Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehovův obnovený lid přináší Bohu chválu po celé zemi

Jehovův obnovený lid přináší Bohu chválu po celé zemi

 Jehovův obnovený lid přináší Bohu chválu po celé zemi

„Změním národům jazyk na čistý, aby všichni vzývali Jehovovo jméno.“ (SEFANJÁŠ 3:9)

1. Proč se na Judě a ostatních národech splnilo poselství zkázy?

JEHOVA inspiroval Sefanjáše, aby pronesl opravdu mocná poselství o Božím soudu. Tato slova zkázy se splnila na Judě a jejím hlavním městě Jeruzalému, protože čelní představitelé i lid jako celek nekonali Jehovovu vůli. Boží zlobu pocítí také sousední národy, například Filistea, Moab a Ammon. Proč? Kvůli tomu, že po staletí krutě odporují Jehovovu lidu. Z téhož důvodu bude zničena rovněž asyrská světová velmoc a už nikdy nebude obnovena.

2. Komu byla zjevně určena slova u Sefanjáše 3:8?

2 Ve starověké Judě však byli i takoví lidé, kteří byli správně nakloněni. Ti očekávali vykonání Božího rozsudku nad ničemnými a zjevně právě jim byla určena tato slova: „‚Stále [mě] očekávejte,‘ je Jehovův výrok, ‚do dne, kdy vstanu k lupu, neboť mým soudcovským rozhodnutím je shromáždit národy, abych sesbíral království, abych na ně vylil své otevřené odsouzení, všechen svůj hořící hněv; vždyť ohněm mé horlivosti bude pohlcena celá země.‘“ (Sefanjáš 3:8)

„Čistý jazyk“ — Pro koho?

3. K předání jakého poselství naděje byl Sefanjáš inspirován?

3 Ano, Sefanjáš pronášel Jehovova poselství zkázy. Byl však inspirován také k tomu, aby předal nádherné poselství naděje — poselství, které mělo být velkou útěchou pro ty, kdo zůstávali věrní Jehovovi. Jak je zapsáno u Sefanjáše 3:9, Jehova Bůh prohlásil: „Pak ... změním národům jazyk na čistý, aby všichni vzývali Jehovovo jméno, aby mu sloužili rameno vedle ramena.“

4, 5. (a) Co se mělo stát s nespravedlivými? (b) Kdo z toho měl mít užitek a proč?

4 Měli však existovat lidé, kterým tento čistý jazyk neměl být dán. Na ně proroctví  poukazuje těmito slovy: „Z tvého středu odstraním tvé domýšlivě rozjásané.“ (Sefanjáš 3:11) Domýšliví lidé, kteří pohrdali Božími zákony a kteří jednali nespravedlivě, měli tedy být odstraněni. Kdo z toho měl mít užitek? Sefanjáš 3:12, 13 říká: „[Já, Jehova,] jistě uprostřed tebe ponechám pokorný a ponížený lid, a ti se budou vskutku utíkat k Jehovovu jménu. Pokud jde o zbývající z Izraele, ti nebudou činit žádnou nespravedlnost ani nebudou mluvit lež ani se v jejich ústech nenajde šalebný jazyk; budou se totiž pást a opravdu ulehnou a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli.“

5 Užitek z toho měl mít věrný ostatek ve starověké Judě. Proč? Protože jednal v souladu se slovy: „Hledejte Jehovu, všichni mírní země, kteří jste prováděli Jeho vlastní soudcovské rozhodnutí. Hledejte spravedlnost, hledejte mírnost. Pravděpodobně se budete moci skrýt v den Jehovova hněvu.“ (Sefanjáš 2:3)

6. Co se stalo při prvním splnění Sefanjášova proroctví?

6 V prvním splnění Sefanjášova proroctví Bůh potrestal nevěrnou Judu tím, že dovolil, aby ji v roce 607 př. n. l. přemohla babylónská světová velmoc a odvedla judský lid do zajetí. Někteří obyvatelé Judy, například i prorok Jeremjáš, byli ušetřeni a jiní byli v zajetí, kde však zůstávali Jehovovi věrní. V roce 539 př. n. l. byl Babylón poražen Médy a Peršany pod vedením krále Kýra. Ten o dva roky později vydal výnos, který ostatku Židů umožnil vrátit se do vlasti. Časem byl znovu postaven jeruzalémský chrám, a kněžstvo opět mohlo vyučovat lid Zákonu. (Malachiáš 2:7) Jehova tedy žehnal ostatku Izraelitů, kteří se vrátili, a to tak dlouho, dokud zůstávali věrní.

