Přejít k článku

Přejít na obsah

Držte krok s Jehovovou organizací

Držte krok s Jehovovou organizací

Držte krok s Jehovovou organizací

‚Kéž vás Bůh pokoje vyzbrojí vším dobrým, abyste činili jeho vůli.‘ (HEBREJCŮM 13:20, 21)

1. Jak velká je světová populace a kolik lidí je počítáno mezi členy určitých náboženství?

V ROCE 1999 dosáhla světová populace šesti miliard. Dílo The World Almanac uvádí, že z tohoto počtu je 1 165 000 000 muslimů, 1 030 000 000 římských katolíků, 762 000 000 hinduistů, 354 000 000 buddhistů, 316 000 000 protestantů a 214 000 000 stoupenců pravoslaví.

2. Co je možné říci o náboženské situaci, která dnes panuje?

2 Mohou vzhledem k náboženskému rozdělení a zmatku, jež dnes existují, tyto miliony lidí vůbec jednat v souladu s Boží vůlí? Ne, to možné není. „Bůh totiž není Bohem nepořádku, ale pokoje.“ (1. Korinťanům 14:33) A co mezinárodní společenství tvořené Jehovovými služebníky? (1. Petra 2:17) Důkladné zkoumání potvrzuje, že ‚Bůh pokoje je vyzbrojuje vším dobrým, aby činili jeho vůli‘. (Hebrejcům 13:20, 21)

3. Co se stalo v Jeruzalémě o Letnicích roku 33 n. l. a proč?

3 Je pochopitelné, že pro posouzení toho, zda svědkové Jehovovi mají Boží přízeň, není kritériem počet lidí, kteří jsou s nimi spojeni. Bůh se čísly nenechá oslnit. Izraelity si nevyvolil proto, že byli „nejlidnatější“ ze všech národů. Byli vlastně „nejmenší“ z nich. (5. Mojžíšova 7:7) Izrael se však prokázal jako nevěrný, a proto o Letnicích roku 33 n. l. Jehova přenesl svou přízeň na nový sbor, který se skládal z následovníků Ježíše Krista. Byli pomazáni Jehovovým svatým duchem a horlivě vyšli ohlašovat ostatním lidem pravdu o Bohu a Kristu. (Skutky 2:41, 42)

Stále postupuje vpřed

4. Proč můžeme říci, že raný křesťanský sbor stále postupoval kupředu?

4 Křesťanský sbor v prvním století stále postupoval vpřed — pronikal na nová území, činil učedníky a získával hlubší porozumění Božím záměrům. První křesťané drželi krok s duchovním poučováním poskytovaným prostřednictvím dopisů inspirovaných Bohem. Byli povzbuzováni návštěvami apoštolů a dalších křesťanů a svou službu dovršili. To dobře dokládají Křesťanská řecká písma. (Skutky 10:21, 22; 13:46, 47; 2. Timoteovi 1:13; 4:5; Hebrejcům 6:1–3; 2. Petra 3:17, 18)

5. Proč dnes Boží organizace postupuje vpřed a proč bychom s ní měli držet krok?

5 Podobně jako v případě prvních křesťanů, i činnost novodobých Jehovových svědků se rozvinula ze skromných začátků. (Zecharjáš 4:8–10) Od konce 19. století existují jasné doklady toho, že na Boží organizaci působí Jehovův duch. Nespoléháme na lidskou sílu, ale na vedení svatým duchem, a tudíž dále roste naše porozumění Písmu a děláme pokroky v konání Boží vůle. (Zecharjáš 4:6) Nyní žijeme v „posledních dnech“, a proto je nezbytné držet krok s Jehovovou progresivní organizací. (2. Timoteovi 3:1–5) To nám umožňuje zachovat si svou naději živou a podílet se na vydávání svědectví o Božím ustanoveném Království, a to dříve, než na tento systém věcí přijde úplný konec. (Matouš 24:3–14)

6, 7. O kterých třech oblastech, v nichž Jehovova organizace pokročila vpřed, budeme uvažovat?

