Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak najít bezpečí v nebezpečném světě

Jak najít bezpečí v nebezpečném světě

 Jak najít bezpečí v nebezpečném světě

PROCHÁZET minovým polem může znamenat smrt. Nepomohlo by však, kdybyste měli mapu, která by ukazovala, kde jsou pozemní miny umístěny? A dejme tomu, že byste kromě toho byli vyškoleni, abyste mohli jednotlivé druhy min rozeznat. Je zřejmé, že takové poznatky by velmi snížily nebezpečí, že budete zmrzačeni nebo zabiti.

K takové mapě a k takovému školení v rozeznávání min může být přirovnána Bible. Bible obsahuje moudrost, která je nepřekonatelná, protože s její pomocí se můžeme vyhnout velkým rizikům a můžeme zvládat problémy, které život přináší.

Pozastavme se u povzbuzujícího slibu, který je uveden v Příslovích 2:10, 11: „Když ti do srdce vstoupí moudrost, a poznání se stane příjemným samotné tvé duši, schopnost přemýšlet bude nad tebou držet stráž, rozlišovací schopnost tě bude bedlivě střežit.“ Moudrost a rozlišovací schopnost, o nichž je zde zmínka, nejsou lidského původu, ale pocházejí od Boha. „Pokud jde o toho, kdo [Boží moudrosti] naslouchá, ten bude přebývat v bezpečí a nebude ho rozrušovat děs z neštěstí.“ (Přísloví 1:33) Podívejme se, jak Bible může přispět k našemu většímu bezpečí a jak se s její pomocí můžeme vyhnout mnoha problémům.

Jak se vyhýbat smrtelným nehodám

Údaje, které v poslední době uveřejnila Světová zdravotnická organizace, ukazují, že při dopravních nehodách zahyne na celém světě ročně asi 1 171 000 osob. Dalších asi 40 milionů utrpí zranění a pro více než 8 milionů to má za následek dlouhodobou invaliditu.

Při řízení motorového vozidla sice absolutní bezpečnosti dosáhnout nelze, ale naše osobní bezpečí se podstatně zvýší respektováním dopravních předpisů. O vládních autoritách, které vydávají dopravní předpisy a prosazují jejich dodržování, Bible říká: „Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám.“ (Římanům 13:1) Motoristé, kteří se touto radou řídí, snižují nebezpečí dopravní nehody i hrozných následků, které s ní často mohou být spojeny.

Dalším podnětem k tomu, abychom jezdili bezpečně, je úcta k životu. O Jehovovi Bohu Bible říká: „U tebe je zdroj života.“ (Žalm 36:9) Život je tedy darem od Boha. Nemáme tudíž právo tento dar nikomu brát a nesmíme projevovat k životu neúctu, samozřejmě ani ke svému vlastnímu. (1. Mojžíšova 9:5, 6)

Úcta k lidskému životu nás přirozeně povede k tomu, abychom v rozumné míře zajistili co nejbezpečnější provoz jak svého vozidla, tak své domácnosti. Ve starověkém Izraeli byla velmi zdůrazňována bezpečnost ve všech oblastech  života. Když se například stavěl dům, bylo podle Božího Zákona nutné, aby střecha — na níž probíhalo mnoho činností v rodině — byla opatřena zábradlím. „Uděláš také na svou střechu zábradlí, abys na svůj dům neuvedl vinu krve, protože by z něho mohl [někdo] spadnout.“ (5. Mojžíšova 22:8) Jestliže někdo spadl, protože tento zákon týkající se bezpečnosti nebyl uplatněn, nesl za to majitel domu odpovědnost před Bohem. Uplatňování láskyplné zásady, která je v tomto zákonu obsažena, by jistě snížilo počet nehod na pracovišti, a dokonce i při rekreační činnosti.

Jak bojovat se smrtonosnými návyky

Podle údajů Světové zdravotnické organizace je nyní na světě více než miliarda kuřáků, a užívání tabáku lze přičítat ročně zhruba čtyři miliony úmrtí. Očekává se, že během příštích dvaceti až třiceti let vzroste toto číslo asi na 10 milionů. Miliony dalších kuřáků a také těch, kdo užívají „lehké“ drogy, si v důsledku svých návyků zničí zdraví, a následně se zhorší kvalita jejich života.

O užívání tabáku a zneužívání drog se sice Boží slovo jmenovitě nezmiňuje, ale zásady, které v něm jsou obsaženy, nás mohou před těmito zlozvyky chránit. Například ve 2. Korinťanům 7:1 čteme radu: „Očisťme se od každé poskvrny těla a ducha.“ Nikdo nepochybuje o tom, že tabák a drogy znečišťují neboli poskvrňují tělo mnoha škodlivými chemickými látkami. Bůh kromě toho vyžaduje, aby naše tělo bylo ‚svaté‘, to znamená neposkvrněné neboli čisté. (Římanům 12:1) Co myslíte, nesníží se uplatňováním těchto zásad závažné nebezpečí ohrožující život člověka?

