Přejít k článku

Přejít na obsah

Překonávejte překážky na cestě k pokroku

Překonávejte překážky na cestě k pokroku

 Překonávejte překážky na cestě k pokroku

SEDÍTE v autě, motor běží, máte zařazenou rychlost, pouštíte spojku, ale vůz se nepohne. Má snad nějakou technickou závadu? Ne, ale před jedním kolem vězí velký kámen. Stačí kámen odvalit, a vůz se dá do pohybu.

Podobně i lidé, kteří studují Bibli se svědky Jehovovými, mohou mít před sebou překážky, jež jim brání v duchovním pokroku. Ježíš upozornil, že takové věci, jako je „úzkost tohoto systému věcí a podvodná moc bohatství“, mohou ‚dusit slovo‘ pravdy a bránit růstu. (Matouš 13:22)

Jiným lidem mohou bránit v pokroku jejich zakořeněné návyky nebo slabosti. Jednomu Japonci, který se jmenuje Jutaka, se biblické poselství líbilo, ale jeho vážným problémem bylo hazardní hraní. Často se snažil tento zlozvyk přemoci, ale nedařilo se mu to. Jeho hráčská vášeň ho stála mnoho peněz, třikrát přišel o dům, ztratil úctu své rodiny a pocit vlastní důstojnosti. Podařilo se mu tuto překážku odstranit a stát se křesťanem?

Nebo se podívejme na ženu jménem Keiko. Bible jí pomohla zbavit se  takových nectností, jako je modlářství, nemravnost a věštectví. Keiko se však přiznává: „Největší překážkou pro mě bylo kouření. Několikrát jsem se snažila s tím přestat, ale nepodařilo se mi to.“

Je možné, že i na vaší cestě k pokroku leží nějaká překážka, která se zdá nepřekonatelná. Ať je to cokoli, můžete si být jisti, že s Boží pomocí se vám podaří to zvládnout.

Připomeňme si radu, kterou dal Ježíš svým učedníkům, když se jim nepodařilo vyhnat démona z jednoho epileptika. Když Ježíš vykonal to, čeho učedníci nebyli schopni, řekl: „Jestliže budete mít víru velikosti hořčičného zrna, řeknete této hoře: ‚Přemísti se odtud tam‘, a ona se přemístí, a nic pro vás nebude nemožné.“ (Matouš 17:14–20; Marek 9:17–29) Ano, nějaký problém se nám může jevit jako hrozivě veliká hora, ale pro našeho všemohoucího Stvořitele je nepatrný a obyčejný. (1. Mojžíšova 18:14; Marek 10:27)

Jak rozpoznat překážky, které vám brání v pokroku

Abyste mohli překážky překonat, musíte je nejdříve rozpoznat. Jak? Někdy vás na něco upozorní některý člen sboru, například starší nebo ten, kdo s vámi studuje Bibli. Takovou láskyplnou radu byste neměli odmítnout, ale měli byste pokorně ‚naslouchat ukázňování a zmoudřet‘. (Přísloví 8:33) Jindy si nějaké své slabosti uvědomíte na základě studia Bible. Ano, Boží slovo je „živé a vykonává moc“. (Hebrejcům 4:12) Čtení Bible a biblických publikací může odkrýt vaše nejhlubší myšlenky, pocity a pohnutky. Pomůže vám, abyste sami sebe posuzovali podle Jehovových vysokých měřítek. Přitom se ukáží věci, které by mohly bránit vašemu duchovnímu pokroku, a budete moci rozpoznat jejich škodlivost. (Jakub 1:23–25)

Někdo ze zájemců, kteří studují Bibli, má například ve zvyku zabývat se nemravnými myšlenkami. Je možné, že na tom nevidí nic špatného, protože — jak si říká — ve skutečnosti nic nesprávného nedělá. V průběhu studia narazí na slova u Jakuba 1:14, 15: „Každý je ... zkoušen tím, že je přitahován a lákán svou vlastní touhou. Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích; hřích zase, když je dovršen, zplodí smrt.“ A v tu chvíli si uvědomí, jak by svůj pokrok brzdil, kdyby s tím návykem nepřestal. Jak může takovou překážku odstranit? (Marek 7:21–23)

Jak překážky překonávat

Studující může — případně s pomocí některého zralého křesťana — dále zkoumat Boží slovo a používat při tom Index publikací Watch Tower Society. * Například heslo „Myšlenky“ vede čtenáře k řadě článků, které ukazují, jak můžeme škodlivé představy překonávat. V těchto článcích jsou zdůrazněny užitečné biblické texty jako například Filipanům 4:8, kde je řečeno: „O všem, co je pravé, co si zasluhuje vážný zájem, co je spravedlivé, co je cudné, co je hodné lásky, o čem se dobře mluví, o jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném, o tom dále uvažujte.“ Ano, nemravné myšlenky musí být nahrazeny myšlenkami ctnostnými a povzbuzujícími!

