Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Proč Překlad nového světa mluví ve 2. Petra 3:13 o ‚nových nebesích [v množném čísle] a nové zemi‘, zatímco Zjevení 21:1 předpovídá „nové nebe [v jednotném čísle] a novou zemi“?

Jde v podstatě o gramatický detail, který souvisí s původními jazyky. Zdá se, že význam tohoto vyjádření tím v zásadě není ovlivněn.

Podívejme se nejprve do Hebrejských písem. V původním jazyce hebrejské slovo ša·maʹjim překládané jako „nebe“ nebo „nebesa“ je vždy v množném čísle. Zdá se, že množné číslo zde není plurál majestátní, ale že vyjadřuje mnohost ve spojitosti s velikostí prostoru, nebo představu „celku, který se skládá z nespočetných jednotlivých částí nebo bodů“. Tomu lze rozumět tak, že hmotná nebesa se rozprostírají ve všech směrech daleko od země a zahrnují miliardy hvězd. Jestliže je před slovem ša·maʹjim uveden určitý člen (doslovně „ta nebesa“), Překlad nového světa je téměř vždy překládá slovem „nebesa“, jako například u Izajáše 66:22. Jestliže se slovo ša·maʹjim vyskytuje bez určitého členu, může být přeloženo jednotným číslem („nebe“, jako například v 1. Mojžíšově 1:8; 14:19, 22 a v Žalmu 69:34) nebo množným číslem („nebesa“, jako například v 1. Mojžíšově 49:25 a v knihách Soudci 5:4, Job 9:8 a Izajáš 65:17).

Izajáše 65:17 a 66:22 je hebrejské slovo pro nebesa v množném čísle a v obou verších byla tato pasáž shodně přeložena ‚nová nebesa a nová země‘.

Řecké slovo ou·ra·nosʹ znamená „nebe“ a množné číslo ou·ra·noiʹ znamená „nebesa“. Je zajímavé, že překladatelé řecké Septuaginty použili v textech Izajáše 65:17 i 66:22 jednotné číslo.

A co lze říci o dvou výskytech pasáže ‚nové nebe [či nebesa] a nová země‘ v Křesťanských řeckých písmech?

Ve 2. Petra 3:13 použil apoštol řecké slovo v množném čísle. Těsně předtím (ve verších 7, 10 a 12) mluvil o nynějších ničemných ‚nebesích‘ a používal zde množné číslo. Shodně tedy použil množné číslo i ve verši 13. Kromě toho se zdá, že citoval z původního znění Izajáše 65:17, kde hebrejské slovo je v množném čísle; ve 2. Petra 2:22 totiž citoval také z hebrejského textu, a to z Přísloví 26:11. Petr tedy poukazoval na ‚nová nebesa [v množném čísle] a novou zemi, které očekáváme podle jeho slibu‘.

Nepatrně odlišné je vyjádření ve Zjevení 21:1, kde apoštol Jan zjevně převzal znění Izajáše 65:17 ze Septuaginty, která — jak již bylo uvedeno — obsahovala řecké slovo pro „nebe“ v jednotném čísle. Jan tedy napsal: „Viděl jsem nové nebe [jednotné číslo] a novou zemi, neboť dřívější nebe a dřívější země pominuly.“

Jsou to gramatické detaily související s překládáním. Stojí za to znovu zopakovat, že při použití výrazů „nová nebesa“ či „nové nebe“ se zjevně nepoukazuje na žádný významový rozdíl. Oba tyto výrazy se uplatňují ve stejném smyslu.

[Podpisek obrázku na straně 31]

Hvězdy: Frank Zullo