Přejít k článku

Přejít na obsah

„Kéž tvé ruce neklesnou“

„Kéž tvé ruce neklesnou“

„Kéž tvé ruce neklesnou.“ (SEF. 3:16)

PÍSNĚ: 81, 32

1., 2. a) S jakými problémy se mnozí z nás potýkají a k čemu to může vést? b) O čem nás ujišťuje Izajáš 41:10, 13?

JEDNA manželka staršího a pravidelná průkopnice říká: „I když mám dobré duchovní návyky, už léta bojuju s úzkostí. Obírá mě o spánek, podepisuje se na mém zdraví a má vliv na to, jak jednám s druhými. Někdy bych nejradši někam zalezla a všechno vzdala.“

2 Máš někdy podobné pocity? Protože žijeme v Satanově zlém světě, jsme někdy pod obrovským tlakem, který může způsobit, že prožíváme úzkost a cítíme se na dně. Připadáme si, jako bychom se nemohli hnout z místa. (Přísl. 12:25) Co může být příčinou? Možná tě trápí, že ti zemřel někdo blízký, bojuješ s vážnou nemocí, děláš si starosti, jak v této náročné době zaopatříš rodinu, nebo se kvůli svojí víře setkáváš s odporem. To vede ke stresu, který tě časem může obrat o všechnu sílu, a dokonce i o radost. Buď si ale jistý, že Bůh je připravený podat ti pomocnou ruku. (Přečti Izajáše 41:10, 13.)

3., 4. a) Jak Bible používá slovo „ruce“? b) Co může být příčinou toho, že naše ruce poklesnou?

3 V Bibli se často používají části lidského těla ke znázornění různých vlastností nebo jednání. Například o rukou  se Bible zmiňuje na stovkách míst. Výraz „posílit něčí ruce“ znamená někoho povzbudit nebo podpořit v nějaké činnosti nebo mu pomoct, aby se do budoucnosti díval s optimismem. (1. Sam. 23:16; Ezra 1:6)

4 Někdy se v Bibli píše o tom, že něčí ruce poklesly. Znamená to, že člověk je smutný, zklamaný nebo že nemá žádnou naději. (2. Par. 15:7; Hebr. 12:12) V takové situaci je snadné se vzdát. Pokud jsi ve stresu nebo se cítíš fyzicky, citově, nebo dokonce duchovně vyčerpaný, co tě může povzbudit? Kde můžeš získat motivaci a sílu, abys svoji situaci zvládl a měl radost?

„JEHOVOVA RUKA SE NEZKRÁTILA TAK, ŽE NEMŮŽE ZACHRÁNIT“

5. a) K čemu bychom mohli mít sklon, když se objeví problémy, ale na co bychom měli pamatovat? b) Co si rozebereme v tomto článku?

5 Přečti Sefanjáše 3:16, 17. Když máme nějaké problémy, neměli bychom nechat svoje ruce poklesnout neboli podlehnout strachu a vzdát se. Náš milující Otec Jehova nás vybízí, abychom „všechnu svou úzkost“ uvrhli na něj. (1. Petra 5:7) Můžeme si vzít k srdci slova, která řekl Izraelitům: „Jehovova ruka se nezkrátila tak, že nemůže zachránit.“ Jehova je vždycky připravený svým věrným služebníkům pomoct. (Iz. 59:1) V tomto článku si rozebereme tři biblické příběhy. Je z nich pěkně vidět, že Jehova si přeje a dokáže posílit svoje služebníky, aby i za velmi obtížných okolností konali jeho vůli. Uvidíme, jak nám tyto příběhy můžou dodat odvahu.

6., 7. Co se můžeme naučit z vítězství Izraelitů nad Amalekity?

6 Krátce potom co byli Izraelité zázračně vysvobozeni z otroctví v Egyptě, na ně zaútočili Amalekité. Mojžíš řekl odvážnému Jozuovi, aby národ vedl do boje. Mezitím vzal Árona a Chura na blízký kopec, ze kterého bylo na bitevní pole dobře vidět. Byl to zbabělý útěk? To v žádném případě.

7 Mojžíš použil taktiku, která se ukázala jako úspěšná. Svoje ruce a „hůl pravého Boha“ držel pozdvižené směrem k nebi. Když je měl v této poloze, Izraelité nad Amalekity vyhrávali. Když ale jeho ruce ztěžkly a začaly klesat, měli navrch Amalekité. Áron a Chur Mojžíšovi okamžitě pomohli. „Vzali kámen a dali ho pod něj, a on na něm seděl; a Áron a Chur mu podpírali ruce, jeden na této straně a druhý na oné straně, takže jeho ruce vydržely pevné, dokud nezapadlo slunce“. Díky Boží mocné ruce Izraelité nakonec zvítězili. (2. Mojž. 17:8–13)

8. a) Jak zareagoval Asa, když Etiopové ohrožovali Judu? b) Jak můžeme Asu napodobit?

