Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se Vám nedávná čísla Strážné věže? Zkuste si tedy odpovědět na tyto otázky:

Co usnadnilo přijetí Vánoc v Koreji?

V Koreji i některých dalších zemích existoval jeden starobylý mýtus. Týkal se jistého boha kuchyně, o němž se věřilo, že v prosinci přichází komínem a přináší dárky. Po druhé světové válce navíc američtí vojáci rozdávali dárky a poskytovali pomoc v místních kostelech. (12/15, strany 4 a 5)

Jakého „strážného“ má Jehova v naší době, čímž se splňuje Izajáš 21:8?

Duchem pomazaní křesťané, kteří slouží jako třída strážného, upozorňují lidi na význam světových událostí, které jsou splňováním biblických proroctví. Také pomáhají badatelům Bible, aby rozpoznali a vyvarovali se nebiblických nauk a zvyklostí. (1/1, strany 8 a 9)

Kdo byli „Polští bratří“?

Byla to malá náboženská skupina, která existovala v 16. a 17. století v Polsku a která povzbuzovala ke lpění na Bibli, a proto zavrhovala běžně rozšířené církevní nauky, jako například nauku o Trojici, o pekelném ohni a křest malých dětí. Časem začali být krutě pronásledováni a byli přinuceni, aby se rozprchli do jiných zemí. (1/1, strany 21–23)

Proč byste měli důvěřovat biblickým proroctvím, a ne předpovědím futurologů a astrologů?

Samozvaní proroci se prokazují jako nespolehliví, protože ignorují Jehovu a Bibli. Pouze biblická proroctví vám mohou pomoci zjistit, jak určité události zapadají do Božího záměru, a to k trvalému užitku vašemu i vaší rodiny. (1/15, strana 3)

Co patří k dokladům, které svědčí o tom, že žijeme v posledních dnech?

Sledujeme účinky toho, že Satan byl vypuzen z nebe. (Zjevení 12:9) Žijeme v době posledního „krále“, o němž se zmiňuje Zjevení 17:9–11. Počet pravých pomazaných křesťanů klesá, nicméně zdá se, že až začne velké soužení, budou někteří z nich ještě na zemi. (1/15, strany 12 a 13)

Kdy byla napsána kniha Habakuk a proč bychom se o ni měli zajímat?

Tato biblická kniha byla napsána kolem roku 628 př. n. l. Obsahuje Jehovovy rozsudky nad starověkou Judou a nad Babylónem. Také obrací pozornost na to, že na současný ničemný systém brzy přijde Boží soud. (2/1, strana 8)

Kde můžeme v Bibli najít matčiny moudré rady dané schopným manželkám?

Poslední kapitola knihy Přísloví, kapitola 31, je vynikajícím zdrojem takových rad. (2/1, strany 30 a 31)

Proč můžeme být vděční, že nám Jehova odhalil „Kristovu mysl“? (1. Korinťanům 2:16)

Jehova nám pomocí evangelií umožňuje, abychom poznali, jak Ježíš smýšlel, co cítil, co konal a čemu dával přednost. To nám může pomoci, abychom Ježíše lépe napodobovali, a to zvláště v tom, že klademe důraz na kazatelské dílo, jež vede k záchraně života. (2/15, strana 25)

Odpovídá dnes Bůh na modlitby?

Ano. I když Bible ukazuje, že Bůh neodpovídá na všechny modlitby, dnešní zkušenosti dokazují, že mnohdy reaguje na modlitby lidí, kteří se modlili o útěchu a pomoc v takových věcech, jako je řešení manželských problémů. (3/1, strany 3–7)

Co můžeme dělat, abychom získali sílu od Boha?

Můžeme o ni prosit v modlitbě. Duchovní sílu můžeme čerpat z Bible a prostřednictvím křesťanského společenství. (3/1, strany 15 a 16)

Jak mohou rodiče pomáhat svým dětem, aby měly větší užitek z křesťanských shromáždění?

Mohou svým dětem pomáhat, aby zůstaly bdělé, možná tím, že zařídí, aby si děti předem trochu zdřímly. Děti mohou být povzbuzovány, aby si dělaly „poznámky“, například aby na kus papíru udělaly nějakou značku pokaždé, když zazní určité známé slovo nebo jméno. (3/15, strany 17 a 18)

Co patří k věcem, které se můžeme naučit z Jobova příkladu?

Pro Joba byl vztah k Bohu tím nejdůležitějším. Jednal s ostatními lidmi spravedlivě, usiloval o to, aby byl věrný své manželce, projevoval zájem o duchovní smýšlení své rodiny a věrně vytrval ve zkoušce. (3/15, strany 25–27)

Obsahuje Bible nějaký skrytý kód, který umožňuje pochopit zašifrované zprávy?

Ne. Totéž by se v souvislosti s údajným skrytým kódem dalo tvrdit také o určitých světských knihách. Údajné kódy v Bibli by pravopisnými změnami, k nimž došlo v hebrejských rukopisech, ztratily svůj smysl. (4/1, strany 30 a 31)