Přejít k článku

Přejít na obsah

 40. STUDIJNÍ ČLÁNEK

V závěru „posledních dnů“ se naplno věnuj službě

V závěru „posledních dnů“ se naplno věnuj službě

„Staňte [se] stálými, nepohnutelnými, vždy mějte hojnost práce v Pánově díle.“ (1. KOR. 15:58)

PÍSEŇ Č. 141 Hledáme ty, kdo milují pokoj

CO SE DOZVÍŠ *

1. Proč jsme si jistí, že žijeme „v posledních dnech“?

NARODIL SES po roce 1914? Pokud ano, žiješ celý svůj život „v posledních dnech“ tohoto systému. (2. Tim. 3:1) O událostech, které Ježíš pro tuto dobu předpověděl, všichni slyšíme. Patří k nim války, hlad, zemětřesení, mory, vzrůstající špatnost a také pronásledování Jehovova lidu. (Mat. 24:3, 7–9, 12; Luk. 21:10–12) Také můžeme sledovat, že se lidé chovají tak, jak předpověděl apoštol Pavel. (Viz rámeček „ Jací jsou lidé dnes“.) Jsme si jistí, že žijeme „v konečné části dnů“. (Mich. 4:1)

2. Na jaké otázky potřebujeme znát odpověď?

2 Vzhledem k tomu, kolik času od roku 1914 uplynulo, musíme už být v závěru „posledních dnů“. Když je konec tak blízko, potřebujeme znát odpověď na důležité otázky: Které události se stanou na konci „posledních dnů“? A co Jehova očekává, že budeme dělat, než k nim dojde?

CO SE STANE NA KONCI „POSLEDNÍCH DNŮ“?

3. Jaké prohlášení vydají národy podle 1. Tesaloničanům 5:1–3?

3 Přečti 1. Tesaloničanům 5:1–3. Pavel se zmiňuje o „Jehovově dni“. V tomto kontextu jde o období, které začne útokem na Velký Babylon, tedy na všechna falešná náboženství, a skončí Armagedonem. (Zjev. 16:14, 16; 17:5) Těsně před začátkem tohoto „dne“ národy prohlásí: „Mír a bezpečnost!“ Když světoví vůdci  mluví o potřebě zlepšit vztahy mezi národy, používají někdy podobná vyjádření. * Ale vyhlášení „míru a bezpečnosti“, které popisuje Bible, bude jiné. Proč? Protože až k němu dojde, hodně lidí si bude myslet, že se světovým vůdcům podařilo udělat svět bezpečnějším místem. Ve skutečnosti ale bude následovat „náhlé zničení“ při „velkém soužení“. (Mat. 24:21)

Až národy vyhlásí „mír a bezpečnost“, nenech se tím oklamat (3. až 6. odstavec) *

4. a) Na co si musíme ohledně prohlášení „mír a bezpečnost“ počkat? b) Co o tomto prohlášení už víme?

4 Něco o prohlášení „mír a bezpečnost“ víme, něco ale nevíme. Nevíme, co k němu povede a jakým způsobem bude vydáno. A nevíme, jestli půjde o jedinou deklaraci nebo o sérii oznámení. V každém případě ale víme toto: Světoví vůdci nedokážou ve světě nastolit mír, a tak se jejich prohlášením nesmíme nechat oklamat. Vždyť to bude prohlášení, které vyhlížíme! Bude to znamení, že velmi brzy začne „Jehovův den“.

5. Jak nám 1. Tesaloničanům 5:4–6 pomáhá, abychom byli na „Jehovův den“ připravení?

5 Přečti 1. Tesaloničanům 5:4–6. Pavel nám ukazuje, co máme dělat, abychom byli na „Jehovův den“ připravení. Vybízí nás: „Nespěme jako ostatní.“ Musíme zůstat bdělí a ostražití. Například si musíme dávat pozor, abychom neporušili svou neutralitu a nedali se vtáhnout do politických záležitostí tohoto světa. Kdybychom se do nich zapojili, mohli bychom se stát „částí světa“. (Jan 15:19) Víme, že jedinou nadějí na celosvětový mír je Boží království.

