Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Kde byl Daniel, když byli tři Hebrejci zkoušeni před obrovskou sochou, kterou dal postavit Nebukadnecar na pláni Dura?

Bible o tom nic neříká, a proto žádný člověk dnes nemůže zjistit, kde Daniel v době této zkoušky byl.

Někteří znalci se domnívají, že Daniel zastával vyšší úřad nebo že měl od Nebukadnecara větší výsady, než jaké měli Šadrak, Mešak a Abednego, a že se proto na pláň Dura nemusel dostavit. Zpráva u Daniela 2:49 skutečně ukazuje, že po nějaký čas měl Daniel vyšší postavení než jeho tři druhové. Nemůžeme však dokázat, že díky tomu byl zproštěn povinnosti přijít spolu s ostatními k oné soše.

Jiní badatelé se snažili vysvětlit Danielovu nepřítomnost tím, že mohl být na cestách v souvislosti s nějakým úředním úkolem nebo že nemohl přijít kvůli nějaké nemoci. Bible to však neříká. Danielovo jednání ale rozhodně nemohlo být kritizováno, protože v opačném případě by žárliví babylónští úředníci bezpochyby této příležitosti využili a vznesli by proti němu obvinění. (Daniel 3:8) Jak před touto epizodou, tak i po ní se Daniel prokazoval jako člověk, který zachovává svou ryzost, a v každé zkoušce, které musel čelit, byl věrně oddán Bohu. (Daniel 1:8; 5:17; 6:4, 10, 11) I když tedy Bible neříká, proč Daniel nebyl na pláni Dura přítomen, můžeme se spolehnout, že byl Jehovovi Bohu neochvějně věrný. (Ezekiel 14:14; Hebrejcům 11:33)