Přejít k článku

Přejít na obsah

Výkupné – dokonalý dar od našeho nebeského Otce

Výkupné – dokonalý dar od našeho nebeského Otce

„Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je . . . od Otce.“ (JAK. 1:17)

PÍSNĚ: 148, 109

1. Co dobrého umožňuje výkupné?

VÝKUPNÍ OBĚŤ Ježíše Krista přináší lidem mnoho dobrého. Díky ní se všichni Adamovi potomci, kteří milují to, co je správné, nakonec stanou součástí Boží rodiny. Výkupné také dává poslušným lidem naději na věčný a šťastný život. To, že Ježíš zemřel ve věrnosti, se ale týká ještě dalších věcí, které mají velký význam pro všechny bytosti v nebi a na zemi. (Hebr. 1:8, 9)

2. a) Které důležité prosby Ježíš zahrnul do své modlitby? (Viz úvodní obrázek.) b) Co si teď probereme?

2 Asi dva roky před svou obětní smrtí Ježíš řekl učedníkům, aby se modlili: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Mat. 6:9, 10) Za výkupné budeme vděčnější, když si probereme, jak souvisí s posvěcením Božího jména, vládou Božího království a splněním Božího záměru.

 „AŤ JE POSVĚCENO TVÉ JMÉNO“

3. Co zahrnuje Boží jméno a jak ho Satan pošpinil?

3 Ve vzorové modlitbě Ježíš nejprve prosil o posvěcení Božího jména. Toto jméno zahrnuje Jehovovu vznešenost, majestát a svatost v celém jejich rozsahu. V jiné modlitbě Ježíš oslovil Jehovu „Svatý Otče“. (Jan 17:11) Protože Jehova je svatý, všechny zásady a zákony, které stanovuje, jsou svaté. Satan ale v zahradě Eden zákeřně zpochybnil Boží právo určovat lidem měřítka chování. Tím, že o Jehovovi lhal, jeho svaté jméno pošpinil. (1. Mojž. 3:1–5)

4. Jak Ježíš přispěl k posvěcení Božího jména?

4 Ježíš naopak Boží jméno miloval a přispěl k jeho posvěcení. (Jan 17:25, 26) Svým životem a učením pomáhal lidem pochopit, že Boží měřítka jsou správná a že všechno, co od nás Jehova vyžaduje, je k našemu užitku. (Přečti Žalm 40:8–10.) Přestože Satan způsobil, že Ježíš trpěl a nakonec zemřel bolestivou smrtí, Ježíš zůstal svému nebeskému Otci věrný. Tím dokázal, že dokonalý člověk se může Jehovovými měřítky stoprocentně řídit.

5. Jak můžeme přispívat k posvěcení Božího jména?

5 Jak můžeme dávat najevo, že Boží jméno milujeme? Svým chováním. Jehova od nás vyžaduje, abychom byli svatí, tedy abychom uctívali jedině jeho a z celého srdce ho poslouchali. (Přečti 1. Petra 1:15, 16.) Dokonce i při pronásledování se ze všech sil snažíme dodržovat jeho zákony a uplatňovat jeho zásady. Tím vším přinášíme čest jeho jménu. (Mat. 5:14–16) Dokazujeme, že jeho zákony jsou dobré a že Satanova obvinění jsou falešná. Když se dopustíme nějaké chyby, což se stává každému, upřímně jí litujeme a s chováním, které dělá Jehovovi ostudu, přestaneme. (Žalm 79:9)

6. Díky čemu můžeme mít Jehovovo schválení, i když jsme nedokonalí?

6 Lidem, kteří ve výkupné projevují víru, Jehova odpouští hříchy. Když se mu zasvětí, přijme je za svoje služebníky. Pomazané vnímá jako bezúhonné syny a „jiné ovce“ jako bezúhonné přátele. (Jan 10:16; Řím. 5:1, 2; Jak. 2:21–25) Už teď nám tedy výkupné umožňuje mít s naším Otcem dobrý vztah a přispívat k posvěcení jeho jména.

