Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč studovat Bibli?

Proč studovat Bibli?

 Proč studovat Bibli?

BILL, mladý muž atletické postavy, byl vzdělaný a finančně zajištěný. Nebyl však spokojený. Neměl v životě konkrétní cíl, a to ho velmi znepokojovalo. Ve snaze najít smysl života prozkoumal různá náboženství, ale to, co hledal, nenašel. V roce 1991 se setkal s jedním svědkem Jehovovým a dostal od něho knihu, která vysvětlovala, co o smyslu života říká Bible. Domluvili si biblické studium, aby se Bill mohl tomuto i jiným námětům věnovat podrobněji.

Bill vzpomíná: „Probíhalo naše první studium, a když jsme tak často hledali texty v Bibli, uvědomil jsem si, že to je právě to, co jsem předtím hledal. Odpovědi, které jsem našel v Bibli, byly vzrušující. Po tomto studiu jsem si zajel do hor, vystoupil jsem z auta a hlasitě jsem výskal radostí. Byl jsem nadšený — konečně jsem se začal dozvídat odpovědi na své otázky.“

 Je samozřejmé, že ne každý, kdo nachází biblickou pravdu, doslovně výská radostí. Ale mnozí lidé, kteří nacházejí odpovědi na důležité životní otázky, se z toho skutečně radují. Cítí se podobně jako ten muž z Ježíšova podobenství, který objevil poklad ukrytý v poli. Ježíš řekl: „Z radosti, kterou má, jde a prodá, co má, a koupí to pole.“ (Matouš 13:44)

Klíč ke smysluplnému životu

Bill si předtím lámal hlavu se základní otázkou: Co je smyslem života? Filozofové, teologové i vědci usilovně hledají odpověď na tuto otázku již po celá tisíciletí. Lidé, kteří se snažili ji zodpovědět, napsali o této otázce bezpočet knih. Jejich snahy byly marné a mnozí z nich došli k závěru, že tuto otázku zodpovědět nelze. Odpověď však existuje. Je to odpověď hluboká, ale přitom není složitá. Najdeme ji v Bibli. Klíčem ke šťastnému, smysluplnému životu je to, že musíme mít správný vztah k Jehovovi, našemu Stvořiteli a nebeskému Otci. Jak toho můžeme dosáhnout?

Jestliže se člověk chce přibližovat k Bohu, musí dělat dvě zdánlivě protichůdné věci. Ti, kdo se k Bohu přibližují, se ho bojí a zároveň ho milují. Podívejme se na dva biblické texty, které tuto myšlenku podporují. Kdysi dávno moudrý král Šalomoun podrobně zkoumal život lidí a výsledky svého pozorování zaznamenal v biblické knize Kazatel. Shrnul je takto: „Všechno bylo vyslechnuto, a závěr věci je: Boj se pravého Boha a dodržuj jeho přikázání. To je totiž celý závazek člověka.“ (Kazatel 12:13) O staletí později dostal Ježíš otázku, které je největší přikázání v Zákoně, jenž byl dán Mojžíšovi. Ježíš odpověděl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) Zdá se vám podivné, že byste se měli Boha bát a zároveň byste ho měli milovat? Podívejme se, proč je důležité pociťovat jak bázeň, tak i lásku, a jak je možné díky těmto dvěma vlastnostem vytvořit si vztah k Bohu a tím dosáhnout uspokojení.

Co znamená bázeň před Bohem

Jestliže chceme uctívat Boha přijatelným způsobem, je nezbytné, abychom projevovali uctivou bázeň. Bible říká: „Bázeň před Jehovou je počátek moudrosti.“ (Žalm 111:10) Apoštol Pavel napsal: „Mějme nadále nezaslouženou laskavost, skrze niž můžeme \přijatelně prokazovat Bohu posvátnou službu se zbožnou bázní a s posvátnou úctou.“ (Hebrejcům 12:28) Podobně i anděl, kterého ve vidění spatřil apoštol Jan, jak letí středem nebe, začal ohlašovat dobrou zprávu slovy: „Bojte se Boha a oslavujte jej.“ (Zjevení 14:6, 7)