Ten, kdo takto zkoumá Boží slovo, bezpochyby objeví ještě další biblické zásady, které mu pomohou, aby svůj problém dále neprohluboval. Například v Příslovích 6:27 a u Matouše 5:28 čteme výstrahu, abychom svou mysl nesytili sexuálně provokujícími náměty. „Dej, aby mé oči přešly a neviděly, co je bezcenné,“ modlil se žalmista. (Žalm 119:37) Ovšem pouze číst tyto biblické texty nestačí. „Srdce spravedlivého rozjímá,“ říká moudrý muž. (Přísloví 15:28) Jestliže studující uvažuje nejen o tom, co Bůh přikazuje, ale také o tom, proč to přikazuje, může hlouběji porozumět tomu, že Jehovovy cesty jsou moudré a rozumné.

 A konečně ten, kdo se snaží překonat takovou překážku, by měl bez zábran prosit Jehovu o pomoc. Vždyť Bůh dobře zná naši povahu a ví, že jsme nedokonalí, vytvoření z prachu. (Žalm 103:14) Jestliže se budeme neustále modlit k Bohu o pomoc a budeme se nemravným představám usilovně vyhýbat, dosáhneme nakonec velice žádoucího výsledku — získáme čisté, nezatížené svědomí. (Hebrejcům 9:14)

Nevzdávejte se

Ať bojujete s jakýmikoli těžkostmi, uvědomte si, že problém se může někdy objevit znovu. Pak se člověk přirozeně cítí sklíčený a zklamaný. Pamatujme však na slova v Galaťanům 6:9: „Nevzdávejme se ... konání toho, co je znamenité, neboť v patřičném období budeme sklízet, jestliže neochabneme.“ Takoví Boží oddaní služebníci, jakými byli David a Petr, také někdy zažili pokořující selhání. Nevzdali se však. Pokorně přijali rady, učinili potřebné změny a potom se prokázali jako vynikající Boží služebníci. (Přísloví 24:16) David se sice dopustil chyb, ale Jehova ho přesto označil jako „muže příjemného mému srdci, který učiní všechno, po čem toužím“. (Skutky 13:22) Také Petr překonal své chyby a stal se sloupem křesťanského sboru.

Dnes mnozí křesťané rovněž úspěšně překonávají překážky. Jutaka, o němž byla zmínka, přijal nabídku biblického studia. Vypráví: „Při každém pokroku jsem pociťoval Jehovovu podporu a požehnání, a to mi pomohlo hráčskou vášeň překonat. Mám velkou radost, když se osobně přesvědčuji o pravdivosti Ježíšových slov — že na základě víry je možno pohnout i ‚horami‘.“ Časem se Jutaka stal ve sboru služebním pomocníkem.

A co Keiko, která měla návyk na tabák? Sestra, která s ní studovala, jí navrhla, aby si o tomto návyku přečetla články v časopise Probuďte se! Keiko si dokonce ve svém autě umístila nápis se slovy ze 2. Korinťanům 7:1, aby si každý den připomínala, že musí zůstat v Jehovových očích čistá. A přece nedokázala s kouřením přestat. „Byla jsem ze sebe zoufalá,“ vzpomíná si. „Začala jsem se tedy ptát sama sebe, co vlastně chci — sloužit Jehovovi, nebo Satanovi?“ Jakmile se rozhodla, že chce sloužit Jehovovi, začala se vroucně modlit o pomoc. „Překvapilo mě, že jsem byla schopna s kouřením přestat bez velkých problémů,“ vypráví. „Měla jsem to udělat už dřív.“

Také vy můžete úspěšně překonat překážky, které vám brání v pokroku. Čím víc přizpůsobíte své myšlenky, touhy, slova i skutky biblickým měřítkům, tím větší budete mít sebeúctu a jistotu. Vaši duchovní bratři a sestry a také členové vaší rodiny se budou ve vaší společnosti cítit osvěženi a povzbuzeni. Ze všeho nejdůležitější je, že prohloubíte svůj vztah k Jehovovi Bohu. Ten slíbil, že ‚odstraní jakoukoli překážku z cesty svého lidu‘, když se jeho lid bude vyhýbat Satanovu vlivu. (Izajáš 57:14) A pokud se budete snažit odstraňovat a překonávat překážky, které brání vašemu duchovnímu pokroku, můžete si být jisti, že vám Jehova bohatě požehná.

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Svědkové Jehovovi jej vydali v celé řadě jazyků.

[Obrázek na straně 28]

Ježíš slíbil, že vírou bude možné překonat překážky, které jsou jako hory

[Obrázek na straně 30]

Čtení Bible nás posiluje v naší snaze překonávat duchovní nedostatky