Přejít k článku

Přejít na obsah

Čtení Bible přináší užitek a potěšení

Čtení Bible přináší užitek a potěšení

 Čtení Bible přináší užitek a potěšení

„Budeš v ní číst ... dnem a nocí.“ (JOZUE 1:8)

1. Například jaký užitek přináší čtení obecně a obzvláště čtení Bible?

ČÍST něco hodnotného je užitečná činnost. Francouzský politický filozof Montesquieu (Charles-Louis de Secondat) napsal: „Studium pro mne vždy bylo tím nejlepším lékem, když jsem byl unaven životem. Nikdy se mě nezmocnila taková úzkost, kterou by nezahnala hodina čtení.“ To platí v první řadě o čtení Bible. Žalmista pod inspirací napsal: „Jehovův zákon je dokonalý, přivádí duši zpět. Jehovova připomínka je důvěryhodná, činí nezkušeného moudrým. Nařízení od Jehovy jsou přímá, rozradostňují srdce.“ (Žalm 19:7, 8)

2. Proč Jehova po staletí ochraňoval Bibli a co očekává od svého lidu, pokud jde o její používání?

2 Jehova Bůh — jakožto Autor Bible — tuto knihu ochraňoval během staletí prudkého odporu jejích nepřátel, a to jak náboženských, tak světských. Jeho vůlí je, aby „lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“, a proto se postaral o to, aby jeho Slovo bylo dostupné celému lidstvu. (1. Timoteovi 2:4) Odhaduje se, že asi s 80 procenty světové populace je možné komunikovat pomocí 100 jazyků. Text celé Bible je k dispozici ve 370 jazycích a některé části Písma lze číst v dalších 1 860 jazycích a nářečích. Jehova si přeje, aby jeho ctitelé četli jeho Slovo. Žehná svým služebníkům, kteří jeho Slovu věnují pozornost, tedy těm, kdo je čtou denně. (Žalm 1:1, 2)

Čtení Bible je vyžadováno od dozorců

3, 4. Co Jehova vyžadoval od izraelských králů a jaké důvody pro tento požadavek se vztahují i na dnešní křesťanské starší?

3 Když Jehova předem mluvil o době, kdy izraelský národ bude mít lidského krále, řekl: „Když dosedne na trůn svého království, stane se, že si napíše do knihy opis tohoto zákona z toho, který je svěřen kněžím, Levitům. A bude jej mít stále u sebe a bude si v něm číst po všechny dny svého života, aby se naučil bát se Jehovy, svého Boha, aby dodržoval všechna slova tohoto zákona a tyto předpisy tím, že je bude činit, aby se jeho srdce nevyvýšilo nad jeho bratry a aby neodbočil od přikázání napravo ani nalevo.“ (5. Mojžíšova 17:18–20)

4 Všimněme si, proč Jehova vyžadoval, aby každý budoucí izraelský král četl denně knihu Božího zákona. Bylo to (1) proto, „aby se naučil bát se Jehovy, svého Boha, aby dodržoval všechna slova tohoto zákona a tyto předpisy tím, že je bude činit“, (2) proto, „aby se jeho srdce nevyvýšilo nad jeho bratry“, a (3) proto, „aby neodbočil od přikázání napravo ani nalevo“. Nemusejí se snad dnešní křesťanští dozorci také bát Jehovy, poslouchat jeho zákony a dbát na to, aby se nevyvyšovali nad své bratry a aby se neodchýlili od Jehovových přikázání? Každodenní čtení Bible pro ně jistě není méně důležité, než bylo pro izraelské krále.

5. Co nedávno napsal vedoucí sbor členům výborů odboček, pokud jde o čtení Bible, a proč by bylo dobré, kdyby se touto radou řídili všichni křesťanští starší?

 5 Křesťanští starší jsou dnes velmi zaneprázdněni, a proto je pro ně každodenní čtení Bible náročným úkolem. Například všichni členové vedoucího sboru svědků Jehovových a členové výborů odboček jsou velmi zaměstnaní muži. Nicméně vedoucí sbor ve svém dopise všem výborům odboček nedávno zdůraznil, že je zapotřebí denně číst Bibli a mít dobré studijní návyky. Jak bylo v dopise ukázáno, každodenní čtení Bible a dobré studijní návyky přispějí k tomu, že vzroste naše láska k Jehovovi i k pravdě, a „pomohou nám zachovat si víru, radost a vytrvalost až do slavného konce“. Všichni starší ve sborech svědků Jehovových si také uvědomují, že je to důležité. Každodenní čtení Písma jim pomůže, aby ‚jednali moudře‘. (Jozue 1:7, 8) Čtení Bible je zejména pro ně „užitečné k vyučování, ke kárání, k nápravě a k výchově ve spravedlnosti“. (2. Timoteovi 3:16, Revised Standard Version)