6. K čemu chceme druhým pomáhat a proč?

6 Kromě toho, že zůstáváme bdělí my sami, chceme pomáhat i druhým, aby se „probudili“ a uvědomili si, co se podle biblických proroctví s tímto světem stane. Mějme na paměti, že jakmile začne velké soužení, bude příliš pozdě na to, aby lidé začali sloužit Jehovovi. Proto je naše kazatelská činnost tak naléhavá. *

DÁL NAPLNO KAŽ

Dnes v kazatelské službě oznamujeme, že skutečnou bezpečnost může světu zajistit jedině Boží království (7. až 9. odstavec)

7. Co Jehova očekává, že teď budeme dělat?

7 Jehova od nás očekává, že v tomto krátkém období, které zbývá do začátku jeho „dne“, budeme dál naplno kázat. Musíme mít „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Kor. 15:58) Ježíš tuto  činnost předpověděl. Když mluvil o všech významných věcech, které se budou dít v posledních dnech, dodal: „Také se musí ve všech národech nejprve kázat dobrá zpráva.“ (Mar. 13:4, 8, 10; Mat. 24:14) Jen si to uvědom: Pokaždé, když jdeš do služby, podílíš se na splňování tohoto biblického proroctví!

8. Jak úspěšná je naše kazatelská činnost?

8 Je naše kazatelská činnost úspěšná? Každým rokem slyší dobrou zprávu o Království víc a víc lidí. Všimni si například, jak v těchto posledních dnech vzrostl celosvětový počet zvěstovatelů. V roce 1914 bylo ve 43 zemích celkem 5 155 zvěstovatelů. Dnes je jich ve 240 zemích asi 8,5 milionu! Naše práce ale ještě neskončila. Musíme dál mluvit s druhými o tom, že Boží království je jediným řešením všech problémů lidstva. (Žalm 145:11–13)

9. Proč musíme v kazatelské činnosti pokračovat?

9 S kazatelskou činností neskončíme, dokud o tom nerozhodne Jehova. Kolik času lidem zbývá na to, aby Jehovu a Ježíše Krista poznali? (Jan 17:3) Těžko říct. Víme ale, že do začátku velkého soužení můžou všichni, kdo jsou „správně nakloněni k věčnému životu“, na dobrou zprávu ještě zareagovat. (Sk. 13:48) Jak můžeme takovým lidem pomáhat, než bude pozdě?

10. Jakou pomoc od Jehovy dostáváme, abychom mohli lidi učit pravdu?

10 Jehova nám prostřednictvím své organizace dává všechno, co potřebujeme, abychom mohli lidi učit biblickou pravdu. Například dostáváme každý týden školení na shromáždění v týdnu. Učíme se na něm, co říct při prvních rozhovorech a na opětovných návštěvách a jak vést biblická studia. Jehovova organizace nám také dává základní výbavu do služby. To, co obsahuje, nám pomáhá...

 • začínat rozhovory,

 • podnítit zájem lidí,

 • motivovat je, aby se chtěli dozvědět víc,

 •   vyučovat je na biblických studiích a

 • povzbuzovat zájemce, aby se podívali na naše webové stránky a přišli do sálu Království.

Samozřejmě nestačí tyto nástroje jen mít. Musíme je používat. * Například když si hezky popovídáš s někým, kdo má zájem, a pak mu dáš leták nebo časopis, bude mít do doby, než se s ním znovu zkontaktuješ, možnost sám si něco přečíst. Máme osobní odpovědnost se každý měsíc naplno věnovat kázání.

