Přejít k článku

Přejít na obsah

Mluvíme pravdu

Mluvíme pravdu

„Mluvte pravdivě jeden s druhým.“ (ZECH. 8:16)

PÍSNĚ: 64, 63

1., 2. Který vynález lidstvu uškodil nejvíc a kdo ho vymyslel?

TELEFON, žárovka, automobil nebo lednička – to jsou jenom některé vynálezy, které lidem zjednodušují život. Jiné ho ale spíš ohrožují, například střelný prach, pozemní miny, cigarety nebo atomová bomba. Existuje ale jeden vynález, který je mnohem starší a lidstvu uškodil ze všech nejvíc. Co to je? Lež. Lhát znamená říkat něco, o čem víme, že není pravda, a to s cílem někoho podvést. Kdo lež vymyslel? Jasně to řekl Ježíš Kristus: „Otec lži“ je Ďábel. (Přečti Jana 8:44.) Kdy první lež vyslovil?

2 Stalo se to před několika tisíci lety v zahradě Eden. První lidé Adam a Eva žili v nádherném ráji, který pro ně vytvořil Jehova. Na scéně se pak objevil Ďábel. Věděl, že Bůh Adamovi a Evě zakázal jíst ze stromu „poznání dobrého a špatného“ a že kdyby to udělali, tak by zemřeli. Přesto prostřednictvím hada vyslovil první lež. Evě řekl: „Určitě nezemřete.“ A dodal: „Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ (1. Mojž. 2:15–17; 3:1–5)

3. Proč můžeme říct, že Satanova lež byla zlomyslná, a k čemu vedla?

 3 Satanova lež byla zlomyslná, protože moc dobře věděl, že když mu Eva uvěří a ovoce sní, tak zemře. A to se taky stalo. Eva a později i Adam Jehovův příkaz neposlechli a nakonec zemřeli. (1. Mojž. 3:6; 5:5) Navíc se kvůli tomuto hříchu „smrt rozšířila na všechny lidi“. Ve skutečnosti „smrt ... kralovala ... i nad těmi, kdo nehřešili podobným přestupkem jako Adam“. (Řím. 5:12, 14) Místo abychom si užívali dokonalého a nekonečného života, který si pro nás Bůh přál, tak jsme rádi, že náš „život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle“. A ještě k tomu je často plný problémů a bolesti. (Žalm 90:10, Bible21) Za to všechno může Satanova lež!

4. a) Na jaké otázky potřebujeme znát odpověď? b) Jedině kdo může být podle Žalmu 15:1, 2 Jehovovým přítelem?

4 Ježíš řekl, že Satan „nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není“. Satan se nezměnil. Svými lžemi stále „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (Zjev. 12:9) My ale nechceme, aby nás oklamal, a přišli jsme tak o přátelství s Jehovou, jako se to stalo Adamovi a Evě. Prozkoumejme proto tři otázky: Jak Satan lidi klame? Proč lidé běžně lžou? A jak můžeme ukázat, že vždycky mluvíme pravdu? (Přečti Žalm 15:1, 2.)

JAK SATAN LIDI KLAME

5. Jak Satan klame lidi v dnešní době?

5 Satanem se nemusíme nechat oklamat, protože podle slov apoštola Pavla „nejsme v nevědomosti o jeho záměrech“. (2. Kor. 2:11) Víme, že celý svět, který zahrnuje falešné náboženství, zkorumpovanou politiku a bezohledný obchodní systém, ovládá Satan. (1. Jana 5:19) Není proto divu, že on a jeho démoni podněcují lidi ve vysokém postavení, aby lhali. (1. Tim. 4:1, 2) To bezesporu platí o lidech z velkého byznysu, kteří pomocí lživé reklamy propagují škodlivé produkty nebo podvádějí lidi jinak.

6., 7. a) Proč je zvlášť špatné to, že lžou náboženští představitelé? b) Které lži říkají náboženští představitelé?

6 V případě, že lžou představitelé nějakého náboženství, mají mnohem větší vinu. Proč to můžeme říct? Protože pokud někdo uvěří falešným naukám a žije podle něčeho, co Bůh ve skutečnosti odsuzuje, může ho to stát věčný život. (Oz. 4:9) Ježíš věděl, že náboženští vůdci v jeho době takovým způsobem lidi podvádí. Otevřeně jim řekl: „Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože cestujete přes moře a po suché zemi, abyste učinili jednoho konvertitu, a když se jím stane, uděláte z něho poddaného gehenny [věčného zničení] dvakrát víc než sami ze sebe.“ (Mat. 23:15, ppč.) Ježíš tyto náboženské vůdce odsoudil těmi nejsilnějšími slovy. Byli opravdu „ze svého otce, z Ďábla“, který je „zabijákem“. (Jan 8:44)

7 V dnešním světě je mnoho náboženských představitelů, ať už se jim říká kněží, pastoři, rabíni, nebo jakkoli jinak. Stejně jako farizeové neučí pravdu z Božího Slova, ale naopak „vyměnili Boží pravdu za lež“. (Řím. 1:18, 25) Kážou takové lživé nauky jako „jednou spasen navždy spasen“, nesmrtelnost  lidské duše, převtělování a názor, že Bohu nevadí homosexuální jednání nebo sňatky osob stejného pohlaví.