7, 8. Na koho se vztahovala prorocká slova ze Sefanjáše 3:14–17 a proč tak odpovídáte?

7 O těch, kdo se měli těšit z této obnovy, Sefanjáš předpověděl: „Radostně volej, sionská dcero! Propukni v oslavné volání, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, jeruzalémská dcero! Jehova odstranil rozsudky nad tebou. Odvrátil tvého nepřítele. Král Izraele, Jehova, je ve tvém středu. Už se nebudeš bát neštěstí. V ten den se řekne Jeruzalému: ‚Neboj se, Sione. Kéž tvé ruce neklesnou. Jehova, tvůj Bůh, je ve tvém středu. Jako Silný zachrání. Bude nad tebou jásat s radováním. Zmlkne ve své lásce. Bude se nad tebou radovat se šťastnými výkřiky.‘“ (Sefanjáš 3:14–17)

8 Tato prorocká slova se vztahovala na ostatek shromážděný z babylónského zajetí a přivedený zpět do země svého dědictví. To jasně vyplývá ze Sefanjáše 3:18–20, kde čteme: „‚[Já, Jehova,] jistě shromáždím ty, kdo jsou pro nepřítomnost ve tvém svátečním období postiženi zármutkem; nebyli u tebe přítomni, protože kvůli němu nesli pohanu. Hle, jednám proti všem, kdo tě v tom čase trápí; a zachráním tu, která kulhá, a tu, která je rozehnána, sesbírám. A postavím je jako chválu a jako jméno v celé zemi jejich hanby. V tom čase vás přivedu, ano v čase, kdy vás sesbírám. Učiním vás totiž jménem a chválou mezi všemi národy země, až shromáždím opět vaše zajaté před vašima očima,‘ řekl Jehova.“

9. Jak si v souvislosti s Judou Jehova udělal znamenité jméno?

9 Představte si, jak musely být okolní národy, které byly nepřáteli Božího lidu, otřeseny.  Obyvatele Judy odvedl mocný Babylón do zajetí, a nezdálo se, že by byla naděje na osvobození. Jejich země byla navíc zpustošená. Ale Bůh svou mocí způsobil, že se po 70 letech vrátili do své vlasti, kdežto nepřátelské národy spěly ke zkáze. Jehova si tím, že tento věrný ostatek přivedl zpátky, udělal znamenité jméno. Ostatek učinil „jménem a chválou mezi všemi národy“. Obnova přinesla velkou chválu Jehovovi i těm, kdo nosili jeho jméno.

Jehovovo uctívání je vyvýšeno

10, 11. Kdy mělo dojít k většímu splnění Sefanjášova proroctví o obnově a jak to víme?

10 K další obnově došlo v prvním století našeho letopočtu, kdy Ježíš Kristus shromáždil ostatek Izraele k pravému uctívání. Události tehdejšího období byly předzvěstí toho, co mělo ještě přijít, protože větší obnova měla nastat teprve v budoucnosti. V Micheášově proroctví bylo předpověděno: „V konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena nad vrcholkem hor a jistě bude pozvednuta nad pahorky; a budou k ní proudit lidé.“ (Micheáš 4:1)

11 Kdy se to má stát? Jak uvedlo proroctví, mělo to být „v konečné části dnů“ — ano, během těchto ‚posledních dnů‘. (2. Timoteovi 3:1) Má k tomu dojít před koncem tohoto ničemného systému věcí, tedy v době, kdy národy budou ještě uctívat falešné bohy. Micheáš 4:5 totiž říká: „Všechny národy, ty budou ... chodit každý ve jménu svého boha.“ A jak to bude s pravými ctiteli? Micheášovo proroctví odpovídá: „Ale my, my budeme chodit ve jménu Jehovy, našeho Boha, na neurčitý čas, dokonce navždy.“

12. Jak je v těchto posledních dnech vyvýšeno pravé uctívání?

12 V těchto posledních dnech je tedy ‚hora Jehovova domu pevně založena nad  vrcholkem hor‘. Vyvýšené pravé uctívání Jehovy je obnoveno, pevně založeno a pozvednuto nad všechny jiné druhy náboženství. Jak Micheáš také předpověděl, ‚k pravému uctívání budou proudit lidé‘. A ti, kdo se podílejí na pravém uctívání, budou ‚chodit ve jménu Jehovy, svého Boha, na neurčitý čas, dokonce navždy‘.

13, 14. Kdy tento svět vstoupil do „konečné části dnů“ a k čemu od té doby v souvislosti s pravým uctíváním dochází?

