Přejít k článku

Přejít na obsah

Vykupujme čas na čtení a studium

Vykupujme čas na čtení a studium

 Vykupujme čas na čtení a studium

‚Vykupujte pro sebe příhodný čas, protože dny jsou ničemné.‘ (EFEZANŮM 5:16)

1. Proč je moudré, abychom svůj čas plánovali, a co o nás odhaluje to, jakým způsobem svůj čas využíváme?

PODLE jednoho výroku „zvolit si čas znamená ušetřit čas“. Člověk, který si na nezbytné věci vyhradí konkrétní množství času, jej často využije lépe. Moudrý král Šalomoun napsal: „Všechno má stanovenou hodinu a je čas pro každou věc pod nebem.“ (Kazatel 3:1, Moffatt) Všichni máme k dispozici stejné množství času; je jen na nás, jak ho využíváme. To, jakým způsobem stanovujeme, čemu dáme přednost, a jakým věcem věnujeme svůj čas, do značné míry odhaluje, co je našemu srdci nejdražší. (Matouš 6:21)

2. (a) Co Ježíš řekl ve svém Kázání na hoře o našich duchovních potřebách? (b) Jaké sebezkoumání by bylo na místě?

2 Musíme věnovat čas jídlu a spánku, protože tyto věci patří mezi tělesné potřeby. Ale co naše duchovní potřeby? Víme, že i ty je nutné uspokojovat. Ježíš ve svém Kázání na hoře prohlásil: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Proto nám „věrný a rozvážný otrok“ pravidelně připomíná, jak je důležité věnovat čas čtení Bible a studiu. (Matouš 24:45) Snad si uvědomujete, jak je to důležité, ale možná máte pocit, že na studium nebo na čtení Bible zkrátka nemáte čas. Pokud je to tak, prozkoumejme, jakými způsoby a prostředky můžeme dosáhnout toho, že budeme mít v životě více prostoru na čtení Božího slova, osobní studium a rozjímání.

Najděme si čas na čtení Bible a studium

3, 4. (a) Jakou radu dal apoštol Pavel, pokud jde o využívání našeho času, a co to znamená? (b) Co měl Pavel na mysli, když nám radil, abychom ‚pro sebe vykupovali příhodný čas‘?

3 Vzhledem k tomu, v jaké době žijeme, se všichni musíme řídit slovy apoštola Pavla: „Přísně se ... střežte, abyste nechodili jako nemoudří, ale jako moudří tím, že pro sebe vykupujete příhodný čas, protože dny jsou ničemné. Proto se přestaňte stávat nerozumnými, ale dále si uvědomujte, jaká je Jehovova vůle.“ (Efezanům 5:15–17) Tato rada se samozřejmě týká všech rysů, jimiž se vyznačuje život zasvěcených křesťanů. Týká se například toho, že si máme najít čas na modlitbu, studium, shromáždění i na to, abychom se co nejvíce podíleli na kázání ‚dobré zprávy o království‘. (Matouš 24:14; 28:19, 20)

 4 Zdá se, že pro mnoho dnešních Jehovových služebníků je obtížné začlenit čtení Bible a hluboké studium do svého života. Je jasné, že ke svému každodennímu rozvrhu nemůžeme přidat hodinu navíc, a proto Pavlova rada musí mít jiný význam. Slovní obrat ‚vykupovat příhodný čas‘ v řečtině znamená kupovat za cenu něčeho jiného. Ve svém díle Expository Dictionary W. E. Vine uvádí, že toto vyjádření znamená „získat co nejvíce z každé příležitosti, každou co nejlépe využít, protože žádnou nelze vzít zpět, je-li promeškána“. Z čeho nebo odkud můžeme vykupovat příhodný čas na čtení a studium Bible?

Musíme si stanovit pořadí hodnot

5. Proč a jak bychom se měli ‚ujišťovat o důležitějších věcech‘?

5 Kromě svých světských povinností se musíme věnovat také mnoha duchovním věcem. Jakožto Jehovovi zasvěcení služebníci máme „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Korinťanům 15:58) Proto dal Pavel křesťanům ve Filipech pokyn, aby se „ujišťovali o důležitějších věcech“. (Filipanům 1:10) To znamená, že je nutné stanovit si pořadí hodnot. Duchovní věci by vždy měly mít přednost před hmotnými záležitostmi. (Matouš 6:31–33) Nicméně při plnění svých duchovních povinností je také zapotřebí zachovávat vyrovnanost. Jak rozdělujeme svůj čas, abychom se věnovali různým stránkám našeho křesťanského života? Cestující dozorci podávají zprávy o tom, že k ‚důležitějším věcem‘, na které by křesťané měli dbát, ale které mají sklon zanedbávat, patří osobní studium a čtení Bible.

