Přejít k článku

Přejít na obsah

Činitelé Božího slova nacházejí štěstí

Činitelé Božího slova nacházejí štěstí

Činitelé Božího slova nacházejí štěstí

„Uvědomujeme si, že tento sjezd je dalším z Jehovových opatření, jež nás mají připravit na službu pro Království, která je před námi,“ řekl ve svém proslovu jeden z prvních řečníků na oblastním sjezdu „Činitelé Božího slova“, který pořádali svědkové Jehovovi. Řečník pokračoval: „Jsme připraveni, že se zde poučíme o šťastném rodinném životě, že načerpáme povzbuzení, abychom zůstali blízko Jehovovy organizace, že posílíme své odhodlání zachovat si horlivost ve službě pro Království a že přijmeme připomínky ohledně nutnosti být stále ostražití.“

OD KONCE května roku 2000 se miliony činitelů Božího slova společně se svými přáteli shromažďovaly na mnoha tisících míst po celém světě, aby přijali důležité biblické školení. Co se při tomto třídenním sjezdu naučili?

Den první — Nezapomínejte na Jehovovo konání

Předsedající ve svém úvodním proslovu posluchače vybídl, aby si byli vědomi požehnání, které při sjezdech vyplývá ze sjednoceného uctívání Jehovy. Ujistil všechny posluchače o tom, že vzroste jejich víra a že se posílí jejich osobní vztah k Jehovovi.

‚Šťastný Bůh‘ ví, co každý z nás potřebuje ke svému štěstí. (1. Timoteovi 1:11) V proslovu „Činění Boží vůle přináší štěstí“ bylo proto zdůrazněno, že Jehovovo slovo, Bible, předkládá ten nejlepší způsob života. (Jan 13:17) Několik interview s dlouholetými svědky Jehovovými ukázalo, že činění Boží vůle za různých okolností dodává našemu životu smysl. Následující proslov, který měl název „Buďme rozzářeni nad Jehovovou dobrotou“, zdůraznil, že jakožto ‚napodobitelé Boha‘ chtějí křesťané ve svém životě pěstovat ‚každý druh dobroty‘. (Efezanům 5:1, 9) Jedním z význačných způsobů, jak to můžeme dělat, je kázání dobré zprávy a činění učedníků. (Žalm 145:7)

Rozhovor „Zůstaňme stálí, jako bychom viděli Toho, kdo je neviditelný“ ukázal, jak nám pevná víra pomáhá ‚vidět‘ neviditelného Boha. Řečník zdůraznil, že duchovně smýšlející lidé si uvědomují Boží vlastnosti, tedy i to, že Bůh je schopen vědět dokonce i to, co si myslíme. (Přísloví 5:21) Účastníci interview vyprávěli, jaké učinili kroky, aby si vypěstovali silnější víru a aby ve svém životě dávali duchovní zájmy na první místo.

Proslov „Chvalme Jehovu — Činitele podivuhodných věcí“, který byl pronesen na závěr dopoledního programu, pojednával o námětu sjezdu. Posluchačům pomohl, aby si uvědomili, že čím více se toho o Jehovovi dozvídáme, tím více důvodů máme, abychom jej chválili jako Činitele podivuhodných věcí. Řečník prohlásil: „Když se zamýšlíme nad Božími úžasnými stvořitelskými díly a také nad podivuhodnými věcmi, které pro nás Bůh dělá již nyní, upřímné ocenění nás podněcuje k tomu, abychom jej chválili. Když rozjímáme o úžasných věcech, které Bůh v minulosti udělal ve prospěch svého lidu, chceme jej chválit. A když přemýšlíme o podivuhodných věcech, o kterých Jehova slíbil, že je udělá v budoucnosti, rovněž nás to vede k tomu, abychom hledali způsoby, jak mu projevit ocenění.“

Odpolední program byl zahájen proslovem „Nevzdávejte se konání toho, co je znamenité“, v němž byli všichni posluchači upozorněni na to, že tlaky působící v tomto světě potvrzují blížící se konec. (2. Timoteovi 3:1) Ale když se nevzdáme, můžeme tím dokázat, že jsme „takoví, kteří mají víru k zachování duše naživu“. (Hebrejcům 10:39)

