Přejít k článku

Přejít na obsah

Dozorci a služební pomocníci jsou ustanovováni teokraticky

Dozorci a služební pomocníci jsou ustanovováni teokraticky

Dozorci a služební pomocníci jsou ustanovováni teokraticky

„Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás svatý duch ustanovil jako dozorce.“ (SKUTKY 20:28)

1, 2. Jak se splňují slova z Izajáše 60:22?

JEHOVA už dávno předpověděl, že se v čase konce bude dít něco pozoruhodného. Prostřednictvím proroka Izajáše prohlásil: „Z maličkého se stane tisíc a z malého mocný národ. Já, Jehova, to urychlím ve svůj čas.“ (Izajáš 60:22)

2 Existují snad nějaké doklady, že se toto proroctví dnes splňuje? Ano, existují. V sedmdesátých letech 19. století byl ve městě Allegheny v Pensylvánii ve Spojených státech vytvořen jeden sbor Jehovova lidu. Od doby tohoto skromného začátku vyrostly po celém světě desetitisíce vzkvétajících sborů. Miliony hlasatelů Království — tedy mocný národ — jsou nyní spojeny s více než 91 000 sborů v 235 zemích po celé zeměkouli. To je jasným potvrzením toho, že Jehova urychluje shromažďování pravých ctitelů před tím, než vypukne „velké soužení“, které je nyní tak blízko. (Matouš 24:21; Zjevení 7:9–14)

3. Co znamená být pokřtěn ‚ve jménu Otce, Syna a svatého ducha‘?

3 Tyto miliony lidí se nejprve osobně zasvětily Jehovovi a v souladu s Ježíšovými pokyny pak byly pokřtěny „ve jménu Otce a Syna a svatého ducha“. (Matouš 28:19) To, že byli pokřtěni „ve jménu Otce“, znamená, že tito lidé zasvěcení Bohu považují Jehovu za svého nebeského Otce a Dárce života a že se podřizují jeho svrchovanosti. Křest ‚ve jménu Syna‘ symbolicky vyjadřuje, že Ježíš Kristus je pro pokřtěné Vykupitelem, Vůdcem a Králem. Tito lidé rovněž uznávají, že Boží svatý duch neboli činná síla je vede v životě. To ukazuje, že jsou pokřtěni ‚ve jménu svatého ducha‘.

4. Jak jsou křesťanští služebníci ordinováni?

4 Při svém křtu jsou noví učedníci ordinováni jako služebníci Jehovy Boha. Kdo je ordinuje? V zásadě se na ně vztahují slova zapsaná ve 2. Korinťanům 3:5: „Naše dostatečná způsobilost [v postavení služebníků] pochází od Boha.“ Sotva by si mohli přát větší čest, než je to, že jsou ordinováni samotným Jehovou Bohem. Po svém křtu budou dál duchovně růst jako služebníci ‚dobré zprávy‘, pokud přijmou vedení Božím svatým duchem a budou dál uplatňovat Boží slovo. (Matouš 24:14; Skutky 9:31)

Ustanovováni teokraticky, nikoli demokraticky

5. Jsou křesťanští dozorci a služební pomocníci voleni demokraticky? Vysvětlete to.

5 Péče o duchovní potřeby stále většího počtu činných služebníků si vyžaduje zkušený dohled vykonávaný způsobilými dozorci, kterým vydatně pomáhají služební pomocníci. (Filipanům 1:1) Jak jsou tito duchovně smýšlející muži ustanovováni? Rozhodně ne tak, jak se to děje v křesťanstvu. Křesťanští dozorci například nejsou voleni demokraticky, to znamená tak, že by obdrželi hlas většiny lidí spojených se sborem. Jejich ustanovení probíhá teokraticky. Co se tím myslí?

6. (a) Co je pravá teokracie? (b) Proč jsou dozorci a služební pomocníci ustanovováni teokraticky?

