Přejít k článku

Přejít na obsah

Lidi je potřeba varovat, „bouře“ se blíží!

Boží rozsudky – varuje Bůh lidi dostatečně?

Boží rozsudky – varuje Bůh lidi dostatečně?

METEOROLOG pozoruje, co se děje na radaru. Vidí, jak se k hustě obydlené oblasti blíží nebezpečná bouře. Má obavy o tamní obyvatele, a tak dělá všechno pro to, aby je varoval dřív, než bude pozdě.

Podobně dnes Jehova varuje lidstvo před „bouří“, která je mnohem hrozivější než cokoli, o čem je možné slyšet v předpovědi počasí. Jak to dělá? A proč si můžeme být jistí, že dává lidem dostatek času, aby na toto varování zareagovali? To se dozvíme, když se zamyslíme nad tím, jak Jehova lidi varoval v minulosti.

BŮH VAROVAL DOSTATEČNĚ DOPŘEDU

V biblických dobách Jehova varoval před „bouřemi“ v podobě rozsudků, které se chystal vykonat nad těmi, kdo úmyslně neposlouchali jeho příkazy. (Přísl. 10:25; Jer. 30:23) Ty, kterých se to týkalo, vždycky informoval s dostatečným předstihem a řekl jim, co si přeje, aby udělali. (2. Král. 17:12–15; Neh. 9:29, 30) Často pověřil své služebníky na zemi, aby jeho rozsudky oznámili a lidé mohli pochopit, že je potřeba jednat rychle. Chtěl jim tak pomoct, aby na varování správně zareagovali. (Amos 3:7)

Jedním z takových věrných Božích služebníků byl Noe. Mnoho let odvážně varoval své nemravné a násilné současníky před přicházející celosvětovou potopou. (1. Mojž. 6:9–13, 17) Také jim říkal, co mají dělat, aby potopu přežili. Oznamoval to v takové míře, že byl později nazván „kazatelem spravedlnosti“. (2. Petra 2:5)

Lidé, kteří žili před potopou, Boží poselství navzdory Noemovým snahám ignorovali. Neměli vůbec žádnou víru a kvůli tomu přišli o život. Potopa je všechny smetla. (Mat. 24:39; Hebr. 11:7) Když se blížil jejich konec, nemohli Boha oprávněně obvinit, že je nevaroval.

Jindy Jehova varoval lidi krátce před tím, než „bouře“ v podobě vykonání jeho rozsudku začala. I tak ale těm, kterým hrozil trest, dal dostatek času, aby zareagovali. Tak to bylo například, když postihl starověký Egypt deseti ranami. Než nastala sedmá rána, pověřil Mojžíše s Áronem, aby faraona a jeho sluhy varovali před ničivým krupobitím. Dal jim Jehova dostatek času, aby se na krupobití připravili a našli si úkryt, když mělo přijít už následující den? V Bibli čteme, že každý z faraonových sluhů, „kdo se bál Jehovova slova“, rychle odvedl své sluhy a zvířata pod střechu, ale ten, kdo si Jehovova slova nebral k srdci, „nechal své sluhy a svá hospodářská zvířata na poli“. (2. Mojž. 9:18–21) Varování, které Jehova poskytl, tedy bylo dostatečné. Ti, kdo na něj rychle zareagovali, unikli těm nejhorším následkům této rány.

Stejně tak byli faraon a jeho sluhové varováni před desátou ranou. Oni to ale nerozumně ignorovali a kvůli tomu jejich prvorození synové zemřeli. To byla velká tragédie! (2. Mojž. 4:22, 23; 11:4–10; 12:29) Měli čas varování poslechnout? Ano. Mojžíš na blížící se desátou ránu okamžitě upozornil Izraelity a vysvětlil jim, jak mají ochránit svoje rodiny. (2. Mojž.  12:21–28) Podle některých odhadů pak nejméně tři miliony lidí, kteří poslechli Jehovu, odešly z Egypta. Byli mezi nimi nejen Izraelité, ale také početná „smíšená společnost“ Neizraelitů včetně Egypťanů. (2. Mojž. 12:38)

Z těchto příkladů je vidět, že Jehova vždycky dával lidem dostatek času, aby na jeho varování zareagovali. (5. Mojž. 32:4) Proč to dělal? Apoštol Petr vysvětlil, že Jehova „netouží, aby byl někdo zahuben, ale touží, aby všichni dosáhli pokání“. (2. Petra 3:9) Bohu na těch lidech záleželo. Chtěl, aby svých skutků litovali a udělali potřebné změny dřív, než vykoná svůj rozsudek. (Iz. 48:17, 18; Řím. 2:4)

BOŽÍ VAROVÁNÍ ZAZNÍVÁ I DNES

I dnes po celé zemi zaznívá naléhavá výzva, na kterou je potřeba reagovat. A týká se všech lidí. Když byl Ježíš na zemi, předpověděl, že současný systém bude nakonec zničen ve „velkém soužení“. (Mat. 24:21) V tomto proroctví podrobně popsal, co jeho následovníci uvidí a zažijí, až se vykonání tohoto rozsudku přiblíží. Ježíš tak nastínil, co se bude odehrávat na světové scéně, a my dnes vidíme, že ta doba je tady. (Mat. 24:3–12; Luk. 21:10–13)

Vzhledem k tomu, co bylo předpovězeno, Jehova naléhavě vybízí všechny lidi, aby se rozhodli mu sloužit. Přeje si, aby ti, kdo ho poslouchají, měli už teď lepší život a v budoucnu zažili ty krásné věci, které přinese nový svět. (2. Petra 3:13) Aby lidem pomohl získat víru ve své sliby, nechává zaznívat životně důležité poselství – „dobrou zprávu o království“. Ježíš o ní řekl, že „se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům“. (Mat. 24:14) Bůh zorganizoval své služebníky, aby toto poselství oznamovali, a oni dnes kážou přibližně ve 240 zemích. Přeje si, aby co nejvíc lidí uposlechlo varování a uniklo blížící se „bouři“, kterou rozpoutá jeho spravedlivý rozsudek. (Sef. 1:14, 15; 2:2, 3)

Otázkou tedy není, jestli Jehova dává lidem dostatek času, aby zareagovali na jeho varování. Je vidět, že to tak dělá vždycky. Klíčovou otázkou spíš je: Poslechnou lidé Boží varování, dokud je ještě čas? Dostali jsme od Boha za úkol toto varování oznamovat, a tak se snažme co největšímu počtu lidí pomoct, aby přežili konec tohoto systému.