Přejít k článku

Přejít na obsah

Boží Slovo je mocné

Boží Slovo je mocné

„Slovo Boha je živé a vykonává moc.“ (HEBR. 4:12)

PÍSNĚ: 114, 113

1. Proč nepochybujeme o tom, že Boží poselství je mocné? (Viz úvodní obrázek.)

JAKO Jehovovi služebníci nemáme žádné pochybnosti o tom, že Boží poselství určené lidem „je živé a vykonává moc“. (Hebr. 4:12) Mnozí z nás můžou z vlastní zkušenosti říct, jak Bible dokáže změnit život člověka. Někteří naši bratři a sestry byli dřív zloději, narkomani nebo žili nemravně. Jiní vydělávali spoustu peněz nebo byli slavní, ale něco jim pořád scházelo. (Kaz. 2:3–11) Mnozí byli v těžké, nebo dokonce bezvýchodné situaci, ale teď mají smysl života a naději do budoucnosti. Některé takové příběhy sis asi se zájmem přečetl ve Strážné věži v rubrice „Bible mění život lidí“. A i po křtu Boží Slovo křesťanům pomáhá mít stále pevnější vztah k Jehovovi.

2. Jak Boží Slovo ukázalo svoji moc v prvním století?

2 Mělo by nás překvapovat, že hodně lidí v dnešní době udělalo na základě studia Božího Slova obrovské životní změny? Vůbec ne! Takové příběhy nám připomínají naše bratry a sestry, kteří žili v prvním století a měli nebeskou naději. (Přečti 1. Korinťanům 6:9–11.) Potom co apoštol Pavel vyjmenoval, jací lidé nezdědí Boží království, dodal: „Někteří z vás takoví byli.“ Boží Slovo a svatý duch  jim ale pomohly se změnit. Dokonce i po křtu někteří udělali závažné chyby, které měly dopad na jejich vztah s Jehovou. Bible se například zmiňuje o jednom bratrovi z prvního století, který musel být vyloučený. Později se špatným jednáním přestal a mohl zase patřit do sboru. (1. Kor. 5:1–5; 2. Kor. 2:5–8) Je povzbuzující, když si uvědomíme, s jak širokou škálou problémů naši spoluvěřící bojovali a nad čím vším díky síle Božího Slova zvítězili.

3. O čem budeme uvažovat při studiu tohoto článku?

3 Když je Boží Slovo tak mocné a my ho máme k dispozici, určitě ho chceme maximálně využívat. (2. Tim. 2:15) V tomto článku si ukážeme, co můžeme dělat pro to, aby působilo 1. v našem osobním životě, 2. když mluvíme s lidmi ve službě a 3. když vyučujeme z pódia. Díky těmto připomínkám budeme našeho nebeského Otce ještě víc milovat a budeme mu ještě vděčnější za to, že nás vyučuje k našemu prospěchu. (Iz. 48:17)

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

4. a) Co je zapotřebí k tomu, aby na nás Boží Slovo mohlo působit? b) Jak si na čtení Bible děláš čas ty?

4 Jestliže má na nás Boží Slovo působit, musíme ho číst pravidelně – pokud možno každý den. (Jozue 1:8) Je pravda, že většina z nás má dost nabitý časový plán. Neměli bychom ale dovolit, aby cokoli – ani běžné povinnosti – nabouralo náš program každodenního čtení Bible. (Přečti Efezanům 5:15, 16.) Mnozí si našli čas ke čtení Bible ráno, jiní ji čtou, než jdou spát, a další zase někdy během dne. Máme stejné pocity jako pisatel žalmu, který řekl: „Jak já miluji tvůj zákon! Po celý den se jím zabývám.“ (Žalm 119:97)

5., 6. a) Proč je důležité rozjímat? b) Jak rozjímat, aby nám to něco dalo? c) Co ti přináší to, že si čteš Boží Slovo a rozjímáš o něm?

