Přejít k článku

Přejít na obsah

Rozsévejme semena pravdy o Království

Rozsévejme semena pravdy o Království

 Rozsévejme semena pravdy o Království

„Ráno zasévej své semeno a nenech svou ruku odpočinout až do večera.“ (KAZATEL 11:6)

1. V jakém smyslu dnes křesťané rozsévají semeno?

VE STAROVĚKÉ hebrejské společnosti hrálo významnou roli zemědělství. Náměty z této oblasti proto ve svých podobenstvích často používal Ježíš, který celý svůj lidský život strávil v Palestině. Například kázání dobré zprávy o Božím Království přirovnal k rozsévání semene. (Matouš 13:1–9, 18–23; Lukáš 8:5–15) Až dodnes je rozsévání duchovních semen tím nejdůležitějším dílem, jaké křesťané vykonávají, ať už žijí v zemědělské společnosti nebo ne.

2. Jak důležité je naše kazatelské dílo a co například se dělá, aby mohlo být vykonáváno?

2 Podílet se na díle rozsévání biblické pravdy je v tomto čase konce velkou výsadou. Význam tohoto díla je velmi dobře vyjádřen v Římanům 10:14, 15: „Jak zase uslyší, nebude-li někdo kázat? Jak potom budou kázat, pokud nebyli vysláni? Právě jak je napsáno: ‚Jak půvabné jsou nohy těch, kdo oznamují dobrou zprávu o dobrých věcech!‘ “ Ještě nikdy nebylo tak důležité, jako  je to dnes, abychom toto pověření, které nám dal Bůh, plnili s pozitivním postojem. Proto se svědkové Jehovovi plně věnují výrobě a distribuci Biblí a biblických studijních pomůcek ve 340 jazycích. K přípravě těchto materiálů je zapotřebí více než 18 000 dobrovolníků, kteří pracují buď v ústředí svědků Jehovových, nebo v odbočkách v různých zemích. A na distribuci této biblické literatury se po celém světě podílí téměř šest milionů svědků.

3. Jaké výsledky přináší rozsévání pravdy o Království?

3 Jaké ovoce přináší tato tvrdá práce? Podobně jako v počátečním období křesťanství, i dnes mnoho lidí přijímá pravdu. (Skutky 2:41, 46, 47) Nicméně to, že nově pokřtěných zvěstovatelů Království je velký počet, není tak důležité jako skutečnost, že toto velké dílo vydávání svědectví přispívá k posvěcení Jehovova jména a k tomu, aby byl Jehova ospravedlněn jako jediný pravý Bůh. (Matouš 6:9) Poznání Božího slova také mnoha lidem zkvalitní život a může vést k jejich záchraně. (Skutky 13:47)

4. Do jaké míry se apoštolové zajímali o lidi, kterým kázali?

4 Apoštolové si byli plně vědomi toho, že dobrá zpráva má skutečně životodárný význam, a měli hluboký soucit s těmi, jimž kázali. To je jasně patrné z toho, co napsal apoštol Pavel: „Protože jsme k vám . . . měli něžnou náklonnost, velmi se nám líbilo, že jsme vám předali nejen Boží dobrou zprávu, ale také své vlastní duše, protože jste se stali našimi milovanými.“ (1. Tesaloničanům 2:8) Projevováním takového opravdového zájmu o lidi Pavel a další apoštolové napodobovali Ježíše a nebeské anděly, kteří se na tomto díle, jež vede k záchraně života, značnou měrou podílejí. Připomeňme si, jakou významnou úlohu v rozsévání pravdy o Království tito nebeští Boží služebníci mají, a prozkoumejme, jak nás jejich příklad může povzbudit, abychom svou úlohu plnili i my.

