Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak dlouho ještě budou existovat ničemní?

Jak dlouho ještě budou existovat ničemní?

 Jak dlouho ještě budou existovat ničemní?

„[Jehovo,] proč mlčíš, když někdo ničemný polyká někoho spravedlivějšího, než je on?“ (HABAKUK 1:13)

1. Kdy bude země zcela naplněna poznáním Jehovovy slávy?

ODSTRANÍ někdy Bůh ničemné lidi? Jestliže ano, jak dlouho musíme ještě čekat? Na to se ptají lidé po celé zemi. Kde můžeme na tyto otázky najít odpověď? V prorockých slovech, která inspiroval Bůh a která se týkají Božího ustanoveného času. Tato slova nás ujišťují o tom, že Jehova brzy vykoná nad všemi ničemnými rozsudek. Teprve tehdy bude země „naplněna poznáním Jehovovy slávy, jako vody pokrývají moře“. To je prorocký slib zapsaný v Božím posvátném slově u Habakuka 2:14.

2. Které tři Boží prorocké rozsudky obsahuje kniha Habakuk?

2 Kniha Habakuk byla napsána kolem roku 628 př. n. l. a skládá se ze tří rozsudků, které vykoná Jehova Bůh. Dva z nich již byly vykonány. Tím prvním byl Jehovův rozsudek nad svévolným národem starověké Judy. A co ten druhý? To byl Boží rozsudek vykonaný nad utlačujícím Babylónem. Máme tedy všechny důvody, abychom důvěřovali tomu, že bude vykonán i třetí z těchto Božích rozsudků. Můžeme dokonce očekávat, že k tomu dojde velmi brzy. Kvůli přímým, kteří žijí v těchto posledních dnech, Bůh odstraní všechny ničemné lidi. Poslední z nich zahyne ve „válce velikého dne Boha Všemohoucího“, která se rychle přibližuje. (Zjevení 16:14, 16)

3. Co zcela jistě postihne ničemné v dnešní době?

3 Válka Božího velkého dne je stále blíž. A to, že v našich dnech Bůh vykoná rozsudek nad ničemnými, je stejně jisté jako to, že byly Jehovovy rozsudky vykonány nad Judou a nad Babylónem. Zkusme si však nyní představit, že žijeme v Judě v době proroka Habakuka. Co se v té zemi vlastně děje?

Země zmítaná nepokoji

4. Jaké děsivé zprávy se Habakuk dozvídá?

4 Je večer, fouká chladný vánek a Jehovův prorok Habakuk sedí na ploché střeše svého domu. Po boku má hudební nástroj. (Habakuk 1:1; 3:19, dovětek) Habakuk se však dozvídá děsivé zprávy. Judský král Jehojakim zabil Urijáše, a mrtvé tělo tohoto proroka nechal hodit na hřbitov prostého lidu. (Jeremjáš 26:23) Je pravda, že Urijáš si neuchoval svou důvěru v Jehovu, dostal strach a utekl do Egypta. Habakuk ale ví, že to, co Jehojakima podnítilo k jeho násilnému činu, nebyla touha zastat se Jehovy. To je zřejmé z královy naprosté neúcty k Božímu zákonu a z jeho nenávisti k proroku Jeremjášovi a dalším lidem, kteří sloužili Jehovovi.

5. V jakém duchovním stavu je Juda a jak na to Habakuk reaguje?

5 Habakuk vidí, jak ze střech okolních domů stoupá dým kadidla. Lidé však toto  kadidlo nepálí jako Jehovovi ctitelé. Věnují se falešnému náboženství, které je podporováno ničemným judským králem Jehojakimem. To je něco hanebného. Habakuk má slzy v očích a prosí: „Jak dlouho, Jehovo, mám volat o pomoc, a ty neslyšíš? Jak dlouho budu k tobě volat o přispění proti násilí, a ty nezachraňuješ? Proč mi dáváš vidět to, co ubližuje, a stále hledíš na pouhé těžkosti? A proč je přede mnou plenění a násilí a proč se vyskytují hádky a proč se vede rozepře? Proto zákon ochabuje a nikdy nevychází právo. Protože ničemný obklopuje spravedlivého, proto vychází právo pokřivené.“ (Habakuk 1:2–4)

6. Co se v Judě stalo se zákonem a právem?

6 Ano, všude je plenění a násilí. Kamkoli Habakuk pohlédne, tam vidí těžkosti, hádky a rozepře. „Zákon ochabuje“, stává se neúčinným. A co právo? „Nikdy nevychází“ vítězně. Nikdy nezískává převahu. Naopak, „ničemný obklopuje spravedlivého“, obchází zákony, které mají chránit nevinného. Ano, ‚právo vychází pokřivené‘. Je převrácené. To je žalostný stav.