8 Jehovova ruka se nezkrátila ani za dnů krále Asy. Největší armádu, o které je v Bibli zmínka, měl Etiop Zerach. Čítala asi milion zkušených vojáků, takže byla téměř dvakrát početnější než Asova armáda. Propadl Asa strachu a ztratil odvahu? Jinými slovy, nechal svoje ruce poklesnout? Ne! Okamžitě poprosil Jehovu o pomoc. Porazit Etiopy bylo z vojenského  hlediska nemožné, ale „u Boha je možné všechno“. (Mat. 19:26) Bůh použil svoji obrovskou sílu a Etiopy porazil. Asovo srdce se totiž po celý jeho život „prokázalo být úplné s Jehovou“. (1. Král. 15:14; 2. Par. 14:8–13)

9. a) Co Nehemjášovi nezabránilo v opravě jeruzalémských hradeb? b) Jak Bůh vyslyšel Nehemjášovu modlitbu?

9 Představ si, jak se asi cítil Nehemjáš, když přišel do Jeruzaléma. Viděl, že Židé kvůli výhrůžkám nepřátel z cizích zemí přestali stavět jeruzalémské hradby. Město bylo téměř nechráněné a Židé na pokraji svých sil. Nechal i Nehemjáš svoje ruce poklesnout? Vůbec ne! Tak jako Mojžíš, Asa a mnozí další i on se vždycky spoléhal na Jehovu. Ani teď to nebylo jinak. Modlil se k Jehovovi o pomoc a on ho vyslyšel. Svou „velkou mocí a svou silnou rukou“ Židy posílil. (Přečti Nehemjáše 1:10; 2:17–20; 6:9.) Věříš tomu, že i dnes Jehova používá svoji velkou moc a silnou ruku, aby pomáhal svým služebníkům?

JEHOVA POSÍLÍ I TVOJE RUCE

10., 11. a) Co Satan dělá pro to, abychom Jehovovi přestali sloužit? b) Jak nás Jehova posiluje? c) Jaký užitek máš z vyučování od Jehovy ty osobně?

10 Je jisté, že Ďábel nikdy nenechá svoje ruce poklesnout. Bude na nás útočit dál a snažit se zastavit naši činnost. Používá k tomu lži a výhrůžky ze strany vlád, náboženských vůdců a odpadlíků. Co je jeho cílem? Chce, abychom polevili v kázání dobré zprávy o Království. Jehova je ale ochotný a schopný nám prostřednictvím svatého ducha dodat sílu. (1. Par. 29:12) Je důležité, abychom spoléhali na to, že nám jeho duch pomůže zvládnout jakýkoli problém, který nám Satan a jeho zlý svět postaví do cesty. (Žalm 18:39; 1. Kor. 10:13) Jsme také vděční za Boží Slovo, které bylo pod působením svatého ducha napsáno. Sílu čerpáme i z duchovního pokrmu, který dostáváme každý měsíc. Slova Zecharjášovi 8:9, 13 (přečti) byla pronesena v době, kdy Židé znovu stavěli jeruzalémský chrám, a můžou pomoct i nám.

11 Zdrojem síly je pro nás také vyučování od Jehovy, které probíhá na našich shromážděních, krajských a regionálních sjezdech a v našich teokratických školách. To, co se tam učíme, nám pomáhá mít správné pohnutky, dávat si duchovní cíle a dobře plnit všechny povinnosti, které jako křesťané máme. (Žalm 119:32) Snažíš se z tohoto vyučování získat co nejvíc síly?

12. Co musíme dělat, abychom zůstali duchovně silní?

12 Jehova pomohl Izraelitům porazit Amalekity a Etiopy. Nehemjášovi a dalším Židům dal sílu dokončit stavební práce. Podobně i nám dá sílu nepodlehnout odporu, apatii nebo úzkosti a pokračovat v kazatelské činnosti. (1. Petra 5:10) Neočekáváme, že Jehova pro nás bude dělat zázraky. Svým dílem musíme přispět i my. Měli bychom denně číst Bibli, každý týden se připravovat na shromáždění a účastnit se jich, mít osobní a rodinné  studium a často se k Jehovovi modlit. Nikdy nepřipusťme, aby nám jiné zájmy a činnosti bránily využívat všeho, čím nás Jehova posiluje a povzbuzuje. Pokud máš pocit, že tvoje ruce v nějaké z těchto oblastí klesají, pros Jehovu o pomoc. Pak se i na tobě splní slova „Bůh . . . ve vás působí, abyste chtěli i jednali“. (Fil. 2:13) Ale jak můžeš ty posilovat ruce druhých?

