Přejít k článku

Přejít na obsah

 6. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Buď Bohu stále oddaný!

Buď Bohu stále oddaný!

„Dokud nevydechnu naposled, nepřipravím se o svou ryzost!“ (JOB 27:5)

PÍSEŇ Č. 29 Chci žít v ryzosti

CO SE DOZVÍŠ *

1. Jak svědkové ve třech různých situacích zůstali věrní Jehovovi?

PŘEDSTAV SI následující tři situace, do kterých se dostane svědek Jehovův. 1. Mladá sestra je ve škole a učitelka řekne žákům, aby se zapojili do oslavy jednoho svátku. Sestra ví, že tento svátek se Bohu nelíbí, a tak to uctivě odmítne. 2. Nesmělý mladý bratr je ve službě dům od domu. Uvědomí si, že v dalším domě bydlí jeho spolužák, který si už dřív dělal ze svědků Jehovových legraci. Bratr ale k domu stejně jde a zaklepe na dveře. 3. Otec rodiny tvrdě pracuje, aby se postaral o to, co rodina potřebuje, ale jednou po něm šéf chce, aby udělal něco nepoctivého a nelegálního. I když muž riskuje, že o práci přijde, šéfovi vysvětlí, že musí být poctivý a poslouchat zákony, protože Bůh to od svých služebníků vyžaduje. (Řím. 13:1–4; Hebr. 13:18)

2. Které otázky si rozebereme a proč?

2 Kterou vlastnost každý z těch tří svědků má? Možná sis všiml hned několika, třeba odvahy nebo poctivosti. Jedna je ale mimořádně vzácná – oddanost Bohu. Každý z těch tří je oddaný Jehovovi. Každý z nich je ryzí, odmítá porušit Boží měřítka. Všichni se zachovají tak, jak jim to velí oddanost Bohu. Jehova by byl na každého z nich určitě hrdý. A i my chceme, aby na nás byl náš nebeský Otec pyšný. Odpovězme si proto na tyto otázky: Co znamená být oddaný Bohu? Proč tuto vlastnost potřebujeme? A jak můžeme posílit svoje rozhodnutí, že v této těžké době zůstaneme Bohu oddaní?

 CO ZNAMENÁ BÝT ODDANÝ BOHU?

3. a) Jak Boží služebníci dávají najevo, že jsou Bohu oddaní? b) Které příklady nám pomáhají pochopit, co je oddanost Bohu?

3 Jak dávají Boží služebníci najevo, že jsou Bohu oddaní? Tak, že z celého srdce a bezvýhradně milují Jehovu. Vždycky proto dělají to, co si přeje. Zamysli se nad tím, jak se slovo, které se překládá jako „ryzost“ nebo „oddanost Bohu“, používá v Bibli. Jeden ze základních významů tohoto slova je „úplný“, „zdravý“ neboli „celý“. Například když Izraelité předkládali oběti Jehovovi, Zákon stanovil, že zvířata musí být zdravá. * (3. Mojž. 22:21, 22) Izraelité nemohli obětovat zvíře, kterému chyběla noha, ucho nebo oko nebo které bylo nemocné. Pro Jehovu bylo důležité, aby zvíře bylo úplné, zdravé neboli celé. (Mal. 1:6–9) A chápeme, proč to Jehova vyžadoval. Když si jdeme něco koupit, třeba nějaké ovoce, knížku nebo nářadí, nechceme, aby to bylo poškozené nebo aby tomu chyběly nějaké části. Chceme, aby to, co kupujeme, bylo úplné, zdravé neboli celé. A když jde o naši věrnost Jehovovi a lásku k němu, Jehova to cítí podobně. Musí být úplné, zdravé neboli celé.

4. a) Proč může být nedokonalý člověk Bohu oddaný? b) Co od nás Jehova podle Žalmu 103:12–14 očekává?

4 Měli bychom si myslet, že abychom byli ryzí, musíme být dokonalí? Vždyť víme, že ani zdaleka nejsme bez vady. Naopak děláme spoustu chyb. Uvažuj o dvou důvodech, proč nedokonalost není překážkou. Za prvé, Jehova se na naše chyby nezaměřuje. Jeho Slovo říká: „Kdyby provinění byla to, na co dáváš pozor, Jah, Jehovo, kdo by mohl obstát?“ (Žalm 130:3) Ví, že jsme nedokonalí, chybující lidé, a velkoryse nám odpouští. (Žalm 86:5) Za druhé, Jehova ví, čeho jsme schopní, a neočekává víc, než je v našich silách. (Přečti Žalm 103:12–14.) V jakém smyslu tedy můžeme být v jeho očích úplní, zdraví neboli celí?

