Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak prožít mládí úspěšně

Jak prožít mládí úspěšně

 Jak prožít mládí úspěšně

OBYVATELÉ jedné evropské země si měli vybrat jednu ze tří věcí: krásu, bohatství nebo mládí. Většina by si vybrala mládí. Ano, lidé každého věku považují léta dospívání a roky, kdy je člověku něco přes dvacet, za mimořádné období v životě. A každý si přeje, aby mladí lidé zvládli přechod mezi dětstvím a dospělostí úspěšně. Ale jak toho dosáhnout?

Může nám pomoci Bible? Rozhodně ano. Podívejme se na dvě oblasti, v nichž může Boží slovo pomoci především mladým lidem, a to možná víc než kterékoli jiné věkové skupině.

Jak vycházet s druhými

Zpráva nazvaná Jugend 2000 uvádí výsledky rozsáhlého průzkumu mezi více než 5 000 mladými lidmi v Německu. Průzkum se týkal jejich postojů, názorů na hodnoty a jejich chování. Z výsledků vysvítá, že když se mladí věnují odpočinkovým činnostem — například když poslouchají hudbu, sportují nebo se jen tak potulují ulicemi —, jsou skoro vždy ve společnosti jiných lidí. Chtějí být se svými vrstevníky snad víc než kterákoli jiná věková skupina. Z toho tedy jasně vyplývá, že jedním z tajemství úspěšného mládí je umění vycházet s druhými.

Vycházet s druhými však není vždycky lehké. A mladí muži i mladé ženy říkají, že v oblasti mezilidských vztahů mají často problémy. Bible může v tomto směru skutečně pomoci. Boží slovo obsahuje základní vodítko, podle něhož si mladí lidé mohou vybudovat vyrovnané vztahy. Co je zde tedy řečeno?

Jedné z nejdůležitějších zásad mezilidských vztahů se říká Zlaté pravidlo: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ Jestliže jednáte s druhými uctivě, důstojně a laskavě, bude je to podněcovat k tomu, aby stejně jednali oni s vámi. Laskavé chování může vést k tomu, že nebude docházet k třenicím a napětí. Budete-li známi svým ohleduplným chováním k druhým, pravděpodobně získáte jejich uznání a budou vás přijímat. Cožpak není příjemné, když vás druzí přijímají? (Matouš 7:12, Ekumenický překlad)

Bible vám také radí: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Je nutné, abyste sami sebe milovali v tom smyslu, že o sebe pečujete a máte zdravou míru sebeúcty, ne tedy příliš mnoho, ani příliš málo. K čemu to je dobré? Pokud jste  nespokojeni sami se sebou, budete možná příliš kritičtí k druhým, a to pak brání dobrým vztahům. Vyrovnaná sebeúcta je však určitým základem, na němž můžete budovat pevná přátelství. (Matouš 22:39)

Jakmile přátelství vznikne, je nutné je posilovat oboustranným úsilím. Jestliže do přátelství investujete určitý čas, mělo by vám to dělat radost, protože „více štěstí je v dávání než v přijímání“. Jedním ze způsobů dávání je odpouštění, a k němu patří to, že přehlížíme menší chyby a nečekáme od druhých dokonalost. Bible nám říká: „Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.“ Ano, „pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem“. Co když vám některý přítel poukáže na nějakou slabost? Jak na to reagujete? Podívejte se, jakou praktickou radu dává Bible: „Neukvapuj se ve svém duchu, takže by ses urazil“, protože „poctivé jsou rány přítelovy“. Cožpak přátelé neovlivňují vaše uvažování, řeč i chování? Bible proto varuje: „Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ Naproti tomu „kdo chodí s moudrými, zmoudří“. (Skutky 20:35; Filipanům 4:5; Římanům 12:17, 18; Kazatel 7:9; Přísloví 13:20; 27:6, Šrámek; 1. Korinťanům 15:33)

Marco mluví za mnoho mladých mužů a žen, když říká: „Biblické zásady velmi pomáhají dobře vycházet s druhými. Znám lidi, kteří žijí jen sami pro sebe a zajímají se jenom o to, co by mohli v životě získat. Bible nás učí, abychom tolik nemysleli sami na sebe, ale spíše na druhé. Řekl bych, že to je ta nejlepší cesta k dobrým mezilidským vztahům.“

To, co se takoví mladí lidé jako Marco naučí z Bible, jim bude pomáhat nejen v mládí, ale i v budoucích letech. A právě vzhledem k budoucnosti může Bible poskytnout mladší generaci jedinečnou pomoc ještě v jiném směru.

Úzkost z budoucnosti

Mnozí mladí lidé jsou zvídaví. Asi nejvíce ze všech věkových skupin chtějí vědět, co se děje a proč. A Bible víc než kterákoli jiná kniha vysvětluje příčiny poměrů ve světě a říká nám, co můžeme očekávat v budoucnosti. A právě to chce mladší generace vědět. Proč to můžeme tvrdit?

Všeobecně se sice říká, že mladí lidé žijí jen pro přítomnost, ale z některých průzkumů vysvítá něco trochu jiného. Je z nich vidět, že mladí lidé si často pozorně všímají toho, co se kolem nich děje, a potom si sami dělají závěry o tom, jaký asi bude život v budoucnosti. Dokladem toho je, že tři ze čtyř mladých mužů a žen přemýšlejí o budoucnosti „často“ nebo „velmi často“. Mladí lidé jsou sice obvykle optimističtí, ale přesto většina z nich pohlíží do budoucnosti s určitou úzkostí.

