Přejít k článku

Přejít na obsah

Kam až sahá vaše láska?

Kam až sahá vaše láska?

 Kam až sahá vaše láska?

„Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (MATOUŠ 22:39)

1. Proč musíme milovat také svého bližního, jestliže milujeme Jehovu?

KDYŽ Ježíš dostal otázku, jaké je největší přikázání, odpověděl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ Potom citoval druhé přikázání, které je tomu prvnímu podobné: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22:37, 39) Ano, láska k bližnímu je znakem křesťana. A je samozřejmé, že svého bližního musíme milovat, pokud milujeme Jehovu. Proč? Protože svou lásku k Bohu prokazujeme tak, že posloucháme jeho Slovo, a to nám přikazuje, abychom své bližní milovali. Jestliže tedy své bratry a sestry nemilujeme, nemůže být naše láska k Bohu opravdová. (Římanům 13:8; 1. Jana 2:5; 4:20, 21)

2. Jaký druh lásky bychom měli projevovat svým bližním?

2 Když Ježíš řekl, že bychom měli milovat svého bližního, nemluvil o pouhém přátelství. A měl na mysli jinou lásku než tu, jaká přirozeně existuje mezi členy rodiny nebo mezi mužem a ženou. Mluvil o lásce, jakou má Jehova ke svým služebníkům, kteří jsou mu zasvěceni, a jakou mají oni k němu. (Jan 17:26; 1. Jana 4:11, 19) Jeden židovský znalec Zákona, který — jak si Ježíš všiml — mluvil inteligentně, souhlasil s Ježíšem, že lásku k Bohu by měl člověk projevovat „celým svým srdcem a celým svým porozuměním a celou svou silou“. (Marek 12:28–34) Měl pravdu. Láska, kterou křesťan pěstuje k Bohu a k bližnímu, zahrnuje jak naše city, tak i náš rozum. Člověk ji cítí v srdci a usměrňuje ji myslí.

3. (a) Jak Ježíš poučil jistého ‚muže zběhlého v Zákoně‘, že by měl rozšířit svůj náhled na to, kdo je jeho bližní? (b) Jak se Ježíšovo podobenství vztahuje na křesťany v dnešní době?

 3 Potom, co Ježíš řekl, že bychom měli milovat své bližní, se podle Lukášovy zprávy „nějaký muž zběhlý v Zákoně“ zeptal: „Kdo je skutečně můj bližní?“ Ježíš odpověděl podobenstvím. Jistý muž byl zbit a oloupen, a polomrtvý zůstal ležet na kraji cesty. Nejprve šel kolem kněz a potom Levita. Ani jeden si ho nevšímal. Nakonec šel kolem Samaritán, a když uviděl zraněného muže, jednal s ním velmi laskavě. Který z těch tří byl bližním zraněného muže? Odpověď byla jasná. (Lukáš 10:25–37) Pro muže zběhlého v Zákoně bylo možná šokující, když slyšel Ježíšova slova o tom, že Samaritán by mohl být lepší bližní než kněz nebo Levita. Ježíš se tomuto muži nepochybně snažil pomoci, aby ve své lásce k bližnímu šel dál. Tímto způsobem projevují lásku i křesťané. Uvažujme o tom, kdo všechno je do jejich lásky zahrnut.

Láska v rodině

4. Kde v prvé řadě křesťan projevuje lásku?

4 Křesťané prokazují lásku členům své rodiny — manželky milují své manžely, manželé své manželky a rodiče své děti. (Kazatel 9:9; Efezanům 5:33; Titovi 2:4) Je pravda, že ve většině rodin existují pouta přirozené lásky. Ale zprávy o rozpadlých manželstvích, o týrání manželského partnera a zanedbaných a zneužívaných dětech ukazují, že rodina je dnes pod tlakem a že přirozené city projevované v rodině zřejmě nestačí udržet ji pohromadě. (2. Timoteovi 3:1–3) Chtějí-li křesťané, aby jejich rodinný život byl opravdu úspěšný, musí projevovat takovou lásku, jakou mají Jehova a Ježíš. (Efezanům 5:21–27)

