Přejít k článku

Přejít na obsah

Věnujme pozornost Božímu prorockému slovu

Věnujme pozornost Božímu prorockému slovu

 Věnujme pozornost Božímu prorockému slovu

„Máme prorocké slovo ještě jistější; a činíte dobře, jestliže mu věnujete pozornost.“ (2. PETRA 1:19)

1, 2. Který příklad falešného mesiáše můžete uvést?

PO CELÁ staletí se falešní mesiášové snažili předpovídat budoucnost. V 5. století n. l. žil na Krétě jeden muž, který si říkal Mojžíš a přesvědčoval tamní Židy, že je mesiášem a že je osvobodí od útlaku. Určil den, kdy budou osvobozeni, a oni se za ním vydali na jakési vyvýšené místo nad Středozemním mořem. Řekl jim, že stačí, když se vrhnou do moře, a to že se před nimi rozdělí. Mnozí z těch, kdo skočili do vody, se utopili a falešný mesiáš zmizel ze scény.

2 Ve 12. století se jakýsi „mesiáš“ objevil v Jemenu. Kalif neboli vládce ho požádal, aby předvedl nějaké znamení, kterým by potvrdil, že je skutečně mesiášem. Tento „mesiáš“ navrhl, aby ho dal kalif stít. Prorokoval, že bude rychle vzkříšen, což poslouží jako znamení. Kalif s tímto návrhem souhlasil — a to byl konec jemenského „mesiáše“.

3. Kdo je pravý Mesiáš a co prokázal svou službou?

3 Falešní mesiášové a jejich proroctví nemají naprosto žádný úspěch, ale ti, kdo věnují pozornost Božímu prorockému slovu, nikdy nezažijí zklamání. Pravý Mesiáš, Ježíš Kristus, byl živým splněním mnoha biblických proroctví. Například Matouš, pisatel jednoho z evangelií, citoval Izajášovo proroctví a napsal: „ ‚Ty, země Zebulona a země Naftaliho, podél mořské cesty, na druhé straně Jordánu, Galileo národů! Lid sedící ve tmě viděl velké světlo a pokud jde o ty, kdo sedí v kraji smrtelného stínu, nad těmi vzešlo světlo.‘ Od té doby Ježíš začal kázat a říkat: ‚Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království.‘ “ (Matouš 4:15–17; Izajáš 9:1, 2) Tím ‚velkým světlem‘ byl Ježíš, a svou službou prokázal, že je Prorokem, kterého předpověděl Mojžíš. Ti, kdo by Ježíše neposlouchali, měli být vyhlazeni. (5. Mojžíšova 18:18, 19; Skutky 3:22, 23)

4. Jak Ježíš splnil slova zaznamenaná u Izajáše 53:12?

4 Ježíš splnil také prorocká slova zaznamenaná u Izajáše 53:12: „Vylil svou duši právě na smrt a byl počítán mezi přestupníky; a hřích mnohých, ten nesl sám a přistoupil k tomu, aby zasáhl kvůli přestupníkům.“ Ježíš věděl, že brzy dá svůj život jako výkupné, a proto posiloval víru svých učedníků. (Marek 10:45) Vynikajícím způsobem k tomu přispěl svým proměněním.

Proměnění upevňuje víru

5. Jak byste svými slovy popsali proměnění?

5 Proměnění byla událost, jež měla prorocký význam. Ježíš řekl: „Je určeno, aby Syn člověka přišel ve slávě svého Otce se svými anděly . . . Vpravdě vám říkám, že někteří z těch, kteří zde stojí, vůbec neokusí smrt, dokud nejprve neuvidí Syna člověka přicházet v jeho království.“ (Matouš 16:27, 28) Viděli skutečně někteří apoštolové přicházet Ježíše v jeho Království? Matouš 17:1–7 uvádí: „O šest dnů později vzal Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana s sebou a odvedl je samotné na vysokou horu. A byl před nimi proměněn.“ To bylo úžasné! „Jeho obličej zářil jako slunce a jeho svrchní oděvy se zaskvěly jako světlo. A pohleďme, objevil se jim Mojžíš a Elijáš,  a rozmlouvali s ním.“ Také je „zastínil . . . jasný oblak“ a slyšeli Boží hlas, který řekl: „ ‚To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil; naslouchejte mu.‘ Když to učedníci slyšeli, padli na tvář a dostali velký strach. Pak se Ježíš přiblížil, dotkl se jich a řekl: ‚Vstaňte a nemějte strach.‘ “