8. Jakou lež od politiků zanedlouho uslyšíme a jak bychom na ni měli reagovat?

8 Dalšími, kdo lidem lžou a klamou je, jsou politici. Už brzo zazní jedna z největších lží – političtí vůdci prohlásí, že světu zajistili „mír a bezpečnost“. Ale „pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení“. Takže jim nevěřme, protože to bude jen snaha bagatelizovat to, jak nestabilní svět ve skutečnosti je. Vždyť „dobře [víme], že Jehovův den přichází přesně jako zloděj v noci“. (1. Tes. 5:1–4)

PROČ LIDÉ BĚŽNĚ LŽOU

9., 10. a) Proč lidé lžou a k čemu to vede? b) Na jakou myšlenku z Hebrejcům 4:13 bychom měli pamatovat?

9 Když si nějaký vynález lidé oblíbí, začne se vyrábět ve velkém. A to se stalo i se lží. V dnešní společnosti je lhaní běžná praxe. Vlivní lidé nejsou jediní, kdo druhé klamou. V článku „Proč lžeme“, který vyšel v časopise National Geographic, bylo uvedeno: „Lhaní je hluboce zakořeněnou lidskou vlastností.“ Lidé lžou často proto, aby sami sebe ochránili nebo se představili v lepším světle. Lžou, když chtějí ututlat vlastní chyby nebo přestupky anebo získat ekonomické či osobní výhody. Článek dále uváděl: „Bez námahy lžeme – v malém i ve velkém – cizím lidem, spolupracovníkům, přátelům i těm, které máme rádi.“

10 K čemu všechny ty lži vedou? Ke ztrátě důvěry a zničeným vztahům. Vezměme si například, jak zdrcující musí být, když manžela jeho žena podvedla a lhala, aby se na to nepřišlo. Nebo když žena a děti doma zažívají teror, ale muž se před druhými chová jako vzorný manžel a milující tatínek. Takoví lidé sice můžou oklamat druhé, ale měli bychom pamatovat na to, že v žádném případě neoklamou Jehovu, protože před ním je „všechno ... obnažené a otevřeně vystavené“. (Hebr. 4:13)

11. Jaké poučení si můžeme vzít z toho, co udělali Ananiáš a Safira? (Viz úvodní obrázek.)

11 V Bibli najdeme příklad toho, jak „Satan dodal smělost“ jedněm křesťanským manželům, aby lhali Bohu. Ananiáš a Safira se snažili podvést apoštoly. Prodali nějaký majetek a část peněz jim přinesli. Chtěli na sbor udělat dojem, a tak apoštolům řekli, že jim přinesli všechny peníze. Jehova ale věděl, co udělali, a potrestal je. (Sk. 5:1–10)

12. Co se stane se zlomyslnými lháři, kteří svého jednání nelitují, a proč?

12 Jak se na lhaní dívá Jehova? Zlomyslní lháři, kteří svého jednání nelitují, skončí stejně jako Satan „v jezeře, které hoří ohněm“. (Zjev. 20:10; 21:8; Žalm 5:6) Proč? Protože Jehova řadí lháře do stejné skupiny s těmi, které označuje jako „psy“, což jsou ti, jejichž jednání je v jeho očích odporné. (Zjev. 22:15)

13. Co víme o Jehovovi a k čemu nás to motivuje?

13 Víme, že Jehova „není člověk, aby povídal lži“ a že „je nemožné, aby Bůh lhal“. (4. Mojž. 23:19; Hebr. 6:18) Jehova „nenávidí ... falešný jazyk“. (Přísl. 6:16, 17) Abychom měli jeho schválení,  musíme ho v tom napodobovat. Proto jeden druhému nelžeme. (Kol. 3:9)

„MLUVTE PRAVDIVĚ“

14. a) Čím se praví křesťané odlišují od členů falešného náboženství? b) Vysvětli zásadu z Lukáše 6:45.