5. U koho hledají rodiče pomoc při výchově svých dětí a jaký výsledek to v případě mnoha z nich přináší?

5 Křesťanští rodiče pohlížejí na své děti jako na to, co jim do péče svěřil Jehova, a proto u něj při jejich výchově hledají pomoc. (Žalm 127:3–5; Přísloví 22:6) Tak pěstují křesťanskou lásku, která jim pomáhá chránit své děti před zkaženými vlivy, jimž mladí lidé mohou padnout za oběť. Mnoho křesťanských rodičů tedy zažívá podobnou radost jako jedna matka v Nizozemsku. Potom, co viděla křest svého syna, jenž byl jedním z 575 lidí, kteří byli v Nizozemsku v uplynulém roce pokřtěni, napsala: „V tu chvíli se mi vrátilo to, co jsem během uplynulých 20 let investovala. Na všechen ten čas a energii — a také bolesti, úsilí a zármutek — teď už vůbec nemyslím.“ Tato žena je jistě velmi šťastná, že se její syn z vlastní svobodné vůle rozhodl sloužit Jehovovi. K vrcholnému počtu 31 089 zvěstovatelů v Nizozemsku, kteří v uplynulém roce podali zprávu, patří mnoho těch, kdo se lásce k Jehovovi naučili od svých rodičů.

6. Jak může křesťanská láska pomoci upevnit manželské pouto?

6 Pavel o lásce řekl, že je „dokonalým poutem jednoty“. Jednotu v manželství může láska uchránit i v bouřlivých časech. (Kolosanům 3:14, 18, 19; 1. Petra 3:1–7) Když jeden muž na Rurutu, což je malý ostrov asi 700 kilometrů od Tahiti, začal studovat Bibli se svědky Jehovovými, byla jeho manželka silně proti tomu. Nakonec od něho společně s dětmi odešla a přestěhovala se na Tahiti. On však projevoval svou lásku tím, že jí pravidelně posílal peníze a telefonoval jí, zda ona nebo děti něco nepotřebují. Tak se ze všech sil snažil plnit své křesťanské povinnosti. (1. Timoteovi 5:8) Stále se modlil o to, aby se jeho rodina znovu spojila, a jeho manželka se nakonec opravdu vrátila. Když se to stalo, jednal s ní s ‚láskou, vytrvalostí a mírnou povahou‘. (1. Timoteovi 6:11) V roce 1998 byl pokřtěn a později zažil nesmírnou radost, když jeho manželka souhlasila s biblickým studiem. Bylo to jedno z 1 351 biblických studií, která byla v uplynulém roce vedena na území, jež je pod správou odbočky na Tahiti.

7. Díky čemu se posílilo manželství jednoho muže v Německu, jak to on sám vyjádřil?

7 Jeden muž v Německu byl proti tomu, aby se jeho manželka zajímala o biblickou pravdu.  Byl přesvědčen, že ji svědkové Jehovovi chtějí podvést. Později však svědkyni, která jako první přišla s jeho manželkou do styku, napsal: „Děkuji Vám, že jste mou ženu seznámila se svědky Jehovovými. Zpočátku jsem měl strach, protože jsem o nich slyšel mnoho špatných věcí. Když však s manželkou nyní navštěvuji shromáždění, uvědomuji si, jak jsem se mýlil. Vím, že tam slyším pravdu, a velmi se tak upevňuje naše manželství.“ K 162 932 svědků Jehovových v Německu a k 1 773 svědků žijících na ostrovech pod správou odbočky na Tahiti patří mnoho rodin, které jsou sjednoceny zbožnou láskou.

Milujeme své křesťanské bratry

8, 9. (a) Kdo nás vyučuje, abychom milovali své bratry, a k čemu nás láska podněcuje? (b) Uveďte příklad toho, jak láska může bratrům pomoci, aby se vzájemně podporovali.

8 Pavel řekl křesťanům v Tesalonice: „Jste sami vyučováni Bohem, abyste milovali jeden druhého.“ (1. Tesaloničanům 4:9) Ano, ti, kdo ‚jsou vyučováni Jehovou‘, se navzájem milují. (Izajáš 54:13) Lásku si dávají najevo svým jednáním. To ukázal Pavel, když řekl: „Láskou služte jeden druhému jako otroci.“ (Galaťanům 5:13; 1. Jana 3:18) Dělají to například tak, že navštěvují nemocné bratry a sestry, povzbuzují ty, kdo jsou sklíčení, a pomáhají slabým. (1. Tesaloničanům 5:14) Naše opravdová křesťanská láska přispívá k růstu našeho duchovního ráje.