6. (a) Proč Ježíš mluvil o proměnění jako o vidění? (b) Čeho bylo proměnění předzvěstí?

6 K této události vzbuzující posvátnou úctu došlo pravděpodobně na jednom z hřebenů hory Hermon, kde Ježíš a jeho tři apoštolové strávili noc. Je zřejmé, že k proměnění došlo v noci, a tento úkaz byl proto mimořádně působivý. Ježíš o něm mluvil jako o vidění, a jedním důvodem bylo to, že Mojžíš a Elijáš nebyli doslova přítomni, protože byli už dávno mrtví. Ve skutečnosti byl přítomen pouze Kristus. (Matouš 17:8, 9) Pohled na něco tak oslnivého byl pro Petra, Jakuba a Jana velkolepou předzvěstí Ježíšovy slavné přítomnosti v královské moci. Obdobou Mojžíše a Elijáše jsou Ježíšovi pomazaní spoludědicové, a toto vidění poskytlo mocnou podporu Ježíšovu prohlášení o Království a o jeho vlastním budoucím královském postavení.

7. Jak víme, že si Petr na toto proměnění živě vzpomínal?

7 Ježíšovo proměnění pomohlo posílit víru tří apoštolů, kteří měli sehrát významnou úlohu v křesťanském sboru. Kristův obličej jasně zářil, jeho oděvy se třpytily a Boží hlas oznamoval, že Ježíš je Boží milovaný Syn, jemuž by měli naslouchat — to všechno velice účinně sloužilo svému účelu. Až do Ježíšova vzkříšení však apoštolové neměli o tomto vidění nikomu říkat. V Petrově mysli bylo toto vidění proměny živé ještě asi po 32 letech. Poukazoval na ně a na jeho význam ve svém dopisu, v němž napsal: „Ne, neseznámili jsme vás s mocí a přítomností našeho Pána Ježíše Krista tím, že jsme následovali dovedně vynalezené falešné historky, ale tím, že jsme se stali očitými svědky jeho velkoleposti. Přijal totiž od Boha, Otce, čest a slávu, když mu byla předána od velkolepé slávy takováto slova: ‚To je můj syn, můj milovaný, kterého jsem sám schválil.‘ Ano, slyšeli jsme tato slova z nebe,  když jsme s ním byli na svaté hoře.“ (2. Petra 1:16–18)

8. (a) Na co zaměřuje naši pozornost prohlášení, v němž Bůh mluvil o svém Synovi? (b) Co bylo naznačeno tím, že se při proměnění objevil oblak?

8 Boží prohlášení: „To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil; naslouchejte mu“, bylo mimořádně důležité. Toto prohlášení zaměřuje pozornost na Ježíše jako na Božího Krále, který byl dosazen na trůn a kterého musí poslouchat celé stvoření. Zastiňující oblak byl náznakem toho, že splnění tohoto vidění bude neviditelné. Bude rozeznatelné pouze očima porozumění a toho budou schopni pouze ti, kdo poznají ‚znamení‘ Ježíšovy neviditelné přítomnosti v královské moci. (Matouš 24:3) To, že Ježíš dal apoštolům pokyn, aby o vidění nikomu neříkali, dokud nebude vzbuzen z mrtvých, ukazuje, že k jeho vyvýšení a oslavení mělo dojít po jeho vzkříšení.

