Přejít k článku

Přejít na obsah

Radujte se z naděje na Království

Radujte se z naděje na Království

 Radujte se z naděje na Království

DESÁTÉHO března 2001 se ve třech komplexech ve státě New York, které používá velká rodina betel, sešlo 5 784 účastníků při jedné radostné události. Byla to graduace 110. třídy misionářské školy Gilead.

Carey Barber, člen vedoucího sboru svědků Jehovových, všechny uvítal a program zahájil slovy: „Máme radost, že v Gileadu bylo k misionářské službě vyškoleno již 110 tříd studentů, kteří působí na svých přidělených místech po celém světě.“

Jak si zachovat radost

Po úvodních slovech bratra Barbera promluvil k posluchačům, mezi nimiž bylo i 48 nových absolventů, Don Adams na námět „Jehovovo požehnání nás obohacuje“. V tomto proslovu, který byl založen na slovech z Přísloví 10:22, posluchačům připomněl, že Jehova své služebníky podporuje a žehná jim, jestliže dávají zájmy Království na první místo ve svém životě. Studenty povzbudil, aby své nové pověření přijali se stejnou ochotou, jakou projevil apoštol Pavel, když byl pozván, aby ‚přešel do Makedonie a pomohl‘ tam. (Skutky 16:9) Bylo sice třeba překonávat těžkosti, ale to, že byl Pavel ochoten kázat tam, kam byl poslán, vedlo k mnoha radostným výsledkům.

Absolventi této třídy ukončili své pětiměsíční studium Bible a zároveň školení, které bylo přípravou pro misionářskou činnost. Daniel Sydlik, člen vedoucího sboru svědků Jehovových, je však vybídl, aby se přesto učili dál. V proslovu na námět „Buďte pravými učedníky“ řekl: „Být učedníkem znamená neustále poslouchat, co říká Ježíš. Znamená to být ochoten stále naslouchat jeho slovům, jeho poselství a jeho učení.“ Poukázal na to, že Kristovi učedníci neudělají žádné rozhodnutí, aniž naslouchají Pánovu hlasu; s Kristovým životem je spjata Boží moudrost. (Kolosanům 2:3) Nikdo z nás si nesmí myslet, že o Ježíšovi už všechno ví, jestliže jednou slyšel jeho slova. Proto bratr Sydlik absolventy vybídl, aby se učili dál a aby uplatňovali a vyučovali křesťanskou pravdu, což povede ke svobodě. (Jan 8:31, 32)

Jestliže máme zůstat v Boží službě radostní, musíme ochotně přijímat ukázňování a napravování. „Budou vás vaše ledviny napravovat?“ Tak zněla otázka, kterou položil instruktor Gileadu Lawrence Bowen. Ukázal, že symbolické ledviny, o nichž jsou zmínky v Bibli, jsou spojeny s našimi nejhlubšími myšlenkami a emocemi. Mohou nám sloužit k nápravě, jestliže inspirované rady z Božího slova pronikly do nejhlubšího nitra naší osobnosti. (Žalm 16:7; Jeremjáš 17:10) Náš věrný životní běh může hluboce zapůsobit dokonce i na Jehovu. Řečník přečetl Přísloví  23:15, 16 a pak se zeptal: „Budou vás vaše ledviny napravovat?“ A dodal: „O to se modlíme, a vy potom způsobíte, že Jehova bude ve svém nitru pociťovat tu nejhlubší radost. Zapůsobíte na jeho nejhlubší city. Ano, jestliže věrně setrváte na místě, které je vám přiděleno, Boží ledviny se rozjásají.“

Poslední proslov v této části programu pronesl Mark Noumair, který sloužil jako misionář v Keni a pak se stal instruktorem Gileadu. Ve své přednášce nazvané „Lepší je vidět očima“ zdůraznil, že je důležité pěstovat spokojenost. V souladu se slovy u Kazatele 6:9 bratr Noumair doporučil: „Přijměte skutečnost takovou, jaká je. To je význam slov ‚vidět očima‘. Místo snění o něčem, co byste chtěli dělat, ale co neděláte, se raději soustřeďte na to, jak můžete co nejlépe využít okolností, ve kterých jste teď. Kdybyste žili v nějakém vysněném světě, dělali si přehnané naděje nebo se zaměřovali na negativní věci ve svém působišti, byli byste jedině nespokojeni a rozladěni.“ Ano, ať jsme kdekoli a v jakékoli situaci, jestliže pěstujeme bohulibou spokojenost s okolnostmi, v nichž jsme, pomůže nám to, abychom svému Vznešenému Stvořiteli sloužili s radostným duchem.

Radostné zážitky ve službě pro Království a v Gileadu

V předchozích proslovech dostali studenti praktické rady, a potom sami vyprávěli  některé ze zážitků, které měli při veřejné kazatelské službě během svého pětiměsíčního školení. Wallace Liverance, tajemník školy Gilead, vedl program, při němž absolventi vyprávěli, jak se doporučovali jako Boží služebníci. (2. Korinťanům 4:2) U některých lidí se jim podařilo zapůsobit na jejich svědomí, které je Božím darem. Studenti vyprávěli o tom, jak byla zahájena biblická studia s upřímnými lidmi, které potkali na ulici, ve službě dům od domu i v jiném prostředí. Lidé, kteří projevili zájem, při různých příležitostech řekli, že v biblických publikacích Jehovovy organizace lze rozeznat zvuk pravdy. V jedné domácnosti byla žena, která velmi dobře reagovala na určitý biblický verš. Nyní se svědky Jehovovými studuje Bibli.

