Přejít k článku

Přejít na obsah

Sloužíme po boku strážného

Sloužíme po boku strážného

 Sloužíme po boku strážného

„Na strážní věži, Jehovo, neustále stojím ve dne, a celé noci jsem postaven na své pozorovatelně.“ (IZAJÁŠ 21:8)

1. Svědkem jakých velkolepých slibů je samotný Jehova?

JEHOVA je Velký Vykonavatel svého záměru. Vzpurnému andělovi, který se stal Satanem Ďáblem, se nepodaří zvrátit Boží vznešený záměr posvětit své jméno a zřídit nad rajskou zemí slavnou vládu Království. (Matouš 6:9, 10) Pod touto vládou zažije lidstvo skutečné požehnání. Bůh „opravdu navždy pohltí smrt, a Svrchovaný Pán Jehova jistě setře slzy ze všech obličejů“. Šťastné, sjednocené lidstvo bude věčně žít v míru a blahobytu. (Izajáš 25:8; 65:17–25) V souvislosti s těmito sliby je Jehova sám sobě svědkem.

2. Koho Jehova používal a používá jako své lidské svědky?

2 Vznešený Stvořitel má však také lidské svědky. V předkřesťanských dobách „oblak svědků“, počínaje Abelem, běžel závod vytrvalosti a často přitom stál proti drtivé přesile. Tito svědkové dali vynikající příklad a jsou povzbuzením pro věrné křesťany v dnešní době. Nejlepším příkladem odvážného svědka je ovšem Kristus Ježíš. (Hebrejcům 11:1–12:2) Připomeňme si například jeho poslední svědectví před Pontským Pilátem. Ježíš prohlásil: „Proto jsem se narodil a proto jsem přišel do světa, abych vydal svědectví o pravdě.“ (Jan 18:37) Od roku 33 n. l. až dodnes, tedy do roku 2000 n. l., Ježíšův příklad následují horliví křesťané, kteří dál vydávají svědectví a ohlašují ‚velkolepé Boží věci‘. (Skutky 2:11)

Babylónské sektářství

3. Jak Satan vždy kladl odpor svědectví vydávanému o Jehovovi a jeho vůli?

3 V průběhu tisíců let se velký Protivník, Satan Ďábel, ničemně snaží zpochybňovat svědectví Božích svědků. Jakožto „otec lži“ tento „Velký drak . . . , ten prahad . . . zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. Ve svém boji proti těm, kdo „zachovávají Boží přikázání“, je neúnavný, a to zejména v těchto posledních dnech. (Jan 8:44; Zjevení 12:9, 17)

4. Kde má původ Velký Babylón?

4 Asi před 4 000 lety, po potopě v Noemově době, Satan nechal povstat Nimroda, ‚mocného lovce v odporu proti Jehovovi‘. (1. Mojžíšova 10:9, 10) Největší Nimrodovo město Babylón (Bábel) se stalo střediskem démonského náboženství. Když stavitelům věže v Bábelu Jehova zmátl jazyk, lidé se rozptýlili po celé zemi a odnesli si s sebou své falešné náboženství. Babylón se tak stal místem, kde má původ světová říše falešného náboženství, která je v knize Zjevení označena jako Velký Babylón. Zmíněná kniha předpovídá, že tento starověký náboženský systém zanikne. (Zjevení 17:5; 18:21)

Národ svědků

5. Který národ Jehova zorganizoval jako svého svědka, ale proč dovolil, aby byl odveden do vyhnanství?

5 Asi 500 let potom, co žil Nimrod, Jehova zorganizoval potomky věrného Abrahama a vytvořil z nich izraelský národ, který měl Jehovovi sloužit jako jeho svědek na zemi. (Izajáš 43:10, 12) Mnoho jednotlivců z tohoto národa sloužilo Jehovovi věrně. Izraelity však v průběhu staletí zkazily falešné nauky okolních národů, a tak se Jehovův smluvní lid odvrátil od uctívání svého Boha a začal uctívat  falešné bohy. Proto v roce 607 př. n. l. babylónské vojsko vedené králem Nebukadnecarem zničilo Jeruzalém i s jeho chrámem, a většinu Židů odvedlo do Babylónu do vyhnanství.

