Přejít k článku

Přejít na obsah

Vybídka pro 108. třídu Gileadu — Prokazujte posvátnou službu

Vybídka pro 108. třídu Gileadu — Prokazujte posvátnou službu

 Vybídka pro 108. třídu Gileadu — Prokazujte posvátnou službu

UCTÍVÁNÍ Boha je v Bibli často označováno jako „posvátná služba“. Toto vyjádření pochází z řeckého výrazu, jenž se vztahuje na prokazování služby Bohu. (Římanům 9:4) Celkem 5 562 hostů, kteří se zúčastnili graduace 108. třídy biblické školy Strážné věže Gilead, si od řečníků vyslechlo určité praktické rady, jež absolventům pomohou prokazovat Jehovovi Bohu posvátnou službu přijatelným způsobem. *

Graduaci předsedal Theodore Jaracz, člen vedoucího sboru svědků Jehovových. Program byl zahájen zpěvem písně číslo 52, která má název „Jméno našeho Otce“. Druhá sloka této písně říká: „Jméno tvé navěky světit celým srdcem toužíme.“ To opravdu vystihovalo upřímnou touhu studentů této třídy (kteří byli z 10 zemí) — touhu získané školení využít ve svém misionářském působišti, které jim bude určeno. Absolventi byli vysláni celkem do 17 zemí.

Ve svých úvodních slovech bratr Jaracz obrátil pozornost posluchačů na pětiměsíční intenzivní studium Bible, jež studenty připravilo na službu v zahraničí. Studium jim pomohlo, aby ‚se přesvědčili o všem‘, tedy aby ve světle Božího slova podrobně prozkoumali to, co se dříve naučili, a aby se ‚pevně drželi toho, co je znamenité‘. (1. Tesaloničanům 5:21) Bratr Jaracz absolventy povzbudil, aby se věrně drželi Jehovy i jeho slova, a také pověření, k němuž byli vyškoleni. Co jim při tom všem pomůže?

Praktické rady k prokazování posvátné služby

Lon Schilling, člen provozního výboru betelu, potom mluvil na námět „Obstojíte ve zkoušce rozumnosti?“. Zdůraznil, jak je cenné, jsme-li rozumní, čímž zrcadlíme Boží moudrost. (Jakub 3:17) Rozumnost znamená být poddajný, nestranný, umírněný, ohleduplný a shovívavý. Bratr Schilling řekl: „Rozumní lidé jsou vyrovnaní při svém jednání s druhými. Nezacházejí do extrémů.“ Co může misionáři pomoci, aby byl rozumný? Pomůže mu, bude-li mít skromný názor sám na sebe, bude-li využívat příležitosti naslouchat druhým lidem a učit se od nich a bude-li ochoten vzít v úvahu názor druhých, aniž by se při tom dopustil kompromisu vůči Božím zásadám. (1. Korinťanům 9:19–23)

„Nezapomeňte jíst!“ — to byl poutavý název následující části programu, kterou  přednesl Samuel Herd, další člen vedoucího sboru. Bratr zdůraznil, jak cenné je mít dobrou duchovní výživu, abychom byli stále způsobilí prokazovat posvátnou službu. „Vaše duchovní činnost se brzy rozšíří, až se pustíte do svého úkolu kázat a vyučovat,“ řekl bratr Herd. „Proto budete muset větší měrou přijímat duchovní pokrm, aby síla, kterou vydáte, byla v rovnováze se silou, kterou načerpáte.“ Pravidelné přijímání duchovního pokrmu může misionáři pomoci, aby neupadl do duchovní deprese a aby jej nepřemohl stesk po domově. Pravidelná duchovní výživa přispívá ke spokojenosti a k odhodlání držet se svého pověření v posvátné službě. (Filipanům 4:13)

Lawrence Bowen, jeden z instruktorů v Gileadu, povzbudil absolventy výzvou „Vraťte se na počátek“. Co tím myslel? Obrátil pozornost všech posluchačů na slova zapsaná v Příslovích 1:7, kde je uvedeno: „Bázeň před Jehovou je počátek poznání.“ Řečník pak vysvětlil: „Nic, co přehlíží tu základní skutečnost, totiž existenci Jehovy, se nikdy nemůže prokázat jako pravé poznání, ani to nemůže vést ke správnému porozumění.“ Bratr Bowen  přirovnal jednotlivé podrobnosti z Božího slova, Bible, ke kouskům skládačky puzzle. Když tyto kousky složíme dohromady, vznikne určitý obraz. Čím více kousků se k sobě poskládá, tím větší a jasnější obraz vznikne a člověk si ho pak také více váží. Tento postoj ke studiu Bible může všem Božím služebníkům pomoci, aby Bohu prokazovali posvátnou službu.

