Přejít k článku

Přejít na obsah

Co pro tebe znamenají dvoukolé vozy a koruna?

Co pro tebe znamenají dvoukolé vozy a koruna?

„Stane se to – jestliže budete zcela jistě naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha.“ (ZECH. 6:15)

PÍSNĚ: 17, 136

1., 2. V jaké situaci byli Židé v Jeruzalémě, když Zecharjášovo sedmé vidění končilo?

ZECHARJÁŠOVO sedmé vidění končí a prorok má hodně o čem přemýšlet. Jehova se zaručil, že nepoctivé lidi bude za jejich špatné jednání volat k odpovědnosti. Tento slib Zecharjáše určitě povzbudil. Jenže zatím se nic neděje. Nepoctivost a další špatné jednání jsou na denním pořádku. A že by se stavba Jehovova chrámu v Jeruzalémě blížila ke konci, to se říct nedá. Jak mohli Židé tak rychle upustit od úkolu, který jim Bůh svěřil? Vrátili se do Jeruzaléma jenom proto, aby si polepšili?

2 Zecharjáš věděl, že Židé, kteří se do Jeruzaléma přestěhovali, měli silnou víru. Vždyť právě je „pravý Bůh vzburcoval“, aby z Babylonu odešli. Zanechali za sebou věci, díky kterým měli pevnou půdu pod nohama, například domy a živnost. (Ezra 1:2, 3, 5) Opustili zemi, kterou tak dobře znali, a přestěhovali se na místo, kde většina  z nich nikdy předtím nebyla. Kdyby pro ně stavba Jehovova chrámu nebyla důležitá, nepodnikli by cestu dlouhou asi 1 600 kilometrů, která vedla drsným terénem.

3., 4. S jakými překážkami se Židé po návratu do Jeruzaléma setkali?

3 Jaká ta cesta vlastně byla? Židé měli během ní spoustu času, aby o svém novém domově přemýšleli. Bezesporu slyšeli, jak nádherným městem Jeruzalém kdysi byl. Ti nejstarší mezi nimi viděli chrám v jeho dřívější slávě. (Ezra 3:12) Kdybys cestoval s nimi, jaký bys měl pocit, až bys poprvé uviděl Jeruzalém? Byl bys smutný při pohledu na rozbořené budovy zarostlé plevelem? Vzpomněl by sis na masivní dvojité babylonské hradby a začal bys je porovnávat s těmi jeruzalémskými, které jsou teď zničené a ve kterých chybí brány a věže? Židé se odradit nenechali. Během té dlouhé cesty jim totiž Jehova pomáhal a chránil je. To první, co po návratu do své domoviny udělali, bylo, že na místě, kde býval chrám, postavili oltář a každý den tam Jehovovi předkládali oběti. (Ezra 3:1, 2) Byli tak nadšení, že to vypadalo, že je nic nezastaví.

4 Kromě toho, že pracovali na chrámu, museli vystavět i města. Opravovali domy a také obdělávali pole, aby měli co jíst. (Ezra 2:70) Objem práce se zdál být ohromný. Netrvalo dlouho a v jejich úsilí jim začali bránit nepřátelé. Na začátku sice Židé zaujali pevný postoj, ale 15 let odporu si vybralo svou daň. (Ezra 4:1–4) Tvrdá rána přišla v roce 522 př. n. l., kdy perský král stavbu Jeruzaléma zakázal. Zdálo se, že budoucnost tohoto města je nejistá. (Ezra 4:21–24)

5. Jak Jehova reagoval na to, že Židé s prací přestali?

5 Jehova věděl, co jeho lid potřebuje. Dal proto Zecharjášovi poslední vidění, aby Židy ujistil, že je miluje a že si váží všeho, co pro něj do té doby udělali. Prostřednictvím tohoto vidění se také zaručil, že pokud se Židé ke své práci vrátí, bude je chránit. V souvislosti s obnovou chrámu jim slíbil: „Stane se to – jestliže budete zcela jistě naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha.“ (Zech. 6:15)

JÍZDA JEHOVOVA VOJSKA

6. a) Jak začíná Zecharjášovo osmé vidění? (Viz úvodní obrázek.) b) Proč mají koně různou barvu?

6 Poslední ze Zecharjášových osmi vidění možná ze všech nejvíc posiluje víru. (Přečti Zecharjáše 6:1–3.) Představ si tu scénu: Mezi dvěma měděnými horami vyjíždějí čtyři válečné dvoukolé vozy. Jsou zapřažené za pádící koně, které mají různou barvu. Díky tomu je možné jezdce od sebe odlišit. „Co jsou tihle?“ ptal se Zecharjáš. (Zech. 6:4) Chceme to vědět i my, protože se nás vidění přímo týká.

I dnes Jehova používá anděly, aby chránil a posiloval svůj lid.

7., 8. a) Co znázorňují dvě hory? b) Proč jsou hory měděné?