14 Co je jednou z věcí, která pravé křesťany odlišuje od členů falešného náboženství? Řídí se vybídkou „mluvte pravdivě“. (Přečti Zecharjáše 8:16, 17.) Pavel vysvětlil: „Doporučujeme [se] jako Boží služebníci ... pravdivou řečí.“ (2. Kor. 6:4, 7) A Ježíš řekl, že „z hojnosti srdce mluví ... ústa“. (Luk. 6:45) Takže člověk, který je poctivý sám k sobě, bude mluvit pravdu i nahlas. Bude říkat pravdu v malém i ve velkém – cizím lidem, spolupracovníkům, přátelům i těm nejbližším. Podívejme se na několik situací, ve kterých můžeme ukázat, že se snažíme být poctiví ve všem.

Vidíš, v čem je problém? (15. a 16. odstavec)

15. a) Proč je nerozumné vést dvojí život? b) Co může mladým pomoct odolat špatnému vlivu vrstevníků? (Viz poznámku pod čarou.)

15 Jsi mladý a chceš mezi ostatní zapadnout? Nikdy kvůli tomu nezačni vést dvojí život. Někteří to tak totiž dělají – když jsou s rodinou nebo se sborem, chovají se vzorně, ale na sociálních sítích nebo s vrstevníky jsou jako vyměnění. Možná mluví sprostě, oblékají se neslušně, poslouchají hudbu s nevhodnými texty, opíjejí se, berou drogy, tajně s někým chodí nebo dělají ještě horší věci. Jejich život je jedna velká lež. Nehrají fér hru s rodiči, se spoluvěřícími ani s Jehovou. (Žalm 26:4, 5) Bůh dobře ví, jestli ho ctíme svými rty, ale naše srdce je od něj daleko vzdáleno. (Mar. 7:6) Je mnohem lepší řídit se tím, co čteme v Příslovích 23:17: „Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale celý den buď v bázni před Jehovou.“ *

16. Jak bychom měli odpovědět na otázky, když chceme Jehovovi sloužit víc a vyplňujeme nějakou přihlášku?

16 Možná by sis přál být pravidelným průkopníkem nebo zkusit nějaký druh zvláštní celodobé služby, třeba betel.  Když vyplňuješ přihlášku, je důležité, abys upřímně a zcela pravdivě odpověděl na všechny otázky, které se týkají tvého zdraví, výběru zábavy a chování. (Hebr. 13:18) Ale co když ses zapletl do nějakého nečistého nebo pochybného jednání a neřešil jsi to se staršími? Požádej je o pomoc, abys mohl Jehovovi sloužit s čistým svědomím. (Řím. 9:1; Gal. 6:1)

17. Co bychom měli udělat, kdyby se nás nepřátelé ptali na naše spoluvěřící?

17 Co bys měl udělat, kdyby byla naše činnost zakázaná a ty bys během výslechu měl odpovídat na otázky týkající se tvých spoluvěřících? Musíš říct všechno, co víš? Co udělal Ježíš, když ho vyslýchal římský místodržitel? Jednal v souladu se zásadou, že je „čas být zticha a čas mluvit“, a na některé otázky neodpovídal. (Kaz. 3:1, 7; Mat. 27:11–14) V takové situaci bychom měli být diskrétní, abychom neohrozili bratry a sestry. (Přísl. 10:19; 11:12)

Kdy neříkat nic a kdy celou pravdu? (17. a 18. odstavec)

18. Co bys měl udělat, kdyby se tě starší ptali na tvoje spoluvěřící?

18 Co když někdo ze sboru vážně zhřešil a ty o tom víš? Starší mají odpovědnost za čistotu sboru, a tak se tě možná budou muset na něco zeptat. Co jim odpovíš, zvlášť když půjde o tvého příbuzného nebo dobrého kamaráda? „Pravdomluvný svědek se vždy postaví za to, co je správné.“ (Přísl. 12:17, Slovo na cestu; 21:28) Takže tvojí odpovědností je říct starším celou pravdu, nejenom část, a nezkreslovat ji. Starší mají právo znát fakta. Díky tomu můžou najít nejlepší způsob, jak dotyčnému pomoct, aby měl s Jehovou znovu dobrý vztah. (Jak. 5:14, 15)

19. Na co se můžeme těšit v následujícím článku?

19 David v modlitbě řekl Jehovovi: „Pohleď, našel jsi potěšení v pravdivosti v nitru.“ (Žalm 51:6) David věděl, že důležité je to, jací jsme uvnitř. Praví křesťané vždy mluví „pravdivě jeden s druhým“. Další způsob, jak ukazujeme, že se jako Boží služebníci lišíme, je to, že učíme druhé pravdu z Bible. V následujícím článku si rozebereme, jak to dělat.

^ 15. odst. Víc informací najdeš v knize Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi, 2. díl v 15. kapitole „Jak můžu odolávat tlaku vrstevníků?“ a v 16. kapitole „Dvojí život – mám o tom někomu říct?“.