Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova se neopozdí

Jehova se neopozdí

 Jehova se neopozdí

„I kdyby se [vidění] zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (HABAKUK 2:3)

1. Jaké rozhodnutí dal najevo Jehovův lid a co ho k tomu podnítilo?

NA SVÉM strážním místě budu stále stát.“ To bylo rozhodnutí Božího proroka Habakuka. (Habakuk 2:1) Stejné rozhodnutí dávají najevo Jehovovi ctitelé ve 20. století. S horlivostí proto reagovali na provolání, které v září 1922 zaznělo na památném sjezdu: „Toto je den všech dnů. Pohleďte, Král panuje! Vy jste jeho zvěstovateli. Proto zvěstujte, zvěstujte, zvěstujte Krále a jeho království.“

2. Co mohli pomazaní křesťané prohlašovat, když byli po první světové válce oživeni do stavu horlivé činnosti?

2 Po první světové válce Jehova oživil věrný pomazaný ostatek do stavu horlivé činnosti. Stejně jako Habakuk mohl každý člen ostatku prohlašovat: „Budu zůstávat na baště; a budu na stráži, abych viděl, co bude mluvit mým prostřednictvím.“ Hebrejské slovo překládané jako ‚stráž‘ se opakuje skutečně v mnoha proroctvích.

„Neopozdí se“

3. Proč musíme zůstávat bdělí?

3 Když dnes svědkové Jehovovi ohlašují Boží varovné poselství, musí více než kdy jindy dbát na závěrečná slova Ježíšova velkého proroctví: „Zůstaňte proto bdělí, neboť nevíte, kdy přijde pán domu, zda pozdě ve dne, nebo o půlnoci, nebo při kuropění, nebo časně ráno, aby vás, až náhle přijde, nenalezl, jak spíte. Co však říkám vám, říkám všem: Zůstaňte bdělí.“ (Marek 13:35–37) Stejně jako Habakuk a v souladu s Ježíšovými slovy musíme zůstat bdělí!

4. V jakém ohledu se naše situace podobá situaci, v níž byl kolem roku 628 př. n. l. Habakuk?

4 Habakuk dokončil psaní své knihy pravděpodobně kolem roku 628 př. n. l. — dokonce ještě před tím, než se Babylón stal dominantní světovou velmocí. Jehovův rozsudek nad odpadlým Jeruzalémem byl oznamován po mnoho let. Z ničeho však nebylo jasně patrné, kdy bude rozsudek vykonán. Kdo by tehdy věřil, že to přijde za pouhých 21 let a že vykonavatelem Jehovova rozsudku bude Babylón? Podobně ani my dnes neznáme ‚den ani hodinu‘, kdy má tento systém skončit. Ježíš nás však varoval: „Prokažte [se] jako připravení, protože Syn člověka přijde v hodinu, o které si to nepomyslíte.“ (Matouš 24:36, 44)

5. V čem zejména jsou povzbudivá Boží slova zapsaná u Habakuka 2:2, 3?

5 Je příhodné, že Habakuk dostává od Jehovy toto vzrušující pověření: „Zapiš vidění a jasně je předlož na tabulkách, aby ten, kdo z něho bude nahlas předčítat, mohl číst plynně. Vidění je totiž ještě na ustanovený čas a stále supí ke konci a nepoví lež. I kdyby se zdrželo, stále je očekávej; zcela jistě se totiž splní. Neopozdí se.“ (Habakuk 2:2, 3) Ničemnost a násilí dnes bují po celé zemi. Je to známka toho, že stojíme na samém prahu „velkého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne“. (Joel 2:31) Povzbuzením jsou slova, kterými nás samotný Jehova ujišťuje: „Neopozdí se!“

6. Jak můžeme přežít přicházející den vykonání rozsudku?

 6 Jak ale můžeme přežít ten den, kdy bude vykonán rozsudek? Jehova odpovídá tím, že ukazuje rozdíl mezi spravedlivým a nespravedlivým člověkem: „Pohleď, jeho duše se nadmula; není v něm přímá. Ale pokud jde o spravedlivého, ten zůstane naživu svou věrností.“ (Habakuk 2:4) Pyšní a chamtiví panovníci a národy potřísnili stránky novodobých dějin krví milionů nevinných obětí, a to především ve dvou světových válkách a při etnických čistkách. V protikladu k tomu pokojní pomazaní Boží služebníci věrně vytrvávali. Jsou ‚spravedlivým národem, který se drží věrného chování‘. Tento národ se společně se svými druhy, ‚jinými ovcemi‘, řídí následující vybídkou: „Důvěřujte v Jehovu po všechny časy, vždyť v Jah Jehovovi je Skála neurčitých časů.“ (Izajáš 26:2–4; Jan 10:16)