7 Když se v Bibli píše o horách, často se tím myslí království neboli vlády. Hory v Zecharjášově proroctví jsou podobné dvěma horám v Danielově proroctví. Jedna hora symbolizuje Jehovovo nejvyšší a věčné vládnutí. Druhá hora je symbolem mesiášského  království, ve kterém je králem Ježíš. (Dan. 2:35, 45) Od podzimu 1914, kdy se Ježíš stal králem, mají obě tyto hory zvláštní význam ve splňování Božího záměru se zemí.

8 Proč jsou ty hory měděné? Tak jako zlato, i měď je vysoce ceněný kov. Jehova přikázal, aby se tento lesklý kov použil při stavbě svatostánku a později jeruzalémského chrámu. (2. Mojž. 27:1–3; 1. Král. 7:13–16) Měď, ze které jsou tyto dvě symbolické hory, nám tedy připomíná vynikající kvalitu Jehovovy neomezené vlády a mesiášského království, což celému lidstvu zajistí stabilitu a poskytne mnoho dobrého.

9. Kdo jsou jezdci a jaký mají úkol?

9 Teď ale zpět ke dvoukolým vozům a jezdcům. Co symbolizují? Představují anděly, pravděpodobně skupiny nebo divize andělů. (Přečti Zecharjáše 6:5–8.) Vyjíždějí z místa „před Pánem celé země“ a mají splnit zvláštní úkol. Jaký? Mají se starat o určitá území. Jejich odpovědností je chránit Jehovův lid, zvlášť před „severní zemí“ neboli Babylonem. Jehova zajistí, aby Babylon jeho služebníky už nikdy nezotročil. To muselo být pro stavitele v Zecharjášově době obrovskou útěchou. Nemuseli se bát, že jim nepřátelé budou v práci bránit.

10. O čem nás Zecharjášovo proroctví o dvoukolých vozech a jezdcích ujišťuje?

10 Tak jako v Zecharjášově době i dnes Jehova používá anděly, aby chránil a posiloval svůj lid. (Mal. 3:6; Hebr. 1:7, 14) Od té doby, co byl v roce 1919 duchovní Izrael osvobozen ze symbolického zajetí Velkého Babylonu, se uctívání Jehovy nezastavitelně šíří navzdory stálému odporu. (Zjev. 18:4) Protože nás ale chrání andělé, nemusíme se bát, že by Jehovova organizace byla v duchovním ohledu ještě někdy utlačovaná. (Žalm 34:7) Naopak můžeme pevně důvěřovat tomu, že Božím služebníkům po celém světě se bude duchovně dobře dařit. Zecharjášovo vidění nám dává stoprocentní jistotu, že ve stínu dvou hor jsme v bezpečí.

11. Proč se útoku na Boží lid nemusíme bát?

11 Už velmi brzy významní politikové Satanova světa utvoří koalici, jejímž cílem bude zničit Boží lid. (Ezek. 38:2, 10–12; Dan. 11:40, 44, 45; Zjev. 19:19) V Ezekielově proroctví se píše, že tyto síly pokryjí zemi jako oblaka. Pojedou na koních a zběsile na nás zaútočí. (Ezek. 38:15, 16) * Měli bychom se jich bát? V žádném případě! Na naší straně je totiž Jehovovo vojsko andělů. V tomto zásadním okamžiku během velkého soužení se andělé shromáždí, aby ochránili Boží lid a zničili všechny, kdo se staví Boží vládě na odpor. (2. Tes. 1:7, 8) Bude to úžasný den! Ale kdo tuto armádu andělů vede?

 JEHOVA SVÉHO KNĚZE KORUNUJE ZA KRÁLE

12., 13. a) Co má Zecharjáš udělat? b) Jak víme, že „výhonek“ představuje Ježíše Krista?

12 Zecharjáš je jediný, kdo těchto osm vidění spatřil. Teď ale dělá něco, co vidí druzí a co povzbudí ty, kdo pracují na obnově Božího chrámu. (Přečti Zecharjáše 6:9–12.) Jehova mu říká, aby si vzal stříbro a zlato od Cheldaie, Tobijáše a Jedajáše, kteří právě přišli z Babylonu, a aby z těchto darů udělal „velkolepou korunu“. (Zech. 6:11) Komu ji má dát na hlavu? Místodržiteli Zerubbabelovi, který je z kmene Juda a je Davidův potomek? Ne. Přihlížející musí být překvapeni, když na Jehovův pokyn korunuje velekněze Jozua.

13 Stal se po korunovaci velekněz Jozue králem? Ne, Jozue nebyl z rodové linie krále Davida, a tak se králem stát nemohl. Jeho korunování bylo prorocké a poukazovalo na budoucího a věčného krále a kněze. O veleknězi, který se stává králem, se v Bibli píše jako o „výhonku“. Jasně z ní vyplývá, že se jedná o Ježíše Krista. (Iz. 11:1; Mat. 2:23, ppč.)

