Přejít k článku

Přejít na obsah

Co má pro nás skutečnou hodnotu?

Co má pro nás skutečnou hodnotu?

 Co má pro nás skutečnou hodnotu?

Vlastnictví něčeho skutečně hodnotného může vyvolat velkou radost. Co by však mohlo být tak hodnotné? Mnoho peněz? Drahé nebo neobvyklé šperky? Sláva a významné postavení? To jsou věci, kterým mnoho lidí připisuje velkou cenu. Mohou totiž svému majiteli poskytnout hmotné zabezpečení, mohou dodat životu větší smysl a mohou také uspokojit vnitřní potřebu člověka, který touží něco vykonat a dosáhnout uznání. Usilujeme snad o takové věci, protože doufáme, že nám pomohou dosáhnout našich cílů a splnit to, po čem toužíme?

LIDÉ obvykle hodnotí věci podle toho, jak dalece uspokojují jejich potřeby nebo osobní přání. Velmi si vážíme toho, co v nás vyvolává pohodu a co nám poskytuje vyhlídku na zajištěnou budoucnost. Velkou cenu pro nás mají věci, které nám přinášejí okamžitou úlevu, pohodlí nebo uznání. Ovšem hodnotit věci na základě našich proměnlivých přání nebo zájmů je povrchní a krátkozraké. Pravou hodnotu něčeho můžeme stanovit teprve tehdy, když si uvědomíme, co potřebujeme nejvíc.

Co tedy potřebujeme nejvíc? Všechno je bezcenné, jestliže nemáme jedno jediné — život. Bez života neexistujeme. Starověký izraelský král Šalomoun napsal: „Pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic... Není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu [společném hrobu lidstva].“ (Kazatel 9:5, 10) Jestliže nás přemůže smrt, jsme nuceni vzdát se všeho, co máme. Nejnaléhavěji tedy potřebujeme to, co nám zachová život. Co to je?

Co nám zachová život?

„Peníze jsou pro ochranu,“ prohlásil král Šalomoun. (Kazatel 7:12) Máme-li dost peněz, můžeme si opatřit jídlo a pohodlné bydlení. Peníze nám poskytnou možnost pro potěšení podnikat daleké cesty. Mohou nám poskytnout hmotné zabezpečení pro případ, že bychom kvůli pokročilému věku nebo  onemocnění nemohli pracovat. Mít peníze je výhodné v mnoha směrech. Ale život si penězi zachovat nemůžeme. Apoštol Pavel vybízel Timotea: „Těm, kdo jsou bohatí v nynějším systému věcí, dávej nařízení, aby nebyli povýšení a aby nezakládali svou naději na nejistém bohatství, ale na Bohu.“ (1. Timoteovi 6:17) Život se nedá koupit ani za všechny peníze světa.

Podívejme se, co se stalo Hitošimu. Pocházel z chudé rodiny a velmi si přál být bohatý. Penězům připisoval takovou moc, že se domníval, že si za ně může koupit i náklonnost lidí. Jednou přišel k jeho dveřím jakýsi muž a zeptal se jej, zda ví, že za něho zemřel Ježíš Kristus. Hitoši byl tou otázkou udiven, protože si myslel, že za člověka, jakým je on, by nikdo nezemřel. Přišel na veřejnou biblickou přednášku a byl velice překvapen, když slyšel radu, abychom si ‚zachovali prosté oko‘. Řečník vysvětlil, že „prosté“ oko je prozíravé a zaměřuje se na duchovní věci. (Lukáš 11:34) Hitoši se přestal pachtit za penězi a na první místo ve svém životě začal klást duchovní hodnoty.

Hmotný majetek může do určité míry přispět také k naší vyrovnanosti a pocitu bezpečí. Jestliže máme hojnost, nemusíme se úzkostlivě starat o své každodenní potřeby. Pěkné bydlení v žádoucím prostředí v nás může vyvolat pocit, že jsme dosáhli toho, co jsme si přáli. Jestliže nosíme módní oblečení a máme pěkné auto, druzí nás možná obdivují.

„Vidět dobré za všechnu svou tvrdou práci“ je požehnání. (Kazatel 3:13) A jestliže máme nadbytek, naši drazí si snad mohou ‚pohovět‘, mohou ‚jíst, pít a těšit se‘. Hodnota hmotných věcí je však jen pomíjivá. Když Ježíš Kristus varoval před chamtivostí, řekl: „I když má někdo hojnost, jeho život nevyplývá z věcí, které vlastní.“ (Lukáš 12:15–21) Hmotné věci — bez ohledu na to, kolik jich máme nebo jakou mají hodnotu — nám nemohou zaručit život.

Vidíme to například u Liz, jejíž manžel byl úspěšným podnikatelem. Liz vypráví: „Měli jsme krásný dům a dvě auta, a díky své finanční situaci jsme si mohli dovolit všechno na světě... A přesto — i když je to podivné — jsem si stále dělala starosti kvůli penězům.“ Má pro to vysvětlení: „Bylo tolik věcí, o které jsme mohli přijít. Vypadá to tak, že čím víc člověk má, tím méně se cítí v bezpečí.“

Mnozí lidé také velmi oceňují slávu a významné postavení, protože s těmito věcmi bývá spojena chvála a čest. Úspěšná kariéra je v dnešním světě předmětem závisti. Jestliže pěstujeme nějaké své zvláštní schopnosti nebo dovednosti, můžeme se proslavit. Druzí nás snad chválí, váží si našich názorů a snaží se získat naši přízeň. To všechno v nás může vyvolávat povznesenou náladu a pocit uspokojení. Ale nakonec to uvadne. Šalomoun dosáhl veškeré slávy a moci, které mohl jako král mít, ale přesto smutně prohlásil: „Na moudrého se totiž nevzpomíná na neurčitý čas o nic víc než na hlupáka... Každý bude jistě zapomenut.“ (Kazatel 2:16) Sláva a významné postavení neposkytnou život.