6. V čem může spočívat vykupování příhodného času, pokud jde o zaměstnání nebo domácí práce?

6 Jak jsme viděli, vykupovat příhodný čas znamená „získat co nejvíce z každé příležitosti“ a „každou co nejlépe využít“. Jestliže tedy naše návyky související se čtením Bible a studiem mají daleko k tomu, co bychom si přáli, bylo by vhodné, abychom osobně důkladně prozkoumali, čemu svůj čas věnujeme. Pokud je naše zaměstnání příliš náročné a bere nám neúměrně mnoho času a energie, měli bychom to předložit Jehovovi v modlitbě. (Žalm 55:22) Možná budeme schopni udělat nějaké úpravy, díky nimž získáme více času na důležité věci související s uctíváním Jehovy, například na studium a čtení Bible. Právem se říká, že práce ženy není nikdy hotová. Křesťanské ženy si tedy také musejí stanovit pořadí hodnot a vyhradit si konkrétní dobu na čtení Bible a důkladné studium.

7, 8. (a) Na úkor jakých činností je obvykle možné vykupovat čas na čtení a studium? (b) Co je účelem rekreace a jak nám pomůže, budeme-li na to pamatovat při stanovování pořadí hodnot?

7 Obecně řečeno, většina z nás může vykupovat čas ke studiu na úkor činností, které nejsou nezbytné. Mohli bychom si položit otázky: ‚Kolik času věnuji čtení světských časopisů či novin, sledování televizních programů, poslouchání hudby nebo hraní videoher? Trávím více času u počítače než čtením Bible?‘ Pavel říká: „Přestaňte [se] stávat nerozumnými, ale dále si uvědomujte, jaká je Jehovova vůle.“ (Efezanům 5:17) Nerozumné sledování televize je zřejmě hlavní příčinou toho, proč mnoho svědků nevěnuje dostatek času osobnímu studiu a čtení Bible. (Žalm 101:3; 119:37, 47, 48)

 8 Někteří křesťané možná říkají, že nemohou stále studovat, že potřebují nějakou odpočinkovou činnost. To je sice pravda, ale mohlo by být vhodné uvažovat o tom, jaké množství času věnujeme uvolnění, a porovnat to s časem, který ve skutečnosti věnujeme studiu nebo čtení Bible. Výsledek může být překvapivý. I když rekreace a uvolnění jsou nezbytné, musíme jim vyhradit patřičné místo. Jejich účelem je, abychom se osvěžili pro další duchovní činnost. Mnoho televizních programů a videoher člověka vyčerpá, kdežto čtení a studium Božího slova přináší osvěžení a povzbuzení. (Žalm 19:7, 8)

Jak si někteří křesťané dělají čas na studium

9. Proč je výhodné, budeme-li se řídit radou uvedenou v brožuře Denně zkoumejme Písmo — 1999?

9 V předmluvě k vydání brožury Denně zkoumejme Písmo pro rok 1999 je uvedeno: „Nejvýhodnější by bylo, kdybyste denní text a komentář z této brožury rozebírali ráno. Budete mít pocit, jako by vás Vznešený Učitel Jehova probouzel svými pokyny. O Ježíši Kristu je prorocky řečeno, že dostával pokyny od Jehovy každé ráno: ‚[Jehova] probouzí ráno co ráno; probouzí mé ucho, abych slyšel jako ti poučení.‘ Jehova takovými pokyny Ježíšovi dal ‚jazyk poučených‘, aby věděl ‚jak slovem odpovědět unavenému‘. (Iz. 30:20; 50:4; Mat. 11:28–30) Budete-li každé ráno probouzeni aktuálními radami z Božího slova, nejenže vám to pomůže, abyste se dokázali vyrovnat s vlastními problémy, ale také vás to vybaví ‚jazykem poučených‘, abyste dovedli pomáhat druhým.“ *