Ježíš je Rozsévačem pravdy o Království

5. Zejména na kterém díle se podílel Ježíš, když byl na zemi?

5 Dokonalý člověk Ježíš měl moc vykonat pro lidi, kteří tehdy žili, mnoho dobrých věcí v hmotném ohledu. Například mohl napravit mnohé mylné postupy v lékařství té doby nebo mohl mít pokrokové znalosti v jiných vědních oborech. Ale hned na začátku své služby jasně ukázal, že jeho úkolem je kázat dobrou zprávu. (Lukáš 4:17–21) A na konci své služby vysvětlil: „Proto jsem se narodil a proto jsem přišel do světa, abych vydal svědectví o pravdě.“ (Jan 18:37) Ježíš se tedy zabýval rozséváním semen pravdy o Království. To, že své současníky poučoval o Bohu a jeho záměrech, bylo důležitější než jakékoli jiné vzdělání, které by jim mohl poskytnout. (Římanům 11:33–36)

6, 7. (a) Jaký pozoruhodný závazek na sebe Ježíš vzal, než vystoupil do nebe, a jak ho plní? (b) Jak Ježíšův postoj ke kazatelskému dílu ovlivňuje tebe osobně?

6 Ježíš o sobě mluvil jako o Rozsévači pravdy Království. (Jan 4:35–38) Semena dobré zprávy rozséval při každé příležitosti. Dokonce i ve chvíli, kdy umíral na kůlu, ohlašoval dobrou zprávu o budoucím pozemském ráji. (Lukáš 23:43) Ježíš se ani po své smrti na mučednickém kůlu nepřestal hluboce zajímat o to, aby byla dobrá zpráva kázána. Než vystoupil do nebe, přikázal apoštolům, aby dál rozsévali semena pravdy o Království a činili učedníky. Potom dal Ježíš pozoruhodný slib. Řekl: „Pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí.“ (Matouš 28:19, 20)

7 Těmito slovy se Ježíš zavázal, že dílo kázání dobré zprávy bude podporovat, řídit a chránit „po všechny dny až do závěru systému věcí“. Ježíš se o evangelizační dílo osobně zajímá až dodnes. Je naším Vůdcem, který na rozsévání pravdy o Království dohlíží. (Matouš 23:10) Jakožto Hlava křesťanského sboru je za toto celosvětové dílo zodpovědný Jehovovi. (Efezanům 1:22, 23; Kolosanům 1:18)

 Andělé oznamují radostnou zvěst

8, 9. (a) Jak andělé projevují opravdový zájem o lidské záležitosti? (b) Proč je možné říci, že jsme divadelní podívanou pro anděly?

8 Když Jehova stvořil zemi, andělé ‚spolu radostně provolávali a začali pochvalně křičet‘. (Job 38:4–7) A tito nebeští tvorové mají o lidské záležitosti upřímný zájem stále. Jehova anděly používá, aby lidem předávali Boží prohlášení. (Žalm 103:20) To platí zejména v souvislosti s šířením dobré zprávy v dnešní době. Apoštol Jan dostal vidění, ve kterém spatřil „anděla, jak letí středem nebe“. Tento anděl měl „věčnou dobrou zprávu, aby ji oznamoval jako radostnou zvěst těm, kdo bydlí na zemi, a každému národu a kmenu a jazyku a lidu, a říkal silným hlasem: ‚Bojte se Boha a oslavujte jej, protože přišla hodina jeho soudu.‘ “ (Zjevení 14:6, 7)

9 Bible říká o andělech, že to jsou „duchové k veřejné  službě, vyslaní, aby sloužili těm, kdo zdědí záchranu“. (Hebrejcům 1:14) Andělé horlivě plní úkoly, které jim byly svěřeny, a mají přitom možnost sledovat nás a naši práci. Své dílo konáme jakoby na významné divadelní scéně před zraky nebeského publika. (1. Korinťanům 4:9) Je velmi příjemné a vzrušující vědět, že jako rozsévači pravdy o Království nepracujeme sami.

Horlivě plníme svou úlohu

10. Jak můžeme na naše evangelizační dílo uplatnit praktickou radu zapsanou v Kazateli 11:6?

10 Proč se Ježíš a andělé tak zajímají o naše dílo? Jeden z důvodů vyjádřil Ježíš těmito slovy: „Říkám vám, nastává radost mezi Božími anděly z jednoho hříšníka, který činí pokání.“ (Lukáš 15:10) I my máme o lidi opravdový zájem. Proto se všude co nejvíce snažíme šířit semena pravdy o Království. Na naši práci je možné uplatnit slova z Kazatele 11:6, kde nás Bible vybízí: „Ráno zasévej své semeno a nenech svou ruku odpočinout až do večera; neboť nevíš, kde to bude mít úspěch, zda tady nebo tam, či zda obojí bude stejně dobré.“ Je pravda, že na každého člověka, který přijme naše poselství, možná připadají stovky, či dokonce tisíce těch, kdo ho odmítají. Ale podobně jako andělé, i my se radujeme, když alespoň ‚jeden hříšník‘ přijme poselství záchrany.