9 Ve sboru Ancón, což je jeden z 544 sborů v Ekvádoru, bratři projevili svou lásku praktickým způsobem. V důsledku finanční krize zůstali zvěstovatelé bez práce a bez příjmů. Rozhodli se tedy získat peníze tím, že místním rybářům připlouvajícím domů z nočního rybolovu budou prodávat jídlo. Na této akci se podíleli všichni, dokonce i děti. Museli začít už v jednu hodinu v noci, aby do čtyř hodin ráno, kdy se rybáři vraceli, bylo jídlo připravené. Peníze, které vydělali, si bratři mezi sebou rozdělovali podle potřeb. Tato vzájemná pomoc byla projevem opravdové křesťanské lásky.

10, 11. Jak můžeme projevit lásku k bratrům, které osobně neznáme?

10 Naše láska však není omezena jen na křesťany, které osobně známe. Apoštol Petr řekl:  „Mějte lásku k celému společenství bratrů.“ (1. Petra 2:17) Milujeme všechny své bratry a sestry, protože všichni spolu s námi uctívají Jehovu Boha. Příležitostí k tomu, abychom svou lásku projevili, mohou být období tísně. Například během služebního roku 2000 rozsáhlé záplavy zpustošily Mosambik a pokračující občanská válka v Angole zbídačila mnoho lidí. Tyto události postihly i mnoho z 31 725 bratrů v Mosambiku a z 41 222 bratrů v Angole. Svědkové v sousední Jižní Africe proto svým bratrům v těchto zemích poslali velké množství zásob, aby jejich bídu zmírnili. Ochotou přispět svým ‚přebytkem‘ bratrům v nouzi prokázali svou lásku. (2. Korinťanům 8:8, 13–15, 24)

11 Láska je patrná také z toho, že bratři v mnoha zemích přispívají na výstavbu sálů Království a sjezdových sálů v chudších zemích. Jeden příklad je ze Šalomounových ostrovů. Ty i přes značné nepokoje měly v uplynulém roce 6procentní vzrůst v počtu zvěstovatelů, přičemž jejich vrcholný počet byl 1 697. Tamější svědkové měli v plánu postavit sjezdový sál. Mnoho obyvatel ostrova sice ze země utíkalo, nicméně z Austrálie přijeli dobrovolníci, aby se stavbou pomohli. Dobrovolníci nakonec museli odjet, ale až potom, co místní bratry vyškolili tak, aby mohli dostavět základy. Z Austrálie pak byla dodána prefabrikovaná ocelová konstrukce sálu. V době, kdy je mnoho stavenišť opuštěno, dokončení této budovy určené pro uctívání bude znamenitým svědectvím ve prospěch Jehovova jména a lásky bratrů.

Podobně jako Bůh milujeme svět

12. Jak napodobujeme Jehovu ve svém postoji k lidem, kteří nesdílejí naši víru?

12 Je naše láska omezena jen na naši rodinu a naše společenství bratrů? Jestliže jsme „napodobiteli Boha“, pak to tak není. Ježíš řekl: „Bůh ... tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Efezanům 5:1; Jan 3:16) Podobně jako Jehova Bůh, i my jednáme láskyplně se všemi lidmi, tedy i s těmi, kteří nesdílejí naši víru. (Lukáš 6:35, 36; Galaťanům 6:10) Děláme to zejména tak, že kážeme dobrou zprávu o Království a mluvíme s druhými lidmi o tom, jak jim Bůh velkolepým způsobem projevil svou lásku. To může vést k záchraně všech těch, kdo naslouchají. (Marek 13:10; 1. Timoteovi 4:16)

13, 14. Uveďte některé zkušenosti bratrů, kteří lidem nepatřícím ke svědkům projevili lásku, a to dokonce za cenu velkého osobního nepohodlí.

13 Uvažujme o příkladu čtyř zvláštních průkopníků v Nepálu. Byli přiděleni do města na jihozápadě země a během uplynulých pěti let prokazovali svou lásku tím, že ve městě a v okolních vesnicích trpělivě vydávali svědectví. Když svůj obvod chtějí propracovat, často cestují mnoho hodin na kole, a to při teplotách kolem 40 stupňů Celsia. Jejich láska a ‚vytrvalost v díle, jež je dobré,‘ přinesla znamenité výsledky — v jedné z vesnic vznikla skupina studia knihy. (Římanům 2:7) V březnu roku 2000 si 32 lidí přišlo vyslechnout veřejnou přednášku, kterou tam při své návštěvě měl krajský dozorce. V Nepálu byl v minulém roce vrchol 430 zvěstovatelů, což je vzrůst o 9 procent. Je zcela zřejmé, že horlivosti a lásce bratrů v této zemi Jehova žehná.