7. Co je Habakuk rozhodnut udělat?

7 Habakuk se pak na chvíli zamyslí a uvažuje o celé té situaci. Má se snad vzdát? Rozhodně ne. Přemýšlí o veškerém pronásledování Božích věrných služebníků, a potom  se tento věrně oddaný muž rozhodne i nadále zůstat pevný a stálý jako Jehovův prorok. Habakuk bude dále oznamovat Boží poselství — i kdyby za to měl zaplatit svým životem.

Jehova koná neuvěřitelnou „činnost“

8, 9. Jakou neuvěřitelnou „činnost“ provádí Jehova?

8 Ve vidění Habakuk spatřuje stoupence falešných náboženství, kteří zneuctívají Boha. Poslechněme si, co jim Jehova říká: „Podívejte se mezi národy a přihlížejte a v ohromení zírejte jeden na druhého.“ Habakuk se pravděpodobně diví, proč Bůh takto oslovuje ničemné lidi. A potom slyší, jak jim Jehova říká: „Buďte  ohromeni; vždyť ve vašich dnech se koná činnost, čemuž nebudete věřit, ačkoli se o tom vypráví.“ (Habakuk 1:5) Vlastně je to sám Jehova, kdo koná tu činnost, které nemohou uvěřit. Co to ale je?

9 Habakuk pozorně naslouchá dalším Božím slovům, jež jsou zapsána v knize Habakuk 1:6–11. Je to Jehovovo poselství. Tomu, aby se splnilo, nemůže zabránit žádný falešný bůh ani neživá modla: „Budím totiž Chaldejce, národ hořký a prchlivý, který jde do rozlehlých míst země, aby vzal do vlastnictví sídla, která mu nepatří. Je strašlivý a bázeň vzbuzující. Vychází od něho jeho vlastní právo a jeho vlastní důstojnost. A jeho koně se prokázali jako rychlejší než levharti a prokázali se jako dravější než večerní vlci. A jeho oři hrabou zemskou půdu a jeho vlastní oři přicházejí zdaleka. Letí jako orel pospíchající něco sežrat. Přichází jako celek pro pouhé násilí. Shromažďování jejich obličejů je jako východní vítr a zajatce sbírá právě jako písek. A on, on se pošklebuje samotným králům a vysocí úředníci jsou mu k smíchu. On, on se směje dokonce každému opevněnému místu a kupí prach a dobývá je. V ten čas bude jistě postupovat jako vítr a projde a skutečně se proviní. Tato jeho síla je od jeho boha.“

10. Koho Jehova vzbuzuje?

10 To je důrazné prorocké varování od Nejvyššího. Jehova povolává Chaldejce, surové obyvatele Babylónu. Na svém tažení po ‚rozlehlých místech země‘ obsadí opravdu mnoho příbytků. To vyvolává děs. Chaldejské hordy jsou ‚strašlivé a bázeň vzbuzující‘, nahánějí smrtelný strach. Mají své vlastní neměnné zákony. ‚Vychází od nich jejich vlastní právo.‘

11. Jak byste popsali způsob, jakým babylónská vojska přitáhla proti Judě?

11 Babylón má koně, kteří jsou rychlejší než hbití levharti. Jeho jízda je dravější než hladoví vlci na nočním lovu. Babylónští oři jsou dychtiví vyrazit, a proto netrpělivě „hrabou zemskou půdu“. Ze vzdáleného Babylónu míří k Judě. Chaldejci letí jako orel, který spěchá ke své chutné potravě, a brzy zatnou spáry do své kořisti. Bude se však jednat o pouhý loupežný výpad, kterého se zúčastní jen několik vojáků? Rozhodně ne. „Přichází jako celek pro pouhé násilí“, jako ohromný zástup, který se shromáždil, aby vykonal dílo zkázy. Chaldejci jedou na západ k Judě a Jeruzalému, pohybují se rychle jako východní vítr, a jejich tváře planou dychtivostí. Babylónské vojsko s sebou odvléká tolik vězňů, že je o něm řečeno, že ‚sbírá zajatce právě jako písek‘.

12. Jaký postoj mají Babylóňané a čím se tento strašný nepřítel ‚skutečně proviní‘?

12 Chaldejské vojsko se pošklebuje králům a vysmívá se vysokým úředníkům, neboť nikdo z nich není schopen zastavit jeho rozhodný postup. ‚Směje se každému opevněnému místu‘, protože každá pevnost padá, když kolem ní Babylóňané ‚nakupí prach‘ tím, že vybudují hliněný val, z něhož pak útočí. V Jehovův ustanovený čas bude tento mocný nepřítel „jistě postupovat jako vítr“. Při útoku na Judu a Jeruzalém ‚se skutečně proviní‘ tím, že ublíží Božímu lidu. Po bleskovém vítězství se chaldejský velitel bude vychloubat: ‚Tato síla je od našeho boha.‘ Jak málo toho ale chaldejský velitel ví.