7. Co musíme dělat v souladu s tím, jak Pavel použil slova u Habakuka 2:4?

7 Když apoštol Pavel psal Hebrejcům, obrátil se na Jehovův lid slovy Habakuka 2:4: „Potřebujete totiž vytrvalost, abyste, až vykonáte Boží vůli, přijali splnění toho slibu. Vždyť ještě ‚velmi malou chvíli‘ a ‚ten, kdo přichází, přijde a nebude otálet‘. ‚Ale můj spravedlivý bude žít z víry‘, a ‚jestliže se odtahuje, má duše v něm nemá zalíbení‘.“ (Hebrejcům 10:36–38) Teď není čas na to, abychom složili ruce do klína nebo se nechali lapit do léčky hmotařských, požitkářských cest Satanova světa. Co tedy musíme dělat, dokud ta ‚velmi malá chvíle‘ neskončí? My, členové Jehovova svatého národa, se musíme stejně jako Pavel ‚napřahovat po věcech před sebou, usilovat o cíl‘ v podobě věčného života. (Filipanům 3:13, 14) A stejně jako Ježíš musíme vytrvat ‚pro radost, jež je nám předložena‘. (Hebrejcům 12:2)

8. Kdo je „muž“ popisovaný u Habakuka 2:5 a proč nedosáhne úspěchu?

8 Habakuka 2:5 je popisován ‚zdatný muž‘, který na rozdíl od Jehovova služebníka nedosáhne svého cíle, i když „učinil svou duši prostornou právě jako šeol“. Kdo je tento muž, který ‚se nemůže nasytit‘? Tento kolektivní „muž“ je dnes tvořen politickými silami — ať už jsou fašistické, nacistické, komunistické nebo takzvaně demokratické — a vede války, aby rozšířil své území se stejnou dobyvačností jako Babylón v době Habakuka. Tento „muž“ také naplňuje šeol neboli hrob nevinnými dušemi. Tento zrádný „muž“ Satanova světa je však opilý pocitem vlastní důležitosti a nedosahuje úspěchu ve svém pokusu ‚shromáždit k sobě všechny národy a sesbírat k sobě všechny lidi‘. Sjednotit celé lidstvo může pouze Jehova Bůh.  Dosáhne toho prostřednictvím mesiášského Království. (Matouš 6:9, 10)

První z pěti překvapivých běd

9, 10. (a) Co potom Jehova prostřednictvím Habakuka oznamuje? (b) Jaká je dnes situace s ohledem na nespravedlivý zisk?

9 Prostřednictvím svého proroka Habakuka potom Jehova oznamuje pět běd neboli rozsudků, které musí být vykonány, aby země byla připravena a mohli ji obývat věrní Boží ctitelé. Tito lidé, kteří mají upřímné srdce, ‚pozdvihují příslovečné rčení‘, které předkládá Jehova. U Habakuka 2:6 čteme: „Běda tomu, kdo rozmnožuje, co není jeho — ach, jak dlouho! —, a kdo proti sobě ztěžuje dluh!“

10 Důraz je zde kladen na nespravedlivý zisk. Ve světě kolem nás je to tak, že bohatí bohatnou a chudí jsou stále chudší. Drogoví dealeři a podvodníci hromadí majetek, a mnoho obyčejných lidí hladoví. Uvádí se, že jedna čtvrtina světové populace žije pod hranicí chudoby. Životní podmínky v mnoha zemích jsou otřesné. Lidé, kteří dychtivě touží po tom, aby na zemi byla spravedlnost, volají: „Jak dlouho“ budou tyto špatnosti ještě přibývat! Konec je však na dosah. Skutečně, vidění se „neopozdí“.

11. Co Habakuk říká o prolévání lidské krve a proč můžeme říci, že dnes je na zemi velké krveprolití?

11 Prorok říká ničemnému: „Protože jsi sám oloupil mnoho národů, všichni zbývající z těch lidí oloupí tebe, kvůli prolévání lidské krve a násilí vůči zemi, městečku a všem, kdo v něm bydlí.“ (Habakuk 2:8) Dnes se po celé zemi prolévá množství krve. Ježíš ale jasně řekl: „Všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52) A přesto jen ve 20. století jsou krvežíznivé národy a etnické skupiny odpovědné za pobití více než sto milionů lidí. Běda těm, kdo se na těchto krvavých lázních podílejí!

