Přejít k článku

Přejít na obsah

Dokonalý život — To není pouhý sen!

Dokonalý život — To není pouhý sen!

 Dokonalý život — To není pouhý sen!

Co pro vás znamená výraz dokonalý svět? Představte si lidskou společnost, ve které neexistují zločiny, zneužívání drog, hlad, chudoba ani bezpráví. Všichni se těší z vynikajícího duševního i tělesného zdraví. Nikdo není zarmoucený ani nespokojený, byla totiž odstraněna dokonce i smrt. Je vůbec realistické toužit po takovém světě?

VĚTŠINA lidí sice nepřehlíží pokroky vědy a techniky, ale ve skutečnosti nejsou přesvědčeni o tom, že by lidská inteligence nebo vzdělanost mohla vést ke vzniku dokonalého světa, ve kterém by všichni žili v míru a šťastně. Na druhé straně však nelze popřít, že lidé mají sklon věci stále zlepšovat a chtějí napravovat nedokonalosti. Je samozřejmé, že pouhé nerealistické snění nepomůže bezdomovcům a chudým lidem a nepřinese uspokojení lidem invalidním a nemocným, kteří touží po tom, aby byli zbaveni svého utrpení. Tvořivou činností člověka dokonalý svět zkrátka nevznikne. Ale přestože dnes panuje bída a útlak, existují spolehlivé důvody pro víru, že svět, který byste označili jako dokonalý, je skutečně velmi blízko.

Jestliže uvažujete o dokonalém životě, možná si vzpomenete na život Ježíše Krista. Ježíš nebyl jediným dokonalým člověkem, který kdy žil na zemi. Adam a Eva, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu, se z dokonalého života těšili v ráji. O tento vynikající stav však přišli, protože se vzbouřili proti svému nebeskému Otci. (1. Mojžíšova 3:1–6) Stvořitel ovšem lidem vštípil touhu žít věčně. Slova u Kazatele 3:11 to potvrzují: „Každou věc [Bůh] učinil krásnou v její čas. Dokonce neurčitý čas vložil do jejich srdce, aby lidstvo nikdy nezjistilo dílo, které pravý Bůh učinil od začátku do konce.“

Následkem nedokonalosti a hříchu tedy lidský život podlehl „nicotnosti“ a byl ‚zotročen porušeností‘, ale povšimněme si potěšujících slov apoštola Pavla: „Dychtivé očekávání tvorstva . . . čeká na zjevení Božích synů. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ne ze své vlastní vůle, ale prostřednictvím toho, kdo je  podrobil, na základě naděje, že i tvorstvo bude osvobozeno ze zotročení porušeností a bude mít slavnou svobodu Božích dětí.“ (Římanům 8:19–21) Bible jasně ukazuje, že Bůh učinil opatření, aby dokonalý lidský život mohl být obnoven, a to prostřednictvím Ježíše Krista. (Jan 3:16; 17:3)

Kromě toho, že máme před sebou takovou nádhernou naději do budoucnosti, máme všichni možnost v duchovním ohledu postupovat kupředu a náš pokrok se může projevovat již nyní.

Snažme se být rozumní

Otázku dokonalosti považoval Ježíš Kristus za tak důležitou, že velkému množství posluchačů řekl: „Budete tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Matouš 5:48) Skutečně Ježíš očekával, že v dnešním ničemném světě nebudeme mít žádnou chybu? To neočekával. Jistě bychom se měli snažit pěstovat vlastnosti, jako je štědrost, laskavost a láska k druhým lidem, ale často se stává, že neuděláme to, co je správné. I jeden z Ježíšových apoštolů napsal: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od veškeré nespravedlnosti. Jestliže prohlašujeme: ‚Nehřešili jsme‘, děláme z něho lháře a není v nás jeho slovo.“ (1. Jana 1:9, 10)

Můžeme se však zlepšovat v tom, jak pohlížíme sami na sebe a jak jednáme s druhými lidmi, a musíme se přitom vyvarovat extrémů. Boží slovo, Bible, obsahuje vynikající předpis na to, jak získat vyrovnanou osobnost a jak být rozumní. Lepší předpis nikde jinde nenajdeme. Jestliže pěstujeme takové vlastnosti, jako je radost a umírněnost, budeme lépe vycházet se svými spolupracovníky nebo se svým manželským partnerem a budeme také umět lépe jednat se svými rodiči nebo dětmi. Apoštol Pavel křesťany vybízel: „Vždy se radujte v Pánu. Ještě jednou řeknu: Radujte se! Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.“ (Filipanům 4:4, 5)