Spolehlivý základ pro naději

13. Proč je Habakuk plný naděje a důvěry?

13 Habakuk nyní lépe rozumí Jehovovu záměru, a v jeho srdci proto roste naděje. O Jehovovi mluví s naprostou důvěrou a hlubokým obdivem. Jak můžeme číst u Habakuka 1:12, prorok říká: „Nejsi odedávna, Jehovo? Můj Bože, můj Svatý, ty neumíráš.“ Ano, Jehova je Bohem „od neurčitého času na neurčitý čas“ — tedy navždy. (Žalm 90:1, 2)

14. Jak jednají judští odpadlíci?

 14 Prorok přemýšlí o vidění, jež od Boha dostal, a raduje se z pochopení, které tak získal. Potom říká: „Jehovo, ustanovil jsi to k soudu; a založil jsi to, Skálo, k pokárání.“ Bůh odsoudil judské odpadlíky a čeká je pokárání v podobě přísného trestu od Jehovy. Měli na něho pohlížet jako na svou Skálu, jedinou skutečnou pevnost, jako na útočiště a zdroj záchrany. (Žalm 62:7; 94:22; 95:1) Odpadlí judští vůdci se však nepřibližují k Bohu, ale dále utlačují Jehovovy bezúhonné ctitele.

15. V jakém smyslu má Jehova „příliš čisté oči, než aby viděl, co je špatné“?

15 Tato situace velmi znepokojuje Jehovova proroka. Říká tedy: „Máš příliš čisté oči, než abys viděl, co je špatné; a nejsi schopen přihlížet těžkostem.“ (Habakuk 1:13) Ano, Jehova má ‚příliš čisté oči, než aby viděl‘ neboli přehlížel to, co je špatné.

16. Jak byste shrnuli slova zapsaná u Habakuka 1:13–17?

16 Habakuk má proto několik otázek, jež vedou k přemýšlení. Ptá se: „Proč jen se díváš na ty, kdo jednají zrádně, proč mlčíš, když někdo ničemný polyká někoho spravedlivějšího, než je on? A proč děláš pozemského člověka jako mořské ryby, lezoucí tvory, nad nimiž nikdo nepanuje? Ty všechny vytáhl pouhým háčkem na ryby; odvléká je ve své vlečné síti a sbírá je do své rybářské sítě. Proto se raduje a má radost. Proto předkládá oběť své vlečné síti a přináší obětní dým své rybářské síti; kvůli nim je totiž jeho podíl dobře omaštěn olejem a jeho jídlo je zdravé. To proto vyprázdní svou vlečnou síť, a musí neustále pobíjet národy, zatímco neprojevuje soucit?“ (Habakuk 1:13–17)

17. (a) Jak Babylóňané svým útokem na Judu a Jeruzalém slouží Božímu záměru? (b) Co Jehova zjeví Habakukovi?

17 Při útoku na Judu a její hlavní město Jeruzalém budou Babylóňané jednat podle svých vlastních tužeb. Nebudou vědět, že slouží jako Boží nástroj k vykonání Božího spravedlivého rozsudku nad nevěrným lidem. Je tedy snadné porozumět tomu, proč Habakuk nemohl pochopit, že Bůh použije k vykonání svého rozsudku ničemné Babylóňany. Tito nelítostní Chaldejci nejsou Jehovovými ctiteli. Na lidi se dívají jako na pouhé ‚ryby a lezoucí tvory‘, které je potřeba chytit a ovládnout. Habakukovy rozpaky však nebudou trvat dlouho. Jehova svému prorokovi brzy zjeví, že Babylóňané neujdou trestu za chamtivé plenění a svévolné prolévání krve. (Habakuk 2:8)

Připraven na další Jehovova slova

18. Co se můžeme naučit z Habakukova postoje, který je patrný z textu u Habakuka 2:1?

18 V tuto chvíli však Habakuk čeká, co mu Jehova řekne dále. Prorok s rozhodností prohlašuje: „Na svém strážním místě budu stále stát a budu zůstávat na baště; a budu na stráži, abych viděl, co bude mluvit mým prostřednictvím a co odvětím na své pokárání.“ (Habakuk 2:1) Habakuk se dychtivě zajímá o to, co dalšího chce Bůh prostřednictvím něj jakožto proroka sdělit. Víra v to, že Jehova je Bůh, který nebude přehlížet špatnost, vede proroka k tomu, že přemýšlí, proč panuje ničemnost. Je však ochoten opravit své smýšlení. A co my? Když uvažujeme o tom, proč jsou některé ničemné věci připouštěny, měli bychom plně důvěřovat ve spravedlnost Jehovy Boha. To by nám mělo pomoci, abychom zůstali vyrovnaní a čekali na něj. (Žalm 42:5, 11)