Jak překonávat nebezpečné zvyky

Mnozí lidé podléhají extrémům, pokud jde o jídlo a pití. Přejídání může mít za následek cukrovku, rakovinu a srdeční nemoci. Zneužívání alkoholu vede k dalším problémům, jako jsou alkoholismus, cirhóza, rozvrácené rodiny a dopravní nehody. A opačný extrém, nutkavé dodržování různých diet, může být také škodlivý a může vést k takovým poruchám příjmu potravy, jako je anorexia nervosa, která ohrožuje život.

Bible sice není lékařská učebnice, ale pokud jde o střídmost v jídle a pití, obsahuje jednoznačné rady: „Ty, můj synu, slyš a zmoudři a veď své srdce dál po cestě. Neoctni se mezi silnými pijany vína, mezi těmi, kdo jsou nenasytnými jedlíky masa. Opilec a nenasyta totiž zchudnou.“ (Přísloví 23:19–21) Bible však říká, že jídlo a pití by mělo být něčím příjemným. „Každý člověk [by] měl jíst a vskutku pít a vidět dobré za všechnu svou tvrdou práci. Je to dar od Boha.“ (Kazatel 3:13)

Bible také vybízí k vyrovnanému názoru na tělesné cvičení, když prohlašuje, že „tělesné cvičení je ... prospěšné k nemnohému“. Dodává však: „Zbožná oddanost je prospěšná ke všemu, protože má slib života nynějšího a toho, který má přijít.“ (1. Timoteovi 4:8) Snad se zeptáte: ‚Jak dalece je zbožná oddanost prospěšná i dnes?‘ V mnoha směrech. Nejen že dodává našemu životu duchovní rozměr, ale zbožná oddanost v nás také tříbí prospěšné vlastnosti, jako je láska, radost, pokoj a sebeovládání — a ty všechny přispívají k tomu, abychom viděli světlé stránky života, a pomáhají nám k dobrému zdraví. (Galaťanům 5:22, 23)

Trpké následky nemravnosti

V dnešní době miliony lidí odhodily jakékoli morální zábrany. Jedním z důsledků je epidemie AIDS. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace zemřelo na AIDS od vypuknutí této epidemie přes 16 milionů osob, a virem HIV, který tuto nemoc způsobuje, je v dnešní době nakaženo asi 34 milionů lidí. Mnozí z těch, kdo trpí AIDS, si tuto nemoc přivodili sexuální  promiskuitou, tím, že jako narkomani používali kontaminované injekční stříkačky, nebo virus HIV dostali transfuzí infikované krve.

K dalším důsledkům uvolněné morálky patří herpes, kapavka, hepatitida B a C a syfilis. V biblických dobách se sice tyto lékařské výrazy nepoužívaly, ale o tom, které orgány jsou některými tehdy běžnými sexuálně přenášenými nemocemi poškozovány, se vědělo. Například Přísloví 7:23 popisují hrozné následky smilstva a říkají, že následky jsou jako ‚šíp, který rozetne játra‘. Syfilis obvykle postihuje játra, stejně jako hepatitida. Ano, biblická rada, aby se křesťané ‚zdržovali krve a smilstva‘, je opravdu aktuální a je projevem lásky! (Skutky 15:28, 29)

Léčka v podobě lásky k penězům

Ve snaze rychle zbohatnout zacházejí mnozí lidé se svými penězi velmi riskantně. Je smutné, že takové riskování často vede k finanční ztrátě nebo k bankrotu. Božímu služebníkovi však Bible říká: „Ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo, aby měl co rozdávat někomu, kdo je v nouzi.“ (Efezanům 4:28) Je pravda, že ne každý člověk, který tvrdě pracuje, dosáhne bohatství. Má však duševní klid, sebeúctu, a dokonce snad i nějaké finanční prostředky, které může darovat na nějaký chvályhodný účel.