„AŤ PŘIJDE TVÉ KRÁLOVSTVÍ“

7. Co dobrého výkupné přinese pod vládou Božího království?

7 Ve vzorové modlitbě Ježíš dále prosil Boha: „Ať přijde tvé království.“ Jak výkupné souvisí s Božím královstvím? Umožňuje, aby bylo shromážděno 144 000 pomazaných, kteří budou spolu s Kristem působit v nebi jako králové a kněží. (Zjev. 5:9, 10; 14:1) Ježíš a jeho spoluvládci budou tvořit vládu Božího  království a tisíc let budou poslušným lidem zprostředkovávat užitek z výkupného. Země bude přeměněna v ráj a všichni věrní lidé získají dokonalost. Boží rodina v nebi i na zemi bude jednotná. (Zjev. 5:13; 20:6) Ježíš hadovi „zhmoždí hlavu“ a odstraní veškeré následky Satanovy vzpoury. (1. Mojž. 3:15)

8. a) Jak Ježíš pomáhal svým učedníkům chápat důležitost Božího království? b) Jak dnes podporujeme Boží království?

8 Ježíš pomáhal svým učedníkům chápat, že Boží království má významnou úlohu. Hned po křtu začal oznamovat „dobrou zprávu o Božím království“ široko daleko. (Luk. 4:43) To poslední, co učedníkům řekl, než vystoupil do nebe, bylo, aby o něm kázali až „do nejvzdálenější části země“. (Sk. 1:6–8) Díky kazatelské činnosti se lidé můžou dozvědět o výkupném a stát se poddanými Božího království. Tuto vládu podporujeme tak, že Kristovým bratrům na zemi pomáháme plnit úkol, aby o ní kázali po celém světě. (Mat. 24:14; 25:40)

„AŤ SE STANE TVÁ VŮLE“

9. Proč si můžeme být jistí, že Jehova svůj záměr s lidstvem uskuteční?

9 Co Ježíš myslel svými dalšími slovy, „ať se stane tvá vůle“? Když Jehova řekne, že se něco stane, tak se to stane. (Iz. 55:11) Nedovolí, aby Satanova vzpoura překazila jeho záměr s lidstvem. Boží vůlí už od začátku je, aby země byla naplněna dokonalými potomky Adama a Evy. (1. Mojž. 1:28) Kdyby Adam s Evou zemřeli dřív, než se jim narodily děti, Boží záměr by se neuskutečnil. Proto Jehova dovolil, aby děti měli. Všem, kdo projevují víru ve výkupné, dává možnost dosáhnout dokonalosti a žít věčně. Miluje lidi a chce, aby měli krásný život, jaký pro ně zamýšlel.

10. Jaký užitek z výkupného můžou mít ti, kdo zemřeli?

10 A co ty miliardy lidí, kteří zemřeli, aniž mohli Jehovu poznat a sloužit mu? Výkupné umožňuje, aby žili znovu. Náš milující nebeský Otec je vzkřísí a dá jim možnost dozvědět se o jeho záměru a získat věčný život. (Sk. 24:15) Nechce, aby lidé umírali. Chce, aby žili. Je zdrojem života, a když někoho vzkřísí, stává se jeho Otcem. (Žalm 36:9) Proto nás Ježíš učil, abychom se modlili: „Náš Otče v nebesích.“ (Mat. 6:9) Až budou mrtví přiváděni k životu, Ježíš se na tom bude významně podílet. (Jan 6:40, 44) V ráji se naplní jeho slova: „Jsem vzkříšení a život.“ (Jan 11:25)

11. Co je Boží vůlí, pokud jde o „velký zástup“?

11 Jehovovo pozvání se netýká jen několika málo vyvolených. Ježíš řekl: „Kdokoli činí Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka.“ (Mar. 3:35) Boží vůlí je, aby se jeho služebníky stali členové nespočetného  „velkého zástupu“ ze všech národů, kmenů a jazyků. Tvoří ho ti, kdo projevují víru ve výkupné a poslouchají Boha. Oslavují ho slovy: „Za záchranu vděčíme svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ (Zjev. 7:9, 10)

12. Co se z Ježíšovy vzorové modlitby dozvídáme o Božím záměru s lidmi?

12 Z Ježíšovy vzorové modlitby se toho hodně dozvídáme o Jehovově záměru s poslušným lidstvem. V souladu s ní chceme co nejvíc přispívat k posvěcení Božího jména – zacházet s ním jako se svatým. (Iz. 8:13) Samotné jméno Ježíš znamená „Jehova je záchrana“ a to, že výkupné umožňuje naši záchranu, přináší Jehovovu jménu čest a slávu. Užitek z výkupného budou mít poslušní lidé díky vládě Božího království. Vzorová modlitba nám také dodává jistotu, že se bude dít Boží vůle. (Žalm 135:6; Iz. 46:9, 10)