5. Proč potřebují Jehovovi služebníci lásku, aby byli Bohu oddaní?

5 Klíčem k oddanosti našemu nebeskému Otci je láska. Naše láska k Bohu a věrná oddanost jemu musí být stále úplné, zdravé neboli celé. Když naše láska zůstane taková i ve zkouškách, pak můžeme říct, že jsme ryzí, oddaní Bohu. (1. Par. 28:9; Mat. 22:37) Znovu se zamysli nad třemi svědky, o kterých jsme se zmínili na začátku článku. Proč jednají tak, jak jednají? Je to tak, že dívka nesnáší, když je ve škole legrace? Nebo že mladý muž doufá, že se u dveří ztrapní? Nebo že otec rodiny chce přijít o práci? Samozřejmě že ne. Všichni tři znají Jehovova měřítka a zaměřují se na to, co se jejich nebeskému Otci líbí. Láska k němu je motivuje, aby při svém rozhodování vzali v úvahu hlavně to, co si přeje on. Tímto způsobem dokazují, že jsou Bohu oddaní.

PROČ JE ODDANOST BOHU TAK DŮLEŽITÁ?

6. a) Proč je tak důležité, abys byl Bohu oddaný? b) Jak Adam s Evou dali najevo, že Bohu nejsou oddaní?

6 Proč je tak důležité, aby byl Bohu  oddaný každý z nás, tedy i ty? Protože Satan vyjádřil pochybnosti o Jehovovi i o tobě. Tento vzpurný anděl, který se stal Satanem neboli „odpůrcem“, kdysi v zahradě Eden pošpinil Jehovovo dobré jméno, když naznačil, že Bůh je špatný, sobecký a nepoctivý vládce. Je smutné, že Adam s Evou se k němu připojili a tím se vzbouřili proti Jehovovi. (1. Mojž. 3:1–6) Život v Edenu jim nabízel nespočet příležitostí prohlubovat svoji lásku k Jehovovi. V době, kdy je Satan vyzkoušel, ale jejich láska nebyla úplná, zdravá neboli celá. Vznikla další otázka: Zůstanou nějací lidé věrní Bohu Jehovovi, protože ho milují? Jinými slovy, jsou lidé schopní být Bohu oddaní? Tato otázka byla vznesena v případě Joba.

7. Co si o Jobově oddanosti Bohu myslel Satan a co Jehova, jak se to dozvídáme z Joba 1:8–11?

7 Job žil v době, kdy byli Izraelité v Egyptě. Jeho oddanost Bohu byla výjimečná. Stejně jako my i on byl nedokonalý. Dělal chyby. Jehova ale Joba za jeho oddanost miloval. Zdá se, že Satan se už dřív Jehovovi vysmíval, že lidé mu věrní nebudou. Jehova tedy poukázal na Joba. Tím, jak tento muž žil, odhaloval, že Satan je lhář. Satan se dožadoval toho, aby mu Jehova dovolil Joba vyzkoušet. Jehova svému příteli důvěřoval, a tak to připustil. (Přečti Joba 1:8–11.)

8. Jak Satan zaútočil na Joba?

8 Satan je krutý a je to vrah. Připravil Joba o veškerý majetek, zabil jeho služebnictvo a zničil jeho pověst. Zaútočil také na Jobovu rodinu, když usmrtil jeho  deset milovaných dětí. Potom se zaměřil na Jobovo zdraví, když způsobil, že měl od hlavy až k patě bolestivé vředy. Jeho manželka byla plná úzkosti a přemožená smutkem, a tak na něj naléhala, aby se vzdal, proklel Boha a zemřel. I sám Job si přál zemřít, ale zůstal ryzí, Bohu oddaný. Pak Satan vyzkoušel jinou zákeřnou metodu. Poslal tři muže, kteří Joba dobře znali, aby ho na několik dní navštívili. Vůbec ho ale neutěšili. Naopak ho nemilosrdně napomínali a kritizovali. Tvrdili, že za jeho problémy může Bůh a že Bohu je jedno, jestli je mu Job věrný nebo ne. Dokonce řekli, že Job je špatný člověk, který si ty hrozné věci zaslouží. (Job 1:13–22; 2:7–11; 15:4, 5; 22:3–6; 25:4–6)

9. Co Job navzdory všem zkouškám neudělal?

9 Jak Job reagoval na všechno to neštěstí, které ho potkalo? Nebyl dokonalý. Falešné utěšitele rozzlobeně pokáral a řekl věci, kterých později litoval. Uznal, že to byla neuvážená slova. Obhajoval sám sebe, místo aby se zastával toho, že Bůh jedná správně. (Job 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Ale ani v těch nejtěžších chvílích se neobrátil proti Jehovovi. Neuvěřil lžím svých falešných přátel. Řekl: „Dokud nevydechnu naposled, nepřipravím se o svou ryzost!“ (Job 27:5) To jsou velmi důležitá slova. Job se nevzdal a nemusíme se vzdát ani my.

