Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se vedoucí sbor liší od zákonné korporace

Jak se vedoucí sbor liší od zákonné korporace

Jak se vedoucí sbor liší od zákonné korporace

VÝROČNÍ shromáždění Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania se konají již od ledna 1885. Když koncem devatenáctého století probíhalo shromažďování pomazaných křesťanů, členové správní rady této korporace a její úředníci měli nebeskou naději. Tak to bylo vlastně téměř vždy.

Byla tu totiž jedna výjimka. V roce 1940 byl za jednoho z členů správní rady Společnosti zvolen Hayden C. Covington — tehdejší právní poradce Společnosti, který patřil k „jiným ovcím“ s pozemskou nadějí. (Jan 10:16) Sloužil jako viceprezident Společnosti v letech 1942 až 1945. V tom roce se bratr Covington postavení člena správní rady vzdal, a to v souladu s tím, co se tehdy jevilo jako Jehovova vůle — že všichni členové správní rady a úředníci pensylvánské korporace mají být pomazaní křesťané. Haydena C. Covingtona ve správní radě nahradil Lyman A. Swingle a viceprezidentem byl zvolen Frederick W. Franz.

Proč byli Jehovovi služebníci přesvědčeni o tom, že všichni členové správní rady a úředníci Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania mají být pomazaní křesťané? Protože správní rada a úředníci pensylvánské korporace byli tehdy úzce ztotožněni s vedoucím sborem svědků Jehovových, který se vždy skládal výlučně z mužů pomazaných duchem.

Historické výroční shromáždění

Na výročním shromáždění, které se konalo 2. října 1944 v Pittsburghu, členové pensylvánské korporace přijali šest rezolucí, jimiž byly stanovy této korporace pozměněny. Stanovy Společnosti původně určovaly, aby těm, kdo finančními prostředky přispívali na dílo Společnosti, byly vydávány akcie s hlasovacím právem, ale tento postup byl třetí změnou stanov zrušen. Ve zprávě o tomto výročním shromáždění bylo uvedeno: „Členství ve Společnosti bude omezeno nejvýše na 500 osob... Každý z těch, kdo budou vybráni, musí být celodobým služebníkem Společnosti nebo musí částí svého času sloužit jako služebník skupiny [sboru] svědků Jehovových a musí projevovat Pánova ducha.“

Od té doby měli členy správní rady Společnosti volit do jejich úřadu jednotlivci, kteří byli plně oddáni Jehovovi, a to bez ohledu na finanční obnos, jímž přispívali k podpoře díla Království. Ukázalo se, že to odpovídá postupnému tříbení, které bylo předpověděno u Izajáše 60:17, kde čteme: „Místo mědi přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro a místo dřeva měď a místo kamenů železo; a pokoj určím jako tvé dozorce a spravedlnost jako ty, kdo ti přidělují úkoly.“ Toto proroctví se zmiňuje o ‚dozorcích‘ a ‚těch, kdo přidělují úkoly‘, což poukazuje na zlepšení v organizačních postupech mezi Jehovovým lidem.

K tomuto důležitému kroku v teokratickém přizpůsobování organizace došlo na konci „dvou tisíc tří set večerů a jiter“, o nichž se zmiňuje Daniel 8:14. Tehdy „svaté místo“ bylo „uvedeno do svého správného stavu“.

Po historickém výročním shromáždění, které se konalo v roce 1944, však zůstala otevřena důležitá otázka. Vzhledem k tomu, že vedoucí sbor byl tehdy úzce ztotožněn se sedmičlennou správní radou pensylvánské korporace, znamená to, že v něm nikdy nemůže být víc než sedm pomazaných křesťanů? A dále, jestliže členy správní rady volí členové korporace, volí členové korporace každoročně při výročním shromáždění také členy vedoucího sboru? Jsou členové správní rady a úředníci Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania totožní se členy vedoucího sboru, nebo se od nich liší?