6 Jednoduše řečeno, pravá teokracie je vláda vykonávaná Bohem. Jeho vládě se svědkové Jehovovi dobrovolně podřizují a spolupracují s ní, protože chtějí činit Boží vůli. (Žalm 143:10; Matouš 6:9, 10) Ustanovování křesťanských dozorců, neboli starších, a služebních pomocníků je teokratické, protože doporučování a jmenování těchto odpovědných mužů probíhá podle Božího uspořádání popsaného ve Svatém Písmu. A je pochopitelné, že Jehova jakožto „hlava nade vším“ má právo určovat, jak bude jeho viditelná organizace pracovat. (1. Paralipomenon 29:11; Žalm 97:9)

7. Jak jsou svědkové Jehovovi řízeni?

7 Svědkové Jehovovi — na rozdíl od mnoha náboženských skupin v křesťanstvu — nerozhodují sami o formě duchovní správy, pod níž působí. Tito upřímní křesťané se snaží držet Jehovových měřítek. Muži, kteří mezi nimi slouží jako dozorci, nejsou do svého úřadu uváděni prostřednictvím nějaké kongregační, hierarchické či presbyteriánské formy církevní správy. Jestliže prvky tohoto světa vyvíjejí snahu vměšovat se do těchto jmenování, Jehovův lid odmítá dopustit se kompromisu. Pevně si zachovává postoj, který tak výstižně vyjádřili apoštolové v prvním století. Řekli totiž: „Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.“ (Skutky 5:29) Svědkové se tedy Bohu podřizují ve všem. (Hebrejcům 12:9; Jakub 4:7) Poslušnost teokratických postupů přináší Boží schválení.

8. V čem se odlišují demokratické a teokratické postupy.

8 Jsme služebníky velkého Teokrata, Jehovy, a proto je správné, když si připomeneme rozdíl mezi demokratickými a teokratickými postupy. Demokratické zřízení vyžaduje rovnoměrné zastoupení a vyznačuje se často tím, že v něm probíhají kampaně za zvolení do určitého úřadu a volby většinou hlasů. Tyto postupy se však u teokratických jmenování neuplatňují. Ta totiž nevycházejí ani od lidí, ani od nějakého právního subjektu. Pavel Galaťanům napsal, že nebyl ustanoven „ani od lidí, ani skrze člověka, ale prostřednictvím Ježíše Krista a Boha, Otce, který ho vzbudil z mrtvých“. Pavel měl přitom nepochybně na mysli to, že ho Ježíš a Jehova ustanovili za ‚apoštola pro národy‘. (Římanům 11:13; Galaťanům 1:1)

Ustanovováni svatým duchem

9. Co se o ustanovování křesťanských dozorců píše ve Skutcích 20:28?

9 Pavel připomenul dozorcům žijícím v Efezu, že byli ustanoveni Bohem prostřednictvím svatého ducha. Pavel řekl: „Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás svatý duch ustanovil jako dozorce, abyste pásli Boží sbor, který vyplatil krví svého vlastního Syna.“ (Skutky 20:28) Tito křesťanští dozorci museli být dál vedeni svatým duchem, když vykonávali své povinnosti v postavení pastýřů Božího stáda. Pokud by muž, který zastával nějaký úřad, do něhož byl jmenován, už nesplňoval Boží měřítka, byl by pod působením svatého ducha za čas odvolán ze svého postavení.

10. Jak je možné, že svatý duch hraje tak důležitou úlohu, pokud jde o teokratická jmenování?

10 Jak je možné, že svatý duch má takovou důležitou úlohu? Především je to z toho důvodu, že záznam, v němž jsou popsány požadavky pro duchovní dohled, byl inspirován svatým duchem. Ve svých dopisech Timoteovi a Titovi Pavel ukázal, jaká měřítka musí dozorci a služební pomocníci splňovat. Zmínil se celkem o šestnácti požadavcích. Dozorci měli být například bez výtky, umírnění v návycích, zdravé mysli, pořádní, pohostinní, způsobilí vyučovat a měli být příkladní jakožto hlava rodiny. Měli být vyrovnaní, pokud jde o pití alkoholických nápojů, neměli být milovníky peněz a měli projevovat sebeovládání. Vysoká měřítka byla stanovena i pro muže, kteří usilují o to, aby byli ustanoveni jako služební pomocníci. (1. Timoteovi 3:1–10, 12, 13; Titovi 1:5–9)

11. Co patří k požadavkům, jež musí splňovat muži, kteří usilují o odpovědné postavení ve sboru?

11 Z přehledu těchto požadavků je patrné, že ti, kdo při uctívání Jehovy poskytují vedení, musí mít příkladné křesťanské chování. Muži, kteří usilují o odpovědné postavení ve sboru, musí dosvědčovat, že na ně působí svatý duch. (2. Timoteovi 1:14) Musí být zřejmé, že Boží duch plodí v těchto mužích ovoce v podobě ‚lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, víry, mírnosti a sebeovládání‘. (Galaťanům 5:22, 23) Toto ovoce se projeví v jejich jednání se spoluvěřícími a ostatními lidmi. Je pochopitelné, že někteří z těchto mužů možná vynikají v projevování určitých druhů ovoce ducha, kdežto další zase možná ve větší míře splňují jiné požadavky pro dozorce. Nicméně všichni, kdo doufají, že budou jmenováni jako dozorci nebo služební pomocníci, by celým svým způsobem života měli dávat najevo, že jsou duchovně smýšlející muži a že odpovídají požadavkům Božího slova.

