Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Kdy byla podle předpovědi u Daniela 9:24 pomazána „Svatá svatých“?

Slova u Daniela 9:24–27 jsou proroctvím o tom, že se objeví ‚Vůdce Mesiáš‘ — Kristus. Předpověděné pomazání ‚Svaté svatých‘ se tedy nevztahuje na pomazání nejsvětějšího oddělení jeruzalémského chrámu. Výraz „Svatá svatých“ se spíše vztahuje na Boží nebeskou svatyni — nebeskou Nejsvětější — v Jehovově velkém duchovním chrámu. * (Hebrejcům 8:1–5; 9:2–10, 23)

Kdy začal tento Boží duchovní chrám působit? Uvažujme o tom, co se stalo, když se Ježíš dal v roce 29 n. l. pokřtít. Od tohoto okamžiku svého života Ježíš splňoval slova Žalmu 40:6–8. Apoštol Pavel později ukázal, že se Ježíš tehdy modlil k Bohu: „Oběť a dar jsi nechtěl, ale připravil jsi mi tělo.“ (Hebrejcům 10:5) Ježíš věděl, že Bůh „nechtěl“, aby byly v jeruzalémském chrámu i nadále obětovány zvířecí oběti. Jehova místo toho připravil Ježíšovi dokonalé lidské tělo, aby je Ježíš předložil jako oběť. Své horoucí přání pak Ježíš vyjádřil slovy: „Pohleď, přišel jsem (ve svitku knihy je o mně napsáno), abych činil, Bože, tvou vůli.“ (Hebrejcům 10:7) A jak na to odpověděl Jehova? Matoušovo evangelium uvádí: „Když byl Ježíš pokřtěn, ihned vystoupil z vody; a pohleďme, otevřela se nebesa a viděl Božího ducha, jak sestupuje jako holubice a přichází na něj. Pohleďme, byl také hlas z nebes, který řekl: ‚To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.‘“ (Matouš 3:16, 17)

Když Jehova Bůh přijal Ježíšovo tělo nabídnuté k tomu, aby bylo obětováno, znamenalo to, že začal existovat oltář, který byl větší než doslovný oltář v jeruzalémském chrámu. Tímto oltářem byla Boží ‚vůle‘ neboli uspořádání pro přijetí oběti Ježíšova lidského života. (Hebrejcům 10:10) Ježíš byl pomazán svatým duchem a to znamenalo, že Bůh dal nyní vzniknout celému duchovnímu chrámovému uspořádání. * V době Ježíšova křtu tedy byl ve velkém duchovním chrámovém uspořádání pomazán neboli oddělen Boží nebeský příbytek jako „Svatá svatých“.

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. Pojednání o různých rysech Božího duchovního chrámu je uvedeno ve Strážné věži z 1. července 1996 na stranách 14–19.

[Obrázek na straně 27]

„Svatá svatých“ byla pomazána, když byl Ježíš pokřtěn