6. Jakou dobrou zprávu oznamoval Jehovův prorocký strážný a kdy se to splnilo?

6 To bylo velké vítězství falešného náboženství. Ale nadvláda Babylónu neměla dlouhého trvání. Asi 200 let před touto událostí Jehova přikázal: „Jdi, postav pozorovatele, aby přesně povídal, co vidí.“ Jakou zprávu měl tento strážný oznámit? „Padl! Babylón padl, a on skácel na zem všechny ryté sochy jeho bohů!“ (Izajáš 21:6, 9) A právě to se stalo v roce 539 př. n. l. Prorocké prohlášení se splnilo. Mocný Babylón padl a Boží smluvní lid se mohl brzy vrátit do své vlasti.

7. (a) Co se Židé naučili z toho, když je Jehova ukázňoval? (b) Do jakých léček padli Židé po návratu z vyhnanství a k čemu to vedlo?

7 Vracející se Židé se poučili natolik, že zanechali modlářství a spiritistického náboženství. V průběhu let však padli do jiných léček. Pro některé Židy se stala osidlem řecká filozofie. Jiní začali klást větší důraz na lidské tradice než na Boží slovo. A další Židé se nechali svést nacionalismem. (Marek 7:13; Skutky 5:37) V době, kdy se narodil Ježíš, byl národ už opět odkloněn od čistého uctívání. Někteří Židé sice příznivě reagovali na dobrou zprávu, kterou ohlašoval Ježíš, ale národ jako celek Ježíše zavrhl. Bůh proto zavrhl Izrael. (Jan 1:9–12; Skutky 2:36) Přestal být Božím svědkem a Jeruzalém i jeho chrám byly v roce 70 n. l. znovu zničeny, tentokrát římským vojskem. (Matouš 21:43)

8. Kdo se stal Jehovovým svědkem a proč bylo Pavlovo varování adresované tomuto svědkovi příhodné?

8 Mezitím byl zrozen křesťanský ‚Boží Izrael‘ a začal sloužit jako Boží svědek pro národy. (Galaťanům 6:16) Satan však velmi rychle zosnoval plán, aby tento nový duchovní národ zkazil. Už koncem prvního století byly ve sborech patrné sektářské vlivy. (Zjevení 2:6, 14, 20) Bylo tedy příhodné, že Pavel křesťany varoval: „Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím filozofie a prázdného podvodu podle lidské tradice, podle základních věcí světa, a ne podle Krista.“ (Kolosanům 2:8)

9. Jaké události vedly ke vzniku křesťanstva, přesně jak předpověděl Pavel?

9 Náboženství mnoha lidí, kteří se prohlašovali za křesťany, bylo nakonec znečištěno řeckou filozofií, babylónskými náboženskými představami a později takovou lidskou „moudrostí“, jako je evoluční teorie a vyšší kritika. Stalo se přesně to, co předpověděl Pavel: „Vím, že po mém odchodu vstoupí mezi vás utlačující vlci a nebudou něžně zacházet se stádem, a z vás samotných povstanou muži a budou mluvit převrácené věci, aby za sebou odvedli učedníky.“ (Skutky 20:29, 30) Toto odpadnutí pak vedlo ke vzniku křesťanstva.