12. O kom je možné říci, že je ustanoven svatým duchem?

12 Když Pavel vybízel ostatní křesťany, aby se stali jeho napodobiteli, mohl to dělat s volností řeči, protože on sám napodoboval Ježíše Krista, který ‚nám zanechal vzor, abychom věrně následovali jeho šlépěje‘. (1. Petra 2:21; 1. Korinťanům 11:1) Proto o těch, kdo v době svého jmenování dozorcem nebo služebním pomocníkem splňují biblické požadavky, je možné říci, že jsou ustanoveni svatým duchem.

13. Jak Boží duch pomáhá těm, kdo doporučují muže, kteří by měli sloužit ve sboru?

13 To, jak svatý duch působí při doporučování a ustanovování dozorců, můžeme vidět ještě na základě jiné okolnosti. Ježíš řekl, že ‚Otec v nebi dá svatého ducha těm, kdo ho prosí‘. (Lukáš 11:13) Když se tedy starší v určitém sboru sejdou, aby doporučili muže pro odpovědné postavení ve sboru, modlí se o vedení Božím duchem. Svá doporučení zakládají na tom, co je zapsáno v Božím inspirovaném slově, a svatý duch jim umožňuje rozpoznat, zda ten muž, jehož jmenování se zvažuje, splňuje biblické požadavky. Bratři, kteří muže do odpovědného postavení doporučují, by se neměli nechat příliš ovlivnit tím, jak tito muži působí navenek, jaké mají vzdělání nebo přirozené schopnosti. Musí se soustředit hlavně na to, zda se jedná o duchovně smýšlejícího člověka, o muže, na něhož se členové sboru budou bez obav obracet, když budou potřebovat radu v duchovním ohledu.

14. Co se dozvídáme ze Skutků 6:1–3?

14 Když rada starších doporučuje bratry, kteří by měli sloužit jako starší a služební pomocníci, spolupracuje s cestujícím dozorcem. Přesto se vlastní jmenování provádí v souladu s tím, jak se to dělo v prvním století. Při jedné příležitosti vznikla potřeba, aby duchovně způsobilí muži dohlédli na určitý důležitý úkol. Vedoucí sbor dal tehdy tento pokyn: „Vyhledejte si ... mezi sebou sedm osvědčených mužů, plných ducha a moudrosti, abychom je ustanovili nad touto nutnou záležitostí.“ (Skutky 6:1–3) Muži, kteří tuto situaci řešili, dali sice doporučení, ale jmenování provedli odpovědní muži v Jeruzalémě. Podobný postup se dodržuje i dnes.

15. Jak se na jmenování mužů podílí vedoucí sbor?

15 Vedoucí sbor svědků Jehovových přímo jmenuje všechny členy výborů odboček. Když rozhoduje o tom, kdo může převzít tuto závažnou odpovědnost, má vedoucí sbor na mysli Ježíšův výrok: „Od každého, komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho vyžadováno; a komu lidé mnoho svěřili, od toho budou vyžadovat více, než je obvyklé.“ (Lukáš 12:48) Kromě členů výborů odboček jmenuje vedoucí sbor také betelové starší a cestující dozorce. Vedoucí sbor však pověřuje odpovědné bratry, aby některá jiná jmenování prováděli za něj. I pro to je v Bibli precedens.

‚Jmenuj muže, jak jsem ti dal nařízení‘

16. Proč Pavel nechal Tita na Krétě a co to ukazuje v souvislosti s teokratickým jmenováním v dnešní době?

16 Pavel svému spolupracovníkovi Titovi napsal: „Zanechal jsem tě na Krétě proto, abys napravil věci, které jsou nedostatečné, a abys jmenoval starší muže v jednom městě za druhým, jak jsem ti dal nařízení.“ (Titovi 1:5) Pavel potom ukázal, jaké požadavky měli splňovat muži, které měl Titus takto jmenovat. Dnes tedy vedoucí sbor ustanovuje způsobilé bratry v odbočkách, aby ho při jmenování starších a služebních pomocníků zastupovali. Dbá se na to, aby ti, kdo působí v zastoupení vedoucího sboru, jasně chápali biblické pokyny pro tato jmenování a aby se jich drželi. To, že jsou ve sborech svědků Jehovových po celém světě ustanovováni způsobilí muži, se tedy děje pod vedením vedoucího sboru.