10. Jak se otázka, kterou Satan vznesl v případě Joba, týká tebe?

10 Stejná obvinění Satan vznáší proti každému z nás, tedy i proti tobě. Vlastně říká, že Jehovu nemiluješ, že mu přestaneš sloužit, když ti půjde o život, a že svoji oddanost Bohu jenom předstíráš. (Job 2:4, 5; Zjev. 12:10) Jaký máš z toho pocit? Nejspíš to hodně bolí. Ale přemýšlej takhle: Jehova ti natolik důvěřuje, že ti dal jedinečnou příležitost. Dovoluje Satanovi, aby tvoji oddanost vyzkoušel. Jehova si je jistý, že mu můžeš zůstat věrný a dokázat, že Satan je lhář. A slibuje, že ti pomůže. (Hebr. 13:6) Je úžasné, že nám důvěřuje ten nejvyšší panovník vesmíru! Vidíš teď, proč je oddanost Bohu tak důležitá? Umožňuje nám vyvrátit Satanovy lži, zastat se našeho Otce a podporovat jeho způsob vlády. Co můžeme dělat, abychom mu oddaní zůstali?

CO MŮŽEŠ DĚLAT, ABYS BYL BOHU STÁLE ODDANÝ?

11. Co se můžeme naučit od Joba?

11 V těchto posledních dnech Satan útoky na Boží služebníky zintenzivňuje. (2. Tim. 3:1) Co nám v této těžké době může pomoct, abychom byli Bohu stále oddaní? Opět se něco můžeme naučit od Joba. Už dlouho předtím než ho Satan pokoušel, si Job vybudoval pověst ryzího Božího služebníka. Uvažuj o třech poučeních, jak zůstat Jehovovi věrní.

Například jakými způsoby posilujeme svoje odhodlání zůstat Bohu oddaní? (12. odstavec) *

12. a) Jak Job rozvíjel posvátnou úctu k Jehovovi, jak o tom čteme v Jobovi 26:7, 8 a 14? b) Jak můžeme posvátnou úctu k Jehovovi rozvíjet my?

12 Job prohluboval svoji lásku k Jehovovi tak, že k němu rozvíjel posvátnou úctu. Trávil čas tím, že přemýšlel o úžasných věcech, které Jehova stvořil. (Přečti Joba 26:7, 8, 14.) Byl ohromený, když se zamyslel nad zemí, oblohou, mraky a hromy, přestože si uvědomoval, že o tom všem, co Jehova vytvořil, ví jenom maličko. Také obdivoval Jehovovy výroky. O Božích slovech řekl:  „Řeči jeho úst jsem choval jako poklad.“ (Job 23:12) Byl Jehovou uchvácen a měl k němu velkou úctu. Svého Otce miloval a chtěl mu dělat radost. Jeho odhodlání zůstat Bohu věrný díky tomu sílilo. Z Joba bychom si měli vzít příklad. O Božích úžasných výtvorech toho víme mnohem víc než lidé v Jobově době. A máme celou Bibli, ze které můžeme Jehovu dobře poznat. Všechno, co se dozvídáme, může působit na naše srdce a naplnit ho posvátnou úctou. Když budeme Jehovu obdivovat a vážit si ho, povede to k tomu, že ho budeme milovat a poslouchat a že si budeme ze srdce přát zůstat mu oddaní. (Job 28:28)

Rozhodnutí zůstat Bohu oddaní posilujeme tím, že se nedíváme na pornografii (13. odstavec) *

13., 14. a) Jak Job podle zprávy v Jobovi 31:1 dokázal, že je poslušný? b) Jak můžeme Jobův příklad napodobit?