Druhá běda

12. Co je druhou bědou, o níž píše Habakuk, a proč si můžeme být jisti, že nepoctivý zisk nebude nic platný?

12 Druhá běda je popsána u Habakuka 2:9–11 a je určena „tomu, kdo dosahuje zlého zisku pro svůj dům, aby si postavil hnízdo ve výši, a tak byl osvobozen ze sevření toho, co je neblahé“. Nepoctivý zisk nebude k ničemu, jak objasňuje žalmista: „Neboj se, protože nějaký muž získává bohatství, protože se zvětšuje sláva jeho domu, vždyť při své smrti si nemůže vzít vůbec nic s sebou; jeho sláva nesestoupí s ním.“ (Žalm 49:16, 17) Za povšimnutí tedy stojí moudrá Pavlova rada: „Těm, kdo jsou bohatí v nynějším systému věcí, dávej nařízení, aby nebyli povýšení a aby nezakládali svou naději na nejistém bohatství, ale na Bohu, který nám bohatě opatřuje všechno k našemu potěšení.“ (1. Timoteovi 6:17)

13. Proč bychom měli dál oznamovat Boží varování?

13 Je nesmírně důležité, aby dnes zaznívala Boží soudní poselství. Když farizeové protestovali proti tomu, že zástupy zdravily Ježíše jako ‚Toho, kdo přichází jako Král v Jehovově jménu‘, Kristus jim odpověděl: „Povídám vám: Kdyby oni mlčeli, křičely by kameny.“ (Lukáš 19:38–40) Podobně kdyby dnes Boží lid neodhaloval ničemnost, která převládá v tomto světě, ‚ze zdi by žalostně vykřikl i kámen‘. (Habakuk 2:11) Kéž tedy dál odvážně dáváme zaznívat Božímu varování!

 Třetí běda a otázka viny krve

14. Za jaké krveprolití nesou vinu světová náboženství?

14 Třetí běda ohlášená prostřednictvím Habakuka se vztahuje k otázce viny krve. U Habakuka 2:12 čteme: „Běda tomu, kdo staví město krveprolitím a kdo důkladně založil městečko nespravedlností!“ V tomto systému věcí jde nespravedlnost často ruku v ruce s proléváním krve. Odpovědnost za nejstrašnější masakry v dějinách nesou především světová náboženství. Stačí jen připomenout křížové výpravy, v nichž údajní křesťané bojovali proti muslimům; katolickou inkvizici ve Španělsku a Latinské Americe; třicetiletou válku mezi protestanty a katolíky v Evropě a to nejkrvavější ze všeho — dvě světové války, které se odehrály v tomto století a které začaly právě v zemích křesťanstva.

15. (a) Co za podpory nebo se souhlasem církví dál dělají národy? (b) Mohou Spojené národy zastavit zbrojení v tomto světě?

15 Jedním z nejhorších projevů druhé světové války byl nacistický holocaust, který postihl miliony Židů a dalších nevinných lidí v Evropě. Teprve nedávno římskokatolická hierarchie ve Francii přiznala, že neudělala nic proti tomu, když byly statisíce obětí posílány do nacistických vyhlazovacích táborů. Ale národy se dále připravují na prolévání krve, a církve je v tom podporují nebo s tím souhlasí. Mezinárodní vydání časopisu Time nedávno zveřejnilo o ruské pravoslavné církvi tuto informaci: „Oživená církev má zásadní vliv také na oblast, kde to dříve bylo nemyslitelné — na ruskou válečnou mašinérii. . . . Žehnání stíhacím letounům a kasárnám se stalo téměř běžnou záležitostí. V moskevském Danilovském klášteře, sídle ruského patriarchy, šla církev tak daleko, že v listopadu posvětila ruský jaderný arzenál.“ Mohou snad Spojené národy zastavit novou vlnu zbrojení, pomocí které je svět zaplavován démonskými válečnými nástroji? Sotva! Jistý nositel Nobelovy ceny se v londýnském listu The Guardian vyjádřil takto: „Skutečně znepokojující je to, že pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN je pět hlavních světových dodavatelů zbraní.“

16. Co Jehova udělá s národy, které jsou podněcovateli válek?

16 Vykoná Jehova rozsudek nad národy, které jsou podněcovateli válek? U Habakuka 2:13 čteme: „Pohleď, není to od Jehovy vojsk, že národy se budou lopotit jen pro oheň a že národnostní skupiny se unaví pro nic za nic?“ ‚Jehova vojsk!‘ Ano, Jehova má nebeská andělská vojska, která použije k tomu, aby odstranil válkychtivé státy a národy.

17. Jak dalece poznání Jehovy naplní zemi potom, co Jehova vykoná svůj rozsudek nad násilnickými národnostními skupinami?