14 V Kolumbii se dočasní zvláštní průkopníci vydali kázat mezi Indiány z kmene Wayuu. Museli se kvůli tomu naučit nový jazyk, ale jejich láskyplný zájem byl odměněn, když se navzdory prudkému lijáku 27 lidí zúčastnilo veřejné přednášky. Láskyplná horlivost, jakou projevili například tito průkopníci, přispěla k tomu, že v Kolumbii byl 5procentní vzrůst a v počtu zvěstovatelů bylo dosaženo vrcholu 107 613. Jedna starší sestra v Dánsku chtěla s ostatními lidmi mluvit o dobré zprávě, ale je tělesně postižená. Neohroženě však se zájemci navazovala kontakt pomocí dopisů. Dnes si dopisuje se 42 lidmi a vede 11 biblických studií. Je jednou z vrcholného počtu 14 885 zvěstovatelů, kteří v minulém roce podali v Dánsku zprávu.

 Milujme své nepřátele

15, 16. (a) Kam až by podle Ježíšových slov měla sahat naše láska? (b) Jak odpovědní bratři láskyplným způsobem jednali s člověkem, který falešně obviňoval svědky Jehovovy?

15 Muži zběhlému v Zákoně Ježíš řekl, že by Samaritána mohl považovat za bližního. Ve svém Kázání na hoře šel Ježíš ještě dál, protože pronesl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele.‘ Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují; abyste se prokázali jako synové svého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 5:43–45) I když se nám někdo staví na odpor, snažíme se ‚přemáhat zlo dobrem‘. (Římanům 12:19–21) Jestliže je to možné, rozdělíme se s ním o to nejcennější, co máme, tedy o pravdu.

16 V článku, který byl uveřejněn v jednom listu vycházejícím v Kremenčuku na Ukrajině, se o svědcích Jehovových psalo jako o nebezpečné sektě. To byla závažná věc. Takto se totiž v Evropě o svědcích Jehovových mluví s cílem přimět lidi, aby prosadili omezení či zákaz činnosti svědků. Bratři se tedy obrátili na redaktora a požádali ho o uveřejnění tiskové zprávy, která zmíněný článek uváděla na pravou míru. Redaktor souhlasil, ale společně se zprávou otiskl prohlášení, že původní článek se zakládal na skutečnosti. Odpovědní bratři se s ním tedy znovu spojili a poskytli mu více informací. Redaktor si nakonec uvědomil, že původní článek byl nepravdivý a otiskl omluvu. Bratři s ním jednali přímo a laskavě, což byla cesta, jak tuto situaci láskyplně vyřešit. A přineslo to dobré výsledky.

Jak můžeme lásku pěstovat?

17. Z čeho je patrné, že nemusí být vždy snadné jednat s ostatními lidmi láskyplně?

17 Když se narodí dítě, rodiče si ho velmi rychle zamilují. Ale láskyplné jednání s dospělými není vždy tak spontánní. Možná proto nám Bible opakovaně říká, abychom jeden druhého milovali. Je to tedy něco, na čem musíme pracovat. (1. Petra 1:22; 4:8; 1. Jana 3:11) Ježíš věděl, že naše láska bude zkoušena. Řekl totiž, že bychom svému bratrovi měli odpustit „až sedmasedmdesátkrát“. (Matouš 18:21, 22) I Pavel nás vybízel, abychom ‚dále jeden druhého snášeli‘. (Kolosanům 3:12, 13)  Není divu, že nám Bible říká: „Usilujte o lásku.“ (1. Korinťanům 14:1) Jak to můžeme dělat?