9. Proč by mělo Ježíšovo proměnění posilovat naši víru?

9 Petr nejprve poukázal na proměnění a pak napsal: „Proto máme prorocké slovo ještě jistější; a činíte dobře, jestliže mu věnujete pozornost jako lampě, která svítí na temném místě, dokud se nerozední a nevyjde denní hvězda, ve vašem srdci. Především totiž vězte, že žádné proroctví Písma nepramení z nějakého soukromého výkladu. Vždyť v žádné době nebylo proroctví proneseno z lidské vůle, ale lidé mluvili z Boha, jak byli unášeni svatým duchem.“ (2. Petra 1:19–21) Ježíšovo proměnění vyzdvihuje spolehlivost Božího prorockého slova. Svou pozornost musíme věnovat právě tomuto slovu, a ne nějakým ‚dovedně vynalezeným falešným historkám‘; za těmi totiž nestojí Bůh a nemají Boží schválení. Naše víra v prorocké slovo by měla být Ježíšovým proměněním posílena, protože tento prorocký předběžný pohled na Ježíšovu slávu a královskou moc se již stal skutečností. Ano, máme nepopiratelné doklady o tom, že Kristus je dnes přítomen jako mocný nebeský Král.

Jak vychází denní hvězda

10. Kdo nebo co je „denní hvězda“, o které se zmiňoval Petr, a proč tak odpovídáte?

10 Petr napsal: „Činíte dobře, jestliže [prorockému slovu] věnujete pozornost jako lampě, která svítí na temném místě, dokud se nerozední a nevyjde denní hvězda.“ Kdo nebo co je tato „denní hvězda“? Slovní spojení „denní hvězda“ se v Bibli vyskytuje pouze jednou a má podobný význam jako spojení „jitřní hvězda“. Ve Zjevení 22:16 je jako „jasná jitřní hvězda“ označen Ježíš Kristus. V určitých obdobích roku jsou takovými hvězdami ty hvězdy, které vycházejí nad východním obzorem jako poslední. Vycházejí těsně před tím, než se ukáže slunce, a tak ohlašují svítání nového dne. Označení „denní hvězda“, které použil Petr, se vztahuje na Ježíše potom, co obdržel královskou moc. Tehdy Ježíš vyšel jako hvězda v celém vesmíru, včetně naší země. Jako mesiášská Denní hvězda ohlašuje úsvit nového dne neboli nové epochy pro poslušné lidstvo.

11. (a) Proč slova ve 2. Petra 1:19 neznamenají, že „denní hvězda“ vychází v doslovných lidských srdcích? (b) Jak byste slova ve 2. Petra 1:19 vysvětlili?

11 Mnoho překladů Bible podporuje myšlenku, že se Petrova slova zaznamenaná ve 2. Petra 1:19 vztahují na doslovné lidské srdce. Srdce dospělého člověka váží jen 250 až 300 gramů. Jak by tedy Ježíš Kristus, nyní slavný nesmrtelný nebeský duchovní tvor, mohl vyjít jako hvězda v tomto malém lidském orgánu? (1. Timoteovi 6:16) Naše obrazné srdce s tím ovšem něco společného má, protože tímto srdcem věnujeme pozornost Božímu prorockému slovu. Podívejte se však na slova ve 2. Petra 1:19 podrobně a uvidíte, že Překlad nového světa používá čárky, aby vsuvku „dokud se nerozední a nevyjde denní hvězda“ v tomto verši oddělil od předcházejících slov i od pasáže „ve vašem srdci“. Tento verš by mohl znít takto: ‚Máme prorocké slovo ještě jistější; a činíte dobře, jestliže mu věnujete pozornost jako lampě, která svítí na temném místě, to je ve vašem srdci, dokud se nerozední a nevyjde denní hvězda.‘

12. V jakém stavu je srdce hříšných lidí všeobecně, co však můžeme říci o pravých křesťanech?

 12 V jakém stavu jsou obrazná srdce hříšných lidí všeobecně? Jejich srdce je v duchovní tmě. Jsme-li však praví křesťané, je to, jako bychom měli rozsvícenou lampu ve svém srdci, které by jinak bylo temné. Z Petrových slov je patrné, že — pokud jde o úsvit nového dne — praví křesťané zůstanou ostražití a osvícení díky tomu, že věnují pozornost Božímu osvěcujícímu prorockému slovu. Budou vědět o tom, že Denní hvězda už vyšla, ne v tělesných lidských srdcích, ale před celým tvorstvem.