19. Co se přesně podle slova, které Bůh předal Habakukovi, stalo svéhlavým Židům?

19 V souladu se svým slovem, které předal Habakukovi, Bůh vykonal rozsudek nad svéhlavým židovským národem, když dovolil, aby Babylóňané napadli Judu. V roce 607 př. n. l. zničili Jeruzalém i chrám, pobili  letité i mladé a odvlekli mnoho zajatců. (2. Paralipomenon 36:17–20) Po dlouhém vyhnanství v Babylóně se věrný židovský ostatek vrátil do své domoviny a také obnovil chrám. Později však Židé byli Jehovovi opět nevěrní. To se projevilo zejména tehdy, když zavrhli Ježíše jako Mesiáše.

20. Jak Pavel použil slova z Habakuka 1:5 v souvislosti se zavržením Ježíše?

20 Podle Skutků 13:38–41 apoštol Pavel ukázal Židům v Antiochii, co by to znamenalo zavrhnout Ježíše a tak pohrdnout jeho výkupní obětí. Pavel varoval Židy tím, že z řecké Septuaginty citoval Habakuka 1:5: „Postarejte se o to, aby na vás nepřišlo to, co je řečeno v Prorocích: ‚Podívejte se na to, posměvači, divte se tomu a zmizte, protože konám ve vašich dnech dílo, dílo, kterému rozhodně neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo podrobně vyprávěl.‘ “ V souladu s tím, jak Pavel citoval Habakuka 1:5, se toto proroctví podruhé splnilo v roce 70 n. l., když římské vojsko zničilo Jeruzalém a tamější chrám.

21. Jak Židé v Habakukově době pohlíželi na Boží „dílo“, kterým bylo zničení Jeruzaléma Babylóňany?

21 Pro Židy v Habakukově době bylo nemyslitelné, že by bylo vykonáno Boží „dílo“ — zničení Jeruzaléma prostřednictvím Babylóňanů. Město totiž bylo střediskem Jehovova uctívání a místem, kde byl trůn Božích pomazaných králů. (Žalm 132:11–18) Jeruzalém proto nikdy předtím zničen nebyl. Jeho chrám nebyl nikdy spálen. Davidova královská dynastie nebyla nikdy svržena z trůnu. Bylo nepředstavitelné, že by Jehova dovolil, aby se něco takového stalo. Prostřednictvím Habakuka však Jehova dal jasné varování, že k těmto šokujícím událostem opravdu dojde. A dějiny potvrzují, že se všechno stalo tak, jak bylo předpověděno.

Boží neuvěřitelné „dílo“ v dnešní době

22. Co bude Jehovovým neuvěřitelným ‚dílem‘ v dnešní době?

22 Chystá se Jehova vykonat nějaké neuvěřitelné „dílo“ v dnešní době? Buďme si jisti, že ano, i když se to pochybovačům zdá neuvěřitelné. Tentokrát bude Jehovovým neuvěřitelným dílem zničení křesťanstva. Stejně jako starověká Juda, i křesťanstvo tvrdí, že uctívá Boha, ale přitom je úplně zkažené. Jehova se postará o to, aby byla brzy odstraněna každá stopa náboženského systému křesťanstva i ostatních částí „Velkého Babylónu“, světové říše falešného náboženství. (Zjevení 18:1–24)

23. K čemu dalšímu podnítil Boží duch Habakuka?

23 Před zničením Jeruzaléma v roce 607 př. n. l. měl Jehova pro Habakuka ještě více práce, kterou bylo potřeba vykonat. Co dalšího řekl Bůh svému prorokovi? Habakuk slyšel věci, které ho podnítily k tomu, aby vzal svůj hudební nástroj a přednesl Jehovovi modlitbu v podobě žalozpěvu. Nejprve však Boží duch vedl proroka k tomu, aby ohlásil nečekané bědy. Jistě oceníme, když porozumíme hlubokému smyslu těchto prorockých slov, která se týkají Božího ustanoveného času. Věnujme proto dál pozornost Habakukovu proroctví.

Vzpomínáte si?

• Jaké poměry panovaly v Judě v době Habakuka?

• Jakou neuvěřitelnou „činnost“ vykonal Jehova v Habakukově době?

• Jaký základ pro naději měl Habakuk?

• Jaké neuvěřitelné „dílo“ vykoná Bůh v dnešní době?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 9]

Habakuk si kladl otázku, proč Bůh připouští ničemnost. Kladete si ji také?

[Obrázek na straně 10]

Habakuk předpověděl, že judskou zemi postihne neštěstí z rukou Babylóňanů

[Obrázek na straně 10]

Archeologické památky Jeruzaléma, který byl zničen v roce 607 př. n. l.