5 Nestačí ale Bibli jenom číst. O tom, co jsme si přečetli, bychom měli rozjímat neboli do hloubky uvažovat. (Žalm 1:1–3) Jedině tak budeme mít z její nadčasové moudrosti osobní užitek. Ať už si ji čteš v tištěné nebo elektronické formě, tvým cílem by mělo být dostat ji ze stránek do srdce.

6 Jak můžeme rozjímat, aby nám to něco dalo? Mnohým křesťanům pomáhá, když si přečtou určitý úsek z Bible, zastaví se a přemýšlejí nad otázkami  jako: Co se z toho dozvídám o Jehovovi? Jak se mi daří zásadu obsaženou v těchto verších uplatňovat? V čem bych se mohl zlepšit? Když o Božím Slově takto přemýšlíme a modlíme se při tom, bude nás to motivovat, abychom jeho rady uplatňovali svědomitěji. Díky tomu budeme vnímat jeho moc ještě víc. (2. Kor. 10:4, 5)

KDYŽ MLUVÍME S LIDMI VE SLUŽBĚ

7. Jak bychom měli Boží Slovo používat ve službě?

7 Jak můžeme Boží Slovo co nejvíc využívat ve službě? Když kážeme a vyučujeme, používejme ho co nejčastěji. Jeden bratr k tomu řekl: „Kdybys byl ve službě dům od domu se samotným Jehovou, mluvil bys jenom ty, nebo bys nechal mluvit i jeho?“ Když tedy ve službě čteme přímo z Božího Slova, vlastně necháváme Jehovu, aby s osloveným člověkem mluvil. Dobře zvolený biblický verš pravděpodobně zapůsobí mnohem víc než cokoli, co bychom řekli my. (1. Tes. 2:13) Polož si otázku: Snažím se lidem číst z Božího Slova, kdykoli je to jenom trochu možné?

8. Proč bychom ve službě neměli biblické verše jenom číst?

8 Samozřejmě je potřeba víc než lidem biblické verše jenom přečíst. Proč? Protože málokdo Bibli rozumí. Tak to bylo i v prvním století. (Řím. 10:2) Neměli bychom tedy předpokládat, že myšlenku obsaženou v biblickém verši oslovený pochopí jenom na základě toho, že jsme mu ho přečetli. Měli bychom z něj vyzdvihnout to důležité – možná tím, že znovu přečteme klíčová slova – a vysvětlit, co to  znamená. Jedině tak může Boží Slovo působit na mysl a srdce našich posluchačů. (Přečti Lukáše 24:32.)

9. Co můžeme dělat pro to, aby si druzí Bible vážili? Uveď příklad.

9 Tím, jak verš uvedeme, můžeme také přispět k tomu, že si oslovený bude Bible vážit. Například můžeme říct: „Podívejme se, co k tomuto námětu říká náš Stvořitel.“ Nebo když budeme mluvit s věřícím člověkem, který ale není křesťan, můžeme říct: „Všimněte si, co k tomu říkají svaté spisy.“ A pokud mluvíme s někým, kdo se o náboženství nezajímá, můžeme se ho zeptat: „Už jste někdy slyšel tento výrok?“ Když pamatujeme na to, že každý člověk může věřit něčemu jinému a pocházet z jiného prostředí, budeme se snažit zvolit úvodní slova tak, aby ho zaujala. (1. Kor. 9:22, 23)

10. a) Vyprávěj, co zažil jeden bratr. b) Jak jsi sílu Božího Slova ve službě pocítil ty?