13 Job posiloval svoje odhodlání zůstat Bohu oddaný tím, že ho poslouchal. Věděl, že být Bohu oddaný vyžaduje poslušnost. Vlastně vždycky, když Jehovu poslechneme, posílíme svoje rozhodnutí být mu stále oddaní. Job se opravdu snažil, aby Boha poslouchal každý den. Například si dával pozor na to, jak se chová k ženám. (Přečti Joba 31:1.) Byl ženatý, a tak věděl, že by neměl věnovat pozornost žádné jiné ženě než své manželce. My žijeme ve světě, kde se s pokušením jednat nemravně setkáváme na každém kroku. Budeš jako Job a zakážeš si věnovat nevhodnou pozornost komukoli, kdo není tvým manželským partnerem? Zakážeš si také dívat se na nemravné nebo erotické obrázky, ať už na ně narazíš kdekoli? (Mat. 5:28) Když se každý den snažíme v této oblasti ovládat, posilujeme tím svoje rozhodnutí zůstat Bohu věrní.

Rozhodnutí zůstat Bohu oddaní posilujeme tím, že máme správný názor na hmotné věci (14. odstavec) *

14 Job poslouchal Jehovu i v tom, jaký názor měl na hmotné věci. Uvědomoval si, že kdyby se spoléhal na svoje bohatství,  byla by to vážná chyba zasluhující trest. (Job 31:24, 25, 28) My žijeme ve světě zaměřeném na peníze. Pokud se snažíme mít na peníze a majetek správný pohled, jak nás k tomu Bible vybízí, posilujeme svoje odhodlání zůstat Bohu oddaní. (Přísl. 30:8, 9; Mat. 6:19–21)

Rozhodnutí zůstat Bohu oddaní posilujeme tím, že přemýšlíme o naší naději (15. odstavec) *

15. a) Jaká naděje Jobovi pomohla zůstat Bohu oddaný? b) Jak nám může pomoct to, když přemýšlíme o naději, kterou nám Jehova dává?

15 Job zůstal Bohu oddaný díky tomu, že se zaměřoval na odměnu. Byl přesvědčený, že Bohu zdaleka není jedno, jestli zůstane ryzí. (Job 31:6) Navzdory zkouškám, které ho potkaly, měl jistotu, že Jehova ho nakonec odmění. To mu určitě pomohlo Jehovu nezradit. Jobova oddanost Jehovu tak potěšila, že ho bohatě odměnil ještě jako nedokonalého člověka. (Job 42:12–17; Jak. 5:11) A mnohem větší odměna ho teprve čeká! Jsi přesvědčený, že Jehova odmění i tebe? Náš Bůh se nezměnil. (Mal. 3:6) Pokud pamatujeme na to, že si naší oddanosti váží, můžeme ve svém srdci chovat naději na nádhernou budoucnost. (1. Tes. 5:8, 9)

16. K čemu bychom měli být rozhodnutí?

16 Buď tedy rozhodnutý, že Bohu zůstaneš oddaný za všech okolností. Občas možná budeš mít pocit, že nikdo jiný kolem tebe Bohu oddaný není. Nikdy ale nebudeš sám. Budeš patřit k věrným bratrům a sestrám, kterých jsou miliony. A připojíš se k mužům a ženám z minulosti, kteří zůstali Bohu oddaní, i když jim kvůli tomu hrozila smrt. (Hebr. 11:36–38; 12:1) Buďme tedy všichni rozhodnutí žít v souladu s Jobovými slovy: „Nepřipravím se o svou ryzost!“ A svou oddaností Jehovu oslavujme navždy!

PÍSEŇ Č. 63 Buďme vždycky věrní

^ 5. odst. Co znamená být oddaný Bohu? Proč si Jehova na svých služebnících této vlastnosti váží? A proč je důležitá pro každého z nás? Studijní článek nám na tyto otázky odpoví. Po jeho přečtení také budeme jasně vědět, co nám pomůže být Jehovovi oddaní den co den. Když to budeme dělat, Jehova nás bohatě odmění.

^ 3. odst. Hebrejské slovo, které se v kontextu se zvířaty překládá jako „zdravý“, je příbuzné slovu, které se v kontextu s lidmi překládá jako „bezúhonný“, „ryzí“ nebo „oddaný Bohu“.

^ 50. odst. POPIS OBRÁZKU: Job jako mladý otec učí některé ze svých dětí o nádherných Jehovových výtvorech.

^ 52. odst. POPIS OBRÁZKU: Bratr se nechce se svými kolegy dívat na pornografii.

^ 54. odst. POPIS OBRÁZKU: Bratr se ovládne a nekoupí velkou a drahou televizi, kterou nepotřebuje a kterou si nemůže dovolit.

^ 56. odst. POPIS OBRÁZKU: Bratr věnuje čas tomu, aby přemýšlel o naději na ráj.