoteovi 4:16) Když budeme pěstovat ovoce ducha — lásku, laskavost, dobrotu, mírnost a sebeovládání —, pomůže nám to, abychom byli s radostí trpěliví. Bude se nám lépe dařit žít v pokoji se členy naší rodiny a také s bratry a sestrami ve sboru. Trpělivost nám rovněž pomůže být shovívaví k našim spolupracovníkům a spolužákům. A naše trpělivost bude plnit svůj účel, jímž je záchrana provinilců a oslavení Boha trpělivosti, Jehovy.

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. V komentáři k Pavlovu výroku, že „láska je trpělivá a laskavá“, znalec Bible Gordon D. Fee píše: „V pavelské teologii [trpělivost a laskavost] představují dvě stránky Božího postoje k lidstvu (srov. Řím. 2:4). Na jedné straně se Boží láskyplná snášenlivost projevuje tím, že Bůh zadržuje svou zlobu proti lidské vzpouře; na druhé straně jeho laskavost je patrná v tisících projevů jeho milosrdenství. Pavlův popis lásky tedy začíná tímto dvojím popisem Boha, který se prostřednictvím Krista prokázal jako trpělivý a laskavý k těm, kdo si zasluhují Boží rozsudek.“

Umíte to vysvětlit?

• Ve kterých ohledech je Kristus znamenitým příkladem trpělivosti?

• Co nám pomůže pěstovat trpělivost?

• Jak trpělivost pomáhá rodinám, různým společenstvím křesťanů a starším?

• Jak to, že jsme trpěliví, přinese užitek nám i ostatním lidem?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 15]

Ježíš byl ke svým učedníkům trpělivý i tehdy, když byl pod silným tlakem

[Obrázek na straně 16]

Křesťanští dozorci jsou vybízeni, aby byli dobrým příkladem trpělivosti, když jednají se svými bratry

[Obrázek na straně 17]

Jestliže napodobujeme Jehovovu lásku a trpělivost, budeme dál kázat dobrou zprávu

[Obrázek na straně 18]

Pavel se modlil, aby křesťané ‚byli s radostí trpěliví‘