Přejít k článku

Přejít na obsah

Ježíšovo vzkříšení zpochybňováno

Ježíšovo vzkříšení zpochybňováno

 Ježíšovo vzkříšení zpochybňováno

„Upřímně řečeno, tím, že Ježíš žil, si můžeme být naprosto jisti..., ale to, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, tak jistě tvrdit nemůžeme.“ Tento výrok pronesl nejvyšší hodnostář anglikánské církve, arcibiskup z Canterbury.

KŘESŤANSKÝ apoštol Pavel žádné takové výhrady neměl. V patnácté kapitole svého prvního inspirovaného dopisu spolukřesťanům ve starověkém Korintu napsal: „Mezi prvními věcmi jsem vám ... předal, co jsem i já přijal, že Kristus zemřel podle Písem za naše hříchy; a že byl pohřben, ano, že byl třetí den vzbuzen podle Písem.“ (1. Korinťanům 15:3, 4)

Právě víra ve vzkříšení Ježíše Krista jeho učedníky podnítila, aby kázali evangelium v celém řecko-římském světě — „v celém stvoření, jež je pod nebem“. (Kolosanům 1:23) Vždyť Ježíšovo vzkříšení je ve skutečnosti samotným základem křesťanské víry.

O Ježíšově vzkříšení se však někteří lidé vyjadřovali pochybovačně již od samého počátku a nevěřili v ně. Když Ježíšovi následovníci tvrdili, že tento muž, který byl přibit na kůl, je Mesiáš, Židé všeobecně to považovali za rouhání. A pro většinu vzdělaných Řeků, kteří věřili v nesmrtelnost duše, byla odpuzující již samotná představa vzkříšení. (Skutky 17:32–34)

Dnešní skeptici

Někteří znalci, kteří se prohlašují za křesťany, vydali v nedávných letech knihy a články, v nichž se Ježíšovo vzkříšení bagatelizuje jako pouhá smyšlenka, a vyvolali tak o tomto námětu rušnou diskusi. Ve snaze vypátrat „historického Ježíše“ různí učenci tvrdí, že zprávy evangelií, jež mluví o prázdné hrobce a o tom, jak se Ježíš po svém vzkříšení zjevoval, jsou pouhým výmyslem, a tvrdí, že tyto zprávy vznikly dlouho po Ježíšově smrti, aby podpořily výrok o jeho nebeské moci.

Povšimněme si například toho, jaké názory zastává německý učenec Gerd Lüdemann, profesor novozákonní teologie a autor knihy Was mit Jesus wirklich geschah. Die Auferstehung historisch betrachtet (Co se skutečně stalo s Ježíšem — Historický přístup ke vzkříšení). Tvrdí, že Ježíšovo vzkříšení je pouze „prázdná fráze“, kterou musí zvrhnout každý, kdo zastává „vědecký světový názor“.

Profesor Lüdemann zastává názor, že vzkříšený Kristus, který se objevil apoštolu Petrovi,  byl jen vidina, kterou Petr měl následkem hlubokého zármutku a pocitu viny kvůli tomu, že Ježíše zapřel. To, že se Ježíš při jedné příležitosti objevil více než pěti stům věřících, bylo podle Lüdemanna případem „hromadné extáze“. (1. Korinťanům 15:5, 6) Krátce řečeno, mnozí učenci se domnívají, že biblické zprávy o vzkříšeném Ježíšovi nejsou nic jiného než zprávy o řadě subjektivních zážitků, které v učednících obnovily sebedůvěru a misionářské nadšení.

Mnozí lidé se ovšem o akademické půtky příliš nezajímají. Ale o Ježíšovo vzkříšení bychom se měli zajímat všichni. Proč? Protože pokud Ježíš vzkříšen nebyl, potom základ, na němž stojí křesťanství, je klamný. Jestliže je naproti tomu Ježíšovo vzkříšení opravdu historickou skutečností, je křesťanství založeno na pravdě. V tom případě se potvrdí správnost nejen Kristových tvrzení, ale i jeho slibů. A jestliže existuje vzkříšení, potom smrt už není velkým vítězem, ale je nepřítelem, který může být poražen. (1. Korinťanům 15:55)

[Podpisek obrázku na straně 3]

Ze Self-Pronouncing Edition of the Holy Bible, obsahuje King James Version a Revised Version