18. Co nám pomůže pěstovat lásku k druhým lidem?

18 Za prvé, můžeme mít stále na mysli svou lásku k Jehovovi Bohu. Tato láska je pro nás silným podnětem k tomu, abychom milovali svého bližního. Proč je to tak? Protože když tak jednáme, vrhá to příznivé světlo na našeho nebeského Otce a přináší mu to slávu a chválu. (Jan 15:8–10; Filipanům 1:9–11) Za druhé, můžeme se snažit vidět věci tak, jak je vidí Jehova. Pokaždé, když zhřešíme, je to hřích proti Jehovovi. Ale on nám znovu a znovu odpouští a dál nás miluje. (Žalm 86:5; 103:2, 3; 1. Jana 1:9; 4:18) Jestliže budeme pěstovat Jehovův náhled na věci, budeme připraveni milovat druhé a odpouštět jim jejich provinění proti nám. (Matouš 6:12) Za třetí, můžeme s ostatními lidmi jednat tak, jak chceme, aby oni jednali s námi. (Matouš 7:12) Jsme nedokonalí, a proto často potřebujeme, aby nám druzí odpouštěli. Když například řekneme něco, co jiného člověka zraní, doufáme, že bude pamatovat na to, že každý z nás čas od času hřeší jazykem. (Jakub 3:2) Jestliže chceme, aby ostatní lidé jednali láskyplně s námi, měli bychom my jednat láskyplně s nimi.

19. Jak můžeme při pěstování lásky hledat pomoc svatého ducha?

19 Za čtvrté, můžeme hledat pomoc svatého ducha, protože láska patří k ovoci tohoto ducha. (Galaťanům 5:22, 23) Přátelství, rodinná pouta a romantická láska jsou často instinktivní. Pomoc Jehovova ducha však potřebujeme k tomu, abychom pěstovali lásku, jakou má Jehova, tu lásku, která je dokonalým poutem jednoty. O pomoc svatého ducha můžeme usilovat tak, že čteme inspirovanou Bibli. Když například budeme studovat život Ježíše, uvidíme, jak jednal s lidmi, a můžeme se učit napodobovat ho. (Jan 13:34, 35; 15:12) Kromě toho můžeme prosit Jehovu o svatého ducha, zejména v situacích, kdy je pro nás obtížné jednat láskyplně. (Lukáš 11:13) V neposlední řadě můžeme lásku pěstovat tím, že se přidržujeme křesťanského sboru. To, že jsme s milujícími bratry a sestrami, nám pomáhá pěstovat lásku. (Přísloví 13:20)

20, 21. Jakým vynikajícím způsobem svědkové Jehovovi projevovali ve služebním roce 2000 svou lásku?

20 V uplynulém roce byl na celém světě vrcholný počet 6 035 564 zvěstovatelů dobré zprávy. Svědkové Jehovovi strávili hledáním lidí, kterým by tuto dobrou zprávu pověděli, celkem 1 171 270 425 hodin. Právě láska jim při vykonávání této práce pomáhala snášet horko, déšť a zimu. A láska je podněcovala k tomu, aby mluvili se svými spolužáky a spolupracovníky a také oslovovali úplně cizí lidi na ulicích a jiných místech. Mnozí z těch, které svědkové navštívili, byli lhostejní, a nemnoho se jich stavělo na odpor. Někteří lidé však projevili zájem, takže bylo vykonáno 433 454 049 opětovných návštěv a bylo vedeno 4 766 631 biblických studií. *

21 To všechno byl opravdu velký projev lásky, kterou svědkové Jehovovi mají ke svému Bohu a ke svým bližním. Tato láska nikdy neochladne. Jsme si jisti, že ve služebním roce 2001 budeme svědky toho, že lidstvu bude vydáno ještě větší svědectví. Kéž Jehova svým věrným a horlivým ctitelům dál žehná v jejich úsilí o to, aby se ‚všechny jejich záležitosti děly v lásce‘. (1. Korinťanům 16:14)

[Poznámka pod čarou]

^ 20. odst. Podrobné informace ze zprávy za služební rok 2000 jsou uvedeny v tabulce na stranách 18–21.

Umíte to vysvětlit?

• Koho napodobujeme tím, že milujeme svého bližního?

• Kam až by měla naše láska sahat?

• Uveďte některé příklady, které ukazují křesťanskou lásku.

• Jak můžeme křesťanskou lásku pěstovat?

[Studijní otázky]

 [Tabulka na straně 18 až 21]

SVĚTOVÁ ZPRÁVA SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH ZA SLUŽEBNÍ ROK 2000

 (Viz publikaci)

[Obrázky na straně 15]

Křesťanská láska může udržet rodinu pohromadě

[Obrázky na straně 17]

Láska nás podněcuje, abychom ostatním lidem vyprávěli o své naději