Další nezapomenutelné výroční shromáždění

Odpovědi na tyto otázky byly dány při výročním shromáždění, které se konalo 1. října 1971. Při této příležitosti jeden z řečníků zdůraznil skutečnost, že vedoucí sbor ‚věrného a rozvážného otroka‘ existoval o mnoho století dříve než Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. (Matouš 24:45–47) Vedoucí sbor byl vytvořen o Letnicích roku 33 n. l., o více než 18 století dříve, než vznikla pensylvánská korporace. Zpočátku vedoucí sbor neměl sedm členů, ale skládal se ze dvanácti apoštolů. Počet jeho členů byl zřejmě později rozšířen, vedení totiž poskytovali ‚apoštolové a starší muži v Jeruzalémě‘. (Skutky 15:2)

V roce 1971 tentýž řečník vysvětlil, že členové Watch Tower Society nemohou volit členy pomazaného vedoucího sboru. Proč ne? „Protože vedoucí sbor třídy ‚otroka‘,“ řekl, „není jmenován žádným člověkem. Je jmenován..., Ježíšem Kristem, který je Hlavou pravého křesťanského sboru a Pánem třídy ‚věrného a rozvážného otroka‘.“ Je tedy zřejmé, že členové vedoucího sboru nemohou být do svého úřadu voleni členstvem žádné zákonné korporace.

Dále řečník prohlásil tuto velmi důležitou věc: „Vedoucí sbor nemá žádné úředníky, jaké má správní rada Společnosti, totiž viceprezidenta, tajemníka-pokladníka a pomocného tajemníka-pokladníka. Má pouze předsedajícího.“ Prezident pensylvánské korporace byl po mnoho let také nejpřednějším členem vedoucího sboru. Dále už tomu tak nemělo být. Členové vedoucího sboru si nejsou rovni, pokud jde o zkušenosti nebo schopnosti, ale jsou si rovni, pokud jde o zodpovědnost. Řečník dodal: „Kterýkoli člen vedoucího sboru může být jeho předsedou, aniž je současně prezidentem ... Společnosti... Zcela záleží na tom, jak probíhá cyklická výměna předsednictví vedoucího sboru.“

Při tomto nezapomenutelném výročním shromáždění v roce 1971 bylo jasně poukázáno na to, že mezi členy vedoucího sboru, kteří jsou pomazáni duchem, a mezi členy správní rady pensylvánské korporace je rozdíl. Přesto však členové vedoucího sboru dále sloužili jako členové správní rady a úředníci Společnosti. Dnes však vzniká otázka: Existuje nějaký biblický důvod, proč členové správní rady Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania musí být členy vedoucího sboru?

Odpověď zní: neexistuje. Pensylvánská korporace není jediným právním subjektem, který používají svědkové Jehovovi. Jsou i jiné právní subjekty. Jedním z nich je Watchtower Bible and Tract Society of New York, Incorporated. Napomáhá našemu dílu ve Spojených státech. Je zřejmé, že Jehova této korporaci až dosud žehná, ačkoli členové její správní rady a její úředníci patří k „jiným ovcím“. V Británii se používá International Bible Students Association. V jiných zemích se k podporování zájmů Království používají odlišné právní subjekty. Ty všechny harmonicky poskytují pomoc a hrají svou roli v tom směru, že napomáhají kázání dobré zprávy po celé zemi. Bez ohledu na to, kde sídlí nebo které osoby slouží jako členové správních rad či jako úředníci, tyto subjekty jsou vedeny teokraticky a jsou používány vedoucím sborem. Takové subjekty tedy mají vykonávat stanovené úkoly, kterými jsou podporovány zájmy Království.

Mít právní subjekty je pro nás užitečné. Přizpůsobujeme se tak místním a státním zákonům, jak to vyžaduje Boží slovo. (Jeremjáš 32:11; Římanům 13:1) Právní subjekty nám usnadňují rozšiřování poselství o Království tím, že tisknou Bible, knihy, časopisy, brožury a jiné materiály. Takové subjekty také slouží jako právní nástroje při projednávání záležitostí souvisejících s vlastnictvím nemovitostí, s humanitární pomocí, se smlouvami o používání sjezdových zařízení a tak podobně. Za služby, které takové právní subjekty prokazují, jsme vděčni.

Jehovovo jméno uvedeno do popředí

V roce 1944 byl pozměněn článek II stanov Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, aby byly zdůrazněny cíle této korporace. K cílům Společnosti podle těchto stanov patří tento základní cíl: „Kázat evangelium o Božím království pod vládou Krista Ježíše všem národům na svědectví o jménu, slovu a svrchovanosti Všemohoucího Boha JEHOVY.“

‚Věrný otrok‘ uvádí Jehovovo jméno do popředí od roku 1926. Pamětihodný byl zejména rok 1931, kdy badatelé Bible přijali jméno svědkové Jehovovi. (Izajáš 43:10–12) K publikacím Společnosti, v nichž bylo Boží jméno zdůrazněno, patřily knihy Jehovah (Jehova, 1934), „Buď posvěceno tvé jméno“ (1961) a “The Nations Shall Know That I Am Jehovah”—How? („Národy poznají, že já jsem Jehova“ — Jak?, 1971).