6 Mezi námi jsou ti, kdo se s Jehovovou organizací spojili ve dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Kdo z nás by si v těch počátečních letech dokázal představit, jakého pozoruhodného vzrůstu a pokroku dosáhne organizace v dnešní době? Pomysleme, jakých milníků bylo v naší novodobé historii dosaženo! Z duchovního hlediska je opravdu prospěšné ohlédnout se za tím, co Jehova prostřednictvím svého teokraticky organizovaného lidu vykonal.

7 Na Davida kdysi hluboce zapůsobilo, když uvažoval o Jehovových podivuhodných dílech. Řekl: „Kdyby se mi zachtělo o nich vyprávět a mluvit, staly se početnějšími, než mohu vylíčit.“ (Žalm 40:5) Podobně omezeni jsme i my, protože nejsme schopni vyprávět o těch mnoha velkých a chvályhodných dílech, která Jehova koná v dnešní době. Zamysleme se však přesto nad třemi oblastmi, v nichž Jehovova organizace udělala pokrok: (1) nad vzrůstajícím duchovním porozuměním, (2) nad zkvalitněním a rozšířením služby a (3) nad úpravami organizačních postupů, k nimž došlo vždy v pravý čas.

Jsme vděčni za duchovní porozumění

8. Co nám v souladu s Příslovími 4:18 rostoucí duchovní porozumění umožnilo poznat, pokud jde o Království?

8 Pokud jde o vzrůstající duchovní porozumění, potvrdila se pravdivost slov v Příslovích 4:18. Tam se píše: „Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.“ Jsme velmi vděčni za stále větší duchovní porozumění, které máme. V roce 1919 na sjezdu v Cedar Pointu v Ohiu byl zdůrazněn námět Božího Království. Jehova toto Království používá k posvěcení svého jména a k ospravedlnění své svrchovanosti. Duchovní porozumění nám vlastně umožňuje vidět, že od 1. Mojžíšovy po Zjevení potvrzuje Bible, že Jehova má záměr posvětit své jméno prostřednictvím Království, v němž vládne jeho Syn. V tom spočívá velkolepá naděje pro všechny lidi, kteří milují spravedlnost. (Matouš 12:18, 21)

9, 10. Co se ve dvacátých letech 20. století Boží lid dozvěděl o Království a o dvou proti sobě stojících organizacích a jak nám toto poznání pomáhá?

9 Na sjezdu, který se v Cedar Pointu konal v roce 1922, hlavní řečník J. F. Rutherford vybídl Boží lid: „Zvěstujte, zvěstujte, zvěstujte Krále a jeho království.“ V článku, který byl nadepsán „Narození národa“ a který vyšel v anglickém vydání Strážné věže z 1. března 1925, byla pozornost věnována duchovnímu pochopení těch proroctví, jež poukazovala na zřízení Božího Království v roce 1914. Ve dvacátých letech dospěl Boží lid také k poznání, že jsou dvě organizace, které stojí proti sobě — Jehovova a Satanova. Mezi nimi probíhá neustálý boj, a chceme-li být na vítězné straně, musíme držet krok s Jehovovou organizací.

10 Jak nám toto duchovní porozumění pomáhá? Boží Království a Král Ježíš Kristus nejsou částí světa, a proto bychom jeho částí neměli být ani my. Tím, že zůstáváme odděleni od světa, ukazujeme, že jsme na straně pravdy. (Jan 17:16; 18:37) Když pozorujeme složité problémy, které sužují tento ničemný systém, jsme opravdu vděčni, že nejsme částí Satanovy organizace. A je projevem velké přízně, že v Jehovově organizaci jsme v duchovním bezpečí.