17 Co bude následovat potom, až Jehova vykoná rozsudek nad těmi násilnickými národnostními skupinami? Odpověď dostáváme u Habakuka 2:14: „Země bude naplněna poznáním Jehovovy slávy, jako vody pokrývají moře.“ To je velkolepá vyhlídka! V Armagedonu bude navždy ospravedlněna Jehovova svrchovanost. (Zjevení 16:16) Bůh nás ujišťuje, že ‚oslaví místo svých nohou‘, to znamená tuto zemi, na níž žijeme. (Izajáš 60:13) Celé lidstvo bude poučeno o bohulibém způsobu života, a proto poznání o Jehovově slavném záměru naplní zemi právě tak, jako jsou mořské pánve naplněny oceány.

 Čtvrtá a pátá běda

18. Co je čtvrtou bědou ohlášenou prostřednictvím Habakuka a jak se to dnes odráží na morálním stavu tohoto světa?

18 Čtvrtá běda je popsána u Habakuka 2:15 těmito slovy: „Běda tomu, kdo svým druhům dává něco k pití a připojuje k tomu tvůj vztek a hněv, aby je opil proto, aby pohlédl na jejich ohanbí.“ To připomíná zhýralé a zcestné způsoby moderního světa. Nemravnost, která v něm panuje, nachází podporu i u povolných náboženských organizací a nabývá nevídaných rozměrů. Nemoci, například AIDS a další pohlavní choroby, se rychle šíří po celé zemi. Dnešní generace lidí, kteří stavějí na první místo sami sebe, nezrcadlí ‚Jehovovu slávu‘, ale naopak dává najevo rostoucí mravní zkaženost a směřuje k tomu, že nad ní bude vykonán Boží rozsudek. Tento zločinný svět je ‚nasycen zneuctěním místo slávou‘ a brzy bude pít z poháru Jehovova vzteku, který představuje Boží vůli vzhledem ke světu. ‚Na jeho slávě bude potupa.‘ (Habakuk 2:16)

19. Čeho se týká úvod k páté bědě oznámené Habakukem a proč tato slova mají význam v dnešním světě?

19 Úvodem k páté bědě je důrazné varování před uctíváním vyřezávaných soch. Na Jehovův pokyn prorok oznamuje toto mocné prohlášení: „Běda tomu, kdo říká kusu dřeva: ‚Probuď se přece!‘, němému kameni: ‚Vzbuď se! Sám dá poučení!‘ Pohleď, je obložen zlatem a stříbrem a uprostřed něho není vůbec žádný dech.“ (Habakuk 2:19) Až dodnes se křesťanstvo i takzvané pohanstvo klaní křížům, madonám, ikonám a jiným zobrazením lidí a zvířat. Žádná z takových model se nemůže probudit a zachránit  své ctitele, až Jehova přijde vykonat rozsudek. Zlato a stříbro, kterými jsou potažené, zcela blednou ve srovnání s velkolepostí věčného Boha Jehovy a se slávou jeho živých tvorů. Kéž můžeme navždy vzývat jeho jedinečné jméno!

20. V jakém chrámovém uspořádání máme výsadu radostně sloužit?

20 Ano, náš Bůh Jehova je hoden veškeré chvály. Kéž s pocitem hluboké úcty vždy jednáme v souladu s touto výstrahou před modlářstvím. Ale naslouchejme. Jehova ještě mluví: „Jehova je ve svém svatém chrámu. Mlč před ním, celá země!“ (Habakuk 2:20) Prorok měl na mysli bezpochyby jeruzalémský chrám. My dnes však máme výsadu uctívat v mnohem vznešenějším chrámovém uspořádání, v němž byl Veleknězem ustanoven náš Pán, Ježíš Kristus. Zde, na pozemském nádvoří tohoto chrámu, se shromažďujeme, sloužíme, modlíme se a vzdáváme Jehovovi čest, která přísluší jeho slavnému jménu. A upřímné uctívání našeho láskyplného nebeského Otce nám přináší velkou radost!

Vzpomínáte si?

• Jak na vás působí Jehovova slova: „Neopozdí se“?

• Co v dnešní době znamenají bědy, které byly ohlášeny prostřednictvím Habakuka?

• Proč bychom dál měli nechat zaznívat Jehovovo varování?

• Na nádvoří kterého chrámu máme výsadu sloužit?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 15]

Dnešní Boží služebníci vědí, stejně jako to věděl Habakuk, že se Jehova neopozdí

[Obrázky na straně 18]

Vážíte si výsady uctívat Jehovu na nádvoří jeho duchovního chrámu?

[Podpisek obrázku na straně 16]

Foto U.S. Army