Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Jak byly umístěny tyče pro přenášení truhly smlouvy, vezmeme-li v úvahu, že podle 1. Královské 8:8 bylo možné je vidět ze Svaté?

Když Jehova dal v pustině Mojžíšovi plán svatostánku, ústředním předmětem v něm byla truhla smlouvy. Tato pravoúhlá, zlatem potažená truhlice obsahovala tabulky Zákona a jiné předměty. Byla uchovávána v nejvnitřnějším oddělení, totiž v Nejsvětější. Na víku Truhly byly dvě zlaté postavy znázorňující cherubíny s roztaženými křídly. Truhla měla na každé straně kruhy, takže mohla být přenášena pomocí dvou tyčí, které byly zhotoveny z akáciového dřeva potaženého zlatem. Je logické, že tyče byly umístěny v kruzích, a to po délce Truhly. Když tedy byla Truhla na svém místě v Nejsvětější ve svatostánku, který byl obrácen směrem k východu, pak tyče směřovaly od severu k jihu. Totéž platilo i později, když byla Truhla umístěna v chrámu, který postavil Šalomoun. (2. Mojžíšova 25:10–22; 37:4–9; 40:17–21) *

Nejsvětější byla od Svaté (vnější místnosti) oddělena oponou. Kněží, kteří byli ve Svaté, se do Nejsvětější nemohli dívat a archu, nad kterou se představoval sám Jehova, nemohli vidět. (Hebrejcům 9:1–7) Proto se může sdělení v 1. Královské 8:8 zdát matoucí: „Ale tyče se prokázaly být dlouhé, takže špičky tyčí bylo vidět ze Svaté před nejvnitřnější místností, ale venku je vidět nebylo.“ Totéž je uvedeno ve 2. Paralipomenon 5:9. Jak mohl někdo v chrámové Svaté tyto tyče vidět?

Někteří znalci vyjádřili představu, že se tyče dotýkaly opony a vytvářely viditelné vybouleniny. To by však nebylo možné, kdyby tyče byly umístěny severojižním směrem a opona by s nimi byla souběžná. (4. Mojžíšova 3:38) Existuje však vysvětlení, které je logičtější. Tyče mohly být vidět, jestliže mezi oponou a chrámovou stěnou byla malá mezera, nebo když velekněz musel vstoupit do Nejsvětější. Opona bránila jakémukoli pohledu na Truhlu samotnou, ale tyče, které vyčnívaly na obě strany, mohly být tou mezerou vidět. Toto vysvětlení sice může být přijatelné, ale nemůžeme to považovat za dogma.

Je zřejmé, že mnoho podrobností se možná ještě dozvíme později. Apoštol Pavel se o některých aspektech zmínil ve svém dopise Hebrejcům a potom napsal: „Nyní však není čas mluvit o těch věcech podrobně.“ (Hebrejcům 9:5) Až budou vzkříšeni věrní lidé, jakými byli například Mojžíš, Áron, Becalel a další, kdo byli osobně obeznámeni se strukturou svatostánku a s tím, co se v něm dělo, bude příležitost dozvědět se od nich mnoho zajímavých podrobností. (2. Mojžíšova 36:1)

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Tyče se nesměly z kruhů odstranit, ani když byla Truhla postavena na své místo ve svatostánku. Tyče se tedy nemohly používat k ničemu jinému. Truhly se také nesměl nikdo dotknout; kdyby tyče byly z kruhů odstraněny, při každém přenášení by bylo třeba s posvátnou Truhlou manipulovat, aby byly tyče znovu zasunuty do kruhů. Zmínka o ‚zasunutí tyčí‘, která je uvedena ve 4. Mojžíšově 4:6, se může vztahovat na upravení nebo urovnání tyčí, když se konaly přípravy na přenášení těžké truhlice do nového tábora.