Přejít k článku

Přejít na obsah

Starší křesťané – Jehova si váží vaší věrnosti

Starší křesťané – Jehova si váží vaší věrnosti

SBOROVÍ starší po celém světě si váží toho, co můžou v Jehovově organizaci dělat. Jsou pro nás všechny velkým přínosem. Nedávno ale došlo k určité změně. Starší, kteří jsou pokročilého věku, byli požádáni, aby předali některé své odpovědnější úkoly mladším starším. O co konkrétně šlo?

Novinkou je, že krajští dozorci a celodobí instruktoři ukončí tento druh služby potom, co dosáhnou 70 let. A starší, kterým je 80 let a slouží jako koordinátoři výborů poboček nebo koordinátoři rad starších ve sborech, předají tyto úkoly mladším starším. Jak naši drazí bratři pokročilého věku tuto změnu přijímají? Z jejich reakcí je vidět, že jsou Jehovovi a jeho organizaci věrní.

„S tím rozhodnutím jsem naprosto souhlasil,“ říká Ken, který sloužil jako koordinátor výboru pobočky necelých 49 let. „To ráno jsem v modlitbě řekl Jehovovi, že potřebujeme mladšího bratra, který by sloužil jako koordinátor, a pak jsem zjistil, jaká změna mě čeká.“ Podobně to cítili věrní  starší po celém světě. Je pochopitelné, že zpočátku byli trochu zklamaní, protože svým bratrům slouží opravdu rádi.

„Byl jsem z toho trochu smutný,“ říká Esperandio, který ve sboru sloužil jako koordinátor rady starších. Nicméně přiznává: „Potřeboval jsem víc času věnovat sobě, protože se mi zhoršilo zdraví.“ Esperandio dál Jehovovi věrně slouží a bratři a sestry ve sboru z toho mají velký užitek.

A jak si na tu změnu po mnoha letech služby zvykli cestující dozorci? Allan, který cestoval do sborů 38 let, přiznává: „Když jsem se to dozvěděl, šokovalo mě to.“ Přesto si uvědomuje, že je dobré školit pro tuto práci mladší bratry, a dál Jehovovi věrně slouží.

Russell, který byl cestujícím dozorcem a celodobým instruktorem celkem 40 let, říká, že zpočátku byli s manželkou zklamaní. „Své služby jsme si velmi vážili a cítili jsme, že máme sílu v ní pokračovat.“ To, co se s manželkou během těch let naučili a co zažili, teď používají ve prospěch zvěstovatelů ve sboru a ti jsou za to rádi.

I když pocity, o kterých jsme se zmínili, jsi sám nezažil, můžeš je pochopit díky jedné biblické zprávě zapsané ve 2. Samuelově.

POKORNÝ A REÁLNĚ UVAŽUJÍCÍ MUŽ

Přenesme se teď do doby, kdy se proti králi Davidovi vzbouřil jeho syn Absalom. David uprchl z Jeruzaléma do Machanajimu, což je na východ od řeky Jordán. Tam on a jeho muži potřebovali nějaké nezbytné věci k životu. Vzpomínáš si, kdo jim pomohl?

Tři muži z té oblasti jim štědře poskytli lůžka, potraviny a nádoby. Jedním z nich byl Barzillai. (2. Sam. 17:27–29) Jakmile bylo vzbouření potlačeno, David se mohl vrátit domů. Barzillai ho doprovodil k Jordánu a David chtěl, aby s ním šel do Jeruzaléma. Nabídl mu, že bude jíst u jeho stolu, i když Barzillai byl velmi bohatý muž a jídlo od Davida nepotřeboval. (2. Sam. 19:31–33) Protože měl ale mnoho životních zkušeností, David ho nejspíš chtěl mít v Jeruzalémě, aby mohl mít užitek z jeho moudrých rad. Žít a pracovat na královském dvoře byla určitě úžasná čest!

