Přejít k článku

Přejít na obsah

Kam se můžete obrátit pro dobrou radu?

Kam se můžete obrátit pro dobrou radu?

 Kam se můžete obrátit pro dobrou radu?

„Poradenské služby“ se v současné době staly odvětvím, které ročně vynáší mnoho miliard dolarů. Lidé chtějí pomoc. Heinz Lehmann, odborník v oboru duševního zdraví, říká: „[V dnešní společnosti] existuje vzdělávací a sociální deficit. Náboženské hodnoty již nejsou tím, čím bývaly. Rodiny jsou mnohem méně stabilní . . . , a v důsledku toho lidé bezradně tápou.“ Spisovatel Eric Maisel napsal: „Ti, kdo se kdysi obraceli o pomoc s duševními, duchovními a tělesnými problémy na svého kmenového šamana, na pastora nebo rodinného lékaře, nyní hledají řešení v příručkách.“

AMERICKÁ psychologická asociace vytvořila komisi, která zkoumá toto rychle se rozvíjející odvětví. Členové této komise uvedli, že i když existují „ohromné možnosti, jak lidem pomoci, aby porozuměli sami sobě i ostatním . . . , v reklamních prohlášeních a titulech, jež doprovázejí tyto programy, se objevuje stále více přehánění a senzacechtivosti“. Jeden novinář, který píše do listu Toronto Star, říká: „Mějte na paměti, že existuje mnoho nábožensko-duchovních podvrhů . . . Dejte si pozor zvláště na všechny příručky, magnetofonové nahrávky nebo semináře, které nabízejí příliš mnoho v příliš krátké době, a to téměř bez úsilí nebo sebekázně.“ Je pravda, že velmi mnoho lidí má upřímnou snahu pomoci těm, kdo to potřebují. Je však smutnou skutečností, že řada bezohledných jednotlivců se snaží naopak vydělat na osamělosti a utrpení druhých a nenabízí jim žádnou skutečnou pomoc nebo řešení jejich problémů.

Co je tedy hlavním zdrojem pomoci, kterému můžeme důvěřovat? Kde můžeme najít praktické rady, které jsou skutečně účinné?

Zdroj spolehlivého vedení

Henry Ward Beecher, americký kazatel, který žil v 19. století, řekl: „Bible je Boží mapa, s jejíž pomocí můžete kormidlovat, která vás vede, abyste neskončili na mořském dně, a která vám ukazuje, kde je přístav a jak do něj můžete doplout, aniž byste najeli na skály nebo na mělčinu.“ Jiný muž o Bibli prohlásil: „Písmo je jako šaty, ze kterých nikdy nikdo nevyroste; tato kniha se rozšiřuje a prohlubuje ruku v ruce s tím, jak nám přibývají léta.“ Proč byste měli vážně uvažovat právě o tomto zdroji rad?

Bible se sama doporučuje slovy: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2. Timoteovi 3:16, 17) Původcem toho, co Bible obsahuje, je samotný Zdroj života, Jehova Bůh. (Žalm 36:9) Proto Jehova dokonale ví, jak jsme vytvořeni, což je nám připomínáno v Žalmu 103:14: „Sám dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ V hodnotu biblických rad tedy  můžeme plně důvěřovat.

Bible skutečně obsahuje mnoho zásad a pokynů, které můžete ke svému užitku uplatnit ve všech situacích, do nichž se snad dostanete. Bůh nám prostřednictvím Bible říká: „To je ta cesta. Choďte po ní.“ (Izajáš 30:21) Opravdu může Bible nabídnout to, co dnes lidé potřebují? Prozkoumejme to.

Bible nám nabízí to, co potřebujeme . . .

Když se vyrovnáváme s úzkostí. Bible nám říká: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním, a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše.“ (Filipanům 4:6, 7) Opravdu je modlitba účinná, když se člověk vyrovnává s citovou úzkostí vyplývající z ekonomických těžkostí, ze sexuálního zneužívání, slovního týrání nebo ze smrti někoho milovaného? Uvažujme o následující zkušenosti.