13. (a) Proč si můžeme být jisti, že Denní hvězda už vyšla? (b) Proč mohou křesťané vytrvat za obtížných podmínek, které Ježíš předpověděl pro naši dobu?

13 Denní hvězda už vyšla! Můžeme si tím být jisti, pokud věnujeme pozornost Ježíšovu velkému proroctví o jeho přítomnosti. Splňování tohoto proroctví dnes vidíme na takových událostech, jako jsou nebývalé války, hladomory, zemětřesení, ale také celosvětové kázání dobré zprávy. (Matouš 24:3–14) S obtížnými podmínkami, o kterých mluvil Ježíš, se sice potýkáme i my jako křesťané, ale jsme schopni vytrvat a mít přitom v srdci pokoj a radost. Jak je to možné? Věnujeme totiž pozornost Božímu prorockému slovu a věříme v Boží sliby, které se týkají budoucnosti. Víme, že jsme na prahu toho nejlepšího období, protože jsme již velmi hluboko v ‚čase konce‘! (Daniel 12:4) Svět je v zoufale těžké situaci, která je předpověděna u Izajáše 60:2: „Pohleď, tma totiž přikryje zemi a hustá temnota národnostní skupiny.“ Jak je v této tmě možno najít cestu? Je třeba pokorně věnovat pozornost Božímu prorockému slovu již nyní, než bude příliš pozdě. Je nutné, aby se lidé, kteří mají upřímné srdce, obrátili k Jehovovi Bohu, Zdroji života a světla. (Žalm 36:9; Skutky 17:28) Jedině tak může člověk získat pravé osvícení a naději, že se bude moci radovat z nádherné budoucnosti, kterou Bůh připravil pro poslušné lidstvo. (Zjevení 21:1–5)

„Světlo přišlo do světa“

14. Co musíme dělat, abychom zažili splnění Božích podivuhodných proroctví?

14 Písmo jasně ukazuje, že Ježíš Kristus nyní  vládne jako Král. V roce 1914 se ujal své moci, a proto se ještě splní podivuhodná proroctví. Chceme-li to zažít, musíme prokázat, že jsme mírní, projevujeme víru v Ježíše Krista a činíme pokání ze svých hříšných skutků a z hříchů, kterých jsme se dopustili v nevědomosti. Ti, kdo milují tmu, ovšem věčný život neobdrží. Ježíš řekl: „To je základ pro soud, že světlo přišlo do světa, ale lidé si zamilovali tmu spíše než světlo, neboť jejich skutky byly ničemné. Kdo totiž provádí podlé věci, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly kárány. Ale kdo koná, co je pravé, přichází ke světlu, aby jeho skutky byly učiněny zjevnými, protože byly vykonány v souladu s Bohem.“ (Jan 3:19–21)