Barzillai uvažoval realisticky a byl pokorný, a tak poukázal na to, že je mu 80 let. Potom dodal: „Mohl bych rozpoznávat mezi dobrým a špatným?“ (2. Sam. 19:35) Co tím chtěl říct? V průběhu svého života určitě získal moudrost a pořád ještě mohl druhým dobře radit, podobně jako později starší muži radili králi Rechoboamovi. (1. Král.  12:6, 7; Žalm 92:12–14; Přísl. 16:31) Když tedy mluvil o rozeznávání dobrého od špatného, měl zřejmě na mysli fyzická omezení, která souvisela s jeho věkem. Přiznal, že už nedokáže tak dobře vnímat chuť jídla a také hůř slyší. (Kaz. 12:4, 5) Sám tedy Davidovi navrhl, aby vzal do Jeruzaléma mladšího muže Kimhama, což byl patrně jeho syn. (2. Sam. 19:36–40)

PLÁNUJTE PRO BUDOUCNOST

Postoj, jaký projevil Barzillai, dali najevo i starší, kterých se dotkla organizační změna, o níž jsme se zmínili na začátku článku. V dnešní době bylo pochopitelně zapotřebí vzít v úvahu víc než jen schopnosti a okolnosti jednoho člověka. Bylo třeba realisticky zhodnotit, co je nejlepší pro věrné starší, kteří slouží po celém světě.

Tito pokorní bratři si záhy uvědomili, že když odpovědné úkoly předají mladším bratrům, Jehovova organizace bude posílena a připravena na budoucí vzrůst. Ve většině případů starší bratři ty mladší už školili, podobně jako Barzillai nejspíš školil svého syna a apoštol Pavel Timotea. (1. Kor. 4:17; Fil. 2:20–22) Ukázalo se, že mladší bratři jsou „dary v podobě lidí“, a že jsou tedy schopní pomáhat při „budování Kristova těla“. (Ef. 4:8–12; srovnej se 4. Mojžíšovou 11:16, 17, 29)

JINÉ MOŽNOSTI SLUŽBY

Mnozí v celosvětovém sboru Božího lidu, kteří předali určité úkoly mladším, této příležitosti využili k tomu, aby pro Jehovu dělali víc v jiném ohledu.

„Díky novým okolnostem mám víc času věnovat se nevěřícím manželům sester z našeho sboru,“ říká Marco, který byl 19 let cestujícím dozorcem.

„Dali jsme si za cíl pomáhat nečinným a vést víc biblických studií,“ říká Geraldo, který sloužil jako cestující dozorce 28 let. V současné době vedou s manželkou 15 studií a docela dost nečinných začalo chodit na shromáždění.

Allan, o kterém jsme se už zmínili, poznamenává: „Můžeme teď víc času trávit v různých odvětvích kazatelské služby. Chodíme do služby na veřejnosti, do obchodů a firem a do blízkého obvodu, ze kterého už dva lidé přišli do sálu Království.“

Pokud jsi v Jehovově organizaci dostal jiné pověření, je ještě jeden mimořádný způsob, jak můžeš přidat ruku k dílu. Můžeš činnost organizace podporovat tím, že své neocenitelné zkušenosti budeš předávat mladším mužům ve sboru. Russell, kterého jsme už citovali, říká: „Jehova školí a používá nádherné, nadané mladé bratry. Z jejich energického vyučování a pastýřské péče máme užitek všichni.“ (Viz rámeček „ Pomáhej mladším mužům, aby plně využili svůj potenciál“.)

JEHOVA SI TVÉ VĚRNOSTI VÁŽÍ

Pokud jsi nedávno začal Jehovovi sloužit jinak, než jsi to dělal dlouhá léta, zůstaň pozitivní. Sloužíš mu z celého srdce, a díky tomu jsi zapůsobil na život mnoha lidí. To můžeš dělat pořád. Druzí tě mají rádi a určitě tě budou mít rádi dál.

Co je ale důležitější, miluje tě Jehova. A slibuje, že nezapomene na tvoji práci a na lásku, kterou jsi projevoval k jeho jménu tím, že jsi sloužil svatým a dále sloužíš. (Hebr. 6:10) Tento Boží slib se netýká jenom toho, co jsi pro Jehovu udělal v minulosti. Jsi pro něj tak drahocenný, že nemůže zapomenout na to, co jsi pro něj udělal a co pro něj dál děláš, abys ho potěšil.

 A co když ty sám jsi nezažil změnu, o které jsme mluvili? I tak z ní můžeš mít užitek. Jaký?

Pokud jsi v kontaktu s nějakým věrným starším bratrem, který dostal jiné pověření, mohl bys načerpat něco z jeho moudrosti a dlouholetých zkušeností? Nech si od něj poradit. Ptej se ho, co si o určitých věcech myslí. A pozoruj, jak ve své současné situaci využívá to, co se za ta léta naučil.

Ať už jsi věkem starší a sloužíš Jehovovi jinak než dřív, nebo jsi křesťan, který ze zkušeností druhých může mít užitek, nezapomeň, že Jehova si věrnosti těch, kdo mu dlouhá léta slouží a kdo v tom pokračují, velmi váží.