10. Jak si někteří křesťané dělají čas na čtení Bible a studium a jaký užitek jim to přináší?

10 Mnoho křesťanů se řídí touto radou v tom ohledu, že čtou denní text a komentář, a také v tom, že brzy ráno čtou Bibli nebo studují.  Jedna věrná průkopnice ve Francii vstává vždy brzy ráno a 30 minut věnuje čtení Bible. Co jí umožňuje, aby to tak dělala již řadu let? Říká: „Mám silnou motivaci, a i kdyby přišlo cokoli, držím se svého rozvrhu čtení.“ Ať si vybereme jakoukoli denní dobu, důležité je, abychom se drželi svého rozvrhu. René Mica, který v průkopnické službě v Evropě i v severní Africe strávil více než 40 let, říká: „Od roku 1950 je mým cílem přečíst každý rok celou Bibli, což se mi podařilo nyní již devětačtyřicetkrát. Myslím, že je to nezbytné, abych si zachoval důvěrný vztah ke svému Stvořiteli. Rozjímání o Božím slově mi pomáhá, abych lépe chápal Jehovův smysl pro právo i jeho další vlastnosti a to, že je zdrojem neuvěřitelné síly.“ *

‚Zásoby jídla v pravý čas‘

11, 12. (a) Jaké ‚zásoby duchovního jídla‘ poskytuje „věrný správce“? (b) Jak jsou „zásoby jídla“ opatřovány v pravý čas?

11 Stejně jako pravidelné stravovací návyky přispívají k dobrému tělesnému zdraví i rozvrh pravidelného studia a čtení Bible napomáhá tomu, že jsme zdraví v duchovním ohledu. V Lukášově evangeliu čteme Ježíšova slova: „Kdo je skutečně věrný správce, ten rozvážný, kterého jeho pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v pravý čas dával jejich vyměřené zásoby jídla?“ (Lukáš 12:42) ‚Zásoby duchovního jídla v pravý čas‘ jsou ve Strážné věži, a také v dalších publikacích a knihách založených na Bibli, poskytovány nyní již déle než 120 let.

12 Všimněme si slovního spojení „v pravý čas“. Náš „Vznešený Učitel“, Jehova, prostřednictvím svého Syna a třídy otroka poskytuje svému lidu vedení v záležitostech týkajících se nauk a chování, a to vždy v pravou chvíli. Je to, jako kdybychom společně slyšeli hlas, který nám říká: „‚To je ta cesta. Choďte po ní‘, v případě, že byste měli jít doprava, nebo v případě, že byste měli jít doleva.“ (Izajáš 30:20, 21) Kromě toho, když jednotlivci pozorně čtou Bibli a všechny biblické publikace, často mají pocit, že myšlenky, které jsou v nich vyjádřeny, jsou určeny právě jim. Ano, Boží rady a pokyny vždy dostaneme v pravý čas a to nám umožní, abychom odolali pokušení nebo abychom udělali moudré rozhodnutí.

Vytvořte si dobré ‚stravovací‘ návyky

13. Co patří ke špatným ‚stravovacím‘ návykům v souvislosti s duchovním sycením?

13 Máme-li mít plný užitek z těchto ‚zásob jídla‘, jež dostáváme v pravý čas, musíme mít dobré ‚stravovací‘ návyky. Je nezbytné mít plán  pravidelného čtení Bible a osobního studia a držet se ho. Máte v souvislosti s duchovním sycením dobré návyky a věnujete se pravidelně hlubokému osobnímu studiu? Nebo látku, která je pro nás pečlivě připravována, jen povrchně přelétnete — takříkajíc sníte v poklusu —, či dokonce několik jídel vynecháte? Špatné ‚stravovací‘ návyky v souvislosti s duchovním sycením již způsobily, že někteří křesťané zeslábli ve víře, nebo dokonce odpadli. (1. Timoteovi 1:19; 4:15, 16)

14. Proč je užitečné pozorně prostudovat látku, o níž se možná domníváme, že ji už dobře známe?

14 Někteří křesťané se možná domnívají, že již znají základní nauky a že ne každý článek přináší něco zcela nového. Proto prý není nutné systematicky studovat a účastnit se shromáždění. Bible však ukazuje, že je zapotřebí, aby nám věci, které již známe, byly připomínány. (Žalm 119:95, 99; 2. Petra 3:1; Juda 5) Dobrý kuchař upravuje tytéž základní ingredience mnoha způsoby, takže výsledek je vždy chutný, a podobně i třída otroka poskytuje výživný duchovní pokrm upravený na mnoho rozmanitých způsobů. Dokonce i v článcích, jež pojednávají o námětech, které dříve byly často rozebírány, jsou znamenité myšlenky, jež bychom si nechtěli nechat ujít. To, co z literatury, kterou čteme, načerpáme, závisí do značné míry na tom, kolik času a úsilí do studia této látky investujeme.