Výslovně je třeba se zmínit o Svatém Písmu — Překladu nového světa, který byl jako celek vydán v angličtině roku 1960. Obsahuje Jehovovo jméno na všech místech, kde se v Hebrejských písmech vyskytuje tetragrammaton. Tento překlad uvádí Boží jméno také v Křesťanských řeckých písmech, a to na 237 místech, což je podloženo pečlivou analýzou. Jsme opravdu vděčni, že Jehova dovolil, aby „otrok“ a jeho vedoucí sbor různými způsoby využili svých publikačních možností a právních subjektů k oznamování Jeho jména po celé zemi.

Podporují rozšiřování Božího slova

Jehovův lid neustále vydává svědectví o Božím jménu a podporuje Boží slovo tím, že vydává a rozšiřuje miliony publikací založených na Bibli, a rovněž Bibli samotnou. Na počátku dvacátého století získala Watch Tower Society autorská práva na vydávání překladu The Emphatic Diaglott, což je řecko-anglické meziřádkové vydání překladu Křesťanských řeckých písem od Benjamina Wilsona. Společnost uveřejnila překlad King James Version, vydání badatelů Bible, jehož dodatek měl 500 stran. V roce 1942 vydala King James Version s křížovými odkazy. Potom, v roce 1944, začala Společnost tisknout překlad American Standard Version z roku 1901, v němž se používá Boží jméno. Jméno Jehova bylo charakteristické také pro překlad The Bible in Living English, který pořídil Stephen T. Byington a který Společnost vydala v roce 1972.

Tisku a rozšiřování všech těchto biblických překladů napomáhaly právní subjekty, které používají svědkové Jehovovi. Nanejvýš významná však byla velmi úzká spolupráce mezi Watch Tower Society a skupinou pomazaných svědků Jehovových, jež tvořila Výbor pro překlad Bible nového světa. Radujeme se z toho, že do dnešního dne byl tento překlad, buď celý nebo jeho část, vytištěn ve 38 jazycích, a to v počtu více než 106 400 000 exemplářů. Ano, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania je skutečně biblická společnost!

‚Věrný otrok‘ byl ‚ustanoven nade vším majetkem svého pána‘. K tomu patří také areál ústředí ve státě New York a sto deset odboček, které působí po celém světě. Členové třídy otroka vědí, že budou voláni k odpovědnosti za způsob, jakým používají to, co jim bylo svěřeno. (Matouš 25:14–30) To však neznamená, že by tento ‚otrok‘ nesměl dovolit, aby se způsobilí dozorci z jiných ovcí starali o právní a administrativní povinnosti. Členové vedoucího sboru budou ve skutečnosti moci věnovat víc času „modlitbě a službě slova“. (Skutky 6:4)

Dokud to budou podmínky v tomto světě dovolovat, vedoucí sbor reprezentující ‚věrného a rozvážného otroka‘ bude právní subjekty používat. Jsou vyhovujícím nástrojem, ale nejsou nezbytně nutné. Bude-li nějaký právní subjekt vládním výnosem zrušen, kazatelské dílo bude přesto pokračovat. I dnes platí v některých zemích různá omezení a žádné právní subjekty tam používány nejsou, a přece se tam káže poselství o Království, jsou činěni učedníci, a teokracie tam dále vzrůstá. Důvodem je to, že svědkové Jehovovi sázejí a zalévají a ‚Bůh stále působí vzrůst‘. (1. Korinťanům 3:6, 7)

Díváme se do budoucnosti s důvěrou, že Jehova bude pečovat o duchovní i hmotné potřeby svého lidu. On a jeho Syn, Ježíš Kristus, budou dále poskytovat nebeské vedení a podporu, jež jsou nutné k tomu, aby bylo kazatelské dílo dokončeno. Ovšem ať vykonáme jako Boží služebníci cokoli, nic z toho není způsobeno „vojenskou silou ani mocí“, ale ‚Jehovovým duchem‘. (Zecharjáš 4:6) Prosíme tedy o Boží pomoc a víme, že dílo, které máme vykonat v tomto čase konce, budeme schopni v síle od Jehovy dokončit!