10. Z čeho bylo patrné, že ne všichni propadli zkaženému uctívání, které pěstovalo křesťanstvo?

10 Ti, kdo svůj život skutečně zasvětili  čistému uctívání, museli ‚vést tvrdý boj za víru, která byla jednou provždy předána svatým‘. (Juda 3) Mělo však svědectví o pravém uctívání a o Jehovovi zmizet ze země? Ne. Jak se začala přibližovat doba, kdy má být zničen vzpurný Satan a všechna jeho díla, bylo zjevné, že ne všichni lidé propadli odpadlickému uctívání, které pěstovalo křesťanstvo. Koncem 19. století byla v Pittsburghu v Pensylvánii zorganizována skupina upřímných badatelů Bible a stala se zárodkem třídy novodobých Božích svědků. Tito křesťané obraceli pozornost na biblické doklady toho, že je velmi blízko závěr současného systému věcí. V souladu s biblickými proroctvími začal tento ‚závěr‘ světa v roce 1914, a znamením toho bylo vypuknutí první světové války. (Matouš 24:3, 7) Existují přesvědčivé doklady, že Satan a hordy jeho démonů byli po tom roce svrženi z nebe. O Satanově činnosti a o tom, jak pozoruhodně se splňuje znamení Ježíšovy královské přítomnosti v nebeské královské moci, poskytlo jasný důkaz dvacáté století, které je plné těžkostí. (Matouš, kapitoly 24 a 25; Marek, kapitola 13; Lukáš, kapitola 21; Zjevení 12:10, 12)

11. O co usiloval Satan, ale jak jeho snahy selhaly?

11 V červnu 1918 se Satan horečně snažil sprovodit ze světa badatele Bible, kteří v té době už kázali v několika zemích. Snažil se také zničit jejich zákonnou korporaci, Watch Tower Bible and Tract Society. Odpovědní úředníci Společnosti byli uvězněni a stejně jako Ježíš v prvním století byli i oni falešně obviněni z pobuřování. (Lukáš 23:2) V roce 1919 byli tito úředníci propuštěni, a díky tomu mohli pokračovat ve své službě. Později byli zcela zproštěni obvinění.

‚Pozorovatel‘ dává bedlivý pozor

12. Kdo dnes tvoří třídu Jehovova strážného neboli „pozorovatele“ a jaký postoj tito lidé mají?

12 Když tedy začal ‚čas konce‘, Jehova měl opět na scéně strážného, který upozorňoval lidi na události, jež souvisely se splňováním Božích záměrů. (Daniel 12:4; 2. Timoteovi 3:1) Třída strážného — pomazaní křesťané, Boží Izrael — až dodnes působí v souladu s Izajášovým popisem prorockého strážného: „Dával bedlivý pozor, s velkou pozorností. A přistoupil k tomu, aby zvolal jako lev: ‚Na strážní věži, Jehovo, neustále stojím ve dne, a celé noci jsem postaven na své pozorovatelně.‘ “ (Izajáš 21:7, 8) To je strážný, který svůj úkol bere vážně.

13. (a) Jaké poselství ohlašuje Jehovův strážný? (b) Proč je možné říci, že Velký Babylón padl?

13 Co tento strážný viděl? Jehovův strážný, tedy třída Jehovových svědků, opět oznámil: „Padl! Babylón padl, a on [Jehova] skácel na zem všechny ryté sochy jeho bohů!“ (Izajáš 21:9) Tentokrát, po první světové válce, je ze svého vyvýšeného místa v postavení autority svržen Velký Babylón, světová říše falešného náboženství. (Jeremjáš 50:1–3; Zjevení 14:8) Není divu! Vždyť Velká válka, jak se první světové válce tehdy říkalo, začala v křesťanstvu, jehož duchovenstvo na obou stranách podporovalo válčení tím, že kázalo, aby statní mladí muži šli do zákopů. To byla opravdu hanba! V roce 1919 však Velký Babylón nedokázal zabránit badatelům Bible, jak byli svědkové Jehovovi tehdy známi, aby se nevymanili ze stavu nečinnosti a nezahájili celosvětové kazatelské tažení, které pokračuje až dosud. (Matouš 24:14) To znamenalo pád Velkého Babylónu, stejně jako bylo propuštění Izraelitů v 6. století př. n. l. znamením pádu starověkého Babylónu.