11. Proč byl připravený online biblický kurz?

11 Dalším příkladem, jak Jehova lidem pomáhá, aby ho víc poznali, je online biblický kurz na jw.org®. Proč byl připravený? Desetitisíce lidí z celého světa hledají každý měsíc na internetu nějaký biblický kurz. Díky kurzu na našich webových stránkách se tito lidé můžou seznámit s pravdou z Božího Slova. Může být užitečný i pro ty, se kterými mluvíš, ale oni váhají, jestli přijmout nabídku osobního biblického studia. Pokud umí jazyk, ve kterém je kurz k dispozici, ukaž jim ho na našich stránkách nebo jim na něj pošli odkaz. *

12. Co se lidé můžou v online biblickém kurzu dozvědět?

12 Náš online biblický kurz rozebírá tyto náměty: „Bible a její autor“, „Hlavní postavy v Bibli“ a „Poselství, které dává naději“. Při jejich studiu se lidé dozvědí:

 • V čem je pro nás Bible užitečná

 • Kdo je Jehova, Ježíš a andělé

 • Proč Bůh stvořil člověka

 • Proč existuje utrpení a zlo

V kurzu se také probírá, jak Jehova...

 • odstraní utrpení a smrt,

 • přivede mrtvé zpátky k životu a

 • nahradí lidské vlády Božím královstvím.

13. Je online kurz náhradou za biblické studium, které vede zvěstovatel? Vysvětli to.

13 Online kurz nenahrazuje biblické studium, které se zájemcem vede zvěstovatel. Ježíš nás totiž pověřil, abychom činili učedníky. Doufáme, že lidem, kteří si kurz projdou, se to, co se dozvědí, bude líbit a budou chtít vědět víc. Pokud to tak bude, snad přijmou nabídku biblického studia. Na konci každé lekce je čtenář vybídnut, aby poslal žádost o studium Bible s někým ze svědků Jehovových. Každý den požádá prostřednictvím našich stránek o biblické studium v průměru víc než 230 lidí z celého světa. Pro lidi je velmi důležité, aby dostali takovou osobní pomoc.

DÁL SE SNAŽ ČINIT UČEDNÍKY

14. O co se máme snažit podle Ježíšova příkazu v Matoušovi 28:19 a 20 a proč?

14 Přečti Matouše 28:19, 20. Když vedeme biblická studia, ze všech sil se snažme dělat to, čím nás Ježíš pověřil: „Čiňte učedníky ... a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ Musíme lidem pomáhat, aby pochopili, jak důležité je postavit se na stranu Jehovy a jeho království. To znamená motivovat je, aby brali biblickou pravdu vážně, uplatňovali to, co se  učí, zasvětili život Jehovovi a dali se pokřtít. Jedině tak přežijí Jehovův den. (1. Petra 3:21)

15. Co si nemůžeme dovolit a proč?

15 Jak už o tom byla zmínka, do konce tohoto systému zbývá jen velmi málo času. Proto si nemůžeme dovolit pokračovat ve studiu Bible s lidmi, kteří ve svém životě nedělají změny, kterými by dávali najevo, že mají v úmyslu stát se Kristovými učedníky. (1. Kor. 9:26) Naše práce je naléhavá! Je ještě hodně lidí, kteří potřebují slyšet dobrou zprávu o Království, než bude pozdě.

DRŽ SI ODSTUP OD FALEŠNÉHO NÁBOŽENSTVÍ

16. Co musíme všichni dělat podle Zjevení 18:2, 4, 5 a 8? (Viz také poznámka pod čarou.)

16 Přečti Zjevení 18:2, 4, 5, 8. Z těchto veršů je vidět, co dalšího Jehova od svých služebníků očekává. Všichni praví křesťané musí zůstávat jasně oddělení od Velkého Babylonu. Někdo mohl být předtím, než poznal pravdu, členem nějakého falešného náboženství. Možná chodil na bohoslužby a účastnil se náboženských aktivit. Nebo nějaké církvi finančně přispíval. Než se zájemce může stát nepokřtěným zvěstovatelem, musí veškeré spojení s falešným náboženstvím ukončit. Měl by napsat dopis, ve kterém oznámí, že z církve vystupuje, nebo by měl své členství v církvi či jakékoli jiné organizaci spojené s Velkým Babylonem ukončit nějak jinak. *