17. Jak výbor odbočky vyřizuje doporučení pro ustanovení dozorců a služebních pomocníků?

17 Když je výboru odbočky Watch Tower Society předáno doporučení pro ustanovení dozorců a služebních pomocníků, zkušení muži spoléhají při jmenování na pomoc Božího ducha. Tito muži pociťují zodpovědnost a uvědomují si, že na žádného člověka nesmějí vkládat ruce ukvapeně, aby neměli podíl na jeho hříších. (1. Timoteovi 5:22)

18, 19. (a) Jak jsou jmenování někdy předávána? (b) Jak probíhá celý proces doporučování a jmenování?

18 Někdy je možné předat jmenování prostřednictvím dopisu, který má oficiální razítko určitého právního subjektu. Takový dopis se může použít tehdy, když je ve sboru jmenováno více bratrů.

19 Teokratická jmenování vycházejí od Jehovy prostřednictvím jeho Syna a Božího viditelného sdělovacího prostředku na zemi, kterým je „věrný a rozvážný otrok“ a jeho vedoucí sbor. (Matouš 24:45–47) Celý proces tohoto doporučování a jmenování probíhá pod dohledem neboli vedením svatého ducha. Je to tak z toho důvodu, že požadavky pro způsobilost jsou předloženy v Božím slově, které je svatým duchem inspirováno, a muž, který je jmenován, prokazuje, že ovoce tohoto ducha přináší. Na jmenování je tedy zapotřebí pohlížet tak, jako by je prováděl svatý duch. Dozorci a služební pomocníci byli v prvním století ustanovováni teokraticky, a stejné je to i dnes.

Jsme vděčni za Jehovovo vedení

20. Proč sdílíme Davidovy pocity popsané v Žalmu 133:1?

20 Dnes, v době duchovního blahobytu a teokratického růstu v díle kázání o Království, jsme vděčni, že ustanovování dozorců a služebních pomocníků je v prvé řadě v rukou Jehovy. Toto biblické uspořádání napomáhá tomu, aby mezi námi, svědky Jehovovými, byla zachovávána Boží vysoká měřítka spravedlnosti. Kromě toho křesťanský duch a opravdové úsilí těchto mužů velkou měrou přispívají k podivuhodnému pokoji a jednotě, z nichž se jakožto Jehovovi služebníci těšíme. To nás podněcuje, abychom podobně jako žalmista David zvolali: „Pohleď, jak je dobré a jak příjemné, když spolu bratři bydlí v jednotě!“ (Žalm 133:1)

21. Jak se dnes splňuje Izajáš 60:17?

21 Za vedení, které nám Jehova poskytuje prostřednictvím svého Slova a svatého ducha, jsme opravdu velmi vděčni. A skutečně hluboký význam mají slova zapsaná u Izajáše 60:17: „Místo mědi přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro a místo dřeva měď a místo kamenů železo; a pokoj určím jako tvé dozorce a spravedlnost jako ty, kdo ti přidělují úkoly.“ Tyto požehnané poměry zažíváme v celé Boží pozemské organizaci díky tomu, že svědkové Jehovovi postupně — ve stále větší míře — uplatňují teokratické postupy.

22. Za co jsme oprávněně vděčni a co bychom měli být rozhodnuti dělat?

22 Jsme nesmírně vděčni za teokratická opatření, která jsou mezi námi zavedena. A velmi si vážíme tvrdé, a přitom uspokojující práce, kterou vykonávají teokraticky ustanovení dozorci a služební pomocníci. Upřímně chválíme našeho milujícího nebeského Otce, který nás zahrnuje duchovním blahobytem a který nám tak bohatě žehná. (Přísloví 10:22) Buďme tedy rozhodnuti držet krok s Jehovovou organizací. Především však dál společně v jednotě služme ke cti, chvále a slávě Jehovova velkého a svatého jména.

Jak byste odpověděli?

• Proč můžeme říci, že ustanovování dozorců a služebních pomocníků je teokratické, nikoli demokratické?

• Jak jsou křesťanští muži jmenováni do odpovědných postavení svatým duchem?

• Jak je do ustanovování dozorců a služebních pomocníků zapojen vedoucí sbor?

• Proč bychom v souvislosti s teokratickými jmenováními měli být vděčni Jehovovi?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 15]

Starší a služební pomocníci mají výsadu sloužit na základě teokratického jmenování