Potom, co se Jackie dozvěděla, že její dcera byla sexuálně zneužita, přiznala: „Pocit viny plynoucí z toho, že člověk není schopen ochránit své dítě, se nedá slovy vyjádřit. Musela jsem bojovat s hořkostí, odporem a hněvem. Tyto pocity mi začaly ničit život. Zoufale jsem potřebovala, aby Jehova střežil mé srdce.“ Jackie si znovu a znovu četla slova zapsaná ve Filipanům 4:6, 7 a velmi se snažila uplatnit radu, jež je tam uvedena. Jackie říká: „Každý den se modlím a opakovaně prosím, abych se nenechala zničit svými negativními pocity, a Jehova mi pomáhá získat klidné a šťastné srdce. Ve svém nitru skutečně cítím pokoj.“

Možná, že i vy jste v situaci, kterou nejste schopni sami zvládnout nebo vyřešit a která s sebou přináší citovou úzkost. Tento stav můžete úspěšně překonat tak, že uplatníte biblickou vybídku, a budete se modlit. Žalmista nás k tomu povzbuzuje těmito slovy: „Uval svou cestu na Jehovu a spolehni se na něho, a on sám bude jednat.“ (Žalm 37:5)

Když hledáme povzbuzení. Žalmista vyjádřil své ocenění těmito slovy: „Jehovo, zamiloval jsem si obydlí tvého domu a místo, kde přebývá tvá sláva. Má vlastní noha bude jistě stát na rovném místě; mezi shromážděnými davy budu žehnat Jehovovi.“ (Žalm 26:8, 12) V Bibli jsme povzbuzováni, abychom se pravidelně shromažďovali k uctívání Jehovy. Jak může toto společenství uspokojit vaše potřeby? Jak pomáhá ostatním lidem?

Becky vypráví: „Moji rodiče neslouží Jehovovi, a tak mi dělají těžkosti vždycky, když se snažím dělat něco, co souvisí se službou Bohu. Účastnit se shromáždění — to ode mě vyžaduje velké úsilí.“ Becky je přesvědčena, že když se snaží pravidelně navštěvovat křesťanská shromáždění, přináší jí to značné požehnání. Říká: „Shromáždění posilují mou víru, a proto mohu odolávat každodenním tlakům, jimž čelím jako studentka, dcera i jako Jehovova služebnice. Lidé v sále Království se tak liší od spolužáků ve škole. Zajímají se o mě, pomáhají mi a rozhovory s nimi jsou pro mě vždy povzbuzením. Jsou skutečnými přáteli.“

Ano, řídíme-li se biblickým pokynem, abychom se pravidelně shromažďovali, Jehova nám může poskytnout povzbuzení, které potřebujeme. Právě na shromážděních poznáváme z vlastní zkušenosti pravdivost žalmistových slov: „Bůh je pro nás útočištěm a silou, pomocí, která se pohotově najde v tísních.“ (Žalm 46:1)

Když toužíme po uspokojivé a smysluplné práci. Bible nabádá: „Staňte [se] stálými, nepohnutelnými, vždy mějte hojnost práce v Pánově díle, protože víte, že vaše namáhavá práce ve spojitosti s Pánem není marná.“ (1. Korinťanům 15:58) Opravdu přináší ‚Pánovo dílo‘  uspokojení? Je křesťanskou službou dosahováno něčeho hodnotného?

Amelia vyjadřuje svůj názor následujícím způsobem: „Studovala jsem Bibli s jednou manželskou dvojicí, která byla na pokraji rozpadu. Také jsem pomáhala jedné ženě, jejíž dcera byla zavražděna. Tuto ženu trápila nejistota ohledně stavu mrtvých. V obou případech těmto lidem uplatnění biblických zásad vneslo do života pokoj a naději. Cítím velkou radost a uspokojení, protože jsem přispěla k tomu, že našli pomoc.“ Scott říká: „Když zažijete něco pěkného v kazatelské službě, zahájíte nové biblické studium nebo se setkáte s úspěchem při neformálním vydávání svědectví, budete o tom mluvit ještě několik let. Při každém takovém vyprávění budete opět prožívat tytéž pocity a stejné vzrušení jako poprvé. Právě služba přináší tu největší a trvalou radost.“

Je jasné, že když lidé uplatňují biblický pokyn, aby se stali aktivními služebníky, uspokojuje to jejich potřebu smysluplné a hodnotné práce. I vy jste zváni, abyste se podíleli na tomto díle vzdělávání druhých lidí o Božích cestách a zásadách, což přinese užitek také vám samotným. (Izajáš 48:17; Matouš 28:19, 20)

Užitek z Božího slova

Bible je v dnešním světě nepochybně důvěryhodným zdrojem praktických pokynů. Máme-li z ní mít užitek, musíme vynakládat neustálé úsilí. Musíme ji pravidelně číst, studovat a rozjímat o ní. Pavel vybízel: „Zahloubej se nad tím; zaber se do toho, aby tvůj pokrok byl zjevný všem.“ (1. Timoteovi 4:15; 5. Mojžíšova 11:18–21) Bůh vás ujišťuje, že pokud se budete snažit uplatňovat jeho rady, které se nacházejí v Bibli, budete mít úspěch. Slibuje: „Důvěřuj v Jehovu . . . Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5, 6)

[Obrázky na straně 31]

Uplatňování biblických rad vede k plnému a uspokojujícímu životu