Řadu proslovů uzavřel Wallace Liverance, tajemník školy Gilead, který mluvil na námět „Předkládejte díkůvzdání jako svou oběť Bohu“. Zabýval se zprávou o tom, jak Ježíš uzdravil deset malomocných. (Lukáš 17:11–19) Jen jeden z nich se vrátil, aby chválil Boha a poděkoval Ježíšovi. Bratr Liverance k tomu řekl: „Ostatní byli nepochybně nadšeni z toho, že byli očištěni. Byli rádi, že jim je dobře, ale zdá se, že toužili pouze po tom, aby je kněz označil za čisté.“ Duchovní očištění, které vyplývá z poznání pravdy, by spolu s vděčností mělo člověka podnítit k tomu, aby vyjadřoval Bohu díky za jeho dobrotu. Studenti 108. třídy Gileadu byli povzbuzeni, aby rozjímali o veškeré Boží činnosti a dobrotě proto, aby se v jejich službě a obětech, které dávají, zrcadlila jejich vděčnost Bohu. (Žalm 50:14, 23; 116:12, 17)

Zkušenosti a rozhovory o tom, jak prokazovat posvátnou službu

Následující část programu vedl Mark Noumair, další instruktor Gileadu. Byla zaměřena na zážitky z kazatelské služby, které studenti měli během svého školení. Studenti strávili před příchodem do Gileadu průměrně asi 12 let v celodobé službě. Dokonce i v průběhu školy zahájili řadu biblických studií s lidmi různého původu, což ukazuje, že vědí, jak ‚se stát lidem všeho druhu vším‘. (1. Korinťanům 9:22)

Po zkušenostech studentů následovala interview Charlese Molohana a Williama Samuelsona s některými členy rodiny betel a cestujícími dozorci, kteří kdysi absolvovali Gilead. Robert Pevy, jeden z těch, s nimiž bylo interview vedeno, po absolvování 51. třídy Gileadu sloužil na Filipínách. Bratr Pevy studentům připomněl: „Vždycky, když vznikne nějaký problém, každý má určitý návrh, jak ho vyřešit. Vždycky je někdo chytřejší než vy, někdo, kdo přijde s lepším nápadem. Ale pokud se podíváte do Bible a snažíte se zjistit Boží názor na věci, nikdo na nic lepšího nepřijde. Vždycky tam najdete to správné řešení.“

Znamenitý duchovní program završil John Barr, člen vedoucího sboru, který mluvil na námět „Prokazujte posvátnou službu přijatelnou Jehovovi“. Bratr Barr ukázal, jak se posvátná služba může zrcadlit v kazatelské činnosti, jež má upřímným lidem pomoci, aby uctívali Boha přijatelným způsobem. Připomněl slova zapsaná u Matouše 4:10 a potom řekl: „Máme-li uctívat Jehovu samotného, musíme se vyhýbat všem rafinovaným formám modlářství, jako jsou například chtivost, touha po bohatství a vychloubání se. Jsme velmi šťastní, když přemýšlíme o tom, jakého vynikajícího výsledku dosáhli v tomto ohledu od začátku čtyřicátých let naši misionáři. A jsme si jisti, že i vy, absolventi 108. třídy Gileadu, budete následovat jejich dobrý příklad. Budete prokazovat posvátnou službu Jehovovi, jemuž jako jedinému náleží.“

To bylo opravdu znamenité vyvrcholení tohoto povzbudivého programu. Potom přišel čas vyslechnout si pozdravy od gratulantů z celého světa, předat diplomy a přečíst dopis, v němž absolventi vyjádřili své ocenění pro školení, které obdrželi. Absolventi byli vybídnuti, aby ve službě Jehovovi a při plnění svého pověření projevovali houževnatou vytrvalost. Všichni přítomní, mezi nimiž byli i hosté z 25 zemí, se na závěr programu připojili ke zpěvu písně a k modlitbě.

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Program proběhl 11. března 2000 ve vzdělávacím středisku Strážné věže v Pattersonu ve státě New York.

[Rámeček na straně 23]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 10

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 17

Počet studentů: 46

Průměrný věk: 34

Průměrný počet let v pravdě: 16

Průměrný počet let v celodobé službě: 12

[Obrázek na straně 24]

Absolventi 108. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) E. Amadoriová; O. Cooková; M. Byrneová; A. Leeová (2) D. Newsomeová; A. Pederzolliová; H. Bigrasová; T. Katová; D. Gatewoodová (3) D. Eade; J. Eadeová; S. Wellsová; J. Jamisonová; M. Gonzalesová; J. Gonzales (4) T. Kato; D. Lohnová; Y. Niklausová; S. Preissová; P. Fosterová; J. Ibarraová (5) M. Amadori; M. Manningová; M. Jamesová; A. Boströmová; B. Gatewood; D. Newsome (6) B. Foster; R. Jamison; A. Hifingerová; C. Koffelová; T. Koffel; G. Byrne (7) K. Hifinger; C. Manning; J. Cook; J. Boström; E. Lohn; A. Pederzolli (8) A. James; L. Wells; D. Preiss; E. Niklaus; M. Lee; P. Ibarra; Y. Bigras