14. Zejména který časopis používá Jehovův strážný a jak tomu Jehova žehná?

14 Třída strážného svůj úkol vždy vykonávala a vykonává horlivě a se silnou touhou dělat to, co je správné. V červenci roku 1879 začali badatelé Bible vydávat tento časopis, který byl tehdy znám jako Sionská Strážná věž a zvěstovatel přítomnosti Kristovy. Od roku 1879 až do 15. prosince 1938 bylo na titulní  straně každého čísla napsáno: „ ‚Strážný, co se stalo v noci?‘ (Izajáš 21:11)“ * Strážná věž už 120 let věrně sleduje světové události a jejich prorocký význam. (2. Timoteovi 3:1–5, 13) Třída Božího strážného a její společníci, „jiné ovce“, tento časopis používají při svém neúnavném ohlašování toho, že Kristovo Království už brzy ospravedlní Jehovovu svrchovanost. (Jan 10:16) Měl tento svědek — časopis Strážná věž — Jehovovo požehnání? Od roku 1879, kdy v nákladu 6 000 výtisků vyšlo první číslo, se ze Strážné věže stal časopis, který je nákladem více než 22 000 000 výtisků vydáván po celém světě ve 132 jazycích. Ve 121 z nich vychází simultánně. Je opravdu příhodné, že nejrozšířenějším náboženským časopisem na zemi je ten, který oslavuje jméno pravého Boha, Jehovy.

Postupné očišťování

15. Jaké postupné očišťování začalo už před rokem 1914?

15 V průběhu asi 40 let před rokem 1914, kdy začala Kristova nebeská vláda, byli badatelé Bible osvobozeni od mnoha nebiblických nauk křesťanstva. K nim patřil křest nemluvňat, nesmrtelnost lidské duše, očistec, pekelná muka a trojjediný Bůh. Ale k tomu, aby se badatelé Bible zbavili všech špatných názorů, bylo zapotřebí ještě více času. Například ve dvacátých letech nosili mnozí badatelé Bible odznak, na němž byl vyobrazen kříž a koruna, a také slavili Vánoce a další pohanské svátky. Ale jestliže jejich uctívání mělo být čisté, museli odstranit veškeré pozůstatky modlářství. Jediným základem křesťanské víry a křesťanského způsobu života musí být Boží slovo, Svatá Bible. (Izajáš 8:19, 20; Římanům 15:4) Přidávat něco k Božímu slovu nebo z něj něco ubírat je nesprávné. (5. Mojžíšova 4:2; Zjevení 22:18, 19)

16, 17. (a) Jakou falešnou představu zastávala několik desetiletí třída strážného? (b) Jaký je správný výklad ‚oltáře‘ a ‚sloupu‘ v ‚Egyptě‘?

16 Uveďme si jeden příklad, který ukáže, jak je tato zásada důležitá. V roce 1886 vydal C. T. Russell knihu, která byla nazvána The Divine Plan of the Ages (Božský plán věků). Tento svazek obsahoval tabulku, která ukazovala na spojitost lidských věků a Velké pyramidy v Egyptě. Mělo se za to, že tento pomník faraóna Chufeva byl sloupem, o němž se píše u Izajáše 19:19, 20: „V ten den se uprostřed egyptské země prokáže být oltář pro Jehovu a sloup pro Jehovu u jeho hranice. A prokáže se to být znamením a svědectvím Jehovovi vojsk v egyptské zemi.“ Jakou souvislost mohla mít tato pyramida s Biblí? Příkladem je názor, že délka některých chodeb ve Velké pyramidě naznačovala, kdy začne „velké soužení“, o němž se píše u Matouše 24:21. Tak to bylo tehdy chápáno. Někteří badatelé Bible se zcela zabrali do vyměřování různých částí pyramidy, aby určili například den, kdy půjdou do nebe.