Tato bázeň před Bohem, která je pro smysluplný život nezbytná, nemá nic společného s chorobnou hrůzou. Tu bychom možná cítili, kdyby nás ohrožoval krutý a nebezpečný zločinec. Ale bázeň před Bohem — neboli zbožná bázeň — je posvátná úcta a hluboká uctivost ke Stvořiteli. Patří k ní také náležitá obava, abychom se Bohu neznelíbili, protože On je Nejvyšším soudcem a je Všemohoucí, a má tedy moc i autoritu k tomu, aby potrestal ty, kdo ho neposlouchají.

Bázeň a láska působí společně

Jehova však nechce, aby mu lidé sloužili jen proto, že před ním mají posvátnou úctu. Jehova je především Bůh lásky. Apoštol Jan byl podnícen k tomu aby napsal: „Bůh je láska.“ (1. Jana 4:8) Jehova Bůh projevuje při jednání s lidstvem velkou lásku a přeje si, aby na to lidé reagovali tím, že ho budou také milovat. Ale jak je možné sloučit lásku a zbožnou bázeň? Mezi těmito dvěma vlastnostmi je ve skutečnosti úzká souvislost. Žalmista  napsal: „Důvěrný vztah k Jehovovi patří těm, kdo se ho bojí.“ (Žalm 25:14)

Vzpomeňme si na to, jak si dítě váží silného a moudrého otce a jakou úctu k němu má. Takové dítě bude zároveň reagovat na otcovu lásku. Dítě bude otci důvěřovat, bude od něho očekávat vedení a spolehne se na to, že otcovo vedení bude prospěšné. Podobně jestliže milujeme Jehovu a bojíme se ho, budeme poslouchat jeho pokyny, a budeme z toho mít užitek. Povšimněme si, co Jehova řekl o Izraelitech: „Kdyby si jen to své srdce rozvíjeli, aby se mě bálo a aby vždy dodržovalo všechna má přikázání, aby se vedlo dobře jim a jejich synům na neurčitý čas!“ (5. Mojžíšova 5:29)

Ano, zbožná bázeň nevede k otroctví, ale ke svobodě, nevede ke smutku, ale k radosti. O Ježíšovi Izajáš prorokoval: „Bude mít potěšení v bázni před Jehovou.“ (Izajáš 11:3) A žalmista napsal: „Šťastný je muž, který se bojí Jehovy, v jehož přikázáních našel velmi mnoho potěšení.“ (Žalm 112:1)

Samozřejmě ale není možné se Boha bát nebo ho milovat, jestliže ho neznáme. Proto je tak důležité studovat Bibli. Studium Bible nám pomůže k tomu, abychom porozuměli Boží osobnosti a uznali, že je moudré řídit se Božím vedením. Když se přibližujeme k Bohu, chceme činit jeho vůli a jsme podněcováni k tomu, abychom zachovávali jeho přikázání. Víme totiž, že nám to přinese užitek. (1. Jana 5:3)

Ten, kdo ví, že jde v životě po správné cestě, má z toho radost. Bill, o němž byla zmínka na začátku, to potvrdil. Nedávno řekl: „Za těch devět let, jež uplynula od mého prvního biblického studia, se můj vztah k Jehovovi prohloubil. Ten první výbuch radosti, kterou jsem tehdy pocítil, přerostl v životní dráhu, která je opravdu radostná. Proto mám optimistický názor na život. Místo abych trávil své dny bezcílným vyhledáváním potěšení, využívám je k činnosti, která má opravdu smysl. Jehova se pro mě stal skutečnou osobou a vím, že chce, aby se mi dařilo dobře.“

V následujícím článku budeme dále uvažovat o tom, proč poznání Jehovy působí radost a jaký užitek přináší lidem, kteří je uplatňují ve svém životě.

[Praporek na straně 5]

Přibližovat se k Bohu znamená milovat ho a zároveň se ho bát

[Obrázek na straně 6]

Ježíš se radoval v bázni před Jehovou