Sochař Celo pochopil, že existuje něco daleko cennějšího, než je sláva. Byl nadaný a měl možnost získat vzdělání, takže se jeho schopnosti ještě rozvinuly. Netrvalo dlouho, a jeho práci začal pochvalně komentovat tisk a umělecká kritika. Mnohé z jeho soch byly vystavovány ve velkých evropských městech. Celo vypráví: „Musím uznat, že nějakou dobu pro mě bylo umění tou nejdůležitější věcí v životě. Uvědomil jsem si však, že kdybych měl pokračovat ve své kariéře, bylo by to pro mě jako služba dvěma pánům. (Matouš 6:24) Byl jsem přesvědčen, že to nejdůležitější, co mohu dělat, je kázat dobrou zprávu o Božím Království. Osobně jsem se tedy rozhodl, že se své sochařské práce vzdám.“

 Co je nejcennější?

Jestliže bez života všechno postrádá smysl a hodnotu, co tedy máme získat, abychom měli záruku, že zůstaneme naživu? Veškerý život pochází od Jehovy Boha. (Žalm 36:9) Ano, „od něho máme život, pohybujeme se a existujeme“. (Skutky 17:28) Těm, koho Jehova miluje, poskytuje dar v podobě věčného života. (Římanům 6:23) Co máme dělat, abychom mohli tento dar dostat?

Dar věčného života můžeme obdržet tehdy, máme-li k Jehovovi blízký vztah. Jeho přízeň je tedy cennější než všechno ostatní, co bychom snad mohli vlastnit. Jestliže ji máme, pak máme i vyhlídku, že získáme pravé a trvalé štěstí. Bez Boží přízně nás však čeká jedině to, že zanikneme navždy. Je tedy zřejmé, že všechno, co nám pomůže získat dobrý vztah k Jehovovi, má nezměrnou hodnotu.

Co máme dělat

Náš úspěch závisí na tom, abychom získávali poznání. Zdrojem přesného poznání je Jehovovo slovo, Bible. Jedině ta nám říká, co máme dělat, abychom se líbili Bohu. Proto musíme Písmo pozorně studovat. Jestliže se vytrvale snažíme dozvídat se o Jehovovi Bohu a o Ježíši Kristu všechno, co můžeme, získáme ‚poznání, které znamená věčný život‘. (Jan 17:3) Takové poznání je poklad, o který musíme s láskou pečovat! (Přísloví 2:1–5)

Poznání, které získáváme z Božího slova, nám pomáhá učinit další krok — projevovat víru v Ježíše Krista. Jehova rozhodl, že všichni, kdo k němu přicházejí, musí k němu přijít Ježíšovým prostřednictvím. (Jan 14:6) Skutečně „v žádném jiném není záchrana“. (Skutky 4:12) To, zda budeme s konečnou platností žít dál, nezávisí na ‚stříbru či zlatu, ale na Kristově drahocenné krvi‘. (1. Petra 1:18, 19) Musíme projevovat víru tím, že věříme v to, co Ježíš učil, a řídíme se jeho příkladem. (Hebrejcům 12:1–3; 1. Petra 2:21) A jeho oběť je skutečně cenná! Na uplatnění dobrodiní této oběti závisí věčná budoucnost celého lidstva. Až bude toto dobrodiní plně uplatněno v náš prospěch, obdržíme opravdu drahocenný dar v podobě věčného života. (Jan 3:16)

Ježíš řekl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) Milovat Jehovu znamená, „že zachováváme jeho přikázání“. (1. Jana 5:3) Jeho přikázání vyžadují, abychom zůstali odděleni od světa, zachovali si bezúhonné chování a abychom věrně a oddaně podporovali Boží Království. Tímto způsobem si ‚volíme život‘, a ne smrt. (5. Mojžíšova 30:19) Jestliže se ‚přibližujeme k Bohu, on se přiblíží k nám‘. (Jakub 4:8)

Ujištění o Boží přízni má daleko větší cenu než všechny poklady světa. Ti, kdo mají Boží přízeň, jsou nejbohatšími lidmi na zemi! Tento poklad, který má skutečnou hodnotu — Jehovovo schválení —, se tedy snažme získat. Rozhodně si všichni vezměme k srdci radu apoštola Pavla: „Usiluj ... o spravedlnost, zbožnou oddanost, víru, lásku, vytrvalost, mírnou povahu. Bojuj znamenitý boj víry, pevně uchop věčný život.“ (1. Timoteovi 6:11, 12)

[Obrázky na straně 21]

Čemu přisuzujete velkou cenu? Penězům, hmotnému majetku, slávě nebo snad něčemu jinému?

[Obrázek na straně 23]

Musíme pozorně studovat Písmo