17 Velké pyramidě se říkalo Bible v kameni, a několik desítek let se jí připisovala velká důležitost. Až Strážné věže z 15. listopadu a 1. prosince 1928 (česky vyšlo 1. dubna 1929) objasnily, že k potvrzení svědectví zapsaného v Bibli Jehova nepotřebuje žádný  kamenný pomník, který postavili pohanští faraónové a který obsahuje démonská astrologická znamení. Badatelé Bible naopak pochopili, že Izajášovo proroctví má duchovní uplatnění. Podobně jako ve Zjevení 11:8 je také u Izajáše ‚Egypt‘ symbolem Satanova světa. „Oltář pro Jehovu“ nám připomíná přijatelné oběti, které pomazaní křesťané přinášejí v době, kdy jsou dočasnými usedlíky v tomto světě. (Římanům 12:1; Hebrejcům 13:15, 16) Sloup ‚u hranice Egypta‘ poukazuje na sbor pomazaných křesťanů, který je ‚sloupem a oporou pravdy‘ a který stojí jako svědek v ‚Egyptě‘, tedy ve světě, který pomazaní křesťané mají opustit. (1. Timoteovi 3:15)

18. (a) Jak Jehova upřímným badatelům Bible dál objasňuje různé věci? (b) Jaký správný postoj by křesťan měl zaujmout, jestliže je pro něj obtížné pochopit objasnění některé části Písma?

18 Jak léta plynou, Jehova nám dál objasňuje pravdu, což zahrnuje i to, že nám umožňuje jasněji rozumět jeho prorockému slovu. (Přísloví 4:18) V posledních letech jsme byli povzbuzováni, abychom se s hlubším porozuměním znovu podívali mimo jiné na generaci, která nepomine, dokud nepřijde konec; na podobenství o ovcích a kozlech; na ohavnost a na to, kdy se postaví na svaté místo; na novou smlouvu; na proměnění a také na vidění chrámu popsané v knize Ezekiel. Pochopit tato upřesněná vysvětlení může být někdy obtížné, ale důvody pro ně jsou v průběhu času stále zřejmější. Pokud křesťan nové vysvětlení některého verše plně nechápe, pak by se měl pokorně připojit ke slovům proroka Micheáše: „Budu projevovat postoj očekávání vůči Bohu své záchrany.“ (Micheáš 7:7)

19. Jak pomazaný ostatek a jeho společníci, jiné ovce, v těchto posledních dnech prokazují, že jsou odvážní jako lev?

 19 Připomeňme si, že strážný „přistoupil k tomu, aby zvolal jako lev: ‚Na strážní věži, Jehovo, neustále stojím ve dne, a celé noci jsem postaven na své pozorovatelně.‘ “ (Izajáš 21:8) Pomazaný ostatek prokazuje, že je odvážný jako lev. Odhaluje totiž falešné náboženství a ukazuje lidem cestu ke svobodě. (Zjevení 18:2–5) Jakožto „věrný a rozvážný otrok“ opatřuje v mnoha jazycích Bibli, časopisy a další publikace, tedy „pokrm v pravý čas“. (Matouš 24:45) Poskytuje vedení při shromažďování ‚velkého zástupu ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků‘. I členové tohoto velkého zástupu jsou očišťováni Ježíšovou výkupní krví, a tím, že Bohu prokazují „dnem i nocí posvátnou službu“, dávají najevo, že mají odvahu jako lev. (Zjevení 7:9, 14, 15) Jakých výsledků při tomto díle dosáhla v uplynulém roce malá skupina dosud žijících pomazaných svědků Jehovových spolu se svými společníky, kteří tvoří velký zástup? To se dozvíme v následujícím článku.

[Poznámka pod čarou]

^ 14. odst. Od 1. ledna 1939 (v anglickém vydání) to bylo změněno na: „ ‚Poznají, že já jsem Jehova.‘ (Ezekiel 35:15)“

Vzpomínáte si?

• Které svědky Jehova používal v průběhu let?

• Kde má původ Velký Babylón?

• Proč Jehova dovolil, aby Jeruzalém, hlavní město jeho národa svědků, bylo zničeno v roce 607 př. n. l. a pak v roce 70 n. l.?

• Jaký postoj projevuje třída Jehovova strážného a její společníci?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 7]

„Na strážní věži, Jehovo, neustále stojím“

[Obrázky na straně 10]

Třída Jehovova strážného bere svůj úkol vážně