Nezbytné jak pro mladé, tak pro letité

6. Proč Jozue četl nahlas před shromážděnými izraelskými kmeny a cizími usedlíky všechna slova Jehovova zákona?

6 Ve starověku nebyly opisy Písma k dispozici jednotlivcům pro osobní použití, a proto čtení Bible probíhalo před shromážděným zástupem. Potom, co Jehova dal Jozuovi vítězství nad městem Ai, Jozue shromáždil izraelské kmeny před horou Ebal a před horou Gerizim. Zpráva nám dále říká: „[Jozue] četl nahlas všechna slova zákona, požehnání a zlořečení, podle všeho, co je napsáno v knize zákona. Neprokázalo se být ani jediné slovo ze všeho, co Mojžíš přikázal, které by Jozue nahlas nepřečetl před celým izraelským sborem, včetně žen a maličkých a cizích usedlíků, kteří chodili v jejich středu.“ (Jozue 8:34, 35) Mladí i letití, rodáci i cizí usedlíci — ti všichni si museli do srdce a mysli jakoby vrýt, jaké chování povede k Jehovovu požehnání a jaké chování povede k jeho neschválení. Pravidelné čtení Bible pomůže v tomto ohledu jistě i nám.

7, 8. (a) Kdo se dnes podobá ‚cizím usedlíkům‘ a proč potřebují denně číst Bibli? (b) Jakými způsoby mohou ‚maličcí‘, kteří jsou mezi Jehovovým lidem, napodobovat Ježíšův příklad?

7 Miliony dnešních Jehovových služebníků se v duchovním smyslu podobají zmíněným ‚cizím usedlíkům‘. Kdysi žili podle měřítek světa, ale potom svůj způsob života změnili. (Efezanům 4:22–24; Kolosanům 3:7, 8) Neustále si však musejí připomínat Jehovova měřítka toho, co je správné a co špatné. (Amos 5:14, 15) K tomu jim pomáhá každodenní čtení Božího slova. (Hebrejcům 4:12; Jakub 1:25)

8 Mezi Jehovovým lidem je také mnoho „maličkých“, které sice Jehovovým měřítkům vyučují jejich rodiče, ale kteří se musejí sami přesvědčovat o správnosti Boží vůle. (Římanům 12:1, 2) Jak to mohou dělat? V Izraeli dostali kněží a starší muži pokyn: ‚Přečtete tento zákon před celým Izraelem, aby slyšeli. Shromážděte lid, muže a ženy a maličké a svého cizího usedlíka, který je uvnitř vašich bran, aby naslouchali a aby se učili, jelikož se budou bát Jehovy, vašeho Boha, a dbát, aby  prováděli všechna slova tohoto zákona. A jejich synové, kteří to neznají, by měli naslouchat a budou se učit bát se Jehovy, vašeho Boha.‘ (5. Mojžíšova 31:11–13) Ježíš žil pod Zákonem, a proto již ve dvanácti letech projevoval dychtivý zájem o porozumění zákonům svého Otce. (Lukáš 2:41–49) Později bylo jeho zvykem naslouchat čtení Písma v synagoze a podílet se na něm. (Lukáš 4:16; Skutky 15:21) Dnešní mladí lidé jednají moudře, když následují Ježíšův příklad tím, že denně čtou Boží slovo a když se pravidelně účastní shromáždění, kde se Bible čte a studuje.

Čtení Bible je prvořadé

9. (a) Proč si musíme vybírat, pokud jde o to, co čteme? (b) Co prohlásil zakladatel tohoto časopisu o pomůckách ke studiu Bible?

9 Moudrý král Šalomoun napsal: „Přijmi výstrahu: Dělání mnoha knih není konec, a mnoho se jim oddávat je únavné pro tělo.“ (Kazatel 12:12) A člověk by mohl dodat, že čtení mnoha knih, které jsou dnes vydávány, je nejen únavné pro tělo, ale po pravdě řečeno také nebezpečné pro mysl. Je tedy důležité, abychom si to, co čteme, vybírali. Kromě toho, že čteme naše publikace určené ke studiu Bible, musíme číst i Bibli samotnou. Zakladatel tohoto časopisu jeho čtenářům napsal: „Nikdy nezapomínejte, že naší Normou je Bible, a i kdyby snad naše pomůcky jakkoli pocházely od Boha, jsou to ‚pomůcky‘, a ne náhrada za Bibli.“ * I když tedy publikace založené na Bibli neopomíjíme, musíme číst také Bibli samotnou.