11. Jaké biblické jméno přijal v roce 1931 Boží lid?

11 Na sjezdu konaném v roce 1931 v Columbu v Ohiu byla vhodně uplatněna slova z Izajáše 43:10–12. Badatelé Bible přijali příznačné jméno svědkové Jehovovi. Je opravdu velkolepou výsadou oznamovat Boží jméno, aby ho ostatní lidé mohli vzývat a tak mohli být zachráněni. (Žalm 83:18; Římanům 10:13)

12. Jaké duchovní porozumění bylo v souvislosti s velkým zástupem poskytnuto v roce 1935?

12 Do třicátých let si mnoho příslušníků Božího lidu nebylo jisto tím, v jaký budoucí život mají vkládat svou naději. Někteří uvažovali o nebeském životě, ale zároveň byli nadšeni biblickým učením o rajské zemi. Na sjezdu, který v roce 1935 proběhl ve Washingtonu, zazněla vzrušující zpráva, že velký zástup ze 7. kapitoly Zjevení je třída lidí s pozemskou nadějí. Od té doby postupuje shromažďování velkého zástupu stále rychleji. Nejsme snad vděčni, že totožnost velkého zástupu pro nás už není tajemstvím? Skutečnost, že jsou ve velkém počtu shromažďováni lidé ze všech národů, kmenů a jazyků, nás podněcuje, abychom zrychlili své tempo, a tak drželi krok s Jehovovou organizací.

13. Která důležitá sporná otázka byla vyzdvižena na sjezdu v St. Louis v roce 1941?

13 V roce 1941 byla na sjezdu v St. Louis ve státě Missouri zdůrazněna významná sporná otázka, která by měla lidskou společnost zajímat. Týká se neomezeného panování neboli svrchovanosti. Je to sporná otázka, která musí být brzy vyřešena, a proto se rychle přibližuje velký a bázeň vzbuzující den, kdy k tomu má dojít. Ve stejném roce byla vyzdvižena jiná sporná otázka, která se spornou otázkou svrchovanosti souvisí — totiž otázka ryzosti. Ta nám umožňuje dokázat, na čí straně stojíme, pokud jde o Boží svrchovanost.

14. Co se na mezinárodním sjezdu v roce 1950 Boží lid dozvěděl o knížatech, o nichž se píše u Izajáše 32:1, 2?

14 Na mezinárodním sjezdu v New Yorku v roce 1950 byla přesně určena totožnost knížat z Izajáše 32:1, 2. Byl to vzrušující okamžik, když bratr Frederick Franz mluvil o tomto námětu a vysvětlil, že knížata, která budou na nové zemi, jsou mezi námi. Na tomto sjezdu a také na následujících sjezdech se objevilo mnoho záblesků duchovního světla. (Žalm 97:11) Jsme opravdu velmi vděčni, že naše stezka „je jako jasné světlo, které svítí více a více“.

Postupujme vpřed v naší službě

15, 16. (a) Jak jsme ve dvacátých a třicátých letech 20. století postupovali vpřed v naší službě? (b) Které publikace byly v uplynulých desetiletích silným podnětem pro křesťanskou službu?

15 Druhá oblast, v níž Jehovova organizace postupuje vpřed, souvisí s naším hlavním dílem — kázáním o Království a činěním učedníků. (Matouš 28:19, 20; Marek 13:10) Abychom toto dílo dovršili, organizace nám neustále zdůrazňuje, jak důležité je rozšířit svou službu. V roce 1922 byli všichni křesťané vybízeni, aby se kazatelského díla účastnili. Každý křesťan měl nechat své světlo zářit a tak mít osobní podíl na vydávání svědectví o pravdě. (Matouš 5:14–16) V roce 1927 byla podniknuta opatření k tomu, aby byla neděle vyhrazena jako den pro kazatelskou službu. Od února 1940 se svědkové běžně začali objevovat na ulicích v obchodních čtvrtích a nabízet Strážnou věž Útěchu (dnes Probuďte se!).