Proč pociťují úzkost? Mnozí z budoucí generace dospělých mají už dnes problémy se zločinností, násilím a zneužíváním drog. Mladí lidé se obávají, že ve velmi soutěživé společnosti nenajdou stálé zaměstnání. Jsou  vystaveni tlaku, aby dostávali ve škole dobré známky nebo aby se uměli prosadit v práci. Jedna sedmnáctiletá dívka si stěžovala: „Žijeme v dravé společnosti. Každý se snaží prodrat se dopředu. Hodnotí se jen výkony, a z toho se mi zvedá žaludek.“ Jiný mladý člověk, dvaadvacetiletý muž, řekl: „Lidé, kteří se umějí prosadit, to v životě někam dotáhnou a žijí si dobře. Smolaře, kteří na to z nějakých důvodů nemají, jednoduše každý předhoní, takže zůstanou vzadu.“ Proč je v životě tolik soupeření? Bude život takový stále?

Realistické vysvětlení

Mladí lidé, kteří při pohledu na lidskou společnost pociťují zděšení či znepokojení, vědomě nebo nevědomky souhlasí s tím, co říká Bible. Boží slovo ukazuje, že dnešní ‚dravá společnost‘ je příznakem doby. V dopise mladému muži Timoteovi psal apoštol Pavel o našich dnech: „Budou [tu] kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat.“ Proč budou kritické a proč bude těžké se s nimi vyrovnat? Protože, jak napsal Pavel dál, lidé budou „milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou sebejistí,  domýšliví, ... nevděční, nevěrní, ... suroví“. Neodpovídá chování mnoha lidí v dnešní době přesně tomuto popisu? (2. Timoteovi 3:1–3)

Bible říká, že tyto kritické časy nastanou „v posledních dnech“ před tím, než budou v celé lidské společnosti provedeny rozsáhlé změny. Tyto změny se dotknou každého, bez ohledu na věk. Jaké změny to budou? Nebeská vláda zanedlouho převezme panství nad lidskými záležitostmi, a její poddaní budou mít všude na zemi ‚hojnost pokoje‘. „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ Úzkost a znepokojení budou patřit minulosti. (Žalm 37:11, 29)

Jen Bible poskytuje spolehlivý pohled do budoucnosti. Když mladý člověk ví, co lze v několika nejbližších letech očekávat, může se na tyto události připravit, nemusí mít obavy a může cítit, že svůj život víc ovládá. Pak prožívá méně stresu a úzkosti. Bible tedy uspokojuje konkrétní potřebu, kterou pociťuje mladší generace — potřebu porozumět lidské společnosti a vědět, co přinese budoucnost.

Úspěšné mládí

Co je prubířským kamenem úspěšného mládí? Vyšší vzdělání, hmotný majetek nebo snad široký okruh přátel? Mnozí lidé si to možná myslí. Léta dospívání a také léta, kdy je člověku něco přes dvacet, by mladým lidem měla poskytnout dobrý start do dalších let. Jinými slovy, úspěšné mládí může být předzvěstí toho, co přijde později.

Ukázali jsme si, že Bible může mladému člověku pomoci k tomu, aby léta jeho mládí byla úspěšná. Mnozí mladí lidé si to již ve svém životě ověřili. Čtou Boží slovo denně a to, co si přečetli, uplatňují. (Viz článek „Co doporučuje jeden mladý Jehovův služebník“ na straně 6.) Bible je skutečně knihou pro dnešní mladé lidi, protože jim může pomoci, aby byli ‚zcela způsobilí, úplně vyzbrojení pro každé dobré dílo‘. (2. Timoteovi 3:16, 17)

[Praporek na straně 5]

Jedním z tajemství úspěšného mládí je umění vycházet s druhými

[Praporek na straně 6]

Asi nejvíce ze všech věkových skupin chtějí mladí lidé vědět, co se děje a proč

[Rámeček na straně 6 a 7]

Co doporučuje jeden mladý Jehovův služebník

Alexandrovi je devatenáct let. Pochází z rodiny svědků Jehovových a opravdu s radostí žije celým srdcem pro svou víru. Ale takový nebyl vždy. Vypráví o tom:

„Možná vás to překvapí, ale se svědky Jehovovými jsem se před svým křtem stýkal přes sedm let. Po celou tu dobu byl můj postoj k uctívání polovičatý, dělal jsem to jen ze zvyku. Myslím, že jsem neměl dost odvahy poctivě se podívat sám na sebe.“

Potom Alexandr svůj postoj změnil. Ve vyprávění pokračuje:

„Rodiče a přátelé ve sboru mě stále nabádali, abych četl Bibli denně, a osobně tak poznal Jehovu. Nakonec jsem se rozhodl, že to zkusím. Omezil jsem tedy dobu, kdy jsem se díval na televizi, a začal jsem číst Bibli pravidelně každé ráno. Konečně jsem začal chápat, o čem vlastně Bible pojednává. Uvědomil jsem si, jak může pomoci mně osobně. A co bylo nejdůležitější — pochopil jsem, že Jehova chce, abych ho poznal. Jakmile jsem si to vzal k srdci, můj osobní vztah k němu se začal prohlubovat a také mé přátelství se členy sboru se zlepšilo. Bible opravdu změnila můj život! Každému mladému Jehovovu služebníku doporučuji, aby četl Bibli denně.“

Po celém světě jsou miliony mladých lidí, kteří se stýkají se svědky Jehovovými. Patříte k těmto mladým lidem i vy? Chtěli byste mít užitek z pravidelného čtení Bible? Proč byste neudělali totéž co Alexandr? Věnujte méně času činnostem, které nejsou tak důležité, a zařaďte do svého každodenního rozvrhu čtení Bible. Určitě z toho budete mít užitek.