10 Mnozí zvěstovatelé zjistili, že když ve službě používají Boží Slovo, má to na lidi silný vliv. Ukažme si to na příkladu. Jeden bratr šel na opětovnou návštěvu ke staršímu muži, který četl naše časopisy už léta. Nejenže mu poslední číslo Strážné věže předal, ale také z ní vybral dva verše a přímo z Bible mu je přečetl. Byl to třetí a čtvrtý verš z první kapitoly Druhého Korinťanům, kde se píše: „Otec projevů něžného milosrdenství a Bůh veškeré útěchy ... nás utěšuje ve všem našem soužení.“ Na pána ta slova tak zapůsobila, že bratra poprosil, aby je přečetl ještě jednou. Řekl, že s manželkou zoufale potřebují útěchu. Teď se o Bibli zajímá víc. Když Boží Slovo ve službě používáme, má obrovskou moc! (Sk. 19:20)

KDYŽ VYUČUJEME Z PÓDIA

11. Jakou odpovědnost mají bratři, kteří vyučují z pódia?

11 Rádi chodíme na shromáždění i na krajské a regionální sjezdy. Především tam uctíváme Jehovu, ale z toho, co tam slyšíme, také čerpáme užitek pro sebe. Bratři, kteří vyučují z pódia, to považují za velkou čest, ale zároveň vědí, že nesou vážnou odpovědnost. (Jak. 3:1) Musí mít na mysli, že to, co vyučují, by vždycky mělo být založeno na Božím Slově. Když tedy dostaneš za úkol přednést něco z pódia, co můžeš udělat pro to, aby během tvého proslovu působilo na posluchače Boží Slovo?

12. Co může řečník udělat pro to, aby základem jeho proslovu bylo Boží Slovo?

12 Základem tvého proslovu by mělo být Boží Slovo. (Jan 7:16) Dej si tedy pozor na to, aby nic – nějaké vyprávění, přirovnání nebo způsob tvého přednesu – neodvádělo pozornost od použitých biblických veršů ani je nezastínilo. Měj také na mysli, že jednoduše přečíst řadu veršů samo o sobě neznamená vyučovat z Bible. Když jich přečteš hodně, tak v mysli tvých posluchačů nejspíš žádný nezůstane. Klíčové verše tedy vyber pečlivě a věnuj čas tomu, abys je dobře přečetl, vysvětlil, znázornil a uplatnil. (Neh. 8:8) Pokud máš k proslovu osnovu od naší organizace, prostuduj si nejen ji, ale i uvedené biblické verše. Snaž se pochopit,  jak s osnovou souvisejí. Některé vyber a na jejich základě rozeber myšlenky v osnově. (Dobré rady najdeš v učebnici Využívej vzdělávání v teokratické škole ve 21. až 23. studii.) A především pros Jehovu, aby ti pomohl vzácné myšlenky z jeho Slova předat druhým. (Přečti Ezru 7:10; Přísloví 3:13, 14.)

13. a) Jak na jednu sestru zapůsobil biblický verš, který slyšela na shromáždění? b) Jaký užitek z biblického vyučování na shromáždění máš ty?

13 Na jednu sestru v Austrálii hluboce zapůsobil biblický verš, který slyšela na shromáždění. I když v dětství zažila hrozné věci, zaujala ji dobrá zpráva z Bible a zasvětila svůj život Jehovovi. Přesto pro ni bylo těžké uvěřit tomu, že ji Jehova miluje. Po nějaké době se jí to ale podařilo. Co jí pomohlo? Zlomový bod nastal, když rozjímala o biblickém verši, o kterém se mluvilo na shromáždění, a spojila si ho s dalšími. * Zapůsobilo podobně i na tebe, když někdo na shromáždění nebo sjezdu použil Boží Slovo? (Neh. 8:12)

14. Jak můžeme dávat najevo, že si vážíme Božího Slova?

14 Za Boží psané Slovo, Bibli, jsme jeho autorovi moc vděční. Nejenže ji lidem z lásky poskytl, ale také splnil svůj slib, že potrvá navždy. (1. Petra 1:24, 25) Je tedy určitě dobře, že ji pravidelně čteme, řídíme se jí a používáme ji ve prospěch druhých. Dáváme tím najevo vděčnost za tento poklad a také lásku k Bohu Jehovovi.

^ 13. odst. Viz rámeček „ Zlomový bod“.