Joel Adams potom vedl interview s bývalými studenty, kteří absolvovali školu Gilead v minulých letech. Sledoval přitom námět „Nikdy se nepřestávejte učit, nikdy nepřestaňte sloužit Jehovovi“. Ti, s nimiž bylo interview vedeno, poskytli novým misionářům časové rady. Harry Johnson, absolvent 26. třídy Gileadu, vzpomínal: „Učili jsme se, že Jehova vždy svůj lid vedl a vždy jej povede. Spoléhal jsem se na to a tato důvěra mě po celá léta posilovala.“ William Nonkes, člen 53. třídy Gileadu, absolventům radil: „Především mějte na paměti biblické zásady a uplatňujte je při veškerém rozhodování v životě, dnes i navždy. Potom budete schopni ve svém působišti zůstat a Jehova vám bude bohatě žehnat.“

Richard Rian si pro svou část programu vybral námět „Posilněni k vykonávání Jehovovy vůle“. Jedním z těch, s nimiž vedl interview, byl John Kurtz, absolvent 30. třídy, který strávil více než 41 let jako misionář ve Španělsku. Na otázku ohledně učebního plánu školy Gilead bratr Kurtz odpověděl: „Hlavní učebnicí je Bible. A pak máme biblické studijní pomůcky, které nám pomáhají Bibli porozumět. Ty jsou dostupné všem. V Gileadu se nepodávají žádné tajné informace. Tuto věc nikdy nepřestávám zdůrazňovat, protože informace, které jsou poskytovány v Gileadu, mají na dosah ruky všichni svědkové Jehovovi.“

Bratr Gerrit Lösch, člen vedoucího sboru svědků Jehovových, završil duchovní program proslovem na námět „Na Jehovových křídlech a pod nimi“. Vysvětlil, jak skutečnost, že Bůh chrání a podporuje své věrné služebníky, je znázorněna biblickým přirovnáním k orlím křídlům. (5. Mojžíšova 32:11, 12; Žalm 91:4) Dospělý orel někdy stíní roztaženými křídly svá mláďata po celé hodiny. Orlice někdy dokonce svými křídly mláďata ovine, aby je chránila před studeným větrem. Podobně může Jehova v souladu se svým záměrem přijít na pomoc svým věrným služebníkům, zejména tehdy, když jsou v duchovních zkouškách. Jehova nedovolí, aby jeho služebníci byli zkoušeni nad to, co mohou snést, ale opatřuje jim východisko, aby mohli tuto situaci snášet. (1. Korinťanům 10:13) Na závěr bratr Lösch řekl: „Máme-li zůstat pod duchovní ochranou, musíme zůstat pod Jehovovými křídly. To znamená, že nesmíme podlehnout duchu nezávislosti. Zůstaňme vždy blízko Jehovy a jeho organizace, která je jako matka; nevymykejme se jejich vedení a nevyhýbejme se jejich láskyplným radám.“

Předsedající přečetl blahopřejné telegramy a dopisy z různých míst po celém světě. Potom byly absolventům předány diplomy. Když byla škola Gilead založena, předpokládalo se, že bude mít jen omezený počet tříd a že bude existovat pět let. Jehova však ponechal tuto školu v činnosti již 58 let. Je to tak, jak řekl bratr Barber ve svých úvodních slovech: „Od roku 1943, kdy byla škola Gilead zahájena, podali její absolventi opravdu pozoruhodný výkon! Jejich spojené úsilí vedlo k tomu, že k Jehovově nádherné organizaci byly připojeny doslova statisíce mírných lidí na zemi.“ Ano, tato misionářská škola přispěla k tomu, že se miliony lidí radují z naděje na Království.

[Rámeček na straně 24]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 8

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 18

Počet studentů: 48

Průměrný věk: 34

Průměrný počet let v pravdě: 18

Průměrný počet let v celodobé službě: 13

[Obrázek na straně 25]

Absolventi 110. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) E. Vaceková; L. Madelinová; G. Evansová; K. Watanabeová (2) P. Traffordová; J. Turfaová; P. Wilsonová; R. Williamsová; A. Weberová (3) T. Johnsonová; K. Hanauová; F. Mourlhouová; F. Charpentierová; R. Peckhamová; P. Androsoffová (4) T. Seegers; D. Seegersová; P. Bailey; M. Baileyová; K. Madelin; E. Lippoldová; T. Lippold (5) N. Evans; R. Goldová; I. Bollmannová; R. Vacek; J. Oundjianová; N. Wilson (6) J. Turfa; L. Zuidemaová; R. Zuidema; C. Bengtssonová; J. Bengtsson; M. Galanová; L. Galano (7) T. Peckham; J. Mourlhou; C. Charpentier; M. Gold; R. Bollmann; F. Oundjian (8) R. Weber; B. Johnson; D. Hanau; Y. Watanabe; R. Williams; G. Trafford; T. Androsoff