14. Co Ježíš, náš král a velekněz, dělá?

14 Ježíš je králem i veleknězem a je to on, kdo vede Jehovovo nebeské vojsko. Pilně se snaží o to, aby Boží lid jako celek mohl „přebývat v bezpečí“, i když žije v nepřátelském světě. (Jer. 23:5, 6) Už velmi brzy bude tím, kdo zvítězí nad národy, a tak podpoří Boží vládu a ochrání Jehovův lid. (Zjev. 17:12–14; 19:11, 14, 15) Ještě než vykoná rozsudek, musí dokončit jeden velký projekt.

VYSTAVÍ JEHOVŮV CHRÁM

15., 16. a) K jaké obnově a pročisťování dochází v dnešní době a kdo je vykonává? b) Čeho dosáhne Kristova tisíciletá vláda?

15 Kromě toho, že Ježíš byl pověřen, aby vládl jako král a sloužil jako velekněz, dostal za úkol vystavět Jehovův chrám. (Přečti Zecharjáše 6:13.) V roce 1919 zahájil stavební práce tím, že Boží lid osvobodil z vlivu Velkého Babylonu. Obnovil křesťanský sbor a ustanovil „věrného a rozvážného otroka“. (Mat. 24:45) Tato skupina pomazaných bratrů vede důležité dílo, které se vykonává na pozemských nádvořích velkého duchovního chrámu. Ježíš také stále pročisťuje Boží lid a pomáhá mu uctívat Boha správným způsobem. (Mal. 3:1–3)

16 Ježíš a s ním 144 000 králů a kněží budou během Tisícileté vlády poslušným lidem pomáhat, aby se stali dokonalými. Až tito králové a kněží splní svůj úkol, na očištěné zemi zůstanou jenom praví Boží služebníci. Konečně budou všichni lidé uctívat pouze Jehovu!

STAVĚJ S NÍM

17. a) O čem Jehova ujistil Židy? b) Jak Jehovův slib Židy ovlivnil?

17 Jak Zecharjášovo poselství zapůsobilo na tehdejší Židy? Jehova se zaručil, že jim pomůže a bude je chránit, aby mohli stavbu chrámu dokončit. Jeho ujištění, že chrám bude postaven, jim určitě dalo naději a vlilo novou krev do žil. Ale jak těch pár lidí zvládne tak obrovský úkol? Ze Zecharjášových dalších slov je vidět, že není třeba se ničeho bát. Jehova říká, že takových lidí, jako byli Cheldai, Tobijáš a Jedajáš, bude  hodně a že „přijdou a vskutku budou stavět v Jehovově chrámu“. (Přečti Zecharjáše 6:15.) Židé plně důvěřovali tomu, že je Jehova podporuje, a tak se navzdory zákazu rychle pustili do práce. Jehova zakrátko odstranil překážku, která vypadala jako hora. Způsobil totiž, že perský král zrušil oficiální zákaz stavebních prací. Chrám byl dokončen v roce 515 př. n. l. (Ezra 6:22; Zech. 4:6, 7) Jehovův slib se ale týká ještě něčeho mnohem závažnějšího, co se děje dnes.

Jehova nikdy nezapomene na lásku, kterou mu projevujeme (18. a 19. odstavec)

18. Jak se slova v Zecharjášovi 6:15 plní dnes?

18 Dnes uctívají Jehovu miliony lidí. Ze srdce mu rádi dávají „hodnotné věci“, ke kterým patří čas, síly a peníze, a tak podporují Jehovův velký duchovní chrám. (Přísl. 3:9) Jak si můžeme být jistí, že Jehova si naší věrné podpory váží? Vzpomeň si, že Cheldai, Tobijáš a Jedajáš přinesli stříbro a zlato, ze kterých Zecharjáš udělal korunu. Ta pak sloužila jako „památka“ neboli připomínka toho, že přispěli na pravé uctívání. (Zech. 6:14) Podobně Jehova nikdy nezapomene na to, co pro něj děláme, ani na to, jak moc ho milujeme. (Hebr. 6:10) Navždycky si to bude pamatovat.

19. K čemu by nás měla motivovat Zecharjášova vidění?

19 Boží lid v těchto posledních dnech vykonává obrovské dílo. Je to možné díky Jehovovu požehnání a Kristovu vedení. Jsme šťastní, že patříme do organizace, která je pevná, bezpečná a trvalá. O Jehovově záměru ohledně pravého uctívání se v Bibli píše: „Stane se to.“ Važ si toho, že patříš k Jehovovu lidu, a nikdy nepřestaň „naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha“. Díky tomu tě náš král a velekněz a také jezdci na dvoukolých vozech budou dál chránit. Podporuj pravé uctívání, jak jenom můžeš. Když to budeš dělat, můžeš si být jistý, že Jehova tě ochrání, přežiješ konec tohoto světa a budeš moct žít věčně.

^ 11. odst. Víc informací najdeš v „Otázkách čtenářů“ ve Strážné věži z 15. května 2015 na stranách 29 a 30.