16 V roce 1937 vyšla brožura Model Study (Vzorové studium), která zdůrazňovala, že je nutné vykonávat opětovné návštěvy, aby ostatní lidé mohli být vyučováni biblické pravdě. V následujících letech byl kladen velký důraz na vedení biblických studií. Silným podnětem k tomuto odvětví služby bylo v roce 1946 vydání knihy „Bůh budiž pravdivý“ a v roce 1968 vydání knihy Pravda, která vede k věčnému životu. V současné době používáme knihu Poznání, které vede k věčnému životu. Látka obsažená v těchto publikacích tvoří pevný biblický základ při činění učedníků.

Postupujeme vpřed v souladu s organizačními úpravami

17. Jak Jehovova organizace postupuje vpřed v souladu se slovy u Izajáše 60:17?

17 Třetí oblastí, v níž Jehovova organizace postupuje vpřed, souvisí s organizačními úpravami. Podle slov u Izajáše 60:17 Jehova slíbil: „Místo mědi přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro a místo dřeva měď a místo kamenů železo; a pokoj určím jako tvé dozorce a spravedlnost jako ty, kdo ti přidělují úkoly.“ V souladu s tímto proroctvím byla podniknuta opatření, aby se zlepšil dohled nad dílem kázání o Království a také pastýřská péče o stádo.

18, 19. K jakým organizačním úpravám docházelo v průběhu let?

18 V roce 1919 byl v každém sboru, který chtěl být zorganizován pro kazatelskou službu, jmenován ředitel služby. To bylo silným podnětem pro naši kazatelskou činnost. V roce 1932 přestali být starší a diákoni voleni, čímž jsme opustili demokratické metody. Dalším milníkem byl rok 1938, kdy Společnost začala jmenovat všechny služebníky ve sboru, což více odpovídalo uspořádání pro teokratické jmenování uplatňovanému v raném křesťanském sboru. (Skutky 14:23; 1. Timoteovi 4:14) V roce 1972 byli pro službu ve sboru jmenováni dozorci a služební pomocníci, stejně jako to bylo mezi prvními křesťany. Filipanům 1:1 a další verše ukazují, že jako dozorce sboru nesloužil pouze jeden muž, ale ti, kdo splňovali biblické požadavky pro dozorce, tvořili radu starších. (Skutky 20:28; Efezanům 4:11, 12)

19 V roce 1975 vstoupilo v platnost opatření týkající se výborů vedoucího sboru svědků Jehovových, které měly mít dohled nad celosvětovou činností Boží organizace. Byly jmenovány výbory odboček, aby dohlížely na dílo probíhající na území, jež jim bylo svěřeno. Od té doby se věnuje pozornost krokům směřujícím ke zjednodušení práce v ústředí a v odbočkách Watch Tower Society. Cílem totiž je ‚ujišťovat o důležitějších věcech‘. (Filipanům 1:9, 10) K povinnostem spočívajícím na bedrech Kristových nižších pastýřů patří poskytovat vedení v evangelizačním díle, vyučovat ve sboru a řádně pást Boží stádo. (1. Timoteovi 4:16; Hebrejcům 13:7, 17; 1. Petra 5:2, 3)

Ježíš poskytuje vedení

20. Co v souvislosti s Ježíšovým postavením musíme uznávat, jestliže chceme držet krok s Jehovovou organizací?

20 Držet krok s Jehovovou progresivní organizací znamená uznávat, že Bůh ustanovil Ježíše Krista jako ‚hlavu sboru‘. (Efezanům 5:22, 23) Za zmínku stojí také slova z Izajáše 55:4, kde se píše: „Pohleďte, [já, Jehova] dal jsem ho jako svědka národnostním skupinám, jako vůdce a velitele národnostním skupinám.“ Ježíš jistě ví, jak má poskytovat vedení. Zná také své ovce a jejich skutky. Když zkoumal sedm sborů v Malé Asii, pětkrát prohlásil: „Znám tvé skutky.“ (Zjevení 2:2, 19; 3:1, 8, 15) Ježíš zná také naše potřeby, stejně jako je zná jeho Otec, Jehova. Než Ježíš pronesl vzorovou modlitbu, řekl: „Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte.“ (Matouš 6:8–13)