Duchovní užitek ze čtení a studia

15. Jak nám čtení a studium Bible pomáhá, abychom byli lepšími služebníky Božího slova?

15 Čtení a studium Bible nám přináší užitek v mnoha směrech. Pomáhá nám, abychom dostáli jedné ze svých základních křesťanských povinností, totiž tomu, abychom se jako jednotlivci stali ‚dělníky, kteří se nemají zač stydět a správně zacházejí se slovem pravdy‘. (2. Timoteovi 2:15) Čím více Bibli čteme a studujeme, tím více se naše mysl bude plnit Božími myšlenkami. Potom budeme podobně jako Pavel schopni ‚s lidmi rozmlouvat z Písem, vysvětlovat a dokazovat pomocí odkazů‘ podivuhodné pravdy o Jehovových záměrech. (Skutky 17:2, 3) Budeme obratnější při vyučování a naše rozhovory, proslovy a rady budou duchovně povzbudivější. (Přísloví 1:5)

16. Jaký osobní užitek nám přináší čtení a studium Božího slova?

16 Čas, který věnujeme zkoumání Božího slova, nám kromě toho umožní, abychom svůj život ve větší míře přizpůsobili Jehovovým cestám. (Žalm 25:4; 119:9, 10; Přísloví 6:20–23) To upevní naše duchovní vlastnosti, například pokoru a věrnou oddanost, a prohloubí naše štěstí. (5. Mojžíšova 17:19, 20; Zjevení 1:3) Když uplatňujeme poznání, které získáváme čtením a studiem Bible, těšíme se z toho, že v našem životě působí bez zábran Boží duch, a proto se ve všem, co děláme, ve větší míře projevuje ovoce ducha. (Galaťanům 5:22, 23)

17. Jak působí rozsah a kvalita našeho osobního čtení a studia Bible na náš vztah k Jehovovi?

17 Nejdůležitější však je, že čas, který na úkor jiných činností vykupujeme ke čtení a studiu Božího slova, nám přinese bohatou odměnu v podobě hlubšího vztahu k Bohu. Pavel se modlil o to, aby jeho spolukřesťané mohli ‚být naplněni přesným poznáním [Boží] vůle ve vší  moudrosti a duchovním pochopení, aby chodili hodni Jehovy, aby se mu plně líbili‘. (Kolosanům 1:9, 10) Podobně i my, máme-li ‚chodit hodni Jehovy‘, musíme být „naplněni přesným poznáním jeho vůle ve vší moudrosti a duchovním pochopení“. Je zřejmé, že to, zda získáme Jehovovo požehnání a schválení, do značné míry závisí na rozsahu a kvalitě našeho osobního čtení a studia Bible.

18. Jaké požehnání nám může přinést to, když se řídíme Ježíšovými slovy zaznamenanými u Jana 17:3?

18 „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Tento biblický text patří k těm, které svědkové Jehovovi nejčastěji používají, aby druhým lidem pomohli uvědomit si, jak důležité je studium Božího slova. Studium Bible je jistě neméně důležité pro každého z nás. Naše naděje na věčný život závisí na tom, zda roste naše poznání o Jehovovi a jeho Synu, Ježíši Kristu. Jen si představte, co to znamená. Proces přijímání stále většího poznání o Jehovovi nikdy neskončí a bude pokračovat věčně. (Kazatel 3:11; Římanům 11:33)

[Poznámky pod čarou]

^ 9. odst. Vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ 10. odst. Viz článek „Kdy čtou Bibli a jaký z toho mají užitek“, který vyšel ve Strážné věži z 1. května 1995, na stranách 20 a 21.

Otázky k opakování

• Co o nás odhaluje způsob, jakým využíváme svůj čas?

• Na úkor jakých činností je možné vykupovat čas ke čtení a studiu Bible?

• Proč bychom měli věnovat pozornost svým ‚stravovacím‘ návykům v souvislosti s duchovním sycením?

• Jaký užitek přináší čtení a studium Písma?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 20 a 21]

Pravidelné čtení a studium Bible nám umožní, abychom ‚správně zacházeli se slovem pravdy‘

[Obrázky na straně 23]

Zachováváme-li vyrovnanost mezi duchovními záležitostmi a jinými činnostmi, přináší nám to bohatou odměnu