Jaké byly poskytnuty biblické rady týkající se rodinného života? Úvodní část prvního sjezdového sympozia nazvaného „Buďme poslušni Božího slova“ se zabývala poslušností „při výběru manželského partnera“. Výběr manželského partnera je jedním z nejzávažnějších rozhodnutí, která lidé dělají. Křesťané proto chtějí s uzavřením manželství počkat, dokud nedosáhnou zralosti. Do manželství mají vstoupit „pouze v Pánu“. (1. Korinťanům 7:39) Další část sympozia pojednávala o tom, že si Jehova přeje, aby se každé křesťanské rodině dařilo být silným duchovním celkem. Byly ukázány praktické způsoby, jak toho lze dosáhnout. Závěrečná část připomněla rodičům, že děti se začnou učit milovat Boha tehdy, když uvidí, že ho milují jejich rodiče.

Myšlenky obsažené v proslovu „Dávejte si pozor na fámy a tlachání“ všem posluchačům pomohly, aby si uvědomili, že i když se ohromující věci někdy stávají, měli bychom na zprávy, které budí senzaci, reagovat moudře, a ne lehkověrně. Křesťané udělají lépe, jestliže budou mluvit o tom, o čem vědí, že to je pravda — o dobré zprávě o Království. Další proslov, který měl námět „Jak se vyrovnávat s ‚ostnem v těle‘“, přinesl mnoha posluchačům velkou útěchu a povzbuzení. Pomohl jim pochopit, že bez ohledu na neustálé zkoušky, kterým snad musíme čelit, Jehova nám může dát sílu prostřednictvím svého svatého ducha, svého Slova a našeho křesťanského společenství bratrů. Velké povzbuzení v tomto směru bylo možno načerpat z osobního zážitku apoštola Pavla. (2. Korinťanům 12:7–10; Filipanům 4:11, 13)

První den byl zakončen proslovem „Držme krok s Jehovovou organizací“. Pojednávalo se v něm o třech oblastech, v nichž Boží organizace udělala mimořádný pokrok: (1) o vzrůstajícím pochopení duchovního světla od Jehovy, (2) o kazatelské službě, kterou nám Bůh svěřil a (3) o změnách organizačních postupů, ke kterým došlo v pravý čas. Potom řečník s jistotou prohlásil: „Máme před sebou vzrušující vyhlídky.“ Zeptal se: „Není tedy snad na místě, abychom se až do konce pevně přidrželi důvěry, kterou jsme měli na počátku?“ (Hebrejcům 3:14) Odpověď byla jasná. Vzápětí bylo oznámeno vydání nové brožury nazvané Můžete být Božím přítelem. Bude sloužit jako působivá učební pomůcka, na základě které se o Jehovovi dozvědí lidé s omezeným vzděláním nebo s omezenou schopností číst.

Den druhý — Stále vyprávějte o Božích podivuhodných dílech

Po rozboru denního textu pokračoval druhý sjezdový den sympoziem „Služebníci Božího slova“. V první části byla věnována pozornost nynějším úspěchům naší celosvětové kazatelské činnosti. Naše vytrvalost v tomto díle je však zkoušena tím, že většina lidí poselství o Království odmítá. Několik dlouholetých zvěstovatelů vysvětlilo, jak si udržují při službě radost tím, že svou mysl a své srdce posilují, aby dokázali čelit lhostejnosti nebo odmítavým reakcím lidí. Ve druhé části si účastníci sjezdu připomněli, že svědkové Jehovovi se snaží mluvit s lidmi všude, a to jak při organizovaném kázání, tak i neformálně. A v poslední části bylo ukázáno mnoho způsobů, jak mohou všichni křesťané rozšiřovat svoji osobní službu. Řečník zdůraznil, že je k tomu zapotřebí dávat Boží Království na první místo, i když to znamená nepohodlí a sebezapření. (Matouš 6:19–21)