17. Jaké práci se musí křesťan vyhýbat a proč?

17 Pravý křesťan si musí také dávat pozor na to, aby s Velkým Babylonem neměl nic společného ve svém zaměstnání. (2. Kor. 6:14–17) Například se nestane zaměstnancem žádné církve. Pokud je křesťan zaměstnaný v nějaké firmě, nebude chtít dělat práci většího rozsahu v budově, která slouží pro potřeby falešného náboženství. A pokud má svou vlastní firmu, určitě se nebude snažit získat zakázku od žádné části Velkého Babylonu ani nepřijme nabídku takové práce. Proč máme takový pevný postoj? Protože se nechceme podílet na skutcích a hříších náboženských  organizací, které jsou v Božích očích nečisté. (Iz. 52:11) *

18. Jak se jeden bratr držel biblických zásad, které se týkají práce?

18 Před lety byl jeden sborový starší, který pracoval jako živnostník, požádán, aby ve městě, kde žil, provedl malou tesařskou práci na jednom kostele. Dodavatel, který ho oslovil, sice věděl, že bratr zakázky na kostelech vždycky odmítal, ale tentokrát byl zoufalý, protože na tu práci nemohl nikoho sehnat. Bratr se přesto držel biblických zásad a zakázku odmítl. Příští týden uveřejnily místní noviny fotografii jiného tesaře, jak připevňuje na kostel kříž. Kdyby si bratr nestál za svým, mohl být na fotografii on. Představ si, jak by to poškodilo jeho pověst mezi spoluvěřícími! A představ si, jak by se cítil Jehova.

CO JSME SE DOZVĚDĚLI?

19., 20. a) Co jsme se zatím dozvěděli? b) Co se ještě potřebujeme dozvědět?

19 Z biblického proroctví vyplývá, že nejbližší velkou událostí, která se brzy odehraje na světové scéně, bude to, že světoví vůdci vyhlásí „mír a bezpečnost“. Díky tomu, co nás Jehova učí, víme, že národy nedosáhnou skutečného a trvalého míru. Co bychom měli dělat, než k této události a následnému náhlému zničení dojde? Jehova od nás očekává, že budeme dál naplno kázat o Božím království a snažit se činit další učedníky. Zároveň musíme zůstat oddělení od veškerého falešného náboženství. K tomu patří i to, že zrušíme členství v organizacích spojených s Velkým Babylonem a budeme odmítat práci, která s ním nějak souvisí.

20 V následujícím článku se dočteme, k jakým dalším událostem má v závěru „posledních dnů“ dojít a co dalšího od nás Jehova očekává. Také se dozvíme, jak se na všechno, co se má v blízké budoucnosti stát, můžeme připravit.

PÍSEŇ Č. 100 Jsme Boží válečníci

^ 5. odst. Očekáváme, že světoví vůdci zanedlouho prohlásí, že dosáhli míru a bezpečnosti. To bude znamení, že velmi brzy začne velké soužení. Co si Jehova přeje, abychom do té doby dělali? Tento článek nám pomůže najít odpověď.

^ 3. odst. Například Organizace spojených národů na svých webových stránkách uvádí, že jedním z jejích hlavních úkolů je „udržování mezinárodního míru a bezpečnosti“.

^ 23. odst. Podrobnosti o tom, jak používat jednotlivé nástroje v základní výbavě do služby, najdeš v článku „Učíme pravdu“ ve Strážné věži z října 2018.

^ 11. odst. Tento kurz je teď k dispozici v angličtině a portugalštině. Plánuje se i v dalších jazycích.

^ 16. odst. Týká se to i organizací, které například pořádají akce pro mládež nebo provozují sportovní zařízení, ale jsou spojené s falešným náboženstvím. Patří k nim třeba YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí) a YWCA (Křesťanské sdružení mladých žen). I když místní pobočky takových organizací tvrdí, že jejich činnost v podstatě není náboženská, ve skutečnosti propagují náboženské myšlenky a sledují náboženské cíle.

^ 17. odst. Podrobnější rozbor biblického pohledu na práci pro náboženské organizace je v „Otázkách čtenářů“ ve Strážné věži z 15. dubna 1999.

^ 83. odst. POPIS OBRÁZKU: Zákazníci bistra sledují mimořádné zprávy o vyhlášení „míru a bezpečnosti“. Dvojice svědků, která si udělala přestávku ve službě, se touto zprávou nedá oklamat.