15. Co se stane, budeme-li zanedbávat záchranu, kterou Jehova Bůh umožnil prostřednictvím svého Syna?

15 Duchovní světlo přišlo do světa prostřednictvím Ježíše, a je nezbytně nutné, abychom Ježíšovi naslouchali. Pavel napsal: „Bůh, který dávno mluvil k našim praotcům při mnoha příležitostech a mnoha způsoby prostřednictvím proroků, mluvil k nám na konci těchto dnů prostřednictvím Syna, kterého ustanovil dědicem všeho.“ (Hebrejcům 1:1, 2) Co se stane, jestliže pohrdneme záchranou, kterou Bůh umožnil skrze svého Syna? Pavel dále řekl: „Jestliže se . . . slovo pronesené prostřednictvím andělů prokázalo být pevné a každý přestupek a neposlušné jednání obdržely odplatu v souladu s právem, jak unikneme, jestliže jsme zanedbali záchranu tak velkou, že se o ní začalo mluvit prostřednictvím našeho Pána, a potvrdili nám ji ti, kdo ho slyšeli, zatímco se Bůh připojil k vydávání svědectví znameními a také předzvěstmi a různými mocnými skutky a rozdílením svatého ducha podle své vůle?“ (Hebrejcům 2:2–4) Ano, při oznamování prorockého slova je Ježíš ústřední postavou. (Zjevení 19:10)

16. Proč můžeme plně důvěřovat všemu, co Jehova Bůh prorokuje?

16 Jak již bylo uvedeno, Petr řekl: „Žádné proroctví Písma nepramení z nějakého soukromého výkladu.“ Lidé sami od sebe nikdy nemohou dát vznik pravdivému proroctví, ale ve všechna Boží proroctví můžeme mít naprostou důvěru. Všechna pocházejí od samotného Jehovy Boha. Působením svatého ducha umožnil svým služebníkům, aby porozuměli tomu, jak se biblická proroctví splňují. Jsme opravdu vděční Jehovovi za to, že vidíme, jak se od roku 1914 splňuje mnoho takových proroctví. A jsme si naprosto jisti, že se splní i všechna zbývající proroctví týkající se konce tohoto ničemného systému věcí. Je životně důležité, abychom Božím předpovědím dále věnovali pozornost a abychom přitom nechávali zářit své světlo. (Matouš 5:16) Jsme opravdu vděční, že Jehova působí, aby ‚pro nás vyšlehlo světlo v hluboké tmě‘, která dnes obklopuje zemi! (Izajáš 58:10)

17. Proč potřebujeme duchovní světlo od Boha?

17 Díky doslovnému světlu můžeme vidět. Umožňuje nám také pěstovat zemědělské plodiny, z nichž máme velmi rozmanité potraviny. Bez doslovného světla bychom se neobešli. A co duchovní světlo? Poskytuje nám vedení a ukazuje nám, jakou budoucnost předpovídá Boží slovo, Bible. (Žalm 119:105) Jehova Bůh láskyplně ‚vysílá své světlo a svou pravdu‘. (Žalm 43:3) Takových opatření bychom si měli velice vážit. Proto se ze všech sil snažme toto světlo ‚slavného poznání Boha‘ absorbovat, aby osvěcovalo naše  obrazné srdce. (2. Korinťanům 4:6; Efezanům 1:18)

18. K jakému jednání je nyní Jehovova Denní hvězda připravena?

18 Poznání o tom, že v roce 1914 Ježíš Kristus vyšel jako Denní hvězda v celém vesmíru a že začal splňovat vidění své proměny, je pro nás skutečným požehnáním! Jehovova Denní hvězda je nyní na scéně, připravena vykonat Boží záměr a v dalším splnění proměny uskutečnit ‚válku velikého dne Boha Všemohoucího‘. (Zjevení 16:14, 16) Až bude tento starý systém smeten, Jehova splní svůj slib o ‚nových nebesích a nové zemi‘, v nichž ho budeme moci navěky chválit jako Svrchovaného Pána vesmíru a jako Boha, jehož proroctví jsou pravdivá. (2. Petra 3:13) Až do toho velkolepého dne dále choďme v Božím světle tím, že budeme věnovat pozornost Božímu prorockému slovu.

Jak byste odpověděli?

• Jak byste popsali Ježíšovo proměnění?

• Jak proměnění upevňuje víru?

• Kdo nebo co je Jehovova Denní hvězda a kdy vyšla?

• Proč bychom měli věnovat pozornost Božímu prorockému slovu?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 13]

Uměli byste vysvětlit význam proměnění?

[Obrázek na straně 15]

Denní hvězda již vyšla. Víte jak a kdy?