Proslov nazvaný „Pěstujte zbožnou oddanost spolu se soběstačností“ byl velmi časový, protože bezbožný svět, v němž žijeme, dává najevo nenasytnou touhu po hmotných věcech. Některé myšlenky byly založeny na slovech z 1. Timoteovi 6:6–10, 18 a 19 a řečník pomocí nich ukázal, jak zbožná oddanost křesťanům pomáhá vyvarovat se lásky k penězům, která je může zavést na scestí a může jim způsobit mnoho bolesti. Zdůraznil, že to, zda jsme šťastní, závisí na našem vztahu k Jehovovi a na našem duchovním blahobytu, bez ohledu na naši finanční situaci. Na mnohé účastníky silně zapůsobily myšlenky z proslovu „Ať Bůh nemá důvod se za nás stydět“. Bylo v něm zdůrazněno, že Jehova na své věrné svědky nikdy nezapomene. Ježíš Kristus je „týž včera a dnes a navždy“ a jeho jedinečný příklad pomůže mnoha jeho následovníkům, aby s vytrvalostí běželi závod, v němž jde o život. (Hebrejcům 13:8)

Dopolední program byl uzavřen proslovem ke křtu — ten je při velkých shromážděních svědků Jehovových vždy velmi významnou událostí. Je skutečně radostné vidět nově zasvěcené osoby, které jdou v Ježíšových šlépějích a dávají se pokřtít ve vodě. (Matouš 3:13–17) Všichni, kdo činí tento krok, již jakožto činitelé Božího slova mnohého dosáhli. Navíc se však svým křtem stávají ordinovanými služebníky dobré zprávy, a vědomí, že se podílejí na posvěcování Jehovova jména, jim působí velkou radost. (Přísloví 27:11)

Přiléhavou radu obsahoval proslov „Máme-li ‚rozlišovat mezi správným a nesprávným‘, potřebujeme zralost“. Světská měřítka toho, co je správné a co nesprávné, jsou žalostně nedostatečná. Musíme se proto spoléhat na Jehovova měřítka. (Římanům 12:2) Všichni posluchači byli vybídnuti, aby se usilovně snažili přesně porozumět Božím cestám a růst ke zralosti. Praxí potom bude naše vnímavost vycvičena tak, abychom „rozlišovali mezi správným a nesprávným“. (Hebrejcům 5:11–14)

Potom následovalo sympozium „Usilovně se snažme pěstovat duchovní smýšlení“. Praví křesťané vědí, že je důležité rozvíjet a udržovat si duchovní smýšlení. To vyžaduje tvrdou práci — čtení, studium a rozjímání. (Matouš 7:13, 14; Lukáš 13:24) Duchovně smýšlející lidé se stále modlí „každým druhem modlitby a úpěnlivé prosby“. (Efezanům 6:18) Uvědomujeme si, že naše modlitby prozrazují hloubku naší víry a oddanosti i úroveň našeho duchovního smýšlení a že také ukazují, co pokládáme za ‚důležitější věci‘. (Filipanům 1:10) Bylo rovněž zdůrazněno, že je důležité rozvíjet k Jehovovi stejně vřelý a láskyplný vztah, jaký má poslušné dítě ke svému laskavému otci. To neznamená jen patřit do nějakého náboženství — třebaže je to náboženství pravé —, ale znamená to také vybudovat si tak silnou víru, ‚jako bychom Boha viděli‘. (Hebrejcům 11:6, 27)

O duchovním pokroku dále pojednával proslov „Ať je váš pokrok zjevný“. Rozebíraly se tři oblasti duchovního pokroku: (1) růst v poznání, porozumění a moudrosti, (2) pěstování ovoce Božího ducha a (3) plnění povinností v rodině.

Na konci posledního proslovu tohoto dne, „Choďme v postupujícím světle Božího slova“, účastníci sjezdu s radostí přijali novou knihu Izajášovo proroctví — Světlo pro celé lidstvo (I). Je to první ze dvou dílů, v nichž se postupně rozebírá každá kapitola biblické knihy Izajáš. „Kniha Izajáš je poselstvím pro nás, kdo žijeme v této době,“ prohlásil řečník. Pokračoval: „Ano, mnoho proroctví této biblické knihy se splnilo již za dnů Izajáše. ... Avšak mnohá Izajášova proroctví se splňují dnes a některá se splní v Božím slíbeném novém světě.“