Bible varuje: „Ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou, upadají do pokušení a léčky a do mnoha bláznivých a škodlivých tužeb, které vrhají lidi do zničení a zkázy. Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, ... se  [celí] probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:9, 10) Nelze popřít, že mnozí z těch, „kdo se rozhodli, že zbohatnou,“ opravdu zbohatnou. Ale za jakou cenu? Cožpak přitom netrpí jejich zdraví, rodina, duchovní postoj, a dokonce i kvalita jejich spánku? (Kazatel 5:12)

Moudrý člověk si uvědomuje že „život nevyplývá z věcí, které vlastní“. (Lukáš 12:15) Ve většině forem společnosti je třeba mít nějaké peníze a nějaký majetek. Bible opravdu říká, že „peníze jsou pro ochranu“, ale dodává, že „výhoda poznání je, že moudrost zachová naživu ty, kdo ji vlastní“. (Kazatel 7:12) Na rozdíl od peněz nám pravé poznání a pravá moudrost mohou pomoci za všech okolností, ale především ve věcech, které se týkají našeho života. (Přísloví 4:5–9)

Přijde doba, kdy nás bude chránit jedině moudrost

Pravá moudrost brzy nebývalým způsobem „zachová naživu ty, kdo ji vlastní“ — poskytne jim totiž ochranu v rychle se blížícím ‚velkém soužení‘, kdy Bůh odstraní ničemné. (Matouš 24:21) Bible ukazuje, že v té době budou lidé vyhazovat své peníze do ulic jako ‚něco odpuzujícího‘. Proč? Protože tehdy už budou znát tvrdou skutečnost, že „v den Jehovova rozlícení“ si za zlato ani za stříbro život nekoupí. (Ezekiel 7:19) Naproti tomu zde bude „velký zástup“ lidí, kteří si prozíravě ‚střádali poklady v nebi‘ tím, že ve svém životě dávali duchovní zájmy na první místo. Ti budou mít ze své spolehlivé investice užitek a zdědí věčný život v pozemském ráji. (Zjevení 7:9, 14; 21:3, 4; Matouš 6:19, 20)

Co máme dělat, abychom si zajistili tuto bezpečnou budoucnost? Ježíš odpovídá: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Miliony lidí našly toto poznání v Božím slovu, v Bibli. Nejenže mají tito lidé podivuhodnou naději do budoucnosti, ale do jisté míry pociťují pokoj a bezpečí již nyní. Prožívají to, co žalmista vyjádřil slovy: „V pokoji si lehnu a budu spát, vždyť jen ty sám, Jehovo, působíš, abych bydlel v bezpečí.“ (Žalm 4:8)

Umíte si představit nějaký jiný zdroj informací, který by vám mohl ve stejné míře jako Bible pomoci snížit zdravotní rizika a nebezpečí ohrožující váš život? Žádná jiná kniha nemá takovou autoritu, jakou má Bible. A žádná jiná kniha vám nemůže pomoci najít v dnešním nebezpečném světě pravé bezpečí. Proč byste Bibli nezkoumali dál?

[Rámeček a obrázek na straně 6]

Lepší zdraví a větší bezpečí — díky Bibli

Mladá žena jménem Jane * chtěla utéci před realitou života, a navykla si proto užívat marihuanu, tabák, kokain, amfetaminy, LSD a jiné drogy. Také se opíjela. Její manžel na tom podle jejích slov nebyl lépe. Jejich budoucnost byla chmurná. Potom Jane přišla do styku se svědky Jehovovými. Začala se účastnit křesťanských shromáždění a také začala číst Strážnou věž a přidružený časopis Probuďte se!, který četla společně s manželem. Oba začali se svědky Jehovovými studovat Bibli. Když pochopili Jehovova vysoká měřítka, přestali s užíváním všech návykových látek. K čemu to vedlo? „Náš nový způsob života nám přináší tolik radosti,“ napsala Jane před několika lety. „Jsem Jehovovi tak vděčná za očišťující moc jeho Slova a za osvobozený a zdravý život, kterým nyní můžeme žít.“

Hodnota poctivosti v zaměstnaneckém poměru je dobře vidět z toho, co se stalo Kurtovi, který se v rámci svého zaměstnání staral o počítačové systémy. Bylo třeba opatřit nové zařízení a zaměstnavatel Kurta pověřil úkolem získat je za přijatelnou cenu. Kurt našel vhodného dodavatele a byla dohodnuta cena. Dodavatelův úředník však udělal v písemné cenové nabídce chybu, takže cena, která v ní byla uvedena, byla téměř o 40 000 amerických dolarů nižší. Kurt si chyby povšiml a do té firmy zatelefonoval. Vedoucí prohlásil, že se za celých pětadvacet let své obchodní činnosti s takovou poctivostí ještě nikdy nesetkal. Kurt mu vysvětlil, že se ve svém svědomí řídí Biblí. Vedoucí proto požádal o 300 výtisků jednoho čísla časopisu Probuďte se!, které pojednávalo o poctivosti v obchodním světě. Chtěl je totiž dát svým spolupracovníkům. Pokud jde o Kurta, jeho poctivost vedla k tomu, že byl povýšen.

[Poznámka pod čarou]

^ 30. odst. Jména byla změněna.

[Obrázek na straně 7]

„Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu.“ (IZAJÁŠ 48:17)