Jaký prospěch přináší rozumnost

Jste-li rozumní v tom, co očekáváte, a nepodlehnete-li sebetrýznivému perfekcionismu, kterým člověk maří své vlastní záměry, budete z toho mít prospěch jak vy sami, tak i lidé ve vašem okolí. Jestliže znáte své skutečné možnosti, znamená to, že budete mít realistická a rozumná přání, pokud jde o to, co chcete dělat. Pamatujte na to, že nás Bůh stvořil, abychom žili na zemi a nacházeli uspokojení v práci, která má smysl a je prospěšná pro nás i pro druhé. (1. Mojžíšova 2:7–9)

Jste-li na sebe příliš nároční, proč byste to nevyjádřili Jehovovi v modlitbě? Obdržíte Boží přízeň a díky tomu pocítíte velkou úlevu. Jehova ví, jací jsme, a je si vědom našeho nedokonalého stavu. Není tedy nerozumný a zavděčit se mu není obtížné. Žalmista nás ujišťuje: „Jako otec projevuje milosrdenství svým synům, Jehova projevil milosrdenství těm, kdo se ho bojí. Vždyť sám dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ (Žalm 103:13, 14) Můžeme být opravdu vděční  za to, že Bůh jedná s lidmi tak milosrdně! Přestože zná naše omezení, dívá se na nás jako na drahocenné, milované děti.

Místo abychom perfekcionisticky usilovali o dokonalé výkony, je daleko moudřejší pěstovat duchovní rozlišovací schopnost a vyrovnaný postoj. Navíc si můžeme být jisti, že nikdo nemůže Jehovovi zabránit v uskutečnění jeho záměru, totiž pod vládou Božího Království pozvednout lidstvo k dokonalosti. Co však je lidská dokonalost?

Dokonalý život je lepší než perfekcionismus

Být dokonalý neznamená být perfekcionistou. Lidé, kteří budou mít výsadu žít v pozemském ráji pod Božím Královstvím, rozhodně nebudou mít vysoké požadavky ani nebudou samospravedliví. Jedním z požadavků pro přežití velkého soužení je upřímné ocenění výkupní oběti. Takové ocenění vyjadřuje mezinárodní velký zástup, o němž apoštol Jan napsal: „Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ (Zjevení 7:9, 10, 14) Všichni lidé, kteří přežijí blížící se velké soužení, budou oceňovat to, že Kristus ochotně zemřel za ně a za všechny, kdo v něho projevují víru. Na základě jeho láskyplné oběti budou lidé natrvalo zproštěni své nedokonalosti a svých slabostí. (Jan 3:16; Římanům 8:21, 22)

Jak bude vypadat dokonalý život? Místo konkurence a sobecké ctižádosti převládne láska a laskavost, vymizí úzkost a pocit méněcennosti, a bude tedy stát za to žít. Dokonalý život však nebude nudný ani jednotvárný. Boží slovo nám sice nepopisuje ráj dopodrobna, ale ukazuje, jaký život můžeme očekávat: „Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu; a moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou. Nebudou se lopotit zbytečně ani nebudou rodit pro rozrušení.“ (Izajáš 65:21–23)

Není třeba spekulovat o tom, čím se asi budou pod vládou Božího Království lidé bavit, jak a kde se bude nakupovat, jaké tam budou výrobní postupy nebo čím se bude cestovat, ale spíše si představte, jaké potěšení přinese splnění slov: „ ‚Vlk a beránek se budou svorně pást a lev bude žrát slámu právě jako býk; a pokud jde o hada, jeho potravou bude prach. Nebudou nijak škodit ani působit zkázu na celé mé svaté hoře,‘ řekl Jehova.“ (Izajáš 65:25) Dokonalý život se bude opravdu lišit od života, jak ho známe dnes. Budete-li patřit k lidem, kteří budou uznáni za hodné toho, aby v té době žili, můžete si být jisti, že se váš milující nebeský Otec bude o vás a o vaši rodinu zajímat. „Měj také největší potěšení v Jehovovi, a on ti dá, oč žádá tvé srdce.“ (Žalm 37:4)

Dokonalý život není pouhý sen. Jehovův láskyplný záměr s lidstvem se v plné míře uskuteční. Vy a vaše rodina můžete být mezi lidmi, kteří budou pozvednuti k lidské dokonalosti a budou navždy žít v Božím novém světě. Bible předpovídá: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29)

[Obrázek na straně 6]

Jestliže se vyvarujeme perfekcionismu a puntičkářství, můžeme zlepšit svůj názor sami na sebe i na druhé

[Obrázek na straně 7]

Proč si nepředstavit, že už žijete v pokojných a spravedlivých poměrech v ráji?