POSILUJ RUCE, KTERÉ BY MOHLY POKLESNOUT

13., 14. a) Co posílilo jednoho bratra po tom, co mu zemřela manželka? b) Jak můžeme posilovat druhé?

13 Díky Jehovovi máme po celém světě bratry a sestry, kteří se o nás zajímají a můžou nás povzbudit. Vzpomeň si na to, co napsal apoštol Pavel: „Napřimte svěšené ruce a zesláblá kolena a stále napřimujte stezky svým nohám.“ (Hebr. 12:12, 13) Takovou duchovní posilu dostalo v prvním století mnoho křesťanů. A podobné je to dnes. Potom co jednomu bratrovi zemřela manželka a zažil ještě další bolestné situace, řekl: „Poznal jsem, že nemůžeme rozhodovat o tom, jaké zkoušky nás postihnou, ani o tom, kdy nebo jak často přijdou. Zvládl jsem to jen díky modlitbě a osobnímu studiu. Velmi mě podporovali moji duchovní bratři a sestry. Především jsem si ale uvědomil, že dobrý osobní vztah k Jehovovi si musíme vypěstovat dříve, než nastanou těžkosti.“

Každý z nás může druhé ve sboru povzbudit (14. odstavec)

14 Během bitvy Áron a Chur podpírali Mojžíšovy ruce doslova. I my bychom měli hledat způsoby, jak prakticky pomáhat druhým a podporovat je. Koho se to může týkat? Bratrů a sester, kteří bojují s projevy stáří, mají různá zdravotní omezení, zažívají odpor v rodině, jsou osamělí nebo přišli o někoho blízkého. Můžeme také povzbuzovat mladé, kteří odolávají tlaku udělat něco špatného nebo dosáhnout úspěchu v tomto světě, ať už jde o vzdělání, finanční zajištění nebo kariéru. (1. Tes. 3:1–3; 5:11, 14) Hledej způsoby, jak druhým projevit osobní zájem v sále Království, ve službě, při společném jídle nebo rozhovoru po telefonu.

15. Jaký vliv můžou mít tvoje slova na bratry a sestry?

15 Po skvělém vítězství nad Etiopy povzbudil prorok Azarjáš Asu a jeho lid těmito slovy: „Buďte odvážní a nenechte sklesnout své ruce, protože existuje odměna za vaši činnost.“ (2. Par. 15:7) To Asu motivovalo udělat mnoho změn, aby obnovil pravé uctívání. Podobně i tvoje povzbudivá slova můžou mít na druhé obrovský vliv. Můžeš jim pomoct sloužit Jehovovi ještě víc. (Přísl. 15:23) A nikdy nezapomeň, že bratry a sestry můžeš hodně povzbudit komentáři na shromáždění.

16. a) Jak starší napodobují Nehemjáše? b) Vyprávěj, jak bratři a sestry pomohli tobě osobně.

16 Díky Jehovově podpoře posílili Nehemjáš a ostatní Židé svoje ruce k práci. Jeruzalémské hradby opravili za pouhých 52 dnů. (Neh. 2:18; 6:15, 16) Nehemjáš na práci nejen dohlížel, ale také se jí osobně účastnil.  (Neh. 5:16) Jeho příklad dnes napodobují mnozí milující starší, kteří pomáhají na našich stavebních projektech nebo s úklidem a údržbou sálů Království. Také posilují slabé ruce těch, kdo prožívají nějakou úzkost, tím, že s nimi spolupracují ve službě a chodí k nim na pastýřské návštěvy. (Přečti Izajáše 35:3, 4.)

„KÉŽ TVÉ RUCE NEKLESNOU“

17., 18. Čím si můžeme být jistí, když se setkáme s problémy nebo na nás dolehne úzkost?

17 Službou bok po boku s našimi bratry a sestrami podporujeme jednotu. Také tím posilujeme vzájemná přátelství a upevňujeme svoji víru, že sliby o tom, co dobrého přinese Boží království, se splní. Když posilujeme ruce druhých, pomáháme jim tak bojovat s nepříznivými okolnostmi a dívat se do budoucnosti s optimismem. To zároveň pomáhá i nám, abychom se zaměřovali na duchovní věci a naději od Boha. Posilujeme tím tedy i svoje ruce.

18 Když vidíme, jak Jehova v různých situacích podporoval a chránil svoje věrné služebníky v minulosti, posiluje to naši víru. Takže pokud se setkáš s problémy a dolehne na tebe úzkost, „kéž tvé ruce neklesnou“! Modli se k Jehovovi, a on tě svojí silnou rukou posílí a dovede do nového světa. (Žalm 73:23, 24)