21. Jakým způsobem Ježíš poskytuje vedení v křesťanském sboru?

21 Jakým způsobem Ježíš poskytuje vedení? Například prostřednictvím křesťanských dozorců, ‚darů v podobě lidí‘. (Efezanům 4:8) Ve Zjevení 1:16 jsou pomazaní dozorci popsáni tak, jako by byli v Kristově pravici, tedy pod jeho dohledem. Dnes Ježíš řídí uspořádání starších, ať už tito muži mají nebeskou nebo pozemskou naději. Jak už bylo vysvětleno v předchozím článku, jsou jmenováni svatým duchem v souladu s biblickými požadavky. (1. Timoteovi 3:1–7; Titovi 1:5–9) V prvním století skupina starších mužů v Jeruzalémě tvořila vedoucí sbor, který dohlížel na sbory a vůbec na celou činnost související s kázáním o Království. Podle tohoto vzoru postupuje Jehovova organizace i dnes.

Držme krok!

22. Jakou pomoc poskytuje vedoucí sbor?

22 Zájmy Království jsou na zemi svěřeny ‚věrnému a rozváženému otroku‘, který je reprezentován vedoucím sborem svědků Jehovových. (Matouš 24:45–47) Vedoucí sbor se zaměřuje hlavně na poskytování duchovního poučování křesťanským sborům a na jejich vedení. (Skutky 6:1–6) Když jsou ale Boží ctitelé postiženi přírodními katastrofami, vedoucí sbor požádá jeden nebo více právních subjektů, aby bratrům byla poskytnuta hmotná pomoc a aby byly opraveny nebo znovu postaveny poškozené domy a sály Království. Jestliže někteří křesťané zažívají kruté zacházení nebo jsou pronásledováni, podnikají se kroky k jejich duchovnímu povzbuzení. A „v obtížném období“ se vynakládá veškeré možné úsilí na to, aby kazatelské dílo postupovalo kupředu. (2. Timoteovi 4:1, 2)

23, 24. Co Jehova neustále poskytuje svým ctitelům bez ohledu na to, v jaké jsou situaci, a co bychom měli být rozhodnuti dělat?

23 Jehova svým ctitelům neustále poskytuje duchovní pokrm a potřebné vedení bez ohledu na to, do jaké situace se dostanou. Bůh také dává rozlišovací schopnost a pochopení bratrům v odpovědném postavení, aby mohli připravit další pokrok a úpravy v teokratické organizaci. (5. Mojžíšova 34:9; Efezanům 1:16, 17) Je zcela jisté, že Jehova nám dává všechno potřebné k tomu, abychom splnili své pověření činit učedníky a na celém světě dovršili svou službu. (2. Timoteovi 4:5)

24 Máme naprostou důvěru v to, že Jehova svůj věrný lid nikdy neopustí. Zachrání ho z přicházejícího „velkého soužení“. (Zjevení 7:9–14; Žalm 94:14; 2. Petra 2:9) Máme pádné důvody pro to, abychom si až do konce uchovali pevnou důvěru, jakou jsme měli na začátku. (Hebrejcům 3:14) Buďme proto odhodláni držet krok s Jehovovou organizací.

Jak byste odpověděli?

• Proč můžeme říci, že Jehovova organizace stále postupuje vpřed?

• Co svědčí o tom, že Boží lid má stále větší duchovní porozumění?

• Jak se až dosud zkvalitňuje křesťanská služba?

• K jakým úpravám v organizačních postupech již mezi Jehovovými služebníky došlo?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 17]

Podobně jako David, ani my nejsme schopni vylíčit všechna Jehovova podivuhodná díla

[Obrázek na straně 18]

Boží stádo má užitek z úprav v organizačních postupech, k nimž dochází vždy v pravý čas