13 Události, které jsou splňováním biblických proroctví, ukazují, že v roce 1914 tento svět vstoupil do „konečné části dnů“, tedy do svých posledních dnů. (Marek 13:4–10) Dějiny odhalují, že Jehova začal k pravému uctívání shromažďovat věrný ostatek pomazaných, kteří mají nebeskou naději. Potom následovalo shromažďování ‚velkého zástupu ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků‘, tedy těch, kdo mají naději, že budou žít navždy na zemi. (Zjevení 7:9)

14 Od první světové války až po dnešní dobu se uctívání pravého Boha podporované těmi, kdo nosí Jehovovo jméno, mocně rozrostlo, a to díky Božímu vedení. Ctitelé Jehovy se z několika tisíc po první světové válce rozrostli na nynějších přibližně šest milionů a jsou shromážděni asi v 91 000 sborech ve 235 zemích. Tito hlasatelé Království věnují každoročně více než miliardu hodin tomu, že veřejně chválí Boha. Je zřejmé, že tito svědkové Jehovovi přispívají ke splnění Ježíšových prorockých slov: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

15. Jak se nyní splňuje Sefanjáš 2:3?

15 U Sefanjáše 3:17 čteme: „Jehova, tvůj Bůh, je ve tvém středu. Jako Silný zachrání.“ Duchovní blahobyt, z něhož se v těchto posledních dnech těší Jehovovi služebníci, je přímým důsledkem toho, že Jehova je ‚v jejich středu‘ jakožto jejich všemocný Bůh. To platilo při obnově starověké Judy v roce 537 př. n. l. a platí to i dnes. Tak můžeme vidět, jak dnes dochází k většímu splňování slov, která jsou zapsána u Sefanjáše 2:3: „Hledejte Jehovu, všichni mírní země.“ V roce 537 př. n. l. tito „všichni“ zahrnovali ostatek Židů, kteří se vrátili ze zajetí v Babylóně. Dnes představují mírné lidi ze všech národů po celé zemi, ty, kdo příznivě reagují na celosvětové dílo kázání o Království a kdo proudí k ‚hoře Jehovova domu‘.

Pravé uctívání vzkvétá

16. Jak pravděpodobně reagují naši nepřátelé, když vidí blahobyt novodobých Jehovových služebníků?

16 Po roce 537 př. n. l. mnozí lidé z okolních národů žasli nad tím, jak Boží služebníci byli ve své vlasti opět přivedeni k pravému uctívání. Tato obnova však proběhla v poměrně malém měřítku. Dovedete si představit, co někteří lidé, dokonce i nepřátelé Božího lidu, říkají dnes, když vidí  ten úžasný vzrůst, blahobyt a pokrok novodobých Jehovových služebníků? Někteří z těchto nepřátel mají nepochybně stejné pocity jako farizeové, když viděli, jak lidé proudí k Ježíšovi. Farizeové zvolali: „Podívejte se, svět jde za ním.“ (Jan 12:19)

17. Co jeden spisovatel napsal o svědcích Jehovových a jaký vzrůst svědkové zažívají?

17 Ve své knize These Also Believe (Ti také věří) profesor Charles S. Braden uvedl: ‚Svědkové Jehovovi doslova pokryli zemi svým svědectvím. Lze po pravdě říci, že žádná jednotlivá náboženská skupina na světě neprojevila větší horlivost a vytrvalost ve snaze šířit dobré poselství o Království než svědkové Jehovovi. Toto hnutí bude s velkou pravděpodobností stále početnější.‘ Měl jistě pravdu. Když před padesáti lety zmíněný autor tato slova napsal, kázalo na celém světě pouze asi 300 000 svědků. Co by řekl dnes, kdy dobrou zprávu káže asi dvacetkrát více lidí, tedy přibližně šest milionů?

18. Co je čistý jazyk a komu ho Bůh dává?

18 Prostřednictvím svého proroka Bůh slíbil: „Změním národům jazyk na čistý, aby všichni vzývali Jehovovo jméno, aby mu sloužili rameno vedle ramena.“ (Sefanjáš 3:9) V těchto posledních dnech to jsou právě svědkové Jehovovi, kdo vzývá Jehovovo jméno, kdo mu jednotně slouží spojeni nezlomným poutem lásky — ano, „rameno vedle ramena“. Právě jim dal Jehova čistý jazyk. K tomuto čistému jazyku patří správné porozumění pravdě o Bohu a jeho záměrech. Toto porozumění poskytuje pouze Jehova prostřednictvím svého svatého ducha. (1. Korinťanům 2:10) Komu Jehova dává svého svatého ducha? Dává ho pouze „těm, kdo ho poslouchají jako panovníka“. (Skutky 5:32) Pouze svědkové Jehovovi chtějí Boha jako panovníka poslouchat ve všem. Proto dostávají Božího ducha a mluví čistým jazykem, tedy říkají pravdu o Jehovovi a jeho úžasných záměrech. Čistý jazyk používají ke chvále Jehovy po celé zemi, a to v obrovském a stále rostoucím měřítku.