11. Jaké výsledky může přinést používání publikací založených na Bibli?

11 S kázáním dobré zprávy toho souvisí opravdu mnoho. Významnou pomocí v tomto díle je biblická literatura používaná svědky Jehovovými. V některých ohledech jsou i tyto publikace jako semena, která jsou rozsévána všude. Nikdy nevíme, kde z nich něco vzejde. Může se stát, že určitá publikace někdy putuje od jednoho člověka k druhému, než si ji někdo přečte. Ježíš a andělé v některých případech možná dokonce tímto způsobem řídí události, aby z toho upřímní lidé měli užitek. Zamysleme se nyní nad několika příběhy, které ukazují, jak Jehova může způsobit, že čtení literatury, která byla u někoho zanechána, přineslo neočekávané a úžasné výsledky.

Dílo pravého Boha

12. Jak jeden starý časopis pomohl jisté rodině poznat Jehovu?

12 V roce 1953 se Robert, Lila a jejich děti přestěhovali z velkého města na zchátralou  starou farmu ve venkovské oblasti Pensylvánie ve Spojených státech. Krátce po nastěhování se Robert rozhodl, že do obestavěného prostoru pod schodištěm umístí koupelnu. Když odstranil několik prken, zjistil, že za zeď si myši ‚uložily‘ noviny roztrhané na kousíčky, prázdné skořápky od vlašských ořechů a další odpadky. A uprostřed toho všeho ležel jeden výtisk časopisu Zlatý věk. Roberta zaujal zejména článek o výchově dětí. Jasné biblické pokyny, které byly v časopise uvedeny, na něho velmi zapůsobily. Dokonce Lile sdělil, že se přidají k „náboženství Zlatého věku“. Za několik týdnů k nim přišli svědkové Jehovovi, ale Robert jim řekl, že jeho rodinu zajímá pouze „náboženství Zlatého věku“. Svědkové jim vysvětlili, že Zlatý věk se nyní jmenuje Probuďte se! Robert a Lila začali se svědky pravidelně studovat Bibli a nakonec se dali pokřtít. Tito dva lidé pak zasévali semena pravdy do srdce svých dětí a sklidili bohatou úrodu. Více než 20 členů této rodiny, mimo jiné i všech sedm dětí Roberta a Lily, je dnes pokřtěnými služebníky Jehovy Boha.

13. Co jednu manželskou dvojici z Portorika podnítilo, aby se začala zajímat o Bibli?

13 Asi před 40 lety manželé William a Ada z Portorika neměli o studium Bible vůbec zájem. Pokaždé, když u nich zazvonili svědkové Jehovovi, předstírali, že nejsou doma. Jednou šel William na skládku šrotu, protože potřeboval obstarat určitou součástku, aby mohl doma něco opravit. Když ze skládky odcházel, všiml si citronově žluté knížky, která ležela ve velkém kontejneru s odpadem. Byla to kniha Religion (Náboženství), kterou svědkové Jehovovi vydali v roce 1940. William si vzal knihu domů a byl nadšen, když četl o rozdílech mezi falešným a pravým náboženstvím. Když k nim svědkové Jehovovi přišli příště, William a Ada s radostí naslouchali jejich poselství a začali s nimi studovat Bibli. O několik měsíců později, v roce 1958, byli na mezinárodním sjezdu Božská vůle pokřtěni. Od té doby pomohli už více než 50 lidem, aby se stali částí křesťanského společenství bratrů.

14. Jak je z jednoho příběhu patrné, co může způsobit naše literatura založená na Bibli?

14 Karlovi bylo teprve 11 let a byl trochu rozpustilý. Měl pocit, že má v životě jen samé problémy. Jeho otec byl německým  metodistickým kazatelem a učil ho, že špatní lidé se po smrti smaží v pekle. Karl se tudíž pekla velmi bál. Jednoho dne v roce 1917 uviděl na ulici ležet nějaký leták a sebral ho. Když ho pročítal, jeho zrak rychle upoutala otázka: „Co je peklo?“ Leták byl pozvánkou na veřejnou přednášku o pekle, kterou organizovali badatelé Bible, jak byli tehdy známi svědkové Jehovovi. Asi za rok, po řadě schůzek, při nichž studoval Bibli, byl Karl pokřtěn a stal se tak jedním z badatelů Bible. V roce 1925 dostal pozvání pracovat ve světovém ústředí svědků Jehovových a tam slouží až dodnes. Jeho křesťanská životní dráha, která trvá více než osm desetiletí, začala přečtením letáku odhozeného na ulici.