Den třetí — Buďte činiteli Jehovova slova

Poslední sjezdový den byl zahájen rozborem denního textu. Po něm následovalo sympozium „Sefanjášovo významné proroctví pro ty, kdo činí Boží vůli“. Ve třech proslovech tohoto sympozia bylo ukázáno, že stejně jako v době vzpurné Judy i nyní Jehova způsobí tíseň těm, kdo odmítají řídit se jeho varováním. Jelikož hřeší proti Bohu, budou chodit sem a tam stejně bezmocně jako slepci a nebudou schopni najít záchranu. Praví křesťané však stále věrně hledají Jehovu, a v den Božího hněvu budou skryti. A nejen to. Mnoho požehnání mají již nyní. Je požehnanou výsadou, že mohou mluvit ‚čistým jazykem‘ biblické pravdy. (Sefanjáš 3:9) Řečník prohlásil: „Mluvit čistým jazykem neznamená jen věřit pravdě a učit jí druhé, ale znamená to také uvést své chování do souladu s Božími zákony a zásadami.“

Účastníci sjezdu napjatě očekávali dramatizaci „Výstražné příklady pro dnešní dobu“. Tato dramatizace hraná v kostýmech ukázala, že na prahu Zaslíbené země mnoho Izraelitů přišlo o život, protože zapomněli na Jehovu a připustili, aby je pohanské ženy svedly ke smilstvu a k falešnému uctívání. Jamin — jedna z hlavních postav — byl zpočátku rozpolcený, protože kolísal mezi lákáním Moabek a oddaností Jehovovi. Výrazně se dostalo do popředí falešné zdůvodňování a podvodné uvažování bezbožného Zimriho stejně jako víra a oddanost Pinechase. Živě bylo znázorněno, jak nebezpečné jsou styky s lidmi, kteří nemilují Jehovu.

Dramatizace navodila atmosféru pro následující proslov nazvaný „Nestaňte se zapomnětlivými posluchači“. Rozbor pasáže v 1. Korinťanům 10:1–10 ukázal, že Jehova zkouší naši poslušnost, aby zjistil, zda jsme hodni dědictví v novém světě. I nyní, na prahu nového systému, by někteří jednotlivci mohli podlehnout tělesným touhám, které vytlačují duchovní cíle. Všichni přítomní byli vybídnuti, aby nezahazovali příležitost ‚vstoupit do Jehovova odpočinku‘. (Hebrejcům 4:1)

Veřejná přednáška měla námět „Proč věnovat pozornost Božím podivuhodným dílům“. Jehovova ‚podivuhodná díla‘ dokazují jeho moudrost a jeho moc nad fyzickým stvořením všude kolem nás. (Job 37:14) Několik zkoumavých otázek, které dal Jehova Jobovi, stačilo k tomu, aby si Job uvědomil, jakou sílu má všemohoucí Stvořitel. Pro své věrné služebníky Jehova vykoná ‚podivuhodná díla‘ i v budoucnosti. V závěru řečník prohlásil: „Máme mnoho důvodů věnovat pozornost Jehovovým podivuhodným dílům — tomu, co udělal v minulosti, tomu, co dělá dnes ve stvoření kolem nás, i tomu, co slíbil, že udělá v blízké budoucnosti.“

Po shrnutí studijního článku Strážné věže pro příslušný týden následoval závěrečný proslov sjezdu. Strhující přednáška „Velmi si važte své výsady být činiteli Božího slova“ zdůraznila skutečnost, že patřit mezi činitele Božího slova je pro nás ctí. (Jakub 1:22) Posluchači si připomněli, že naše výsada být činiteli Božího slova je jedinečná, a čím déle se z ní těšíme, tím více si jí vážíme. Všichni přítomní byli vybídnuti, aby užitečné povzbuzení, které na tomto sjezdu načerpali, projevili touhou být co nejlepšími činiteli Božího slova. Jedině tehdy budou velice šťastní!

[Rámeček a obrázek na straně 25]

Můžete být Božím přítelem

V pátek odpoledne bylo oznámeno vydání nové brožury Můžete být Božím přítelem. Na mnoha místech na světě je velmi zapotřebí zjednodušit biblické vzdělávání, a tato brožura to umožní. Bude velkou pomocí pro lidi s omezeným vzděláním nebo pro ty, kdo mají potíže se čtením.

[Rámeček a obrázky na straně 26]

Izajášovo proroctví — Světlo pro celé lidstvo

Účastníci sjezdu byli nadšeni, když dostali první díl z dvoudílného souboru Izajášovo proroctví — Světlo pro celé lidstvo. V této publikaci je zdůrazněno, že Izajášovo proroctví má pro naši dobu praktickou cenu.