10. Jak zdůrazňuje „věrný a rozvážný otrok“, že je důležité číst Bibli?

10 „Věrný a rozvážný otrok“ si je této potřeby vědom, a proto je do programu školy teokratické služby v každému sboru již řadu let zahrnut i rozvrh čtení Bible. (Matouš 24:45) Podle aktuálního programu čtení Bible je možné přečíst celou Bibli asi za sedm let. Tento rozvrh je užitečný pro všechny čtenáře, ale zejména pro  nové, kteří dosud nikdy nepřečetli celou Bibli. Od těch, kdo se účastní školy služebního vzdělávání nebo biblické školy Strážné věže Gilead, která je určena pro misionáře, a také od nových členů rodiny betel se vyžaduje, aby celou Bibli přečetli za jeden rok. Ať už se jako jednotlivci nebo jako rodina řídíte jakýmkoli rozvrhem, držet se ho vyžaduje dávat čtení Bible prvořadou důležitost.

Co prozrazují vaše čtenářské návyky?

11. Jak a proč bychom se měli každý den sytit Jehovovými výroky?

11 Je-li pro vás obtížné držet se svého plánu čtení Bible, mohlo by být vhodné, abyste si položili otázku: ‚Jaký dopad by mohly mít mé čtenářské návyky nebo můj návyk sledovat televizi na pravidelnost mého čtení Jehovova slova?‘ Pamatujme na to, co napsal Mojžíš — a co později řekl také Ježíš —, totiž, že „člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst“. (Matouš 4:4; 5. Mojžíšova 8:3) Každý den svého života musíme jíst chléb nebo něco podobného, abychom své tělo udržovali při životě, a podobně musíme denně přijímat také Jehovovy myšlenky, abychom si udrželi duchovní smýšlení. Prostřednictvím čtení Písma můžeme mít přístup k Božím myšlenkám každý den.

12, 13. (a) Jak apoštol Petr znázorňuje touhu, kterou bychom měli mít po Božím slově? (b) Jak se Pavlovo znázornění o mléku liší od Petrova?

12 Jestliže Bibli chápeme ne „jako lidské slovo, ale právě jako to, čím po pravdě je, jako Boží slovo“, potom k ní budeme přitahováni podobně jako kojenec, který touží po mléku své matky. (1. Tesaloničanům 2:13) Apoštol Petr použil právě toto přirovnání, když napsal: „Jako novorozená děťátka si vytvořte touhu po nefalšovaném mléku, které patří ke slovu, abyste jím rostli k záchraně, za předpokladu, že jste okusili, že Pán je laskavý.“ (1. Petra 2:2, 3) Pokud opravdu osobně zažíváme, že „Pán je laskavý“, potom si vytvoříme touhu číst Bibli.

13 Měli bychom si povšimnout, že Petr na tomto místě použil přirovnání s mlékem jiným způsobem než apoštol Pavel. Pokud jde o výživu, mléko plně uspokojuje potřeby novorozeného děťátka. Petrovo znázornění ukazuje, že Boží slovo obsahuje všechno, co potřebujeme, abychom „rostli k záchraně“. Pavel naproti tomu píše o potřebě mléka, aby znázornil, že někteří z těch, kdo o sobě tvrdí, že jsou duchovně dospělí, mají špatné návyky, pokud jde o přijímání duchovního pokrmu. Pavel ve svém dopise hebrejským křesťanům napsal: „Ačkoli byste ... měli být vzhledem k času učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo vyučoval od počátku základním věcem Božích posvátných prohlášení; a stali jste se jakoby těmi, kdo potřebují mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se totiž podílí na mléku, není seznámen se slovem spravedlnosti, neboť je nemluvně. Ale hutný pokrm patří zralým lidem, těm, kdo používáním cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným.“ (Hebrejcům 5:12–14) Pečlivé čtení Bible může velmi přispět k tomu, že si vypěstujeme vnímavost a že budeme mít chuť zabývat se duchovními věcmi.

Jak bychom měli Bibli číst

14, 15. (a) Jakou výsadu nám nabízí Autor Bible? (b) Jak můžeme mít užitek z Boží moudrosti? (Uveďte příklady.)

14 Čtení Bible, z něhož máme mít ten největší užitek, nezačíná čtením samotným, ale modlitbou. Modlitba je pozoruhodná výsada. Je to, jako kdybyste začali číst knihu pojednávající o nějakém hlubokém námětu tak, že zavoláte jejímu autorovi, aby vám pomohl porozumět tomu, co se chystáte číst. To může být opravdu nesmírně prospěšné. Autor Bible, Jehova, vám tuto výsadu nabízí. Jeden člen vedoucího sboru v prvním století svým bratrům napsal: „Jestliže ... někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána. Ať však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje.“ (Jakub 1:5, 6)  Novodobý vedoucí sbor nás rovněž neustále vybízí, abychom se věnovali čtení Bible spojenému s modlitbou.