15. Co může Jehova udělat, jestliže to považuje za vhodné?

15 Je pravda, že lidé nejsou schopni určit, zda v těchto situacích přímo zasáhli andělé, a pokud zasáhli, pak do jaké míry. Přesto bychom nikdy neměli pochybovat o tom, že se Ježíš a andělé aktivně podílejí na kazatelském díle a že Jehova může určité záležitosti řídit, jestliže to považuje za vhodné. Tyto a mnohé další podobné příběhy ukazují, jaké dobré dílo může vykonat naše literatura potom, co ji někomu předáme.

Byl nám svěřen poklad

16. Co se můžeme naučit ze slov ve 2. Korinťanům 4:7?

16 Apoštol Pavel mluvil o ‚pokladu v hliněných nádobách‘. Tímto pokladem je pověření kázat, které nám dal Bůh, a hliněné nádoby jsou lidé, kterým Jehova tento poklad svěřil. Tito lidé jsou nedokonalí a mají svá omezení, a proto Pavel dále říká, že jim takové pověření bylo dáno proto, aby „moc, která je nad to, co je normální, byla Boží, a ne z nás“. (2. Korinťanům 4:7) Ano, můžeme se spolehnout, že Jehova nám dá potřebnou sílu k tomu, abychom vykonali dílo, jež máme před sebou.

17. S čím se setkáváme při rozsévání semen pravdy o Království a proč bychom si přesto měli udržet pozitivní postoj?

17 Často musíme přinášet oběti. Pracovat v některých obvodech je možná obtížné nebo nepříjemné. Zdá se, že v určitých územích jsou lidé většinou naprosto lhostejní, a dokonce nepřátelští. V takových místech se možná vynakládá velké úsilí, ale bez výrazného úspěchu. Úsilí ale není nikdy dost, pokud si uvědomíme, co všechno je v sázce. Nezapomeňme, že semena, která rozséváme, mohou lidem nyní přinést štěstí a v budoucnosti věčný život. Už mnohokrát se prokázala pravdivost slov ze Žalmu 126:6: „Ten, kdo zcela jistě vychází dokonce plačky a nese si plný vak semene, zcela jistě vejde s radostným voláním a nese si své snopy.“

18. Co nám pomůže neustále věnovat pozornost naší službě a proč bychom to měli dělat?

18 Využijme tedy každé vhodné příležitosti k tomu, abychom vydatně rozsévali semena pravdy o Království. Nikdy nezapomeňme na to, že i když semena zaséváme a zaléváme my sami, jejich vzrůst působí Jehova. (1. Korinťanům 3:6, 7) Jehova však očekává, že i my plně dovršíme svou službu — stejně jako svůj díl práce vykonávají Ježíš a andělé. (2. Timoteovi 4:5) Kéž tedy stále dáváme pozor na své vyučování, na svůj postoj a na svou horlivost ve službě. Proč? Odpověď dává Pavel: „Takovým jednáním zachráníš sebe i ty, kdo ti naslouchají.“ (1. Timoteovi 4:16)

Co jsme se naučili?

• V jakých ohledech naše dílo rozsévání přináší dobré výsledky?

• Jak se v dnešní době podílejí na evangelizačním díle Ježíš Kristus a andělé?

• Proč bychom měli semena pravdy o Království rozsévat v hojné míře?

• Co by nás mělo podněcovat k vytrvalosti ve službě, i když se při ní setkáváme s lhostejností nebo s nepřátelskými postoji?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 15]

Podobně jako zemědělci ve starověkém Izraeli, křesťané dnes v hojné míře rozsévají semena pravdy o Království

[Obrázek na straně 16 a 17]

Svědkové Jehovovi tisknou a rozšiřují nejrůznější biblické publikace ve 340 jazycích