JAK PROJEVIT VDĚČNOST

13. Co dáváme najevo svým křtem?

13 Důležitým způsobem, jak projevit vděčnost za výkupné, je zasvětit se Jehovovi a dát se pokřtít. Křtem ukazujeme, že „patříme Jehovovi“. (Řím. 14:8) Představuje naši „žádost o dobré svědomí“. (1. Petra 3:21) Jehova na ni odpovídá tak, že na nás uplatňuje očišťující moc Ježíšovy prolité krve. A jsme si naprosto jistí, že nám dá všechno, co slíbil. (Řím. 8:32)

Jakými způsoby můžeme projevit vděčnost za výkupné? (13. a 14. odstavec)

14. Proč máme milovat bližní?

 14 Jakým dalším způsobem můžeme ukázat, že jsme vděční za výkupné? Protože veškerá Jehovova činnost je motivovaná láskou, přeje si, aby to byla význačná vlastnost všech jeho služebníků. (1. Jana 4:8–11) Tím, že milujeme bližní, dáváme najevo, že chceme být „synové svého Otce, který je v nebesích“. (Mat. 5:43–48) Přikázání milovat bližní Ježíš uvedl hned za prvním přikázáním, kterým je milovat Jehovu. (Mat. 22:37–40) Lásku k bližním můžeme projevovat hlavně tím, že kážeme dobrou zprávu o Království. A pokud budeme milovat druhé, zejména svoje bratry a sestry, naše láska k Jehovovi bude „učiněna dokonalou“. (1. Jana 4:12, 20)

DÍKY VÝKUPNÉMU ZAŽÍVÁME „OBDOBÍ OSVĚŽENÍ“ OD JEHOVY

15. a) Co dobrého od Jehovy dostáváme už teď? b) Na co se můžeme těšit v budoucnosti?

15 Pokud projevujeme víru ve výkupné, můžou nám být úplně odpuštěny hříchy. Boží Slovo říká, že můžou být „vymazány“. (Přečti Skutky 3:19–21.) Jak už jsme si ukázali, Jehova na základě výkupného přijímá duchem pomazané služebníky za svoje děti. (Řím. 8:15–17) Členy jeho rodiny se můžou stát i „jiné ovce“. Až získají dokonalost a obstojí v závěrečné zkoušce, Jehova přijme za svoje děti i je. (Řím. 8:20, 21; Zjev. 20:7–9) A svoje drahé děti nepřestane milovat. Užitek z výkupného bude věčný. (Hebr. 9:12) Tento dar nikdy neztratí svoji hodnotu. Nikdo a nic nás o něj nemůže připravit.

16. Jak nám výkupné umožňuje být skutečně svobodní?

16 Ďábel nemůže nijak zabránit tomu, aby se ti, kdo upřímně litují svých hříchů, nakonec stali součástí Jehovovy rodiny. Ježíš přišel na zem a zemřel „jednou provždy“. I výkupné tedy bylo zaplaceno jednou provždy. (Hebr. 9:24–26) Definitivně nás zbaví důsledků Adamova hříchu. Díky Kristově oběti už nemusíme být otroky Satanova světa a bát se smrti. (Hebr. 2:14, 15)

17. Co pro tebe znamená Boží láska?

17 Boží sliby jsou naprosto spolehlivé. Tak jako jsou neměnné přírodní zákony, nemění se ani Jehova. Nikdy nás nezklame. (Mal. 3:6) Dává nám mnohem víc než jen dar života. Dává nám svoji lásku. „Sami jsme poznali lásku, kterou má Bůh v našem případě, a uvěřili jí. Bůh je láska.“ (1. Jana 4:16) Celá země se brzy stane nádherným rájem a všichni, kdo na ní budou žít, budou Jehovovu lásku napodobovat. Boží služebníci v nebi i na zemi pak budou provolávat: „Požehnání a sláva a moudrost a díkůvzdání a čest a moc a síla buď našemu Bohu po celou věčnost. Amen.“ (Zjev. 7:12)