15 Moudrost je praktické uplatnění poznání. A tak dříve než otevřete svou Bibli, požádejte Jehovu, aby vám v tom, co budete číst, pomohl rozpoznat myšlenky, které potřebujete ve svém osobním životě uplatnit. Spojujte nové věci, které jste se dozvěděli, se svým dosavadním poznáním. Uveďte je do souladu se ‚vzorem zdravých slov‘, který postupně poznáváte. (2. Timoteovi 1:13) Uvažujte o příhodách ze života Jehovových služebníků v minulosti a ptejte se sami sebe, jak byste jednali za podobných okolností vy. (1. Mojžíšova 39:7–9; Daniel 3:3–6, 16–18; Skutky 4:18–20)

16. Jaké praktické návrhy nám mohou pomoci, abychom ze čtení Bible měli větší užitek?

16 Nečtěte jen proto, abyste přečetli určitý počet stránek. Udělejte si na čtení čas. Věnujte se důkladně tomu, co čtete. Když nějaké myšlence nerozumíte, vyhledejte si křížové odkazy, pokud jsou ve vaší Bibli uvedeny. Jestliže vám daná myšlenka přesto není jasná, poznamenejte si ji, abyste ji prozkoumali později. Když čtete, poznamenávejte si texty, které si především chcete zapamatovat, nebo si je opište. Na okraj si můžete připsat křížové odkazy a své vlastní poznámky. Pokud jde o texty, o nichž se domníváte, že je možná někdy budete potřebovat v kazatelské službě nebo při vyučování, zapamatujte si klíčové slovo a zkontrolujte, zda se toto slovo spolu s daným odkazem nacházejí v indexu biblických slov v zadní části vaší Bible. *

Nacházejte ve čtení Bible potěšení

17. Proč bychom měli mít ze čtení Bible potěšení?

17 Žalmista mluvil o šťastném muži, jehož „potěšení je v Jehovově zákoně, a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí“. (Žalm 1:2) Naše každodenní čtení Bible by nemělo být nepříjemnou povinností, ale skutečným potěšením. Jeden ze způsobů, jak můžeme potěšení ve čtení Bible nacházet, spočívá v tom, že si budeme stále uvědomovat, jak cenné jsou věci, které jsme se naučili. Moudrý král Šalomoun napsal: „Šťastný je člověk, který nalezl moudrost... Její cesty jsou cesty příjemnosti a všechny její vozové cesty jsou pokoj. Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, a ti, kdo se jí stále pevně drží, mají být nazváni šťastnými.“ (Přísloví 3:13, 17, 18) Úsilí, které je zapotřebí k získání moudrosti, stojí opravdu za to, protože její cesty jsou cesty příjemnosti, pokoje, štěstí a nakonec i života.

18. Co je kromě čtení Bible také nezbytné a o čem budeme uvažovat v následujícím článku?

18 Ano, čtení Bible přináší jak užitek, tak potěšení. Stačí to ale? Členové církví křesťanstva čtou Bibli po staletí a ‚stále se učí, a přece nejsou nikdy schopni dospět k přesnému poznání pravdy‘. (2. Timoteovi 3:7) Má-li totiž naše čtení Bible přinášet ovoce, musíme se mu věnovat s cílem uplatňovat takto získané poznání ve svém osobním životě a využívat je při své kazatelské činnosti i při vyučování. (Matouš 24:14; 28:19, 20) To vyžaduje úsilí a dobré studijní metody, které mohou rovněž přinášet radost a odměnu, jak uvidíme v následujícím článku.

[Poznámky pod čarou]

^ 16. odst. Viz Strážnou věž z 1. května 1995, rámeček „Aby byla četba Bible přínosnější“ na stranách 16 a 17.

Otázky k opakování

• Jaká rada, kterou dostali izraelští králové, se vztahuje na dnešní dozorce a proč?

• Kdo se dnes podobá ‚cizím usedlíkům‘ a ‚maličkým‘ a proč potřebují denně číst Bibli?

• Jakými praktickými způsoby nám „věrný a rozvážný otrok“ pomáhá, abychom pravidelně četli Bibli?

• Jak můžeme ze svého čtení Bible načerpat skutečný užitek a potěšení?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 9]

Zejména starší potřebují číst Bibli denně

[Obrázek na straně 10]

Ježíšovým zvykem bylo podílet se na čtení Písma v synagoze