19. Co znamená mluvit čistým jazykem?

19 Mluvit čistým jazykem však neznamená jen to, že věříme pravdě a vyučujeme ji ostatní lidi, ale znamená to také uvést své chování do souladu s Božími zákony a zásadami. V hledání Jehovy a v mluvení čistým jazykem poskytují vedení pomazaní křesťané. Zamysleme se nad tím, čeho bylo dosaženo. Počet pomazaných sice klesl na méně než 8 700, ale asi šest milionů dalších Božích služebníků napodobuje jejich víru tím, že hledají Jehovu a mluví čistým jazykem. Ti tvoří stále rostoucí velký zástup lidí ze všech národů, kteří projevují víru v Ježíšovu výkupní oběť, předkládají posvátnou službu na pozemském nádvoří Božího duchovního chrámu a přežijí ‚velké soužení‘, které má brzy přijít na tento nespravedlivý svět. (Zjevení 7:9, 14, 15)

20. Co čeká věrné pomazané a ty, kdo tvoří velký zástup?

20 Velký zástup vejde do Božího spravedlivého nového světa. (2. Petra 3:13) Ježíš Kristus a 144 000 pomazaných ctitelů vzkříšených k nebeskému životu, aby s Ježíšem sloužili jako králové a kněží, vytvoří novou vládu nad zemí. (Římanům 8:16, 17; Zjevení 7:4; 20:6) Ti, kdo přežijí velké soužení, budou zemi přeměňovat v ráj a dál budou  mluvit čistým jazykem, který dostali od Boha. V podstatě právě na ně se vztahují slova: „Všichni tvoji synové [a samozřejmě i dcery] budou vyučeni Jehovou a pokoj tvých synů bude hojný. Prokážeš se být pevně založená ve spravedlnosti.“ (Izajáš 54:13, 14)

Největší vzdělávací dílo v dějinách

21, 22. (a) Kdo bude muset být vyučen čistému jazyku, jak to ukazují slova ve Skutcích 24:15? (b) Jaké jedinečné vyučovací dílo bude na zemi probíhat pod vládou Království?

21 Velmi početná skupina lidí, kteří dostanou příležitost naučit se čistému jazyku v novém světě, je popsána ve Skutcích 24:15, kde se píše: „Bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ V minulosti žily a zemřely miliardy lidí, kteří neměli přesné poznání o Jehovovi. Jehova je tedy uspořádaným způsobem přivede zpět k životu. A tito vzkříšení budou muset být vyučeni čistému jazyku.

22 Bude opravdu vynikající výsadou podílet se na tomto velkolepém vyučovacím díle. Vždyť to bude nejrozsáhlejší vyučovací dílo v dějinách lidstva. Celé bude uskutečňováno pod láskyplnou vládou Krista Ježíše s královskou mocí. Lidstvo nakonec zažije splnění slov z Izajáše 11:9, kde čteme: „Země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“

23. Proč podle vás máme jakožto Jehovův lid velké výsady?

23 V těchto posledních dnech máme opravdu velkou výsadu, že se můžeme připravovat na tu úžasnou dobu, kdy poznání Jehovy skutečně naplní zemi. A velkou výsadou je pro nás i to, že už nyní jsme Božím lidem, tedy těmi, kdo zažívají velkolepé splňování slov zaznamenaných u Sefanjáše 3:20. Tam čteme Jehovovo ujištění: „Učiním vás ... jménem a chválou mezi všemi národy země.“

Jak byste odpověděli?

• Jaká splnění mělo a má Sefanjášovo proroctví o obnově?

• Jak v těchto posledních dnech vzkvétá pravé uctívání?

• Jaké velkolepé vyučovací dílo bude probíhat v novém světě?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 25]

Jehovův lid se vrátil do své vlasti, aby obnovil čisté uctívání. Víte, jaký význam to má dnes?

[Obrázky na straně 26]

Svědkové Jehovovi mluví ‚čistým jazykem‘ a tak lidem nabízejí biblické poselství útěchy